Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22944

Title: Розвиток промислових підприємств в умовах суспільної нестабільності: ресурсно-інноваційні чинники. (Особливості організаційного процесу забезпечення ефективності економічних реформ в умовах Європейської адаптації суб’єктів господарювання)
Other Titles: Development of industrial enterprises in conditions of social instability: resource and innovation factors. (Peculiarities of the organizational process of ensuring the effectiveness of economic reforms in the context of European subjects adaptation of management)
Authors: Андрушків, Богдан Миколайович
Шерстюк, Роман Петрович
Кирич, Наталія Богданівна
Погайдак, Ольга Богданівна
Andrushkiv, Bohdan
Sherstiuk, Roman
Kirich, Nataliia
Pogaidak, Olha
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Розвиток промислових підприємств в умовах суспільної нестабільності: ресурсно-інноваційні чинники. (Особливості організаційного процесу забезпечення ефективності економічних реформ в умовах Європейської адаптації суб’єктів господарювання) / Богдан Миколайович Андрушків, Роман Петрович Шерстюк, Наталія Богданівна Кирич, Ольга Богданівна Погайдак // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 52. — № 1. — С. 32–44. — (Економіка та управління підприємствами).
Bibliographic description (International): Andrushkiv B., Sherstiuk R., Kirich N., Pogaidak O. (2017) Rozvytok promyslovykh pidpryiemstv v umovakh suspilnoi nestabilnosti: resursno-innovatsiini chynnyky. (Osoblyvosti orhanizatsiinoho protsesu zabezpechennia efektyvnosti ekonomichnykh reform v umovakh Yevropeiskoi adaptatsii subiektiv hospodariuvannia) [Development of industrial enterprises in conditions of social instability: resource and innovation factors. (Peculiarities of the organizational process of ensuring the effectiveness of economic reforms in the context of European subjects adaptation of management)]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 52, no 1, pp. 32-44 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 52
Issue Date: 21-Nov-2017
Submitted date: 8-Nov-2017
Date of entry: 27-Dec-2017
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
UDC: 338.242.2
Keywords: трансформаційне суспільство
інновації
промислові підприємства
стабільність
стратегія
ефективність
господарська діяльність
Європейський Союз
transformation society
innovations
industrial enterprises
stability
strategy
efficiency
economic activity
European Union
Number of pages: 13
Page range: 32-44
Start page: 32
End page: 44
Abstract: На основі аналізу літературних джерел та існуючого досвіду роботи промислових підприємств виявлено проблеми цього процесу у ланцюзі: держава – галузеві формування – територіальні (регіональні) господарські управління (об’єднання територіальних громад). Розглянуто шляхи підвищення ефективності промислового виробництва за рахунок інноваційно-ресурсних чинників. Встановлено, що одним із найприйнятніших методів оцінювання стабільності функціонування підприємств, з точки зору ефективності використання економічних, енергетичних, трудових та інших ресурсів, у контексті Європейських вимог є інноваційні засоби. Обґрунтовано наукові підходи та чинники, за рахунок яких можна забезпечити стабільне функціонування промислових підприємств України, що й може зробити їх конкурентноздатними в умовах ЄС. Дослідження здійснено на прикладі промислових підприємств, що функціонують в умовах трансформаційної економіки посттоталітарного суспільства.
The author of the article found the problem in the chain: the state – formation – territorial (regional) economic management (unification of territorial communities), based on the analysis of literary sources and existing experience of industrial enterprises. The article deals with the way of improving the efficiency of industrial production for innovation and resource factor. It is established that one of the most acceptable methods for assessing the stability of enterprises are innovative means in terms of the efficiency of the use of economic, energy, labor and other resources in the context of European requirements. The scientific approaches and factors are substantiated, for which it is possible to ensure the stable functioning of industrial enterprises in Ukraine and that actually can make them competitive in the EU. The investigation was carried out on an example of industrial enterprises that function in a transformational economy of the post-totalitarian society.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22944
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
References (Ukraine): 1. Андрушків, Б.М. Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого підприємництва [Текст] / Б.М. Андрушків, Ю.Я. Вовк, І.Ю. Крамар та ін. – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2011. – 340 с.
2. Андрушків, Б.М. Інноваційна політика [Текст] / Б.М. Андрушків, Ф.В. Бортняк, Ю.Я. Вовк та ін.; за заг. ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль: ТзОВ „Терно-Граф“, 2012. – 484 с.
3. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку; монографія [Текст] / за ред. О.С. Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. – 212 с.
4. Закон України: «Про інноваційну діяльність» (1 січня 2003 р.).
5. Кирич, Н.Б. Організаційні механізми реалізації стратегії підвищення фінансово-господарської стабільності підприємства [Текст] / Н.Б. Кирич // Матеріали Х наукової конференції ТДТУ імені Івана Пулюя, Тернопіль, 17 – 18 травня. – Тернопіль: ТДТУ, 2006. – 249 с.
6. Кирич, Н.Б. Особливості управління техніко-економічними факторами стабілізації виробництва на сучасному етапі [Текст] / Н.Б. Кирич // Галицький економічний вісник. – 2006. – № 2 (9). – С. 33 – 38.
7. Кирич, Н.Б. Стабільність виробництва та фінансова стійкість господарських структур – необхідна умова інтеграції України до ЄС: Тези доп. Міжнар. наук. конф. [Текст] / Н.Б. Кирич // Разом в Європі: маркетингові стратегії регіонального розвитку: Зб. наук. праць Терноп. інституту соц. та інф. технол. – Тернопіль: ТІСІТ, 2005. – С. 35 – 36.
8. Кирич, Н.Б. Теоретичні та прикладні механізми управління стратегією підвищення господарсько-фінансової стабільності підприємства [Текст] / Н.Б. Кирич // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2008. – № 3. – С. 136 – 142.
9. Проблеми теорії і практики менеджменту; [Текст] / за ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль: Тернограф, 2009. – 312 с.
10. Федишин, І.Б. Особливості впровадження інновацій в умовах трансформації промислових підприємств (Європейські акценти); [Текст] / за заг. ред. Н.Б. Кирич. – Тернопіль: Терно-Граф, 2014. – 277 с.
11. Андрушків, Б.М. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми: підручник для студентів та викладачів економічних спеціальностей вузів [Текст] / Б.М. Андрушків, О.Є. Кузьмін. – 2-е видання, перероблене та доповнене. – Тернопіль: Лілея, 1997. – 292 с.
12. Хаджинова, О.В. Логістична стратегія управління витратами багатопрофільного промислового підприємства. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук [Текст] / О.В. Хаджинова. – Донецьк, 2006. – 214 с.
13. Шерстюк, Р.П. Інноваційні шляхи активізації природоохоронного провайдингу в умовах підприємства (Європейські акценти) [Текст] / Р.П. Шерстюк. – Тернопіль: Терно-граф, 2011. – 576 с.
References (International): 1. Andrushkiv B.M., Vovk Yu.Ya., Kramar I.Yu., Kyrych N.B., Marynenko N.Yu., Oksentiuk R.A., Stoiko I.I., Spravska N.V., Pohaidak O.B., Tsikh H.V. Innovatsiino-kompleksni shliakhy rozvytku maloho pidpryiemnytstva. Innovative and complex ways of small business development. Ternopil: TNTU im. Ivana Puliuia, 2011. [In Ukrainian].
2. Andrushkiv B.M., Bortniak F.V., Vovk Yu.Ya. ta in. Innovatsiina polityka (Innovation policy). Ternopil: TzOV „Terno-Hraf“, 2012. [In Ukrainian].
3. Halushko O.S., Yermoshkina O.V., Didyk L.M., Herasymova I.Yu., Dedikov O.I. Zabezpechennia konkurentospromozhnosti promyslovykh pidpryiemstv na bazi innovatsiinoho rozvytku. Ensuring the competitiveness of industrial enterprises on the basis of innovation development. Donetsk: Natsionalnyi hirnychyi universytet, 2012. [In Ukrainian].
4. Zakon Ukrainy: „Pro innovatsiinu diialnist“ (1 sichnia 2003).
5. Kyrych N.B. Orhanizatsiini mekhanizmy realizatsii stratehii pidvyshchennia finansovo – hospodarskoi stabilnosti pidpryiemstva. Organizational mechanisms of realization of the strategy of increase of financial and economic stability of the enterprise. Proceedings of the Materialy Х naukovoi konferentsii TDTU imeni Ivana Puliuia, (Ukrane, Ternopil, May 17 – 18, 2006). Ternopil: Х naukovoi konferentsii TDTU imeni Ivana Puliuia, 2006, 249 p.
6. Kyrych N.B. Osoblyvosti upravlinnia tekhniko-ekonomichnymy faktoramy stabilizatsii vyrobnytstva na suchasnomu etapi. Features of management of technical and economic factors of production stabilization at the present stage. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, 2006, no. 2 (9), pp. 33 – 38.
7. Kyrych N.B. Stabilnist vyrobnytstva ta finansova stiikist hospodarskykh struktur – neobkhidna umova intehratsii Ukrainy do YeS. Stability of production and financial sustainability of economic structures are a necessary condition for Ukraine's integration into the EU. Proceedings of the Mizhnar. nauk. konf. Razom v Yevropi: marketynhovi stratehii rehionalnoho rozvytku: Zb. nauk. prats Ternop. instytutu sots. ta inf. tekhnol. Ternopil, 2005, pp. 35 – 36.
8. Kyrych N.B. Teoretychni ta prykladni mekhanizmy upravlinnia stratehiieiu pidvyshchennia hospodarsko-finansovoi stabilnosti pidpryiemstva. Theoretical and applied mechanisms of management of the strategy of improving the economic and financial stability of the enterprise. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, 2008, no. 3, pp. 136 – 142.
9. Andrushkiva B.M. Problemy teorii i praktyky menedzhmentu. Problems of the theory and practice of management. Ternopil: TzOV „Ternohraf“, 2009. [In Ukrainian].
10. Fedyshyn I.B. Osoblyvosti vprovadzhennia innovatsii v umovakh transformatsii promyslovykh pidpryiemstv (Yevropeiski aktsenty). Features of introduction of innovations in the conditions of transformation of industrial enterprises (European accents). Ternopil: TzOV „Terno-Hraf“, 2014. [In Ukrainian].
11. Andrushkiv B.M., Kuzmin O.Ye. Osnovy menedzhmentu: metodolohichni polozhennia ta prykladni mekhanizmy. Fundamentals of Management: Methodological Provisions and Applied Mechanisms. Ternopil: Lileia, 1997. [In Ukrainian].
12. Khadzhynova O.V. Lohistychna stratehiia upravlinnia vytratamy velykoho bahato profilnoho promyslovoho pidpryiemstva (Logistics cost management strategy for a large number of specialized industrial enterprises) dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk. (PhD Thesis). Donetsk, 2006.
13. Sherstiuk R.P. Innovatsiini shliakhy aktyvizatsii pryrodookhoronnoho provaidynhu v umovakh pidpryiemstva (Yevropeiski aktsenty) Innovative ways of activation of environmental provisioning in the conditions of the enterprise (European accents). Ternopil: TzOV „Terno-hraf“, 2011. [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2017, № 1 (52)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.