Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30969
Title: ЦИФРОВА ДЕКОНСТРУКЦІЯ ЦІННІСНИХ ЛАНЦЮГІВ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ. АКЦЕНТ НА СЕРВІСНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ
Other Titles: ЦИФРОВАЯ ДЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ ЦЕПОЧЕК: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ. АКЦЕНТ НА СЕРВИСНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОСРЕДНИКОВ
DIGITAL DECONSTRACTION OF VALUE CHAINS. REASONS AND CONSEQUENCES: FOCUS ON SERVICE AND INFORMATIONAL INTERMEDIATORIES
Tsyfrova dekonstruktsiia tsinnisnykh lantsiuhiv: prychyny ta naslidky. aktsent na servisnykh ta informatsiinykh poserednykiv
Authors: Федорова, Тетяна
Литовченко, Ірина
Федорова, Татьяна
Литовченко, Ирина
Fedorova, Tetiana
Lytovchenko, Iryna
Affiliation: Одесский национальный экономический университет ул. Преображенская, 8, г. Одесса, 65082, Украина *e-mail: tatyanafdr@gmail.com **e-mail: irinaltigrovna@ukr.net
Odessa national economic university 8 Preobrazhenska str., 65085, Odesa, Ukraine *e-mail: tatyanafdr@gmail.com **e-mail: irinaltigrovna@ukr.net
Одеський національний економічний університет вул. Преображенська, 8, м. Одеса, 65082, Україна *e-mail: tatyanafdr@gmail.com **e-mail: irinaltigrovna@ukr.net
Bibliographic description (Ukraine): Федорова Т., Литовченко І. Цифрова деконструкція ціннісних ланцюгів: причини та наслідки. акцент на сервісних та інформаційних посередників. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 321-330. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19ftotip.pdf
Bibliographic description (International): Fedorova, T., Lytovchenko, I. (2019) Tsyfrova dekonstruktsiia tsinnisnykh lantsiuhiv: prychyny ta naslidky. aktsent na servisnykh ta informatsiinykh poserednykiv [Digital deconstraction of value chains. reasons and consequences: focus on service and informational intermediatories]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 21, no. 2, pp. 321-330. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19ftotip.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 2(21)
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Oct-2019
Date of entry: 3-Feb-2020
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2019.02.321
UDC: 658.8
JEL: M31
M15
O32
Keywords: цифрова економіка
сервісно-інформаційні посередники
деконструкція ціннісних ланцюгів
В2В
бізнес-моделі
цифровая экономика,
сервисно-информационные посредники
деконструкция ценностных цепочек
В2В
бизнес-модели
digital economy
information intermediaries
deconstruction of value chains
B2B
business-model
Number of pages: 10
Page range: 322-331
Start page: 322
End page: 331
Abstract: У статті розглянуто актуальні аспекти трансформації ціннісних ланцюгів створення вартості під впливом розвитку нових цифрових технологій. Наведено технологічні закони, які обумовлюють нові підходи до роботи з інформацією. Метою статті є дослідження трендів трансформації та деконструкції ціннісних ланцюгів. Визначено, що зростання технологічної світової потужності відбувається не з лінійною, а з експоненційною швидкістю, що дуже часто не береться до уваги компаніями, які вже давно існують на ринках. Це призводить до затримки у впроваджені нових цифрових рішень та втрати конкурентоспроможності. Визначено, що технологічні рішення добре засвоюють нові компанії, ─ стартапи, що будують свій бізнес за сучасними принципами цифрової економіки. Актуальними залишаються питання архітектури ціннісного ланцюга: як учасники індустрії організовані та доставляють цінність до кінцевих споживачів. В статті розглянуті деякі спільні риси поведінки учасників ринку. Формування «пластів» (layers) компаній зі схожими функціями ─ «пластова архітектура» (stack-based architecture), ─ призводить до створення спільноти учасників, які чутливі до економії на масштабі та мають тенденцію до об’єднання. На верхівці ланцюга, навпаки, з’являються компанії, які за допомогою цифрових рішень забезпечують більш специфічні сервісні рішення – «сервісний пласт». Як нові, так і існуючі в певній сфері бізнесу, такі компанії, частіше виконують посередницькі функції та пропонують сервісні цифрові рішення. перетворюють або повністю змінюють ціннісний ланцюг. Визначено що на ринку компанії можуть бути атаковані не тільки традиційними конкурентами, а й новими гравцями, які створюють цінність вже не для конкретного замовника, а для цілого «пласту» а іноді для всього ринку. «Пластова» архітектура ціннісних ланцюгів обумовлює появу нових функцій та можливостей посередників, що потребує подальшого вивчення.
В статье рассмотрены актуальные аспекты трансформации ценностных цепочек создания ценности под влиянием развития цифровых технологий. Обозначены цифровые законы, которые обуславливают новые подходы к работе с информацией. Целью данной статьи является изучение трендов трансформации и деконструкции ценностных цепочек. Определено, что рост технологической мировой мощи происходит не с линейною, а с экспоненциальной скоростью, что очень часто не рассматривается компаниями, которые давно существуют на рынке. Это приводит к задержке во внедрении новых цифровых решений и утрате конкурентоспособности. Определено, что технологические решения хорошо осваивают новые компании, - стартапы, которые строят свой бизнес согласно современным принципам цифровой экономики. Актуальными остаются вопросы архитектуры ценностной цепочки: как участники индустрии организованы и предоставляют ценность к конечным потребителям. В статье рассмотрены некоторые общие черты в поведении участников рынка. Формирование «пластов» (layers) компаний со схожими функциями – «пластовая архитектура» (stack-based architecture), - приводит к созданию сообщества из участников, которые становятся чувствительными к экономии на масштабе и имеют тенденцию к объединению. На вершине цепочки, наоборот появляются компании, которые с помощью цифровых решений обеспечивают более специфические сервисные решения – «сервисный пласт». Такие новые так и уже существующие в определенной сфере компании, построенные эффективно использующие цифровые решения, чаще выполняют посреднические функции и предоставляют сервисные цифровые решения, преобразовывая или полностью изменяя ценностную цепочку. Определено, что на рынке компании могут быть атакованы не только традиционными конкурентами, а и новыми игроками, которые создают ценность уже не для одного конкретного заказчика, а для всего «пласта», а иногда и для всего рынка. «Пластовая» архитектура ценностных цепочек обуславливает появление новых функций и возможностей для посреднических компаний, что вызывает необходимость их дальнейшего исследования.
The current aspects of the value chains transformation under the influence of the digital technologies development is discussed in the article. New approaches to information processing and its connection with the digital laws are observed. The purpose of this article is to study trends of value chains transformation and deconstruction. It has been determined that the growth of technological world power does not occur at linear, but at exponential speed. The incumbent companies do not consider this fact very often. This leads to a delay in the implementation of new digital solutions and loss of competitiveness. It has been determined that technological solutions are well developed by new companies - start-ups that build their business according to modern principles of digital economy. The issues of value chain architecture remain relevant: how industry participants are organized and provide value to end-users. Some common features in the behavior of market participants are discussed. The formation of "layers" within the companies with similar functions - "stack-based architecture" - leads to a community of participants who become sensitive to economies of scale and tend to merge. At the top of the chain, on the contrary, there are companies, which can provide digital solutions and suggest more specific service findings - "service layer". Such new and existing companies in a certain sphere efficiently use digital solutions, perform intermediary functions more often and provide service findings solutions, transforming or completely changing the value chain. It has been determined that companies can be attacked not only by traditional competitors, but also by new players at the market who create value not for one particular customer but for the whole "layer" and sometimes for the whole market. The "stack-based" architecture of value chains creates new functions and opportunities for intermediary companies which requires further research.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30969
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19ftotip.pdf
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=587517
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.digitaldeliverance.com/the-rise/interactions-of-the-three-laws/
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://d3c33hcgiwev3.cloudfront.net/WBA_pRjkEeifsxJgH1Ecgg_582dd95018e411e8a46abd4c4fb495ac_DTR-Key-Points-Week-1.pdf?Expires=1566345600&Signature=adEGScab06FPs2lWnzeAhUde9ffydLA89PKsctJ~zJW4DY~jn86G6FuI3qXJILclg9JG73-KAcW-zd0L4GeRZ57RbNFc8IxuLN4-u1H66NJo4p3uQ3nfrTNRdq1MGVZ0yZOM6Y7WVjkTwr0OD2jqsWoJq9r7TCvxpRuqYzH1uEo_&Key-Pair-Id=APKAJLTNE6QMUY6HBC5A
https://www.coursera.org/learn/bcg-uva-darden-digital-transformation/home/week/2
https://economy_en_ru.academic.ru/21536/economies_of_scale
https://www.bcg.com/publications/2017/digital-designing-tech-function-future.aspx
References (Ukraine): 1. Зав’ялова Л. В., Китаєва Т. Н. К вопросу о роли и значении посреднической деятельности в рыночной економике. Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2011. № 2. С. 188–196.
2. Котлер Ф., Келлер К. Л. «Маркетинг менеджмент». 14-е изд. СПб.: Питер, 2014. 800 с.
3. Куценко С. В Посредничество как явление современного российского общества. Омский научный вестник. 2007. № 1. С. 84–88. URL: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=587517.(дата звернення: 20.09.2019)
4. Couglan T. Anne, Anderson, E., Stern, W. L., El-Ansary, Adel. I. (2007) Marketing channels, 7th ed. (Upper Saddle River, NJ Prentice Hall).
5. Мура Закон Електронний ресурс «Wikipedia». Веб-сайт: URL: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0 (дата звернення 21.08.2019).
6. When Moore’s, Cooper’s and Butters’ laws interact on Media Digital deliverance: веб-сайт. URL: http://www.digitaldeliverance.com/the-rise/interactions-of-the-three-laws/ (дата звернення: 22.08.2019).
7. Стартап Електронний ресурс «Wikipedia»: веб-сайт. URL: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF (дата звернення: 16.08.2019).
8. Электрона навчальна платформа «Coursera»: веб-сайт. URL: https://d3c33hcgiwev3.cloudfront.net/WBA_pRjkEeifsxJgH1Ecgg_582dd95018e411e8a46abd4c4fb495ac_DTR-Key-Points-Week-1.pdf?Expires=1566345600&Signature=adEGScab06FPs2lWnzeAhUde9ffydLA89PKsctJ~zJW4DY~jn86G6FuI3qXJILclg9JG73-KAcW-zd0L4GeRZ57RbNFc8IxuLN4-u1H66NJo4p3uQ3nfrTNRdq1MGVZ0yZOM6Y7WVjkTwr0OD2jqsWoJq9r7TCvxpRuqYzH1uEo_&Key-Pair-Id=APKAJLTNE6QMUY6HBC5A (дата звернення: 20.08.2019).
9. Digital Transformation Eлeктронна навчальна платформа «Coursera» : веб-сайт. URL: https://www.coursera.org/learn/bcg-uva-darden-digital-transformation/home/week/2 (дата звернення 19.08.2019).
10. Перевод поняття: Economy of Scale Електронний економічний словник «Академик»: веб-сайт. URL: https://economy_en_ru.academic.ru/21536/economies_of_scale (дата звернення 23.08.2019).
11. Carl W. Stern Perspectives /Reprint №372 /The Deconstruction of Value Chains // Boston Consulting Group. p. 1-2.
12. Dreischmeier R., Evans P., Grebe M., Grebe M., Himmelreich H, Döschl S. Designing the Tech Function of Future – BCG (12.07.2017) Веб-сайт: URL: https://www.bcg.com/publications/2017/digital-designing-tech-function-future.aspx (дата звернення: 23.08.2019).
References (International): 1. Zav’yalova, L. V., Kitaєva, T. N. (2011) K voprosu o roli i znachenii posrednicheskoy deyatelnosti v ryinochnoy ekonomike. [To the question of knowledge and role of intermediators in Economy] Vestnik Omskogo universiteta. Seriya «Ekonomika». № 2. pp. 188–196.
2. Kotler, F., Keller, K. L. «Marketing menedjment». [Marketing Management] 14-e izd. SPb.: Piter, 2014. (in Russian)
3. Kutsenko, S. V (2007) Posrednichestvo kak yavlenie sovremennogo rossiyskogo obschestva. [Intermediatories activity as a phenomen of modern Russian society] Omskiy nauchnyiy vestnik. № 1. pp. 84–88. Available at: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=587517 (accessed: 20.09.2019).
4. Couglan, T. Anne, Anderson, E., Stern, W. L., El-Ansary, Adel. I. (2007) Markeungovi kanalu [Marketing channels], 7th ed. (Upper Saddle River, NJ Prentice Hall).
5. Mura Zakon Elektronniy resurs «Wikipedia». (2019) [Moor’s law] Available at: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0 (accessed 21.08.2019).
6. When Moore’s, Cooper’s and Butters’ laws interact on Media Digital deliverance (2019): Avalable at: http://www.digitaldeliverance.com/the-rise/interactions-of-the-three-laws/ (accessed: 22.08.2019).
7. Startup Elektronniy resurs «Wikipedia» (2019): Avialable at: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF (accessed: 16.08.2019).
8. Elektrona navchalna platforma «Coursera» (2019): [Educational platform «Coursera»] Avaliable at: https://d3c33hcgiwev3.cloudfront.net/WBA_pRjkEeifsxJgH1Ecgg_582dd95018e411e8a46abd4c4fb495ac_DTR-Key-Points-Week-1.pdf?Expires=1566345600&Signature=adEGScab06FPs2lWnzeAhUde9ffydLA89PKsctJ~zJW4DY~jn86G6FuI3qXJILclg9JG73-KAcW-zd0L4GeRZ57RbNFc8IxuLN4-u1H66NJo4p3uQ3nfrTNRdq1MGVZ0yZOM6Y7WVjkTwr0OD2jqsWoJq9r7TCvxpRuqYzH1uEo_&Key-Pair-Id=APKAJLTNE6QMUY6HBC5A (accessed: 20.08.2019).
9. Digiital Transformation Elektronna navchalna platforma «Coursera» (2019): Available at: https://www.coursera.org/learn/bcg-uva-darden-digital-transformation/home/week/2 (accessed 19.08.2019).
10. Perevod ponyattya: Economy of Scale Elektronniy ekonomіchniy slovnik «Akademik» (2019) [Conception «Economy of Scale”. Internet vocabulary “Academic»]: Available at: https://economy_en_ru.academic.ru/21536/economies_of_scale (accessed 23.08.2019).
11. Carl, W. (2018) Stern Perspectives The Deconstruction of Value Chains. Boston Consulting. p. 1-2. (Group Reprint №372)
12. Dreischmeier, R., Evans, P., Grebe, M., Grebe, M., Himmelreich, H, Döschl, S. Dezain tekhnichnogo budushego (12.07.2017) [Designing the Tech Function of Future – BCG]): Available at: https://www.bcg.com/publications/2017/digital-designing-tech-function-future.aspx (accessed: 23.08.2019).
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 2(21)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19ftotip.pdfЦИФРОВА ДЕКОНСТРУКЦІЯ ЦІННІСНИХ ЛАНЦЮГІВ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ. АКЦЕНТ НА СЕРВІСНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ823,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.