Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31601

Title: Удосконалення механізму стягнення заборгованості з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Other Titles: Improvement debt refund mechanism of the unified contribution to compulsory state social insurance
Authors: Павликівська, Ольга Іванівна
Марущак, Леся Іванівна
Pavlykivska, Olha
Marushchak, Lesia
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Павликівська О. І. Удосконалення механізму стягнення заборгованості з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування / Ольга Іванівна Павликівська, Леся Іванівна Марущак // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 179–186. — (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит).
Bibliographic description (International): Pavlykivska O., Marushchak L. (2019) Udoskonalennia mekhanizmu stiahnennia zaborhovanosti z yedynoho vnesku na zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia [Improvement debt refund mechanism of the unified contribution to compulsory state social insurance]. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 179-186 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (61), 2019
Galician economic journal, 6 (61), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 61
Issue Date: 19-Dec-2019
Submitted date: 1-Dec-2019
Date of entry: 15-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.179
UDC: 657
336.2
Keywords: єдиний внесок
адміністрування
оподаткування
соціальні виплати
заборгованість
податкові вимоги
unified contribution
administration
taxation
social benefits
debts
tax requirements
Number of pages: 8
Page range: 179-186
Start page: 179
End page: 186
Abstract: Нині особливої актуальності набувають проблеми виконання соціальних функцій держави за допомогою наповнення фінансовими ресурсами бюджетів різних рівнів, що потребує пошуку нових підходів. Важливою проблемою в даному контексті є адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ), що безпосередньо впливає на фінансово- економічний стан підприємства. Аналіз процесу адміністрування ЄВ дозволив сформувати його етапи: ідентифікація та облік платників ЄВ, виділення об’єктів оподаткування, організація та контроль сплати ЄВ відповідно до чинного законодавства. Таким чином, оцінено вплив системи оподаткування на загальну прибутковість діяльності підприємців на різних системах оподаткування. В результаті виділено основні проблеми та недоліки, а також запропоновано шляхи оптимізації діяльності. Аналіз динаміки стягнутих сум державною виконавчою службою (далі – ДВС) у рахунок погашення заборгованості дозволив обґрунтувати доцільність внесення змін щодо чіткого визначення органу стягнення заборгованості з єдиного внеску, а також процедуру повідомлення боржника про заборгованість і порядок її стягнення, що сприятиме збільшенню надходжень до Пенсійного фонду завдяки ефективності фінансового контролю. Перспективним напрямком досліджень з означеної проблематики є діагностика переваг та недоліків даної моделі в комплексі з використанням інших фінансових інструментів, які будуть сприяти як економії грошових коштів, так і поповненню бюджету держави. Таким чином, діагностика результатів розрахунку повідомлення про заборгованість з єдиного внеску згідно з діючим законодавством довела низьку ефективність діючої процедури, що потребує подальшого удосконалення як у законодавчій, так і виконавчій площині. В результаті наведені пропозиції враховуватимуть не лише особливості відображення нарахувань єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у звітності, а також сприятимуть удосконаленню процесу адміністрування даного внеску суб’єктами господарської діяльності.
At present, the problems of performing the state social functions by replenishing the budgets of different levels with financial resources are very important and require selection of new approaches. An important problem in this context is the administration of the unified social contribution (hereinafter referred to as the «UC»), which directly affects the enterprise financial and economic status. Analysis of UC administration process made it possible to form the following stages: identification and accounting of UC payers, allocation of tax objects, organization and control of UC payment in accordance with the current legislation. Thus, the impact of the taxation system on the overall profitability of entrepreneurs' activity in different taxation systems is evaluated. As a result, the main problems and disadvantages as well as the ways of activity optimization are highlighted. Analysis of the dynamics of amounts collected by the State Enforcement Service (hereinafter – SES) on account of debt repayment made it possible to substantiate the expediency of introducing changes concerning clear definition of the body of debt collection from the unified contribution, as well as the procedure for informing the debtor about the debt and its enforcement order contributing to the increase of the Retirement Fund revenues due to the financial control effectiveness. The promising area of the investigation in this area is to diagnose the advantages and disadvantages of this model in combination with the use of other financial tools contributing to both money saving and the state budget replenishing. Thus, the diagnostics of the results of the calculation of the unified contribution debt information according to the current legislation proved its low efficiency of the current procedure, which requires further improvement both in the legislative and executive plane. As a result, the above mentioned proposals will take into account not only the features of reflecting the unified social contribution in reporting, but also improve the process of contribution administration by economic entities.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31601
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://news.dtkt.ua/labor/social-protection/58129
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15
https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/bolshaya-razborka-chto-takoe-esv-i-komu-on-nuzhen-1207138.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96вр
https://www.tax.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv--obovyaz/nadhodjennya-koshtiv-edinogo-vnesku
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0460-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96vr
References (Ukraine): 1. Гетманцев Д. ВРУ не планує знижувати ставки ЄСВ та навантаження на фонд оплати праці. URL: https://news.dtkt.ua/labor/social-protection/58129.
2. Закон України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII від 02.06.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19.
3. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
4. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 449 від 20.04.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15.
5. Коновалова Х. Велика розборка: що таке ЄСВ і кому він потрібен. URL: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/bolshaya-razborka-chto-takoe-esv-i-komu-on-nuzhen-1207138.html.
6. Конституція України 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96вр.
7. Надходження коштів єдиного внеску. URL: https://www.tax.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv--obovyaz/nadhodjennya-koshtiv-edinogo-vnesku.
8. Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом МФУ № 435 від 14.04.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0460-15.
9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житло-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» № 848 від 21.10.1995. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF.
References (International): 1. Hetmantsev D. VRU ne planuye znyzhuvaty stavky YeSV ta navantazhennya na fond oplaty pratsi. URL: https://news.dtkt.ua/labor/social-protection/58129.
2. Zakon Ukrayiny “Pro vykonavche provadzhennya” № 1404-VIII vid 02.06.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19.
3. Zakon Ukrayiny “Pro zbir ta oblik yedynoho vnesku na zahal'noobov"yazkove derzhavne sotsial'ne strakhuvannya”. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
4. Instruktsiya pro poryadok narakhuvannya i splaty yedynoho vnesku na zahal'noobov"yazkove derzhavne sotsial'ne strakhuvannya, zatverdzhena nakazom Ministerstva finansiv Ukrayiny. № 449 vid 20.04.2015. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15.
5. Konovalova Kh. Velyka rozborka: shcho take YeSV i komu vin potriben. URL: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/bolshaya-razborka-chto-takoe-esv-i-komu-on-nuzhen-1207138.html.
6. Konstytutsiya Ukrayiny 1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96vr.
7. Nadkhodzhennya koshtiv yedynoho vnesku. URL: https://www.tax.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv--obovyaz/nadhodjennya-koshtiv-edinogo-vnesku.
8. Poryadok formuvannya ta podannya strakhuval'nykamy zvitu shchodo sum narakhovanoho yedynoho vnesku na zahal'noobov"yazkove derzhavne sotsial'ne strakhuvannya, zatverdzhenyy nakazom MFU № 435 vid 14.04.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0460-15.
9. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pro sproshchennya poryadku nadannya naselennyu subsydiy dlya vidshkoduvannya vytrat na oplatu zhytlo-komunal'nykh posluh, prydbannya skraplenoho hazu, tverdoho ta ridkoho pichnoho pobutovoho palyva” № 848 vid 21.10.1995. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 6 (61)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.