Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32501

Title: Економічні чинники розвитку транспортної складової країн: порівняльний аналіз України та Польщі
Other Titles: Economic factors of countries transport component development: comparative analysis of Ukraine and Poland
Authors: Ратинський, Вадим Віталійович
Ratynskyi, Vadym
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Ратинський В. В. Економічні чинники розвитку транспортної складової країн: порівняльний аналіз України та Польщі / Вадим Ратинський // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 64. — № 3. — С. 44–51. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Ratynskyi V. (2020) Ekonomichni chynnyky rozvytku transportnoi skladovoi krain: porivnialnyi analiz Ukrainy ta Polshchi [Economic factors of countries transport component development: comparative analysis of Ukraine and Poland]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 64, no 3, pp. 44-51 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (64), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (64), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 64
Issue Date: 22-May-2020
Submitted date: 22-Apr-2020
Date of entry: 17-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03.044
UDC: 338.47
Keywords: вантажний транспорт
ВВП
інфраструктура
ціна нафти
автомобільні та залізничні транспортні мережі
freight
GDP
infrastructure
oil price
road and rail transport networks
Number of pages: 8
Page range: 44-51
Start page: 44
End page: 51
Abstract: Проаналізовано останні тенденції протяжності доріг та обсяги вантажних перевезень, а також їхнє відношення до соціально-економічних та інфраструктурних змінних у двох сусідніх країнах – Польщі та Україні. Цей аналіз відноситься до періоду 2005–2018 років, так що враховано роки, що постраждали від світової економічної кризи, яка показує свій пік у 2009 році. Показано, що не всі досліджувані країни демонструють зв’язок між вантажопотоком та ВВП як можна було б очікувати на основі добре консолідованого досвіду й досліджень. Крім того, інші взаємозв’язки досліджено зі змішаними результатами між обсягами вантажопотоків та розширенням залізничної й дорожньої мереж, а також даними про ціни на нафту. Поряд з такими базовими галузями як промисловість, будівництво, торгівля і сільське господарство, транспорт займає важливе місце в економіці України. Базові галузі беруть участь у створенні валового внутрішнього продукту й національного доходу, створюють гарантію цілісності країни, її економічної незалежності й національної безпеки. При цьому транспорту відведена особлива роль, так як він доставляє виготовлену продукцію споживачам і тим самим завершує виробничий процес. Тому в умовах ринкових відносин важливо встановити роль і місце транспорту в економіці країни. На всіх етапах розвитку економіки транспорт забезпечує потреби її галузей і населення в оперативному переміщенні вантажів і пасажирів. При розвитку ринкових відносин особливо гостро ставиться питання про дотримання термінів переміщення, встановлених замовником перевезень. Основною особливістю транспорту є нематеріальний характер продукції, що виробляється. Транспорт забезпечує нормальне функціонування виробничої та невиробничої сфер економіки, задовольняє потреби населення і, отже, є обслуговуючою галуззю. Звідси і його специфічна роль у забезпеченні (опосередковано) зростання суспільного продукту й національного доходу й поліпшення роботи галузей, які виробляють матеріальну продукцію. Ця роль полягає у своєчасній доставці необхідної продукції від виробника до споживачів, зменшення втрат продукції та сировини, скорочення часу доставки матеріальних засобів, що знаходяться на транспорті, поліпшенні транспортного обслуговування населення шляхом швидкої його доставки в комфортних умовах. Транспорт одночасно виступає і в ролі споживача, і в ролі роботодавця, бо використовує транспортні засоби, пальне й іншу продукцію різних галузей економіки, а також трудові ресурси. Темпи розвитку транспорту повинні трохи випереджувати потреби в перевезенні вантажів і пасажирів. Резерви транспорту вважаються доцільними видами резервів, так як відсутність можливостей переміщення вантажів і пасажирів є серйозним гальмом у розвитку економіки.
The main purpose of this paper is to analyze the latest trends in road length and as a consequence of freight traffic volumes, as well as their relation to socio-economic and infrastructure variables in the case of two neighboring countries: Poland and Ukraine. This analysis refers to the period 2005-2018, so the years affected by the global economic crisis, which peak is in 2009, are taken into account. This investigation shows that not all countries surveyed demonstrate a strong link between freight flow and GDP, as might be expected from well-consolidated experience and research. In addition, other relationships are investigated with mixed results between freight volumes and expansion of rail and road networks, as well as oil prices. Along with such basic fields as industry, construction, trade and agriculture, transport occupies an important place in the Ukrainian economy. Basic industries participate in the creation of gross domestic product and national income, create a guarantee of the country's integrity, its economic independence and national security. At the same time, transport has a special role, as it delivers manufactured products to consumers and thereby completes the production process. Therefore, in the conditions of developing market relations, it is important to determine the role and place of transport in the country's economy. At all stages of economy development, transport meets the needs of its industries and population in the rapid movement of goods and passengers. With the development of market relations, the problem of compliance with the terms of movement defined by the customer of transportation is particularly important. The main feature of transport is the intangible nature of products. Transport ensures the normal functioning of production and non-production sectors of economy, meets the needs of population and, therefore, is a serving industry. Hence its specific role is ensuring (indirectly) the growth of social product and national income and improving the work of industries that produce material products. This role includes timely delivery of the required products from the manufacturer to consumers, reduction of the loss of products and raw materials, decrease of the delivery time of material means in transport, improvement of transport services for the population by their fast delivery in comfortable conditions. At the same time, transport acts both as a consumer and as an employer, as it uses vehicles, fuel and other products of various sectors of the economy, as well as labor resources. The pace of transport development should be slightly ahead of the need for goods and passengers transporting. Transport reserves are considered to be the most appropriate types of reserves, since the lack of the ability of goods and passengers movement is a serious brake in the economy development.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32501
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.09.013
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.217
https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.10.020
https://doi.org/10.1016/j.tre.2018.08.012
https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.10.037
https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.09.007
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.458
https://www.itf-oecd.org/key-transport-statistics
https://doi.org/10.1016/j.trb.2014.10.002
https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.02.107
http://hdl.handle.net/11568/187961
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.04.001
https://ec.europa.eu/transport/
https://stat.gov.pl/en/topics/transport-andcommunications/
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.06.157
https://doi.org/10.26552/com.C.2020.2.3-14
https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2018.10.004
https://data.worldbank.org/
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_tr2018pdf.pdf
https://doi.org/10.1016/j.eneco
References (Ukraine): 1. Alises A., Vassallo J. Comparison of road freight transport trends in Europe. Coupling and decoupling factors from an Input-Output structural decomposition analysis. Trasportation Research part A: Policy and Practice. 2015. 82. P. 141–157. URL: https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.09.013.
2. Antonio Danesi, Davide Ongari, Cristian Poliziani, & Federico Rupi. Evolution of the Road and Rail Transport of Goods in European Countries before and after the Financial Crises. Communications – Scientific Letters of the University of Zilina. 2019. 21 (4). P. 3–12.
3. Engstrom R. The Roads’ Role in the freight Transport System. Transportation Research Procedia. 2016. 14. P. 1443–1452. URL: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.217
4. Ferrari P. Some necessary conditions for the success of innovations in rail freight transport. Transportation Research Part A: Policy and Practice. 2018. 118. P. 747–758. URL: https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.10.020.
5. Gavriilidis K., Kambouroudis D. S., Tsakou K., Tsouknidis D. A. Volatility forecasting across tanker freight rates: the role of oil price shocks. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. 2018. 118. P. 376–391. URL: https://doi.org/10.1016/j.tre.2018.08.012.
6. Holguín-Veras J., Lea J. A., Sánchez-Díaz I., Browne M., Wojtowicz J. State of the art and practice of urban freight management: Part I: Infrastructure, vehicle-related, and traffic operations. Transportation Research Part A: Policy and Practice. 2018. URL: https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.10.037.
7. Kang W., Pérez de Gracia F., Ratti R., The asymmetric response of gasoline price to oil price shocks and policy uncertainty. Energy Economics. 2018. 77. P. 66–79. URL: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.09.007.
8. Kellner F., Otto A., Brabander C., Bringing infrastructure into pricing in road freight transportation – a measuring concept based on navigation service data. Transportation Research Procedia. 2017. 25. P. 794– 805. URL: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.458.
9. Keystat from 2005 to 2018 – ITF. URL: https://www.itf-oecd.org/key-transport-statistics.
10. Khaled A. A., Mingzhou J., Clarke D. B., Hoque M. A. Train design and routing optimization for evaluating criticality of freight railroad infrastructures. Transportation Research Part B: Methodological. 2015. 71. P. 71–84. URL: https://doi.org/10.1016/j.trb.2014.10.002.
11. LI T., Xue L., Chen Y., Chen F., Miao Y., Shao X., Zhange CH. Insights from multifractality analysis of tanker freight market volatility with common external factor of crude oil price. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2018. 505. P. 374–384. URL: https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.02.107.
12. Lupi M., Mantecchini L., Rupi F. Econometric models for the Italian railway transportation demand. Ingegneria Ferroviaria. 2004. 3 (3). URL: http://hdl.handle.net/11568/187961.
13. Moschovou T. Freight transport impacts from the economic crisis in Greece. Transport policy. 2017., 57. P. 51–58. URL: https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.04.001.
14. Oil price data – U. S. Energy Information Administration.
15. Statistical Pocketbook from 2005 to 2016 – European commission. URL: https://ec.europa.eu/transport/.
16. Transport – activity results in 2018. Statistics Poland. URL: https://stat.gov.pl/en/topics/transport-andcommunications/.
17. Varjan P., Rovňaníková D., Gnap J. Examining changes in GDP on the demand for road freight transport. Procedia Engineering. 2017. 192. P. 911–916. URL: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.06.157.
18. Victor Aulin, Andrii Hrynkiv, Oleg Lyashuk, Yuriy Vovk, Sergii Lysenko, Dmytro Holub, Taras Zamota, Andrii Pankov, Mariana Sokol, Vadym Ratynskyi, & Olena Lavrentieva. Increasing the Functioning Efficiency of the Working Warehouse of the «UVK Ukraine» Company Transport and Logistics Center. Communications – Scientific Letters of the University of Zilina. 2020. 22 (2). Р. 3–14. URL: https://doi.org/10.26552/com.C.2020.2.3-14.
19. Wiegmans B., Champagne Gelinas A., Duchesne S., Slack B., Witte P. Rail and road freight transport network efficiency of Canada, member states of the EU, and the USA. Research in Transportation Business & Management. 2018. 28. Р. 54–65. URL: https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2018.10.004.
20. World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/.
21. Ратинський В. В., Гагалюк О. Аналіз проблем і перспектив розвитку елементів транспортної складової економіки в умовах добровільного об’єднання територіальних громад Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету. 2019. Випуск 3. С. 23–30.
22.Статистичний збірник «Транспорт і зв’язок України 2018» Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_tr2018pdf.pdf.
References (International): 1. Alises A., Vassallo J. Comparison of road freight transport trends in Europe. Coupling and decoupling factors from an Input-Output structural decomposition analysis. Trasportation Research part A: Policy and Practice. 2015. 82. P. 141–157. URL: https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.09.013.
2. Antonio Danesi, Davide Ongari, Cristian Poliziani, & Federico Rupi. Evolution of the Road and Rail Transport of Goods in European Countries before and after the Financial Crises. Communications – Scientific Letters of the University of Zilina. 2019. 21 (4). P. 3–12.
3. Engstrom R. The Roads’ Role in the freight Transport System. Transportation Research Procedia. 2016. 14. P. 1443–1452. URL: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.217
4. Ferrari P. Some necessary conditions for the success of innovations in rail freight transport. Transportation Research Part A: Policy and Practice. 2018. 118. P. 747–758. URL: https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.10.020.
5. Gavriilidis K., Kambouroudis D. S., Tsakou K., Tsouknidis D. A. Volatility forecasting across tanker freight rates: the role of oil price shocks. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. 2018. 118. P. 376–391. URL: https://doi.org/10.1016/j.tre.2018.08.012.
6. Holguín-Veras J., Lea J. A., Sánchez-Díaz I., Browne M., Wojtowicz J. State of the art and practice of urban freight management: Part I: Infrastructure, vehicle-related, and traffic operations. Transportation Research Part A: Policy and Practice. 2018. URL: https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.10.037.
7. Kang W., Pérez de Gracia F., Ratti R., The asymmetric response of gasoline price to oil price shocks and policy uncertainty. Energy Economics. 2018. 77. P. 66–79. URL: https://doi.org/10.1016/j.eneco. 2018.09.007.
8. Kellner F., Otto A., Brabander C., Bringing infrastructure into pricing in road freight transportation – a measuring concept based on navigation service data. Transportation Research Procedia. 2017. 25. P. 794– 805. URL: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.458.
9. Keystat from 2005 to 2018 – ITF. URL: https://www.itf-oecd.org/key-transport-statistics.
10. Khaled A. A., Mingzhou J., Clarke D. B., Hoque M. A. Train design and routing optimization for evaluating criticality of freight railroad infrastructures. Transportation Research Part B: Methodological. 2015. 71. P. 71–84. URL: https://doi.org/10.1016/j.trb.2014.10.002.
11. LI T., Xue L., Chen Y., Chen F., Miao Y., Shao X., Zhange CH. Insights from multifractality analysis of tanker freight market volatility with common external factor of crude oil price. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2018. 505. P. 374–384. URL: https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.02.107.
12. Lupi M., Mantecchini L., Rupi F. Econometric models for the Italian railway transportation demand. Ingegneria Ferroviaria. 2004. 3 (3). URL: http://hdl.handle.net/11568/187961.
13. Moschovou T. Freight transport impacts from the economic crisis in Greece. Transport policy. 2017., 57. P. 51–58. URL: https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.04.001.
14. Oil price data – U. S. Energy Information Administration.
15. Statistical Pocketbook from 2005 to 2016 – European commission. URL: https://ec.europa.eu/transport/.
16. Transport – activity results in 2018. Statistics Poland. URL: https://stat.gov.pl/en/topics/transport-andcommunications/.
17. Varjan P., Rovňaníková D., Gnap J. Examining changes in GDP on the demand for road freight transport. Procedia Engineering. 2017. 192. P. 911–916. URL: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.06.157.
18. Victor Aulin, Andrii Hrynkiv, Oleg Lyashuk, Yuriy Vovk, Sergii Lysenko, Dmytro Holub, Taras Zamota, Andrii Pankov, Mariana Sokol, Vadym Ratynskyi, & Olena Lavrentieva. Increasing the Functioning Efficiency of the Working Warehouse of the “UVK Ukraine” Company Transport and Logistics Center. Communications – Scientific Letters of the University of Zilina. 2020. 22 (2). Р. 3–14. URL: https://doi.org/10.26552/com.C.2020.2.3-14.
19. Wiegmans B., Champagne Gelinas A., Duchesne S., Slack B., Witte P. Rail and road freight transport network efficiency of Canada, member states of the EU, and the USA. Research in Transportation Business & Management. 2018. 28. Р. 54–65. URL: https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2018.10.004.
20. World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/.
21.Ratynskyj V. V., Gagalyuk O. Analiz problem i perspektyv rozvytku elementiv transportnoyi skladovoyi ekonomiky v umovax dobrovilnogo obyednannya terytorialnyx gromad Galyczkyj ekonomichnyj visnyk Ternopilskogo nacionalnogo texnichnogo universytetu. 2019. Vypusk 3. Р. 23–30.
22. Statystychnyj zbirnyk “Transport i zvyazok Ukrayiny 2018” Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_tr2018pdf.pdf.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 3 (64)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.