Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30065
Title: Вдосконалення ефективності роботи логістичної системи (на прикладі ТОВ «Сільпо-Фуд»)
Other Titles: Logistic system efficiency enhancement (LLC “Silpo-Food” as a case study)
Authors: Рудакевич, Марян Ігорович
Rudakevich, M.I.
Bibliographic description (Ukraine): Рудакевич М.І. «Вдосконалення ефективності роботи логістичної системи (на прикладі ТОВ «Сільпо-Фуд»)»: дипломна робота магістра за спеціальністю „051 — економіка“/ М.І. Рудакевич. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 116 с.
Issue Date: 23-Dec-2019
Date of entry: 4-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Бакушевич, Іванна Всеволодівна
UDC: 338
Keywords: 051
економіка
логістика
логістичні процеси
управління
контроль
logistics
logistic
processes
management
control
Number of pages: 116
Abstract: Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за напрямом підготовки 051 «Eкономіка» - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2019. Магістерську роботу виконано на 116 аркушах, містить 20 рисунків, 19 таблиць, додатки на 20 сторінках. В ній використано 33 літературних джерел, а саме: монографії, автореферати дисертаційних робіт, підручники, посібники з досліджуваної теми, періодичні видання, інтернет-сайти. В роботі досліджено основні теоретичні та методичні засади управління логістичними процесами на підприємстві. Аналіз організації логістичної діяльності ТОВ «Сільпо-Фуд», структури логістичних витрат та їх впливу на загальні витрати діяльності дозволив обґрунтувати важливість використання сучасних управлінських інструментів контролю логістичних процесів. Запропоновано проект, який дозволить знизити рівень логістичних витрат за рахунок пошуку «вузьких місць» у системі управління логістичними потоками підприємства, що матиме позитивний вплив на діяльність підприємства.
Study on obtaining an educational qualification level Master's degree in the field of preparation 051 "Economics" - Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj. - Ternopil. 2019. The master's thesis is completed on 116 sheets, it contains 20 figures, 19 tables, 20 pages attachments. It is based on 36 literary sources, namely: monographs, abstracts of dissertations, textbooks, manuals on the subject, periodicals, Internet sites. The basic theoretical and methodological aspects of enterprise logistic were investigated in the work. The analysis of the logistics activities organization “Silpo –Food” Ltd., the structure of logistics costs and their impact on the overall costs made it possible to substantiate the importance of using modern management tools to control logistics processes. A project that will reduce the level of logistics costs by finding "bottlenecks" in the system of the enterprise logistics management is proposed. This will have a positive impact on the activity of the enterprise.
Content: Вступ ...7 Розділ 1 Теоретичні та методичні засади управління логістичними процесми на підприємстві 1.1. Сутнiсть лoгiстичних пpoцесiв пiдпpиємства i їх функцioнальна хаpактеpистика...11 1.2. Сучаснi кoнцепцiї упpавлiння лoгiстичними пpoцесами на пiдпpиємствi...17 1.3. Метoдичнi пiдхoди дo oцiнювання ефективнoстi упpавлiння лoгiстичними пpoцесами на пiдпpиємствi....26 Виснoвки дo poздiлу 1...34 Розділ 2 Дослідження особливостей керування механізмом логістики у мережі…36 2.1. Дослідження передумов і їх удосконалення керування механізмом логістики у мережі...36 2.2. Досліди вже присутнього керування механізмом логістики у мережі...41 2.3. Оцінка результатів роботи ефективності системи керування механізмом логістики у мережі...48 Висновки до розділу 2...60 Розділ 3 Нарпями покращення системи керування логістичними процесами у мережі ...63 3.1. Опис проекту запровадження організаційно-економічного механізму "підрозділу контролінгу"...63 3.2. Створення організаційно-економічного механізму для отримання максимальних результатів від ефективного управління логістичними процесами мережі...71 Висновки до розділу 3...75 Розділ 4 Комп’ютерна обробка інформації щодо виконання розрахунків в процесі проведення аналізу та досліджень...76 Висновки до розділу 4...82 Розділ 5 Організаційно-економічне обґрунтування проекту вдосконалення логістичної системи ТОВ «Сільпо-Фуд»...83 5.1. Передумови удосконалення управління логістичною системою мережі супермаркетів «Сільпо»...83 Висновки до розділу 5...91 Розділ 6 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях...92 6.1. Організація матеріального забезпечення заходів ЦЗ суб’єктами господарювання...92 6.2. Забезпечення захисту продуктів харчування та промислових товарів від радіоактивного, хімічного і бактеріологічного (біологічного) забруднення (зараження)....95 Висновки до розділу 6...98 Висновки ...99 Список використаних джерел ...103 Додатки ...106
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30065
References (Ukraine): Список опублікованих автором праць за темою роботи: М.І. Рудакевич Аналіз умов створення ефективних інформаційнологістичних систем на підприємствах // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей том.III VIII міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 27–28 листоп. 2019.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – 81-82
1. Бакушевич І. Логістичний аспект міжрегіонального співробітництва залізниці України з європейською транспортною системою. /ІБакушевич, Р. Гуменюк//Регіональна економіка. – 2007. – №1. – C. 78-87. 2. Брітченко, І. Г. Контролінг [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. - Рівне : Волинські обереги, 2015. 3. Гаркавенко С. С. Маркетинг. Підручник / С. С. Гаркавенко. - К.: Лібра, 2008. -712 с. 4. Григорак, М.Ю. Логістичне управління зворотними матеріальними потоками виробничого підприємства / М.Ю. Григорак, А.О. Бондуровська // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2011. – № 5 (159). – Частина 2. – С. 232 – 236. 5. Іваницька Т.Є. Методичний підхід до оцінки ефективності управління будівельним підприємством на основі логістичних критеріїв / Т.Є. Іваницька // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – № 2. 6. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник / Є. В. Крикавський. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту шслядшіломної освіти), «Інтелект-Захід», 2009. - 416 с. 7. Крикавський Є. В. Формування економічного потенціалу підприємств на основі логістичних концепцій: Дисертація докт. екон. наук:08.06.01. - Львів, 1997.-418 с 8. Крикавський Є. Логістика. Для економістів. Підручник / Є. Крикавський. - Львів: Вид. Нац. універ. «Львівська політехніка», 2008. - 448 с 9. Крикавський Є. Промисловий маркетинг: Підручник / Є. Крикавський, Н. Чухрай, - 2-ге вид. - Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 2008. - 472 с. 10. Паласюк Б. Логістичне управління підприємством: сутність і основні принципи / Б. Паласюк // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 3(36). – С. 166-170. 11. Ткачова А.В. Логістичні витрати як критерій оптимізації логістичного управління / А.В. Ткачова // Наукові праці ДонНТУ. Серія «Економічна»: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 36-2. – С. 88-93. 12. Фролова Л.В. Механізм логістичного управління торговельним підприємством: монографія. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган- Барановського, 2009. – 322 с. 13. Чорнописька Н.В. Методичні підходи оцінювання логістичної діяльності підприємства / Н.В. Чорнописька // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». – № 623. – 2010. – С.265-271. 14. Абдикеев Н. М. Реинжиниринг бизнес-процессов / Н. М. Абдикеев, Т. П. Данько, С. В. Ильдеменов, А. Д. Киселев. - 2-е изд., испр. - М.: Эксмо. -2011.-592 с 15. Аникин Б. А. Коммерческая логистика: учеб. / Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин. - М.: Проспект, 2011. - 432 с. 16. Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора / С. Клементе, М. Доннеллан при участии С. Рида; под общ. ред. В. В. Голла; пер. с англ. Н. И. Кобзаревой. - М.: Вершина, 2010. - 416 с. 17. Бауэрсокс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д. Д. Бауэрсокс, Д. Дж, Клосс; пер. с англ. - М.: Олимп-Бизнес, 2011. - 640 с. 18. Васильева О. Е. Эффективность сервисного обслуживания продукции / О. Е. Васильева. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2011. - 175 с. 19. Гаджинский А. М. Логистика: Учебник / А. М. Гаджинский. - 11- е изд. перераб. и доп. - М.: ИТК «Дашков и К°», 2009. - 432 с. 20. Голиков Е. А. Взаимодействие маркетинга и логистики: учеб. пособие / Е. А. Голиков. - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 568 с. 21. Горяинов А.Н. Формирования нормативов для оценки функционирования логистических систем // Вестник ХНАГХ, 2013. – № 10. – С. 100-105. 22. Дыбская В. В. Логистика: Учебник / В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев, А. Н. Стерлигова; под ред. В. И. Сергеева. - М.: Эксмо, 2008. - 944 с. 23. Елифаров В. Г. Бизнес-процесы: Регламентация и управление: Учебник / В. Г. Елифаров, В. В. Репин. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 319 с. 24. Казарина Л.А. Логистические издержки: проблемы учета и оценки / Л.А. Казарина // Вестник ТГПУ. – 2012. – № 9(72). – С. 24-27. 25. Коллинз Дж. Построенные навечно. Успех компаний, обладающих видением / Джим Коллинз, Джерри Поррас; Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. - 2-е изд., испр. - СПб., 2009. - 349с. 26. Конева Е. А., Одинцова Т. М. Проблемы и перспективы внедрения системы контроллинга логистики в дистрибьюторских компаниях// Вопросы экономики и управления. — 2016. — №4.1. — С. 16-18. 27. Решетник М. Оценка издержек и эффективности функционирования логистической системы предприятия // Риск (Рынок. Информация. Снабжение. Конкуренция). – 2011. – № 1. – С. 31-34. 28. Терентьев П.А. Классификации и модели логистики возвратных потоков // Логистика сегодня. - 2010. - № 4(40). - С. 242-251. 29. Хлус А. Логистический аудит по технологии LFА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.lfа.со.uа/fіles/ dоwnlоаd/78.html. 30. Іlсhenkо N. Develорment strаtegу fоr lоgіstісs орerаtоrs іn the соnteхt оf glоbаlіzаtіоn / Іlсhenkо N. // Соntemрrоrаrу соndіtіоns аnd trends іn enterрrіse mаnаgement: strаtegіes, meсhаnіsms, рrосesses. Сrасоw Unіversіtу оf Eсоnоmісs. – 2015. – Р. 45-53. 31. ІSО 9000 [Електронний ресурс] – Режим доступу httрs://ru.wіkірedіa.оrg/wіkі/ІSО_9000 32. ЗВІТНІСТЬ - Fоzzy Grоuр [Електронний ресурс]: httрs://fоzzy.uа/uа/reроrtіng/ 33. Fіnаnсіаl аnаlysіs оnlіne Джерело: Кобилецький В. Р., Фінансовий аналіз та висновки / В. Р. Кобилецький // Онлайн-журнал «Fіnаnсіаl Аnаlysіs оnlіne» [Електронний ресурс] – Режим доступу: httрs://www.fіnаlоn.соm/
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:051 — економіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
autoreferat_Rudakevich_M_I_2019.pdf276,79 kBAdobe PDFView/Open
dyplom_Rudakevich_M_I_2019.pdf2,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools