Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46036
Title: Дослідження впливу уяви на творчу діяльність підлітка
Other Titles: Study of the impact of imagination on the creative activity of a teenager
Authors: Сувало, Ольга Романівна
Suvalo, Olga
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Сувало О.Р. Дослідження впливу уяви на творчу діяльність підлітка : робота на здобуття кваліфікацыйного ступеня бакалавра : спец. 053- психологія / наук.кер.В.В. Вишньовський. Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024. 66 с.
Bibliographic description (International): Suvalo O.R. Study of the influence of imagination on the creative activity of a teenager: work on obtaining a bachelor's degree: special. 053- psychology / science director V.V. Vyshniovskyi: Ternopil: Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyuy. 2024. 66 p.
Issue Date: 25-Jun-2024
Submitted date: 25-Jun-2024
Date of entry: 10-Jul-2024
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Вишньовський, Василь Володимирович
Vyshnovskyi, Vasyl
UDC: 159.9
Keywords: гіпотеза
hypothesis
уява
imagination
підлітковий період
adolescence
підлітковий вік,
adolescence
сновидіння
dream
аналіз
analysis
Page range: 66
Abstract: Сувало О. Р. Дослідження впливу уяви на творчу діяльність підлітка. 200-300 слів Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр». ТНТУ імені Івана Пулюя імені, факультет економіки та менеджменту, кафедра психології; науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Вишньовський В. В. Тернопіль, 2024. 66 с. У кваліфікаційній роботі теоретично обгрунтовано та емпірично доведено психологічні особливості розвитку уяви в підлітковому віці. Розкрито сутність понять гіпотеза, уява. Досліджено вплив уяви на творчу діяльність підлітка. Розроблено рекомендації для педагогів, батьків та дітей щодо стимулювання творчої діяльності. Розроблено програму корекційної роботи з розвитку уяви у дітей підліткового віку. Проведено емпіричне дослідження психологічних особливостей розвитку уяви підлітків
Suvalo O. R. Study of the influence of imagination on the creative activity of a teenager. 200-300 слів Qualification work for obtaining the bachelor's degree. Ivan Pulyu State Technical University, Faculty of Economics and Management, Department of Psychology; supervisor: candidate of psychological sciences, associate professor V. V. Vyshniovsky Ternopil, 2024. 66 p. In the qualification work, the psychological features of the development of imagination in adolescence are theoretically substantiated and empirically proven. The essence of the concepts of hypothesis and imagination is revealed. The influence of imagination on the creative activity of a teenager has been studied. Recommendations for teachers, parents and children on stimulating creative activity have been developed. A program of corrective work on the development of imagination in adolescent children has been developed. An empirical study of the psychological features of the development of the imagination of teenagers was conducted.
Description: Отже, в ході проведеної роботи нами були виконані усі висунуті завдання, в результаті чого було зроблено наступні висновки: Уява є основоположним психічним процесом, що дозволяє людині створювати нові образи об'єктів і явищ на основі накопиченого досвіду, навіть якщо вони не сприймаються безпосередньо. Цей активний і динамічний механізм сприяє формуванню нових комбінацій образів, що допомагає адаптуватися до змінюваних умов і розв'язувати складні завдання. Уява, як стверджував Альберт Ейнштейн, є інструментом, що дозволяє охоплювати все й стимулювати прогрес. Цей психічний процес інтегрується з усіма іншими аспектами мислення, такими як пам'ять, відчуття, сприймання і мислення, утворюючи основу для творчої діяльності. Воно виконує різноманітні важливі функції, зокрема антиципацію, пізнавальну активність, емоційне вираження, захист від стресів, регулювання поведінки, контроль і критичність, а також естетичне сприйняття. Історія розвитку концепцій уяви показує її значущість у різних сферах людської діяльності. Від стародавніх часів до сучасних психологічних теорій, уява розглядається як важливий стимул для творчості та інновацій. Вона є ключовим психологічним механізмом, що об'єднує когнітивні, емоційні та вольові аспекти людської діяльності і відіграє центральну роль у наукових, технічних, літературних, художніх і музичних вираженнях. Дослідження, проведене серед учнів 8 класу Колтівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради, показало різноманітні аспекти розвитку уяви серед підлітків. У дослідженні брали участь 36 учнів віком 13-14 років (22 дівчат та 14 – хлопців). Аналіз отриманих даних показав, що більшість підлітків (75%) мають середній рівень розвитку уяви. Тільки 16% виявили високі творчі здібності, 59 водночас як 9% показали низький рівень уяви. Щодо типів уяви, 55% мали гнучку уяву, тоді як у 45% вона була фіксованою. Також виявлено, що 74% учасників дослідження схильні до стереотипного мислення, і лише 26% проявили оригінальність і креативність у своїх роботах. Застосування методики «Вигадати розповідь» визначило рівень творчості учнів за такими параметрами, як час, оригінальність сюжету, різноманітність і деталізація образів, виразність і емоційність. Результати показали, що лише 8% респондентів мають дуже високий рівень розвитку уяви, 10% – високий, 65% – середній, 16% – низький, і лише 1% – дуже низький. Узагальнення отриманих даних підкреслює важливість підтримки та розвитку творчих здібностей серед підлітків через різноманітні захоплення та позашкільні заняття, що сприяє формуванню гнучкої і оригінальної уяви, що, в свою чергу, є важливим елементом для їхнього подальшого особистісного та інтелектуального розвитку. Емпіричне дослідження, проведене в рамках даної роботи, підтвердило ці теоретичні концепції та збагатило їх практичними даними. Аналіз результатів дослідження показав, що розвиток уяви в підлітковому віці може сприяти впливу програмою корекційної роботи, спрямованою на збагачення та активізацію творчих процесів у підлітків. Корекційна робота з розвитку уяви серед дітей підліткового віку ґрунтується на визначених принципах, спрямованих на виявлення та стимулювання їх творчих здібностей, а також на створенні підтримуючого середовища, що сприяє індивідуальному розвитку. Основні цілі такої роботи включають розвиток креативного мислення, підвищення емоційної компетентності, формування особистісної ідентичності, зміцнення самооцінки і впевненості у собі, розвиток соціальних навичок, покращення когнітивних здібностей та підтримка позитивного благополуччя. Етапи корекційної роботи включають діагностику психологічного стану, 60 формування позитивних установок, проведення тренінгів з розвитку уяви та творчих здібностей, а також практичну реалізацію отриманих знань. Програма корекційної роботи передбачає використання різноманітних методів і технік, таких як психологічні тренінги, індивідуальні консультації, групові заняття та психокорекційні вправи. Оптимальний розвиток творчих здібностей у дітей вимагає створення сприятливих умов, які враховують фізичні, соціально-економічні та психологічні аспекти. Важливою складовою є підтримка з боку батьків, педагогів та самих дітей. Батьки можуть сприяти творчому розвитку, організовуючи спільні творчі вечори та забезпечуючи доступ до різноманітних ресурсів. Педагоги, використовуючи різноманітні творчі методи, можуть розвивати критичне мислення учнів і створювати атмосферу взаємопідтримки. Самі підлітки повинні брати активну участь у творчих проєктах, експериментувати і розвивати свої ідеї. Таким чином, комплексний підхід до корекційної роботи сприяє всебічному розвитку уяви та творчих здібностей підлітків, сприяючи їхньому особистісному і творчому зростанню.
Content: Вступ...4 Розділ І. Теоретні аспекти дослідження психологічних особливостей розвитку уяви в підлітковому віці…8 1.1. Понятійно-категоріальний аналіз поняття «уява»…8 1.2 Особливості психологічного розвитку дітей підліткового віку…15 1.3 Дослідження уяви та творчої діяльності в психолого-педагогічній літературі…22 Висновок до розділу І…30 Розділ ІІ. Емпіричне дослідження психологічних особливостей уяви у підлітків…32 2.1. Організація та методи дослідження…32 2.2 Результати дослідження уяви у підлітків...37 Висновок до розділу ІІ…40 Розділ ІІІ. Психологічна корекційна робота з розвитку уяви у дітей підліткового віку…42 3.1. Основні принципи, цілі, задачі та етапи психологічної корекційної роботи з розвитку уяви у дітей підліткового віку…42 3.2 Програма корекційної роботи з розвитку уяви в підлітків…49 3.3 Рекомендації для батьків, педагогів та дітей щодо розвитку уяви в підлітковому віці…52 Висновок до розділу ІІІ…54 Розділ ІV. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці…56 4.1 Безпека життєдіяльності – важливий чинник сталого людського розвитку…55 Загальні висновки…60 Список використаних джерел…63
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46036
Copyright owner: © Сувало О.Р., 2024
References (Ukraine): 1. 5 вправ для розвитку спостережливості та уяви. Всеосвіта. Спільнота. URL: https://vseosvita.ua/3-4ea (дата звернення: 14.06.2024).
2. Андрушко Я. С. Психокорекція: навч.-метод. посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 212 с.
3. Андрушко Я.С. Результати апробації програми розвитку активної уяви та її побудови у підлітків. URL: https://insight.journal.kspu.edu/index.php/insight/article/view/73/58 (дата звернення: 13.06.2024)
4. Бевзенко В.В. Вправи на розвиток уяви. Всеосвіта. Бібліотека методичних матеріалів. URL: https://vseosvita.ua/library/vpravi-na-rozvitok-uavi-31048.html?rl=619840 (дата звернення: 14.06.2024).
5. Бойко Ю.В. Основні принципи при психокорекційній роботі з дітьми та підлітками. Всеосвіта. Бібліотека методичних матеріалів. URL: https://vseosvita.ua/library/osnovni-principi-pri-psihokorekcijnij-roboti-z-ditmi-ta-pidlitkami-178113.html?rl=619840 (дата звернення: 14.06.2024)
6. Боярський академічний ліцей «Лідер». Психологічні особливості підліткового віку. URL: http://boyarka-lider.kiev.sch.in.ua/vihovna_robota/klasnomu_kerivniku/materiali_dlya_roboti/psihologichni_osoblivosti_pidlitkovogo_viku/ (дата звернення: 14.06.2024)
7. Віннічук І.П. Психолого-педагогічні принципи розвитку творчої уяви засобами тренінгової системи КАРУС. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2011/9_2011/12.pdf (дата звернення: 14.06.2024).
8. Войтенко Н.О. Діагностика «Методика «Придумай розповідь». Всеосвіта. Бібліотека методичних матеріалів. URL: https://vseosvita.ua/library/diagnostika-metodika-pridumaj-rozpovid-283117.html?rl=619840 (дата звернення: 13.06.2024)
9. Воровік Д. Р., Варипаєв О. М. Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/46650/1/Zbirka_Aktualni_pytannya_suchasnoho_sotsiohumanitarnoho_znannya_2023_97-99.pdf (дата звернення: 14.06.2024).
10. Гаугаш Т.М. Діагностичний тест П. Торренса. Всеосвіта. Бібліотека методичних матеріалів. URL: https://vseosvita.ua/library/diahnostychnyi-test-p-torrensa-673165.html?rl=619840 (дата звернення: 14.06.2024)
11. Дмитрієва С., Яценко А. Психологічні особливості уяви підлітків та шляхи її розвитку. Актуальні питання розвитку особистості: сучасність, інновації, перспективи: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (м. Житомир, 25 квітня 2023 р.) / Ред. колегія: Л.Котлова, С.Дмитрієва, С.Максимець / М-во освіти і науки України, Житомирський державний університет імені Івана Франка, соц.-псих. факультет. Житомир, Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2023. С.115. URL: http://eprints.zu.edu.ua/36845/7/11%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8_23%20%281%29.pdf#page=116 (дата звернення: 14.06.2024)
12. Довган Б. І. Психологічний аналіз розвитку соціально-перцептивних умінь у підлітків : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня 63 бакалавра : спец. 053 Психологія / наук. кер. О. Є. Іванашко ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 67 с. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24239 (дата звернення: 14.06.2024).
13. Ігри на розвиток уяви. URL: https://pulyny.irc.org.ua/news/10-38-25-30-07-2020/ (дата звернення: 14.06.2024).
14. Кирилова В.М. Педагогічна спрямованість розвитку уяви та творчих здібностей, формування художньо-творчої активності особистості. На урок. Бібліотека методичних матеріалів. URL: https://naurok.com.ua/rozvitok-uyavi-ta-tvorchih-zdibnostey-72159.html (дата звернення: 13.06.2024)
15. Корж Т.І. Теоретичні аспекти вивчення оптимізму особистості. URL:https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/journals/2012/NiO_6_2012/2/Korz.htm (дата звернення: 14.06.2024)
16. Кривошеєва С. Вправи для розвитку уяви в дітей: поради від психологині. URL: https://womo.ua/vpravi-dlya-rozvitku-uyavi-ditey-poradi-vid-psihologini/ (дата звернення: 14.06.2024).
17. Кунанець І.А. Підлітковий вік та його характеристика. Всеосвіта. Бібліотека методичних матеріалів. URL: https://vseosvita.ua/library/pidlitkovij-vik-ta-jogo-harakteristika-66678.html (дата звернення: 14.06.2024)
18. Купровська І. Цікаві вправи та головоломки для розвитку уяви, уваги, пам’яті та мислення. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=a7bJWyBRTU8 (дата звернення: 14.06.2024).
19. М’ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. 3-тє вид., випр. Київ: Вища школа, 2004. 487 с. URL: https://kpdi.edu.ua/biblioteka/%D0%97/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%97%D0%B4%20%D0%9F.%D0%90..pdf (дата звернення: 14.06.2024).
20. Мамонова В. Розвиток творчої уяви молодшого підлітка. URL: https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/222/1/Current%20Trends.pdf#page=109 (дата звернення: 13.06.2024)
21. Матвєєва О.О. Формування творчої уяви майбутніх вчителів музики як психолого-педагогічна проблема. URL: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2009/4/49.pdf (дата звернення: 14.06.2024)
22. Назаренко В., Чайкіна Н. Психологічні особливості креативності підлітків. URL: https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/download/5074/5111 (дата звернення: 14.06.2024).
23. Олійник Г., Креховець Ю. Формування і розвиток творчих здібностей підлітків з використанням соціокультурної діяльності // Ввічливість. Humanitas : науковий журнал. Луцьк : Гельветика, 2023. Вип. 3. С. 61–66. DOI : https://doi.org/10.32782/humanitas/2023.3.8 (дата звернення: 14.06.2024).
24. Павелів В.Р. Вікова психологія. URL: https://pidru4niki.com/1584072037047/psihologiya/vikova_psihologiya (дата звернення: 14.06.2024).
25. Павленко В.В. Розвиток креативної уяви школярів. URL: http://eprints.zu.edu.ua/25008/1/1.PDF (дата звернення: 14.06.2024).
26. Панчук Н. П. Основи психокорекції особистості дитини: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Кам’янець Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. 289 c. URL: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/5551/Panchuk-N.P.-Osnovy-psykhokorektsii-osobystosti-dytyny.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 13.06.2024).
27. Партико Т.Б. Загальна психологія. Підручник. Київ, 2008. URL: https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/partiko-zag-psih.pdf (дата звернення: 13.06.2024)
28. Пашукова Т. І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології. За ред. Т. І. Пашукової. К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. 126 с. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf (дата звернення: 13.06.2024)
29. Розвиток пізнавальних процесів підлітка. URL: http://megalib.com.ua/content/5657_6_Rozvitok_piznavalnih_procesiv_pidlitka.html (дата звернення: 14.06.2024).
30. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Вікова психологія. Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 376 с. URL: https://ksp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/68/2021/05/%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-3.pdf (дата звернення: 14.06.2024).
31. Сидоренко Н.І. Особливості розвитку творчої уяви старших дошкільників. URL: https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/59-dvadtsyat-vosma-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/736-osoblivosti-rozvitku-tvorchoji-uyavi-starshikh-doshkilnikiv (дата звернення: 13.06.2024)
32. Слободянюк А.А. Зв’язок розвитку творчої уяви та емоційного інтелекту підлітків. ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ: Тези доповідей ХХІІI Міжнародної науковопрактичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2023, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія А.Слюняєв [та ін.]. Київ: НАУ, 2023. С.62-63. URL: https://ino.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/tezy_polit_2023_nnino.pdf#page=62 (дата звернення: 14.06.2024).
33. Солодовник О.М. Психологічні особливості розвитку творчого мислення підлітків в умовах сучасних інформаційних технологій. 66 URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/18982 (дата звернення: 14.06.2024).
34. Стеба Д. Розвиток уяви у дітей. На урок. Бібліотека методичних матеріалів. URL: https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-rozvitok-uyavi-u-ditey-304217.html (дата звернення: 14.06.2024).
35. Учваткіна Л.П. Поради батькам «Ігри та вправи на розвиток уяви». Всеосвіта. Бібліотека методичних матеріалів. URL: https://vseosvita.ua/library/poradi-batkam-igri-ta-vpravi-na-rozvitok-uavi-261860.html?rl=619840 (дата звернення: 13.06.2024)
36. Уява. СловникUA. Портал української мови та культури. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%8F%D0%B2%D0%B0 (дата звернення: 13.06.2024)
37. Чередніченко І.В. Міні-лекція «Психологічні особливості підліткового віку». На урок. Бібліотека методичних матеріалів. URL: https://naurok.com.ua/mini-lekciya-psihologichni-osoblivosti-pidlitkovogo-viku-205996.html (дата звернення: 14.06.2024)
38. Черкасов В. Психофізіологічний розвиток підлітків у процесі музично-творчої діяльності. URL: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3063 (дата звернення: 14.06.2024).
39. Чижиченко Н.М. Психологічні особливості розвитку оптимізму в ранньому юнацькому віці. URL: https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7187 (дата звернення: 14.06.2024).
40. Шопіна М. О. Психологічні особливості розвитку уяви у підлітковому віці. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/9854/ (дата звернення: 14.06.2024).
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:053 — Психологія (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
бакалаврська Сувало О_1_1.pdf873,7 kBAdobe PDFView/Open
Avtorsyka_dovidka_kvalifikaciyna_bakalavr(1)Сувало.doc51 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools