Сучасні особлив. формув. і управл. іннов. потенціалом регіон. розвитку туризму та рекреації із залуч. молод. ресурсу (2015) : [111] Домівка зібрання

Logo

Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації
із залученням молодіжного ресурсу»

Збірник тез конференції

Конференція відбулася 15 - 17 жовтня 2015 року.

Тернопільщина — край, багатий природною красою та історичною спадщиною, де збереглося близько 4000 пам’яток історії та культури. Більше третини всіх українських замків та їх руїн зосереджені саме у нашому регіоні.

Тернопільська область, маючи вигідне геополітичне розташування, володіючи чисельними історичними та культурними цінностями, унікальними рекреаційними ресурсами, може досягнути значного економічного ефекту в туристичному бізнесі. Туризм визнано одним із пріоритетних напрямків розвитку культури й економіки Тернопільської області. І це корелює зі світовими тенденціями, які свідчать, що туристична сфера формується як одна з найперспективніших індустрій ХХІ століття.

Саме завдяки цим фактам, 15 - 17 жовтня 2015 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу», організаторами якої виступили Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради, Національний заповідник «Замки Тернопілля» та інші установи.

Особливістю даного заходу було його проведення безпосередньо у найвизначніших історичних пам’ятках Тернопільської області — Вишнівецькому палаці (смт. Вишнівець) та Збаразькому замку (м. Збараж), а також у місті Тернополі.

Близько 100 учасників із різних міст України прийняло участь у цьому поважному зібранні. Проблематика конференції зацікавила як науковців, так і представників органів державного управління і місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості. Не залишилися осторонь наші закордонні колеги з Польщі, Литви, Грузії.

З вітальними словами до учасників конференції звернулися Голова Тернопільської облдержадміністрації С.С. Барна, ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя д.т.н., професор П.В. Ясній, Консул Республіки Польща в м. Луцьк Марек Запур, завідувач відділом Таурагського повіту Департаменту регіонального розвитку при Міністерстві внутрішніх справ (Литва), член Таурагського Товариства друзів Тернополя (Литва), голова литовської делегації Бічкус Відас.

Пленарне засідання вирізнялося конструктивними, ґрунтовними, різноплановими доповідями, своє бачення стосовно піднятих проблем висловили фахівці різних галузей науки і сфер діяльності.

Широкий спектр піднятої проблематики дозволив продовжити змістовну дискусію на засіданнях секцій конференції.

Гості Тернопілля мали змогу ознайомитися з багатьма визначними місцями нашої області, здійснити незабутні екскурсійні подорожі.

У цілому, на конференції панувала атмосфера невимушеного спілкування, цікаві та змістовні виступи доповідачів викликали низку питань аудиторії та спонукали до дискусії.

Беззаперечно, цей захід стане однією з найцікавіших подій 2015 року в нашому регіоні. Високий фаховий і представницький рівень учасників міжнародної науково-практичної конференції дав можливість виробити пропозиції та рекомендації, які сприятимуть згуртуванню зусиль у дослідженні широкого кола актуальних питань теорії і практики формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу, будуть дієвим поштовхом для втілення нових, цікавих ідей та задумів у контексті реалізації основних положень Стратегії розвитку туризму на Тернопільщині.

Наукова конференція набула широкого резонансу у засобах масової інформації та на інтернет-сайтах.

Напрямки роботи конференції:

  1. Вектори формування потенціалу регіонального розвитку туризму та рекреації: функціональне навантаження та потенційні можливості
  2. Інституційні основи управління регіональним розвитком туризму та рекреації
  3. Інструментальна складова управління регіональним розвитком туризму та рекреації: зарубіжний досвід і практика в Україні
  4. Фінансово-економічне та обліково-статистичне забезпечення регіонального розвитку туризму та рекреації
  5. Інфраструктурна і логістична компоненти регіонального розвитку туризму та рекреації в контексті підвищення рівня сервісизації надання туристичних послуг
  6. Технологічний супровід управління регіональним розвитком туризму та рекреації
  7. Природоресурсний базис регіонального розвитку туризму та рекреації
  8. Моделювання та інформатизація ринку туристичних послуг регіону
  9. Особливості здійснення підготовки фахівців у сфері туризму та рекреації на вітчизняному ринку освітніх послуг
  10. Формування регіональної молодіжної політики в галузі розвитку туризму та рекреації: збалансування очікувань на макро- і мезо- рівнях щодо використання молодіжного ресурсу

Реєстраційна форма та інформація про конференцію:

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу“

Зміст


1
СЕКЦІЯ: ВЕКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ: ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ
3
7
9
13
14
16
18
21
24
27
30
33
37
41
44
47
50
53
56
60
64
68
71
73
75
78
82
86
89
91
96
100
103
СЕКЦІЯ: ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ
107
109
112
115
119
121
123
127
130
СЕКЦІЯ: ІНСТРУМЕНТАЛЬНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ПРАКТИКА В УКРАЇНІ
133
136
138
140
142
144
147
СЕКЦІЯ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ
149
151
154
157
159
161
163
165
СЕКЦІЯ: ІНФРАСТРУКТУРНА І ЛОГІСТИЧНА КОМПОНЕНТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СЕРВІСИЗАЦІЇ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
170
173
175
СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ
179
183
185
СЕКЦІЯ: ПРИРОДОРЕСУРСНИЙ БАЗИС РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ
187
190
192
194
197
199
203
206
СЕКЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ
209
211
214
216
220
223
226
230
232
235
238
242
244
СЕКЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
248
251
253
255
258
262
264
266
268
270
274
277
280
284
286
СЕКЦІЯ: ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ: ЗБАЛАНСУВАННЯ ОЧІКУВАНЬ НА МАКРО- І МЕЗО- РІВНЯХ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МОЛОДІЖНОГО РЕСУРСУ
288
291
293
295
299
301
303
 
305
320

Content


1
SEKTSIIA: VEKTORY FORMUVANNIA POTENTSIALU REHIONALNOHO ROZVYTKU TURYZMU TA REKREATSII: FUNKTSIONALNE NAVANTAZHENNIA TA POTENTSIINI MOZHLYVOSTI
3
7
9
13
14
16
18
21
24
27
30
33
37
41
44
47
50
53
56
60
64
68
71
73
75
78
82
86
89
91
96
100
103
SEKTSIIA: INSTYTUTSIINI OSNOVY UPRAVLINNIA REHIONALNYM ROZVYTKOM TURYZMU TA REKREATSII
107
109
112
115
119
121
123
127
130
SEKTSIIA: INSTRUMENTALNA SKLADOVA UPRAVLINNIA REHIONALNYM ROZVYTKOM TURYZMU TA REKREATSII: ZARUBIZHNYI DOSVID I PRAKTYKA V UKRAINI
133
136
138
140
142
144
147
SEKTSIIA: FINANSOVO-EKONOMICHNE TA OBLIKOVO-STATYSTYCHNE ZABEZPECHENNIA REHIONALNOHO ROZVYTKU TURYZMU TA REKREATSII
149
151
154
157
159
161
163
165
SEKTSIIA: INFRASTRUKTURNA I LOHISTYCHNA KOMPONENTY REHIONALNOHO ROZVYTKU TURYZMU TA REKREATSII V KONTEKSTI PIDVYSHCHENNIA RIVNIA SERVISYZATSII NADANNIA TURYSTYCHNYKH POSLUH
170
173
175
SEKTSIIA: TEKHNOLOHICHNYI SUPROVID UPRAVLINNIA REHIONALNYM ROZVYTKOM TURYZMU TA REKREATSII
179
183
185
SEKTSIIA: PRYRODORESURSNYI BAZYS REHIONALNOHO ROZVYTKU TURYZMU TA REKREATSII
187
190
192
194
197
199
203
206
SEKTSIIA MODELIUVANNIA TA INFORMATYZATSIIA RYNKU TURYSTYCHNYKH POSLUH REHIONU
209
211
214
216
220
223
226
230
232
235
238
242
244
SEKTSIIA: OSOBLYVOSTI ZDIISNENNIA PIDHOTOVKY FAKHIVTSIV U SFERI TURYZMU TA REKREATSII NA VITCHYZNIANOMU RYNKU OSVITNIKH POSLUH
248
251
253
255
258
262
264
266
268
270
274
277
280
284
286
SEKTSIIA: FORMUVANNIA REHIONALNOI MOLODIZHNOI POLITYKY V HALUZI ROZVYTKU TURYZMU TA REKREATSII: ZBALANSUVANNIA OCHIKUVAN NA MAKRO- I MEZO- RIVNIAKH SHCHODO VYKORYSTANNIA MOLODIZHNOHO RESURSU
288
291
293
295
299
301
303
 
305
320

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення електронною поштою про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 111
Попередній переглядДата публікаціїНазваАвтор(и)
ConfTur_2015_Publish_pages_320__COVER.png.jpg15-жов-2015Видавничі сторінки-
ConfTur_2015_Content_305-319__COVER.png.jpg15-жов-2015Зміст-
ConfTur_2015_Vynnyk_T_M-Education_tourizm_synergy_303-304__COVER.png.jpg15-жов-2015Освітній туризм: синергія знань та враженьВинник, Тетяна Михайлівна; Vynnyk, T. M.; Тернопільський національний технічний університет ім.І. Пулюя, Україна
ConfTur_2015_Hats_L_E-Modeling_regional_tourism_301-302__COVER.png.jpg15-жов-2015Моделювання регіонального розвитку туристичної сфери діяльностіГац, Любов Євгенівна; Hats, L. E.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
ConfTur_2015_Turevych_O_A-Historical_architectual_299-300__COVER.png.jpg15-жов-2015Історико-архітектурний туризм як засіб профілактики агресивності особи юнацького вікуТуревич, О. А.; Turevych, O. A.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
ConfTur_2015_Korostil_O_I-Analysis_of_activities_295-298__COVER.png.jpg15-жов-2015Аналіз діяльності юнацько-молодіжних організацій туристичного спрямування в карпатському регіоніКоростіль, О. І.; Побігун, О. В.; Korostil, O. I.; Pobigun, O. V.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна
ConfTur_2015_Zastavetska_O_V-Geographic_and_tourist_293-294__COVER.png.jpg15-жов-2015Географо-туристичне положення Тернопільської області як чинник розвитку туризмуЗаставецька, О. В.; Дударчук, К. Д.; Zastavetska, O. V.; Dudarchuk, K. D.; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, Україна
ConfTur_2015_Dudkin_P_D-Transport_networks_transfer_291-292__COVER.png.jpg15-жов-2015Транспортні мережі – трансфер туризму в УкраїнуДудкін, Павло Дмитрович; Химич, Г. П.; Струтинська, І. О.; Dudkin, P. D.; Khymych, G. P.; Strutynska, I. O.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
ConfTur_2015_Vozniak_M_V-Analysis_tourist_agencies_288-290__COVER.png.jpg15-жов-2015Аналіз сайтів туристичних агентств Івано-Франківська щодо пропозицій паломницьких турівВозняк, М. В.; Побігун, О. В.; Vozniak, M. V.; Pobigun, O. V.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна
ConfTur_2015_Shchuka_G_P-Specific_organization_286-287__COVER.png.jpg15-жов-2015Специфіка організації практик у процесі підготовки майбутнього фахівця сфери туризмуЩука, Г. П.; Shchuka, G. P.; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
ConfTur_2015_Shafranskiy_V_V-Pedagogical_conditions_284-285__COVER.png.jpg15-жов-2015Педагогічні умови формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризмуШафранський, В. В.; Shafranskiy, V. V.; Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Україна
ConfTur_2015_Sydorenko_I_O-Humen_capital_and_motivation_280-283__COVER.png.jpg15-жов-2015Людський капітал і мотивація в туризміСидоренко, І. О.; Sydorenko, I. O.; Академія праці, соціальних відносин і туризму, Україна
ConfTur_2015_Pletsan_H_V-Competence_of_the_modern_277-279__COVER.png.jpg15-жов-2015Портфоліо компетентностей сучасного менеджера індустрії туризму: сутність, умови та фактори побудовиПлецан, Х. В.; Pletsan, H. V.; Київський національний університет культури і мистецтв, Україна
ConfTur_2015_Patsiuk_V_S-Features_of_training_274-276__COVER.png.jpg15-жов-2015Особливості підготовки фахівців з туризму в нових туристичних центрах (на прикладі м. Кривий Ріг)Пацюк, В. С.; Patsiuk, V. S.; ДВНЗ «Криворізький національний університет», Україна
ConfTur_2015_Pankiv_N_Ye-Particularities_of_conducting_270-273__COVER.png.jpg15-жов-2015Особливості здійснення підготовки фахівців у сфері туризму та рекреації на вітчизняному ринку освітніх послуг на прикладі Львівського інституту економіки і туризмуПаньків, Н. Є.; Pankiv, N. Ye.; Львівський інститут економіки і туризму, Україна
ConfTur_2015_Medynska_S_I-Peculiarities_of_foreign_268-269__COVER.png.jpg15-жов-2015Особливості іншомовної підготовки фахівців у сфері туризму на українському ринку освітніх послуг в умовах глобалізаціїМединська, С. І.; Medynska, S. I.; Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Україна
ConfTur_2015_Lukyanova_L_G-The_problemology_of_266-267__COVER.png.jpg15-жов-2015Проблемология образования в системе формирования специалиста туризма и гостеприимстваLukyanova, L. G.; Лукьянова, Л. Г.; Киевский университет туризма, экономики и права, Украина
ConfTur_2015_Krupskyy_O_P-Features_of_the_implementation_264-265__COVER.png.jpg15-жов-2015Особливості здійснення підготовки фахівців у сфері туризму та рекреації на вітчизняному ринку освітніх послугКрупський, О. П.; Годлевська, Ю. І.; Krups’kyy, O. P.; Godlevs’ka, J. I.; Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна
ConfTur_2015_Konstantiuk_N_I-Financial_aspects_262-263__COVER.png.jpg15-жов-2015Фінансові аспекти підготовки фахівців для туристичної галузіКонстантюк, Наталія Іванівна; Konstantiuk, N. I.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
ConfTur_2015_Kazarova_H_M-The_psychological_aspect_258-261__COVER.png.jpg15-жов-2015Психологічний аспект використання ігрових методів навчання в процесі підготовки фахівців у сфері туризмуКазарова, Г. М.; Kazarova, H. M.; Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 111