Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46029
Title: Комп’ютеризована система віддаленого моніторингу якості води
Other Titles: Computerized remote water quality monitoring system
Authors: Купрієнко, Вадим Валерійович
Kupriienko, Vadym
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Купрієнко В.В. Комп’ютеризована система віддаленого моніторингу якості води : робота на здобуття кваліфікаційна ступеня бакалавр: спец. 123 — комп’ютерна інженерія / наук.кер. М.В. Приймак. — Тернопіль: ТНТУ, 2024. — 74 с.
Bibliographic description (International): Kupriienko V. Computerized remote water quality monitoring system : Bachelor Thesis „123 — Computer Engineering“ / Vadym Kupriienko - Ternopil, TNTU, 2024 – 74 p.
Issue Date: 17-Jun-2024
Submitted date: 24-Jun-2024
Date of entry: 10-Jul-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Приймак, Микола Володимирович
Pryjmak, Mykola
Committee members: Гащин, Надія Богданівна
Gashchyn, Nadiia
UDC: 681.5
Keywords: комп’ютеризованамоніторинг система
якість води
давач
мікроконтролер
хмарна платформа
computerized system
monitoring
water quality
sensor
microcontroller
cloud platform
Number of pages: 74
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена розробці комп’ютеризованої системи для віддаленого моніторингу якості води. Основна мета цієї роботи полягає в створенні системи, яка б забезпечувала автоматичний та безперервний контроль основних параметрів якості води, таких як рівень TDS та pH, з можливістю віддаленого доступу до даних через хмарну платформу ThingSpeak. Проведено аналіз технічного завдання та вимог до комп’ютеризованої системи віддаленого моніторингу якості води. Виконано огляд існуючих засобів для контролю якості води, включаючи їх класифікацію, опис характеристик та порівняльний аналіз. Розроблено структуру комп’ютеризованої системи віддаленого моніторингу якості води. Обґрунтовано вибір мікроконтролера, давачів для вимірювання TDS та pH, та інших елементів. Описано процес розробки електричної схеми пристрою. Описано алгоритми роботи системи, налаштовано середовище. Розроблено програмне забезпечення для зчитування даних з давачів, їх відображення на OLED дисплеї та відправлення до хмарної платформи ThingSpeak.
The qualification work is devoted to the development of a computerized system for remote water quality monitoring. The main goal of this work is to create a system that would provide automatic and continuous monitoring of key water quality parameters, such as TDS and pH, with the ability to remotely access data through the ThingSpeak cloud platform. The terms of reference and requirements for a computerized system for remote water quality monitoring were analyzed. A review of existing means for water quality control, including their classification, description of characteristics and comparative analysis, is carried out. The structure of a computerized system for remote water quality monitoring is developed. The choice of a microcontroller, sensors for measuring TDS and pH, and other elements is substantiated. The process of developing the electrical circuit of the device is described. The algorithms of the system are described and the environment is configured. The software for reading data from the sensors, displaying them on the OLED display and sending them to the ThingSpeak cloud platform is developed.
Content: СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 7 ВСТУП 8 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 10 1.1 Аналіз вимог до комп’ютеризованої системи 10 1.2 Огляд існуючих засобів для моніторингу якості води 11 1.2.1 Класифікація систем моніторингу якості води 11 1.2.2 TDS-3 метр для аналізу якості води 13 1.2.3 Проточний TDS-метр Ecosoft 14 1.2.4 Система моніторингу параметрів води pH/EC/TDS/Salt 15 1.3.5 Результати порівняльного аналізу засобів для моніторингу якості води 16 1.3 Аналіз можливих рішень поставленого завдання 17 РОЗДІЛ 2 ПРОЄКТНА ЧАСТИНА 19 2.1 Структура системи віддаленого моніторингу якості води 19 2.2 Апаратне забезпечення комп’ютеризованої системи віддаленого моніторингу якості води 22 2.2.1 Модуль ESP32 22 2.2.2 Давач рівня TDS води 25 2.2.3 Давач кислотності pH води 28 2.2.4 OLED дисплей 30 2.3 Опис електричної принципової схеми пристрою 32 2.4 Обґрунтування вибору середовища розробки програмного забезпечення для реалізації системи 33 РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 35 3.1 Розробка алгоритму роботи системи віддаленого моніторингу якості води 35 3.2 Налаштування середовища розробки 37 3.2.1 Налаштування Arduino IDE 37 3.2.2 Встановлення зовнішніх бібліотек 39 3.3 Розробка програмного забезпечення 40 3.4 Реалізація надсилання даних на віддалений IoT сервер 44 3.4.1 Опис IoT-сервера ThingSpeak 44 3.4.2 Налаштування ThingSpeak 45 3.5 Результати тестування системи 47 РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 48 4.1 Надзвичайні ситуації: визначення, причини, класифікація 48 4.2 Організація служби охорони праці на підприємстві 52 ВИСНОВКИ 55 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 56 Додаток А Технічне завдання 60 Додаток Б Перелік елементів 70 Додаток В Лістинг програми 72
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46029
Copyright owner: © Купрієнко Вадим Валерійович, 2024
© Kupriienko Vadym, 2024
References (Ukraine): Аналізатор якості води TDS-3 метр. URL: https://smakПроточний B & A TDS-metr Ecosoft. URL: https://akvo.com.ua/ua/protochnyj-b-a-tds-metr-ecosoft (дата звернення: 21.03.2024).ui.ua/ua/analizator-kachestva-vody-tds-3-metr (дата звернення: 20.03.2024).
Монітор pH/EC/TDS/Salt/S.G з Wifi pH-W3988. URL: https://simvolt.ua/monitor-ph-ec-tds-salt-s.g-z-wifi-ph-w3988/ (дата звернення: 22.03.2024).
Wi-Fi модуль DevKit V1 з ESP-32. URL: https://arduino.ua/prod3990-wi-fi-modyl-devkit-v1-s-esp-32 (дата звернення: 23.03.2024).
Датчик рівня TDS у системах водопостачання і водоочищення, акваріумах і басейнах. URL: https://store.smart-maic.com/ua/p964326257-datchik-urovnya-tds.html (дата звернення: 24.03.2024).
Аналоговий датчик/вимірювач pH V2 от DFRobot. URL: https://arduino.ua/prod3490-gravity-analogovii-datchikizmeritel-ph-v2-ot-dfrobot (дата звернення: 25.03.2024).
Осухівська Г. М., Тиш Є. В., Луцик Н. С., Паламар А. М. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання. Тернопіль, ТНТУ. 2022. 28 с.
Микитишин А. Г., Митник М. М., Стухляк П. Д., Пасічник В. В. Комп’ютерні мережі. Книга 1 [навчальний посібник]. Львів : «Магнолія 2006», 2013. 256 с.
Yatsyshyn V., Pastukh O., Palamar A., Zharovskyy R. Technology of relational database management systems performance evaluation during computer systems design. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2023. Vol. 109, No 1. P. 54–65.
Palamar A., Karpinskyy M. Control of an Uninterruptible Power Supply in a DC Microgrid System. 10th International Symposium Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering" and "Doctoral School of Energy and Geotechnology II" (January 10-15, 2011), Pärnu, Estonia, 2011. P. 80-84.
Микитишин А. Г., Митник М. М., Стухляк П. Д. Телекомунікаційні системи та мережі. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. 384 с.
Palamar A. Control system simulation by modular uninterruptible power supply unit with adaptive regulation function. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2020. Vol. 98, No 2. P. 129–136.
Lupenko S., Orobchuk O., Stadnik N., Zozulya A. Modeling and signals processing using cyclic random functions. In Proceedings of the 13th IEEE International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT). Lviv, Ukraine, 11–14 September, 2018. P. 360–366.
Palamar M., Pasternak Y., Palamar A., Poikhalo A. Precision tracking of the trajectory LEO satellite by antenna with induction motors in the control system. Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS 2017), Bucharest, Romania, September 21–23, 2017. Vol. 2. P. 1051–1055.
Shabliy N., Lupenko S., Lutsyk N., Yasniy O., Malyshevska O. Keystroke dynamics analysis using machine learning methods. Applied Computer Science. 2021. Vol. 17, No. 4. P. 75-83.
Паламар М., Пастернак Ю., Паламар А. Дослідження динамічних похибок системи прецизійного керування антеною з асинхронним електроприводом. Вісник ТНТУ, Тернопіль: ТНТУ, 2014. Вип. 76, № 4. С. 164–173.
Palamar A., Karpinski M., Palamar M., Osukhivska H., Mytnyk M. Remote Air Pollution Monitoring System Based on Internet of Things. CEUR Workshop Proceedings, 2nd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems, Ternopil, Ukraine, November 22–24, 2022. Vol. 3309. P. 194-204.
Palamar A. Methods and means of increasing the reliability of computerized modular uninterruptible power supply system. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2020. Vol. 99, No 3. P. 133–141.
Palamar A., Pettai E. Microgrid for the Department of Electrical Drives and Power Electronics. 8th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering" and "Doctoral School of Energy and Geotechnology II" (January 11-16, 2010), Pärnu, Estonia, 2010. P. 54-61.
Погребенник В.Д., Клим Г.І., Бордун І.М., Пташник В.В., Паламар А.М. Системи оперативного контролю інтегральних параметрів водного середовища. Т. 2. Елементи комп’ютерних систем оперативного контролю: колективна монографія. Житомир: Видавничий дім «Бук-Друк», 2021. 180 c.
Palamar A., Palamar M. Fire Safety Monitoring System Based on Internet of Things. CEUR Workshop Proceedings, 2023. 1st International Workshop on Computer Information Technologies in Industry 4.0 (CITI 2023), Ternopil, Ukraine, June 14-16, 2023. 3468. P. 164-172.
Stadnyk M., Palamar A. Project management features in the cybersecurity area. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2022. Vol. 106, No 2. P. 54–62.
Palamar A., Stadnyk M., Palamar М. Adaptive PID regulation method of uninterruptible power supply batterу charge current based on artificial neural network. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2022. Vol. 107, No 3. P. 5–13.
Palamar M., Yavorska M., Palamar A., Strembitskyi M. Modeling and Research of Satellite Antenna Adjustment Process for Earth Remote Sensing. 2022 IEEE 2nd Ukrainian Microwave Week (UkrMW), Kharkiv, Ukraine, November 14-18, 2022. P. 317-320.
Palamar M., Horyn T., Palamar A., Batuk V. Method of calibration MEMS accelerometer and magnetometer for increasing the accuracy determination angular orientation of satellite antenna reflector. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2022. Vol. 108, No 4. P. 79–88.
Palamar A., Palamar M., Osukhivska H. Real-time Health Monitoring Computer System Based on Internet of Medical Things. CEUR Workshop Proceedings, 3rd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (ITTAP 2023), November 22–24, 2023. Vol. 3628. P. 106-115.
Бедрій І.Я., Нечай В.Я. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Львів: Манголія 2006, 2007. 499 с.
Желібо Є. П. Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2004. 328 с.
Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. К.: Основа. 2011. 526 c.
Толок А.О. Крюковська О.А. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. 2011. 215 с.
Яремко З. М. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. Львів. 2005. 301 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:123 — Комп’ютерна інженерія (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Author_Notes_Vadym_Kupriienko.docx10,3 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vadym_Kupriienko.pdf2,82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools