Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6082

Title: Вплив інновацій на прибутковість підприємств машинобудівної галузі та прогнозування показників сучасним інструментарієм
Other Titles: Impact innovations for profitability of machine-building enterprises and prediction forecast by using modern tools
Authors: Khymych, Iryna
Garmatiy, Nataliya
Bibliographic description (Ukraine): Химич І. Г. Вплив інновацій на прибутковість підприємств машинобудівної галузі та прогнозування показників сучасним інструментарієм / Ірина Григорівна Химич, Наталія Михайлівна Гарматій // Галицький економічний вісник — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 47. — № 4. — С. 122-132. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).
Bibliographic description (International): Khymych I., Garmatiy N. Impact innovations for profitability of machine-building enterprises and prediction forecast by using modern tools. Galician economic bulletin, Ternopil, TNTU, 2014, Volume 47, No 4, P. 122-132 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Issue Date: 18-Nov-2014
Submitted date: 15-Dec-2014
Date of entry: 29-Oct-2015
Publisher: Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
UDC: 334.784 (658.5)
336
Keywords: корпоративна культура
конкуренція
інноваційна діяльність
інноваційна культура
інноваційний механізм
інноваційний потенціал
здатність до інновацій
інноваційна активність
фінансові результати
прибутковість
corporate culture
competition
innovation
innovative culture
innovative mechanism
innovation potential
capacity for innovations
innovation activity
financial results
profitability
Page range: 122-132
Series/Report no.: 2014, №4 (47)
2014, No 4 (47)
Abstract: Представлено роль інновацій у формуванні та розвитку корпоративної культури підприємств машинобудівної галузі. Визначено, що формування корпоративної культури завжди пов’язане з певними інноваціями, які направлені на досягнення бізнес-мети. Досліджено взаємозв’язок корпоративної культури з інноваційним розвитком технологій. Представлено структуру інноваційної культури підприємства. Здійснено оцінювання основних чинників розвитку та потенціалу підприємств Тернопільської області. Проаналізовано динаміку інноваційної активності підприємств Тернопільської області. На основі взаємозв’язку корпоративної та інноваційної культури підприємства подано динаміку фінансових результатів та прибутковості підприємств машинобудівної галузі в Тернопільській області. Застосовуючи сучасний інструментарій економіко-математичного моделювання, здійснено прогноз фінансових результатів діяльності підприємств машинобудівної галузі Тернопільської області на основі методології ланцюгів Маркова та реалізовано у сучасному програмному забезпеченні Mathcad.
The role of innovations in corporate culture formation and development is presented in this article. It is determined that the corporate culture formation is always associated with some innovations aimed at achieving business goals. The interrelation between corporate culture and innovative technology development is researched. The economic essence of the origin and development of «innovation culture» concept is determined. It is found that innovative culture is a form of corporate culture. The enterprise innovative culture structure is presented. It is analyzed that economic growth in Ukraine and structural reforms are possible only if scientific and technological potential will be used at its maximum and economic development will have innovative direction. It is noted that in market transformation conditions the success of domestic enterprises activity is determined by their innovative activity – enterprises financial stability is largely provided by new technologies, new ideas and products, new organizational decisions etc. Estimation of main factors in the development and potential of Ternopil region enterprises is performed. The dynamics of Ternopil region enterprises innovative activity is analyzed. The dynamics of financial results and profitability of Ternopil region machine-building enterprises which is based on interrelation of corporate and innovative cultures is presented. Using modern tools of economic and mathematical modeling, it is made the forecast of financial results of machine-building enterprises in Ternopil region. The forecast is made by using Markov chains methodology and is implemented in modern software Mathcad.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6082
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2014
References (Ukraine): 1. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» No 3715-VI від 8 вересня 2011 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
2. Офіційний сайт «Головне управління статистики в Тернопільській області». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.te.ukrstat.gov.ua/
3. Офіційний сайт «Ефективне управління»: Звіт про конкурентоспроможність України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.feg.org.ua
4. Бережная, Е.В. Математические методы моделирования економических систем [Текст] / Е.В. Бережная, В.И. Бережной. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
5. Верховод, А.Б. Что такое корпоративная культура за рубежом? / А.Б. Верховод. [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.topwork.com.ua
6. Ігнатович, О. Психологічні основи розвитку фахової інноваційної культури педагогічних працівників / О. Ігнатович. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua
7. Інноваційний менеджмент: Стиль керівництва і формування інноваційної культури в організації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.if.ua
8. Ковалевський, С.В. Корпоративна культура організацій ХХІ століття: збірник наукових праць [Текст] / С.В. Ковалевський. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – 219 с.
9. Кочура, Є.В. Моделювання макроекономічної динаміки [Текст] / Є.В. Кочура, М.В. Косарев. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 236 с.
10. Курас, І.Ф. Інноваційна культура української гуманістики / І.Ф. Курас. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rius.kiev.ua
11. Підвищення рівня інноваційної культури. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.foresight.nas.gov.ua
12. Про деякі аспекти структурної трансформації економіки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jenessi.net
13. Сизоненко, В.О. Сучасне підприємництво: довідник [Текст] / В.О. Сизоненко. – К.: Знання-Прес, 2007. – 440 с.
14. Химич, І.Г. Зв’язок корпоративної культури з інноваційною діяльністю підприємств [Текст] / І.Г. Химич // Соціально-економічні проблеми і держава. – Тернопіль, 2009. – Випуск 1(2). – С. 245–247.
References (International): 1. Zakon Ukrainy "Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti v Ukraini" No 3715-VI vid 8 veresnia 2011 roku. [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
2. Ofitsiinyi sait "Holovne upravlinnia statystyky v Ternopilskii oblasti". [Electronic resource]. – Access mode: http://www.te.ukrstat.gov.ua/
3. Ofitsiinyi sait "Efektyvne upravlinnia": Zvit pro konkurentospromozhnist Ukrainy. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.feg.org.ua
4. Berezhnaia, E.V. Matematicheskie metody modelirovaniia ekonomicheskikh sistem [Text], E.V. Berezhnaia, V.I. Berezhnoi. – M.: Finansy i statistika, 2003. – 368 p.
5. Verkhovod, A.B. Chto takoe korporativnaia kultura za rubezhom?, A.B. Verkhovod. [Elektronnyi resurs]. – Access mode: http://www.topwork.com.ua
6. Ihnatovych, O. Psykholohichni osnovy rozvytku fakhovoi innovatsiinoi kultury pedahohichnykh pratsivnykiv, O. Ihnatovych. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.politik.org.ua
7. Innovatsiinyi menedzhment: Styl kerivnytstva i formuvannia innovatsiinoi kultury v orhanizatsii. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.library.if.ua
8. Kovalevskyi, S.V. Korporatyvna kultura orhanizatsii KhKhI stolittia: zbirnyk naukovykh prats [Text], S.V. Kovalevskyi. – Kramatorsk: DDMA, 2007. – 219 p.
9. Kochura, Ye.V. Modeliuvannia makroekonomichnoi dynamiky [Text], Ye.V. Kochura, M.V. Kosarev. – K.: Centre of Educational Literature, 2003. – 236 p.
10. Kuras, I.F. Innovatsiina kultura ukrainskoi humanistyky, I.F. Kuras. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.rius.kiev.ua
11. Pidvyshchennia rivnia innovatsiinoi kultury. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.foresight.nas.gov.ua
12. Pro deiaki aspekty strukturnoi transformatsii ekonomiky. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.jenessi.net
13. Syzonenko, V.O. Suchasne pidpryiemnytstvo: dovidnyk [Text], V.O. Syzonenko. – K.: Znannia-Pres, 2007. – 440 p.
14. Khymych, I.H. Zviazok korporatyvnoi kultury z innovatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstv [Text], I.H. Khymych, Socio-Economic Problems and the State. – Ternopil, 2009. – Issue 1(2). – P. 245–247.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2014, № 4 (47)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.