Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6082

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKhymych, Irynauk
dc.contributor.authorGarmatiy, Nataliyauk
dc.date.accessioned2015-10-29T19:06:37Z-
dc.date.available2015-10-29T19:06:37Z-
dc.date.created2014-11-18uk
dc.date.issued2014-11-18uk
dc.date.submitted2014-12-15uk
dc.identifier.citationХимич І. Г. Вплив інновацій на прибутковість підприємств машинобудівної галузі та прогнозування показників сучасним інструментарієм / Ірина Григорівна Химич, Наталія Михайлівна Гарматій // Галицький економічний вісник — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 47. — № 4. — С. 122-132. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).uk
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6082-
dc.description.abstractПредставлено роль інновацій у формуванні та розвитку корпоративної культури підприємств машинобудівної галузі. Визначено, що формування корпоративної культури завжди пов’язане з певними інноваціями, які направлені на досягнення бізнес-мети. Досліджено взаємозв’язок корпоративної культури з інноваційним розвитком технологій. Представлено структуру інноваційної культури підприємства. Здійснено оцінювання основних чинників розвитку та потенціалу підприємств Тернопільської області. Проаналізовано динаміку інноваційної активності підприємств Тернопільської області. На основі взаємозв’язку корпоративної та інноваційної культури підприємства подано динаміку фінансових результатів та прибутковості підприємств машинобудівної галузі в Тернопільській області. Застосовуючи сучасний інструментарій економіко-математичного моделювання, здійснено прогноз фінансових результатів діяльності підприємств машинобудівної галузі Тернопільської області на основі методології ланцюгів Маркова та реалізовано у сучасному програмному забезпеченні Mathcad.uk
dc.description.abstractThe role of innovations in corporate culture formation and development is presented in this article. It is determined that the corporate culture formation is always associated with some innovations aimed at achieving business goals. The interrelation between corporate culture and innovative technology development is researched. The economic essence of the origin and development of «innovation culture» concept is determined. It is found that innovative culture is a form of corporate culture. The enterprise innovative culture structure is presented. It is analyzed that economic growth in Ukraine and structural reforms are possible only if scientific and technological potential will be used at its maximum and economic development will have innovative direction. It is noted that in market transformation conditions the success of domestic enterprises activity is determined by their innovative activity – enterprises financial stability is largely provided by new technologies, new ideas and products, new organizational decisions etc. Estimation of main factors in the development and potential of Ternopil region enterprises is performed. The dynamics of Ternopil region enterprises innovative activity is analyzed. The dynamics of financial results and profitability of Ternopil region machine-building enterprises which is based on interrelation of corporate and innovative cultures is presented. Using modern tools of economic and mathematical modeling, it is made the forecast of financial results of machine-building enterprises in Ternopil region. The forecast is made by using Markov chains methodology and is implemented in modern software Mathcad.uk
dc.format.extent122-132uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherТернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюяuk
dc.relation.ispartofГалицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університетуuk
dc.relation.ispartofGalician economic bulletin of Ternopil National Technical Universityuk
dc.relation.ispartofseries2014, №4 (47)uk
dc.relation.ispartofseries2014, No 4 (47)uk
dc.subjectкорпоративна культураuk
dc.subjectконкуренціяuk
dc.subjectінноваційна діяльністьuk
dc.subjectінноваційна культураuk
dc.subjectінноваційний механізмuk
dc.subjectінноваційний потенціалuk
dc.subjectздатність до інноваційuk
dc.subjectінноваційна активністьuk
dc.subjectфінансові результатиuk
dc.subjectприбутковістьuk
dc.subjectcorporate cultureuk
dc.subjectcompetitionuk
dc.subjectinnovationuk
dc.subjectinnovative cultureuk
dc.subjectinnovative mechanismuk
dc.subjectinnovation potentialuk
dc.subjectcapacity for innovationsuk
dc.subjectinnovation activityuk
dc.subjectfinancial resultsuk
dc.subjectprofitabilityuk
dc.titleВплив інновацій на прибутковість підприємств машинобудівної галузі та прогнозування показників сучасним інструментаріємuk
dc.title.alternativeImpact innovations for profitability of machine-building enterprises and prediction forecast by using modern toolsuk
dc.typeArticleuk
dc.rights.holder© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2014uk
dc.coverage.placenameТернопільuk
dc.coverage.placenameTernopiluk
dc.subject.udc334.784 (658.5)uk
dc.subject.udc336uk
dc.relation.references1. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» No 3715-VI від 8 вересня 2011 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17uk
dc.relation.references2. Офіційний сайт «Головне управління статистики в Тернопільській області». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.te.ukrstat.gov.ua/uk
dc.relation.references3. Офіційний сайт «Ефективне управління»: Звіт про конкурентоспроможність України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.feg.org.uauk
dc.relation.references4. Бережная, Е.В. Математические методы моделирования економических систем [Текст] / Е.В. Бережная, В.И. Бережной. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.uk
dc.relation.references5. Верховод, А.Б. Что такое корпоративная культура за рубежом? / А.Б. Верховод. [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.topwork.com.uauk
dc.relation.references6. Ігнатович, О. Психологічні основи розвитку фахової інноваційної культури педагогічних працівників / О. Ігнатович. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.politik.org.uauk
dc.relation.references7. Інноваційний менеджмент: Стиль керівництва і формування інноваційної культури в організації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.if.uauk
dc.relation.references8. Ковалевський, С.В. Корпоративна культура організацій ХХІ століття: збірник наукових праць [Текст] / С.В. Ковалевський. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – 219 с.uk
dc.relation.references9. Кочура, Є.В. Моделювання макроекономічної динаміки [Текст] / Є.В. Кочура, М.В. Косарев. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 236 с.uk
dc.relation.references10. Курас, І.Ф. Інноваційна культура української гуманістики / І.Ф. Курас. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rius.kiev.uauk
dc.relation.references11. Підвищення рівня інноваційної культури. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.foresight.nas.gov.uauk
dc.relation.references12. Про деякі аспекти структурної трансформації економіки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jenessi.netuk
dc.relation.references13. Сизоненко, В.О. Сучасне підприємництво: довідник [Текст] / В.О. Сизоненко. – К.: Знання-Прес, 2007. – 440 с.uk
dc.relation.references14. Химич, І.Г. Зв’язок корпоративної культури з інноваційною діяльністю підприємств [Текст] / І.Г. Химич // Соціально-економічні проблеми і держава. – Тернопіль, 2009. – Випуск 1(2). – С. 245–247.uk
dc.relation.referencesen1. Zakon Ukrainy "Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti v Ukraini" No 3715-VI vid 8 veresnia 2011 roku. [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17uk
dc.relation.referencesen2. Ofitsiinyi sait "Holovne upravlinnia statystyky v Ternopilskii oblasti". [Electronic resource]. – Access mode: http://www.te.ukrstat.gov.ua/uk
dc.relation.referencesen3. Ofitsiinyi sait "Efektyvne upravlinnia": Zvit pro konkurentospromozhnist Ukrainy. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.feg.org.uauk
dc.relation.referencesen4. Berezhnaia, E.V. Matematicheskie metody modelirovaniia ekonomicheskikh sistem [Text], E.V. Berezhnaia, V.I. Berezhnoi. – M.: Finansy i statistika, 2003. – 368 p.uk
dc.relation.referencesen5. Verkhovod, A.B. Chto takoe korporativnaia kultura za rubezhom?, A.B. Verkhovod. [Elektronnyi resurs]. – Access mode: http://www.topwork.com.uauk
dc.relation.referencesen6. Ihnatovych, O. Psykholohichni osnovy rozvytku fakhovoi innovatsiinoi kultury pedahohichnykh pratsivnykiv, O. Ihnatovych. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.politik.org.uauk
dc.relation.referencesen7. Innovatsiinyi menedzhment: Styl kerivnytstva i formuvannia innovatsiinoi kultury v orhanizatsii. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.library.if.uauk
dc.relation.referencesen8. Kovalevskyi, S.V. Korporatyvna kultura orhanizatsii KhKhI stolittia: zbirnyk naukovykh prats [Text], S.V. Kovalevskyi. – Kramatorsk: DDMA, 2007. – 219 p.uk
dc.relation.referencesen9. Kochura, Ye.V. Modeliuvannia makroekonomichnoi dynamiky [Text], Ye.V. Kochura, M.V. Kosarev. – K.: Centre of Educational Literature, 2003. – 236 p.uk
dc.relation.referencesen10. Kuras, I.F. Innovatsiina kultura ukrainskoi humanistyky, I.F. Kuras. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.rius.kiev.uauk
dc.relation.referencesen11. Pidvyshchennia rivnia innovatsiinoi kultury. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.foresight.nas.gov.uauk
dc.relation.referencesen12. Pro deiaki aspekty strukturnoi transformatsii ekonomiky. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.jenessi.netuk
dc.relation.referencesen13. Syzonenko, V.O. Suchasne pidpryiemnytstvo: dovidnyk [Text], V.O. Syzonenko. – K.: Znannia-Pres, 2007. – 440 p.uk
dc.relation.referencesen14. Khymych, I.H. Zviazok korporatyvnoi kultury z innovatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstv [Text], I.H. Khymych, Socio-Economic Problems and the State. – Ternopil, 2009. – Issue 1(2). – P. 245–247.uk
dc.identifier.citationenKhymych I., Garmatiy N. Impact innovations for profitability of machine-building enterprises and prediction forecast by using modern tools. Galician economic bulletin, Ternopil, TNTU, 2014, Volume 47, No 4, P. 122-132 [in Ukrainian].uk
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2014, № 4 (47)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.