กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24403

ชื่อเรื่อง: Сегментування ринку
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Market segmentation
ผู้แต่ง: Баньковський, Дмитро
Bankovskyi, Dytro
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Баньковський Д. Сегментування ринку / Баньковський Дмитро // Матеріали Ⅷ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 20 грудня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 133–134.
Bibliographic description (International): Bankovskyi D. (2017) Sehmentuvannia rinku [Market segmentation]. Materials of Ⅷ regional scientific and practical Internet-conference of young scientists and students "Marketing technology enterprises in modern scientific and technical environment" (Tern., 20 December 2017), pp. 133-134 [in Ukrainian].
Is part of: Матеріали Ⅷ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 2017
Materials of Ⅷ regional scientific and practical Internet-conference of young scientists and students "Marketing technology enterprises in modern scientific and technical environment", 2017
Conference/Event: Ⅷ Регіональна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Journal/Collection: Матеріали Ⅷ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
วันที่เผยแพร่: 20-ธัน-2017
Date of entry: 31-มีน-2018
สำนักพิมพ์: ТНТУ
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
Temporal Coverage: 20 грудня 2017 року
20 December 2017
UDC: 339.13
Number of pages: 2
Page range: 133-134
Start page: 133
End page: 134
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24403
Content type: Conference Abstract
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ⅷ Регіональна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2017)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
MTEMSTE_2017_Bankovskyi_D-Market_segmentation_133-134.pdf481,54 kBAdobe PDFดู/เปิด
MTEMSTE_2017_Bankovskyi_D-Market_segmentation_133-134.djvu18,82 kBDjVuดู/เปิด
MTEMSTE_2017_Bankovskyi_D-Market_segmentation_133-134__COVER.png260,41 kBimage/pngดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น