Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32560

Title: Репетиції гібридної війни Росії проти України в Криму та Севатополі як вияв політики тоталітаризму
Authors: Соколюк, Сергій
Bibliographic description (Ukraine): Соколюк С. Репетиції гібридної війни Росії проти України в Криму та Севатополі як вияв політики тоталітаризму / Сергій Соколюк // Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті“, 11-12 червня 2020 року. — Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. — С. 372–377. — (Репресії, голод, державний терор, ідеологічний тиск, війни як засоби нищення української нації).
Bibliographic description (International): Sokoliuk S. (2020) Repetytsii hibrydnoi viiny Rosii proty Ukrainy v Crimeau ta Sevatopoli yak vyiav polityky totalitaryzmu. TSDNM (Lviv, 11-12 June 2020), pp. 372-377 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті“, 2020
Materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation "Totalitarianism as a system of destruction of national memory", 2020
Conference/Event: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті“
Journal/Collection: Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті“
Issue Date: 11-Jun-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 11-12 червня 2020 року
11-12 June 2020
UDC: 477.75 356.363 (323.2) «2003–2009»
Keywords: міжнародні військово-морські навчання
зрив навчань
проросійські політичні партії та організації
збройна агресія
«гібридна війна»
international naval exercises
disruption of exercises
pro-Russian political parties and organizations
armed aggression
«hybrid war»
Number of pages: 6
Page range: 372-377
Start page: 372
End page: 377
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32560
ISBN: 978-617-7196-23-4
Copyright owner: © Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2020
URL for reference material: http://fleet.sebastopol.ua/articles/
http://tsn.ua/ukrayina/viiskovi-navchannya-nato-v-krimu-zirvano
http://innovations.com.ua/
http://sevastopol.su/blog/read/id/1796
http://ukrlife.org/main/karp/vyklyky11.htm
http://krymology.info/index.php/%
http://www.zaxid.net/home/showSingleNews.do?sochinska
http://maidan.org.ua/arch/oldkrym/1215684969.html
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/06780/review-1.2007.pdf
http://www.radiosvoboda.org/content/article/948552.html
http://www.ya2004.com.ua/2008/07/18/1158/
http://fleet.sebastopol.ua/articles/koli_priyizdyat_sorok_narodnih_
http://liter.net/=/Sid/article/sid_
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7
http://old.qha.com.ua/ua/analitika/zrivnavchan-quot-si-briz2006-quot-repetitsiya-quot-gibridnoi-quot-viini-rosii-proti-ukraini/4895/
http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=3876
References (Ukraine): 1. Ананьїн О. Конфлікт навколо острова Коса Тузла: військово-історичний аспект // Війна на Донбасі. 2014–2017 рр. [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукр. наук. військ.- істор. конф., 19 квітня 2018 р. / Нац. військово-історичний муз. України. – К., 2018. – С. 4–10.
2. Булава І. Геббельсятина // Флот України. – №23 від 09.06.2006 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fleet.sebastopol.ua/articles/ gebbelsyatina.
3. Військові навчання НАТО в Криму зірвано // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://tsn.ua/ukrayina/viiskovi-navchannya-nato-v-krimu-zirvano. html.
4. Євген Марчук: «Проблема сучасної України – це ігнорування близького і далекого історичного досвіду» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://innovations.com.ua/ ua/articles/op-manage/19536/jevgen-marchuk-problema-suchasnoji-ukrajini-ce-ignoruvannyablizkogo-i-dalekogo-istorichnogo-dosvidu.
5. Исповедь крымчанина. Часть 2. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sevastopol.su/blog/read/id/1796.
6. Карпенко В. Виклики ХХІ віку. Політичні хроніки пером публіциста. 1. Цупкі обійми «старшого брата». Проблема Тузли законсервована, але не розв’язана // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrlife.org/main/karp/vyklyky11.htm.
7. Конфликт вокруг Тузлы (2003) // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://krymology.info/index.php/% _(2003).
8. Косвінцев О. Сочинська Олімпіада «квапить» Євромайдан // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zaxid.net/home/showSingleNews.do?sochinska _olimpiada_kvapit_yevromaydan&objectId=1301586.
9. Крюгер Ф. Ворожі диверсійні групи в Криму слід негайно нейтралізувати // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://maidan.org.ua/arch/oldkrym/1215684969.html.
10. Лосев И. Политическая мозаика. «Нетипичные» славяне // Флот України. – 2006. – №26. – 17 липня.
11. Перепелиця Г.М. Виклики та загрози національній безпеці України, що надходять з міжнародного середовища // Дергачов О.П., Чалий В.О, Сушко О.В. Вплив гілок української влади на формування зовнішньополітичного курсу України та перспективу відносин з ЄС. Зовнішня політика України в 2006 р. очима експертів / Інститут дослідження зовнішньої політики. – International Review. – №1. – березень 2007. – С.9–18 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/06780/review-1.2007.pdf. –.
12. Притула В. Міжнародні навчання «Сі Бриз-2006» не відбудуться // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/948552.html.
13. Россия подает «Си Бриз» в антироссийском ключе // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ya2004.com.ua/2008/07/18/1158/.
14. Силкін Є. Коли приїздять сорок народних депутатів з Києва, в мене виникає питання — невже не можна прислати одного розумного?» // Флот України. – 2015. – №26. – 3 липня // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fleet.sebastopol.ua/articles/koli_priyizdyat_sorok_narodnih_ deputativ_z_kieva.
15. Сид И. Остров (коса) Тузла: война мифов или новая талассократия? // Со-Общение. – 2003. – №12 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://liter.net/=/Sid/article/sid_ soob2003-12_tuzla.htm.
16. Сі Бриз // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7.
17. Соколюк С. Зрив навчань «Сі Бриз-2006» - репетиція «гібридної» війни Росії проти України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.qha.com.ua/ua/analitika/zrivnavchan-quot-si-briz2006-quot-repetitsiya-quot-gibridnoi-quot-viini-rosii-proti-ukraini/4895/.
18. Хоменко В. Палять американські прапори й... курортний сезон // Кримська світлиця. – 2006. – №23. – 2 червня // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=3876.
References (International): 1. Ananin O. Konflikt navkolo ostrova Kosa Tuzla: viiskovo-istorychnyi aspekt, Viina na Donbasi. 2014–2017 rr. [Text] : zb. nauk. prats za materialamy III Vseukr. nauk. viisk, istor. konf., 19 kvitnia 2018 y., Nats. viiskovo-istorychnyi muz. Ukrainy, K., 2018, P. 4–10.
2. Bulava I. Hebbelsiatyna, Flot Ukrainy, No 23 vid 09.06.2006, [Electronic resource], Access mode: http://fleet.sebastopol.ua/articles/ gebbelsyatina.
3. Viiskovi navchannia NATO v Crimeau zirvano, [Electronic resource]: Access mode: http://tsn.ua/ukrayina/viiskovi-navchannya-nato-v-krimu-zirvano. html.
4. Yevhen Marchuk: "Problema suchasnoi Ukrainy – tse ihnoruvannia blyzkoho i dalekoho istorychnoho dosvidu", [Electronic resource], Access mode: http://innovations.com.ua/ ua/articles/op-manage/19536/jevgen-marchuk-problema-suchasnoji-ukrajini-ce-ignoruvannyablizkogo-i-dalekogo-istorichnogo-dosvidu.
5. Ispoved krymchanina. Chast 2., [Electronic resource], Access mode: http://sevastopol.su/blog/read/id/1796.
6. Karpenko V. Vyklyky KhKhI viku. Politychni khroniky perom publitsysta. 1. Tsupki obiimy "starshoho brata". Problema Tuzly zakonservovana, ale ne rozviazana, [Electronic resource], Access mode: http://ukrlife.org/main/karp/vyklyky11.htm.
7. Konflikt vokruh Tuzly (2003), [Electronic resource]: Access mode: http://krymology.info/index.php/% _(2003).
8. Kosvintsev O. Sochynska Olimpiada "kvapyt" Yevromaidan, [Electronic resource], Access mode: http://www.zaxid.net/home/showSingleNews.do?sochinska _olimpiada_kvapit_yevromaydan&objectId=1301586.
9. Kriuher F. Vorozhi dyversiini hrupy v Crimeau slid nehaino neitralizuvaty, [Electronic resource], Access mode: http://maidan.org.ua/arch/oldkrym/1215684969.html.
10. Losev I. Politicheskaia mozaika. "Netipichnye" slaviane, Flot Ukraini, 2006, No 26, 17 lipnia.
11. Perepelytsia H.M. Vyklyky ta zahrozy natsionalnii bezpetsi Ukrainy, shcho nadkhodiat z mizhnarodnoho seredovyshcha, Derhachov O.P., Chalyi V.O, Sushko O.V. Vplyv hilok ukrainskoi vlady na formuvannia zovnishnopolitychnoho kursu Ukrainy ta perspektyvu vidnosyn z YeS. Zovnishnia polityka Ukrainy v 2006 y. ochyma ekspertiv, Instytut doslidzhennia zovnishnoi polityky, International Review, No 1, berezen 2007, P.9–18, [Electronic resource], Access mode: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/06780/review-1.2007.pdf. –.
12. Prytula V. Mizhnarodni navchannia "Si Bryz-2006" ne vidbudutsia, [Electronic resource], Access mode: http://www.radiosvoboda.org/content/article/948552.html.
13. Rossiia podaet "Si Briz" v antirossiiskom kliuche, [Electronic resource], Access mode: http://www.ya2004.com.ua/2008/07/18/1158/.
14. Sylkin Ye. Koly pryizdiat sorok narodnykh deputativ z Kyieva, v mene vynykaie pytannia - nevzhe ne mozhna pryslaty odnoho rozumnoho?", Flot Ukrainy, 2015, No 26, 3 lypnia, [Electronic resource], Access mode: http://fleet.sebastopol.ua/articles/koli_priyizdyat_sorok_narodnih_ deputativ_z_kieva.
15. Sid I. Ostrov (kosa) Tuzla: voina mifov ili novaia talassokratiia?, So-Obshchenie, 2003, No 12, [Electronic resource], Access mode: http://liter.net/=/Sid/article/sid_ soob2003-12_tuzla.htm.
16. Si Bryz, [Electronic resource], Access mode: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7.
17. Sokoliuk S. Zryv navchan "Si Bryz-2006" - repetytsiia "hibrydnoi" viiny Rosii proty Ukrainy, [Electronic resource], Access mode: http://old.qha.com.ua/ua/analitika/zrivnavchan-quot-si-briz2006-quot-repetitsiya-quot-gibridnoi-quot-viini-rosii-proti-ukraini/4895/.
18. Khomenko V. Paliat amerykanski prapory y... kurortnyi sezon, Crimeaska svitlytsia, 2006, No 23, 2 chervnia, [Electronic resource], Access mode: http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=3876.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті“ (2020)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.