Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Ідеологиня національної аристократії“ (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки) (2021) : [94] Collection home page

Logo
У збірнику наукових праць уміщено матеріали учасників усеукраїнської науково- практичної конференції з міжнародною участю «Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки)». Подано розвідки, в яких розглянуто постать Лариси Петрівни Косач-Квітки в історичному, культурологічному та філософському аспектах; охарактеризовано европейський вимір літературної діяльності та персонологійний аспект творчості письменниці, її мовний стиль, літературне новаторство, біографістику, громадську діяльність та місійне служіння українській нації, фольклорні мотиви, національні концепти, світоглядні коди та їх роль у формуванні колективної пам’яті і національної ідентичності українців, психологію мовотворчості Лесі Українки, а також проаналізовано її творчість в аспекті перекладознавства. Розглянуто українську родину як національний архетип формування особистості Лариси Косач, образ модерної української жінки. Висвітлено питання духовно-етичної й естетичної аксіосфери мисткині, проблему збереження та популяризації спадщини письменниці як постаті національної памʼяті українців. Для науковців у галузі українознавства, істориків, культурологів, філологів.

Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки): збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 25 – 26 лютого 2021 року / наукова редакторка Тетяна Єщенко. Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2021. 620 с. ISBN 978-617-7196-31-9

Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Ідеологиня національної аристократії“ (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки)

Зміст


1
3
5
7
9
10
16
ФІЛОЛОГІЯ. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР ЕВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ЛІТЕРАТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ. ЛІТЕРАТУРНЕ НОВАТОРСТВО. АВТЕНТИЧНИЙ ЕПІСТОЛЯРІЙ ЛАРИСИ КОСАЧ-КВІТКИ. ОБРАЗ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ. ЛЕСЯ УКРАЇНКА І ПУБЛІЦИСТИКА. БІБЛІЙНІ СЮЖЕТИ І МОТИВИ У ЛІТЕРАТУРНІЙ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИЦІ
20
25
31
37
42
51
57
63
67
73
82
88
94
100
108
113
МОВОЗНАВСТВО. ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО. ПЕРСОНОЛОГІЙНИЙ АСПЕКТ ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ. ФОЛЬКЛОРНІ МОТИВИ, НАЦІОНАЛЬНІ КОНЦЕПТИ, СВІТОГЛЯДНІ КОДИ У ТВОРАХ ПИСЬМЕННИЦІ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ І НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ. ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
118
124
130
137
153
159
162
172
177
183
188
193
199
206
209
215
221
КУЛЬТУРОЛОГІЯ. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ СПАДЩИНИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ЯК ПОСТАТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМʼЯТІ УКРАЇНЦІВ
228
232
237
241
248
252
257
264
271
ФІЛОСОФІЯ. МОРАЛЬНЕ БОГОСЛОВ’Я. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА. ДУХОВНО-ЕТИЧНА Й ЕСТЕТИЧНА АКСІОСФЕРА ПОСТАТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ. ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛАРИСИ КОСАЧ-КВІТКИ ТА ЇЇ МІСІЙНЕ СЛУЖІННЯ УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІЇ. БІОГРАФІСТИКА
277
284
286
298
304
310
313
321
326
335
350
355
361
368
374
380
388
393
396
401
406
ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. МЕДИЦИНА. ЛЕСЯ УКРАЇНКА І НАЦІОНАЛЬНО-МОВНА ОСВІТА. УКРАЇНСЬКА РОДИНА ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХЕТИП ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЛАРИСИ КОСАЧ. ПСИХОЛОГІЯ МОВОТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ТЕКСТИ І КОНТЕКСТИ. МЕДИЧНИЙ АСПЕКТ «ТІЛЕСНОЇ ДРАМИ» ЛАРИСИ КОСАЧ-КВІТКИ
413
420
426
432
440
445
451
527
533
540
546
552
557
562
568
573
576
583
590
597
603
 
609
620

Content


1
3
5
7
9
10
16
FILOLOHIIA. LITERATUROZNAVSTVO. UKRAINSKYI FOLKLOR EVROPEISKYI VYMIR LITERATURNOI DIIALNOSTI LESI UKRAINKY. LITERATURNE NOVATORSTVO. AVTENTYCHNYI EPISTOLIARII LARYSY KOSACH-KVITKY. OBRAZ MODERNOI UKRAINSKOI ZHINKY. LESIA UKRAINKA I PUBLITSYSTYKA. BIBLIINI SIUZHETY I MOTYVY U LITERATURNII TVORCHOSTI PYSMENNYTSI
20
25
31
37
42
51
57
63
67
73
82
88
94
100
108
113
MOVOZNAVSTVO. PEREKLADOZNAVSTVO. PERSONOLOHIINYI ASPEKT TVORCHOSTI LESI UKRAINKY. FOLKLORNI MOTYVY, NATSIONALNI KONTSEPTY, SVITOHLIADNI KODY U TVORAKH PYSMENNYTSI TA YIKH ROL U FORMUVANNI KOLEKTYVNOI PAMIATI I NATSIONALNOI IDENTYCHNOSTI UKRAINTSIV. TVORCHIST LESI UKRAINKY V ASPEKTI PEREKLADOZNAVSTVA
118
124
130
137
153
159
162
172
177
183
188
193
199
206
209
215
221
KULTUROLOHIIA. MYSTETSTVOZNAVSTVO. ZBEREZHENNIA TA POPULIARYZATSIIA SPADSHCHYNY LESI UKRAINKY YAK POSTATI NATSIONALNOI PAMʼIATI UKRAINTSIV
228
232
237
241
248
252
257
264
271
FILOSOFIIA. MORALNE BOHOSLOVIA. ISTORIIA UKRAINY. NATSIONALNA POLITYKA. DUKHOVNO-ETYCHNA Y ESTETYCHNA AKSIOSFERA POSTATI LESI UKRAINKY. HROMADSKA DIIALNIST LARYSY KOSACH-KVITKY TA YII MISIINE SLUZHINNIA UKRAINSKII NATSII. BIOHRAFISTYKA
277
284
286
298
304
310
313
321
326
335
350
355
361
368
374
380
388
393
396
401
406
PEDAHOHIKA. PSYKHOLOHIIA. MEDYTSYNA. LESIA UKRAINKA I NATSIONALNO-MOVNA OSVITA. UKRAINSKA RODYNA YAK NATSIONALNYI ARKHETYP FORMUVANNIA OSOBYSTOSTI LARYSY KOSACH. PSYKHOLOHIIA MOVOTVORCHOSTI LESI UKRAINKY: TEKSTY I KONTEKSTY. MEDYCHNYI ASPEKT "TILESNOI DRAMY" LARYSY KOSACH-KVITKY
413
420
426
432
440
445
451
527
533
540
546
552
557
562
568
573
576
583
590
597
603
 
609
620

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 94 of 94
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Видавнича сторінка-
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Педагогічні аспекти виховання в родині КосачівСтечак, Галина
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Твори Лесі Українки в навчальній текстотеці з української мови як іноземноїШвець, Ганна
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Постать Лесі Українки в рецепції Романа БжеськогоГдакович, Мар’яна
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Особливості вивчення творчості Лесі Українки в шкільному курсі української літературиЯценко, Таміла
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Основні аспекти вивчення творчості Лесі Українки на початковому етапі навчання української мови як іноземноїШеремета, Людмила
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Відомості про авторів-
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Хвороба, творчість і життя Лесі УкраїнкиМойсеєнко, Валентина; Шостка, Інна; Тарченко, Наталія
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Педагогічні ідеї Лесі УкраїнкиКубанов, Руслан
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Формування мовної особистості студента-філолога (у контексті творчості Лесі Українки)Мороз, Оксана
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Педагогічний талант Лесі Українки. Історія створення першого україномовного підручника зі стародавнього сходознавстваНагорняк, Оксана
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Леся Українка у системі парадигми культурологічно-освітніх вимірівМихайлишин, Романа; Даньшова, Валентина
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Методика формування медіакомпетентності: вивчення особистості Лесі Українки на уроках історії України в 9 класіЛадиченко, Тетяна; Бакка, Тамара; Богомаз, Оксана
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Вони лікували українського Шекспіра: Леся Українка і лікаріКіцера, Олександр
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Трансформація Євангельського сюжету в п’єсі Лесі Українки «На полі крові»Вівчарик, Наталія
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Psychology of happiness through the prism of Lesya Ukrainka's personal life and creative heritageKiloshenko, Olena; Fedko, Victoria
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Українська родина як національний архетип формування особистості Лариси КосачКозира, Оксана; Воробйова, Валерія
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Леся Українка: методика формування уявлень у здобувачів освіти засобами мистецтва (при вивченні історії України 9 клас)Коляда, Ігор; Стьопул, Іван; Мінтао, Юй
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Методика використання міжпредметних зв’язків при вивченні особистості Лесі Українки на уроках історії України та української літератури: теоретико-методичний аспектиКоляда, Ігор; Санкович, Марія
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Українська родина як національний архетип формування особистости Лариси КосачГужва, Ольга
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Викладання української мови як іноземної крізь призму творчості Лесі УкраїнкиВінтонів, Тетяна; Горохова, Тетяна
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Українська родина як національний архетип формування особистості Лариси КосачВащенко, Людмила
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Психологія творчості в контексті перемог і невдач Лесі УкраїнкиВихрущ, Анатолій
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Феномен Лесі Українки в лінгводидактичному аспектіГорда, Оксана; Трумко, Оксана
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Сестри не тільки по крові: Леся Українка та Ольга Косач-КривинюкШапошнікова, Анастасія
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Леся Українка – взірець духовності і мораліГалина (с. Діогена) Терешкевич; Джура, Ольга; Опришко, Ольга; Осадча, Галина
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Педагогічний доробок Лесі Українки і ідея рідномовного начала у вітчизняній освітіАлтухов, Володимир
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Національно-державницькі ідеї та світоглядна позиція у творчості Лесі УкраїнкиСтепанець, Надія
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Передмова-
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021«Не поет, хто забуває про страшні народні рани…»Топалова, Світлана
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Духовно-моральні аспекти творчості Лесі УкраїнкиОгірко, Олег
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Постаті світової історії у рецепції Лесі УкраїнкиМузичко, Олександр
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Творчість Лесі Українки як факт біографіїОнуфрієнко, Олена
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Епістемологія пам’ятіСодомора, Павло
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Леся Українка як апологетка християнстваМартинюк, Юрій
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021«Леся Українка як ідеал» в умовах інформаційного протистояння навколо історії УкраїниМєлєкєсцев, Кирило
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021«Українська Біатріче» і «Донька Прометея»: жертовне кохання у житті Ганни Барвінок і Лесі УкраїнкиКоляда, Ігор
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Леся Українка та традиції гуманізму й загальнолюдських цінностей в українському суспільствіМіносян, Андрій; Варипаєв, Олексій; Юрченко, Любов
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Незламність духу, або Леся Українка в трактуванні Дмитра ДонцоваМикитюк, Оксана
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Зміст-
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Філософський вимір поезії Лесі УкраїнкиЖадько, Віталій
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021«Душа її і слово не дається під ярмо»: «Касандра» Лесі Українки крізь призму мовної, міфологічної, соціальної і філософської виниВарецька, Софія; Маценка, Світлана; Мельник, Діана; Тарасюк, Ярина
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Леся Українка і Климент Квітка: деякі сторінки біографіїЗагребельна, Ніна; Яретик, Микола
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Леся Українка як філософ-будительДержко, Ігор
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021«Ти чуєш, як бринить струна якась тремтяча?...»Гірна, Наталія
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Проблеми та шляхи популяризації творчої спадщини Лесі Українки в умовах сучасного вищого освітнього закладуШуліка, Людмила
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Відносини Лесі Українки та Олени Пчілки у родинному листуванніБогдашина, Олена
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Роль Петра Антоновича Косача у життєвій долі своєї доньки Лесі УкраїнкиБорчук, Степан; Дрогомирецька, Людмила
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Доторкнувшись до...Черкес, Надія Дмитрівна
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Леся Українка і німецькомовний світФедорів, Тарас
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021«Завжди терновий вінець буде кращий, ніж царська корона…». Роздуми про життя Лесі УкраїнкиБондарчук, Оксана
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Цикл «Сім струн» Лесі Українки в рецепції композиторів української діаспориКарась, Ганна
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Леся Українка і фортеп’яноСтанько, Оксана
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Образ Лесі Українки у творчості українських художників на початку ХХ століттяБожко, Наталія
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Літопис театральних вистав за драматичними творами Лесі УкраїнкиКриворучко, Леонід; Романюк, Ольга
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021У маленькій хатинці, у тихім куточку» (Історія створення музею Лесі Українки у м. Новоград-Волинський)Мельник, Віра; Мельник, Роман
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Сучасний радіопростір у дзеркалі переосмислення творів класики української літератури: на прикладі творчості Лесі УкраїнкиГиріна, Тетяна
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Міфічний персонаж у час екранної культуриБабій, Надія
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Евфемістична лексика у творах Лесі УкраїнкиХомік, Олена
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Діалектні елементи в художній мові Лесі УкраїнкиХристина, Стецик; Людмила, Добровольська
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Віншування від голови лікарської комісії НТШЧоп'як, Валентина Володимирівна; Chopyak, Valentyna
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Леся Українка і мовне питанняФаріон, Ірина
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Мовні засоби вираження життєствердної модальності у поезії Лесі УкраїнкиШтонь, Олена; Shton, Olena
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Лексична опозиція «мить — вічність» в ідіостилі Лесі Українки: корпуснобазований підхідЛебеденко, Юлія; Таран, Оксана
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Фраземіка драматичної поеми Лесі Українки «На полі крові»Пілько, Орест
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Сучасне лексикографічне відображення творчого генія та високої духовності української інтелігенціїСніжко, Наталія
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Апелятиви поетичних творів Лесі Українки як світоглядні кодиМацюк, Зоряна; Табака, Марта
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Поетичний синтаксис Лесі УкраїнкиНос, Наталія
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Підтекст порівнянь у драмі Лесі Українки «Лісова пісня» (ментально-символічний аспект)Колеснікова, Ірина; Рикичинська, Дар’я
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Леся Українка та перекладацькі трансформації (за матеріалами наукових досліджень та італійських перекладів)Марія, Дружинець
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Назви хвороб та медичних препаратів в епістолярній спадщині Лесі УкраїнкиІщук, Наталія
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Аналіз текстових категорій у поезії Лесі УкраїнкиЄщенко, Тетяна
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Вітальна промова президента СФУЛТБазилевич, Андрій Ярославович; Bazylevych, Andriy
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Літературний текст як спосіб вияву «Я»-концепції у системі творчої візії Лесі УкраїнкиЯкубовська, Марія; Стахів, Марія
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Леся Українка та її роль у мовній дискусії кінця ХІХ-початку ХХ ст.Бабій, Ірина
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Цитати як комунікативно-оцінні одиниці епістолярного дискурсу Лесі УкраїнкиГалів, Уляна
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Синестетична образність збірки Лесі Українки «На крилах пісень»Будний, Василь
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Трансформація фольклорного образу мавки у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»Ягело, Світлана
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Аксіосфера «Своя земля» - «Чужа земля» в ПОЕЗІЇ Лесі УкраїнкиГонтарук, Лариса
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Europäischer integrationsprozess der literarischen tätigkeit von Lesya UkrainkaТichomirova, Ludmila
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Вітальне слово ректораЗіменковський, Борис Семенович; Zimenkovsky, Borys
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Громадянська позиція Лесі Українки та її погляди на українські проблеми (на прикладі драматичної поеми «Бояриня»)Хирівська, Галина
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Фольклорна глибинність творчості Лесі Українки як засіб формування української національної пам'ятіЧеркес, Надія
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Характер конфлікту у драматичній поемі Лесі Українки «Оргія»Павлюк, Ігор
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Ідея щастя у творчості Лесі Українки: фольклорно-біографічні впливиЛущ-Пурій, Уляна
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Про львів у серці Лесі УкраїнкиКметь, Ірина
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Внесок епістолярію Лесі Українки в історично-літературний процес: короткий огляд листування письменниці з Йосипом Маковеєм (1893 р.)Козелко, Ірина
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Епістолярій Лесі Українки: історія багатотомних видань творів письменниці (1950-2021)Валентина, Прокіп
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021«Хірургія заїдає мою музу»: тіло і тілесність у жіночому письмі Лесі УкраїнкиЖаркова, Роксолана
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Культурно-історичні та морально-етичні опозиції у драматичній поемі Лесі Українки «Бояриня»Зелененька, Ірина
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Внесок Лесі Українки в українське думознавствоДемедюк, Марина
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Концепція деструктивної особистості в драматургії Лесі УкраїнкиГодік, Катерина
Conference Abstract25-Feb-202127-Apr-2021Титул-
Proceedings Book25-Feb-202120-Mar-2021Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Ідеологиня національної аристократії“ (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки)-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 94 of 94