กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/9248

ชื่อเรื่อง: Особливості застосування окремих оціночних категорій у цивільному праві України
ผู้แต่ง: Грузін, В.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Грузін В. Особливості застосування окремих оціночних категорій у цивільному праві України / В. Грузін // Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 5-6 грудня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — Том Ⅲ: Гуманітарні, соціальні та економічні науки. — С. 70. — (Гуманітарні науки).
Bibliographic description (International): Hruzin V. (2012) Osoblyvosti zastosuvannia okremykh otsinochnykh katehorii u tsyvilnomu pravi Ukrainy. Collection of abstracts ⅩⅥ Conference of Ternopil Ivan Puluj National Technical University (Tern., 5-6 December 2012), vol. Ⅲ, pp. 70 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Conference/Event: ⅩⅥ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Journal/Collection: Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Volume: Ⅲ: Гуманітарні, соціальні та економічні науки
วันที่เผยแพร่: 5-ธัน-2012
Date of entry: 11-กุม-2016
สำนักพิมพ์: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Temporal Coverage: 5-6 грудня 2012 року
5-6 December 2012
UDC: 347
Page range: 70
Start page: 70
End page: 70
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/9248
Content type: Article
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:ⅩⅥ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2012)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Conf_2012vIII_Hruzin_V-Osoblyvosti_zastosuvannia_okremykh_70.pdf151,25 kBAdobe PDFดู/เปิด
Conf_2012vIII_Hruzin_V-Osoblyvosti_zastosuvannia_okremykh_70.djvu16,67 kBDjVuดู/เปิด
Conf_2012vIII_Hruzin_V-Osoblyvosti_zastosuvannia_okremykh_70__COVER.jpg232,68 kBJPEGดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น