Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46026
Title: Комп’ютеризована система виявлення та запобігання витоку газу в приміщенні
Other Titles: Computerized system for detection and prevention of gas leakage in the room
Authors: Волочій, Матвій Миколайович
Volochii, Matvii
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Волочій М.М. Комп’ютеризована система виявлення та запобігання витоку газу в приміщенні : робота на здобуття кваліфікаційна ступеня бакалавр: спец. 123 — комп’ютерна інженерія / наук.кер. А.М. Паламар. — Тернопіль: ТНТУ, 2024. — 76 с.
Bibliographic description (International): Volochii M. Computerized system for detection and prevention of gas leakage in the room : Bachelor Thesis „123 — Computer Engineering“ / Matvii Volochii - Ternopil, TNTU, 2024 – 76 p.
Issue Date: 17-Jun-2024
Submitted date: 24-Jun-2024
Date of entry: 10-Jul-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Паламар, Андрій Михайлович
Palamar, Andriy
Committee members: Гащин, Надія Богданівна
Gashchyn, Nadiia
UDC: 681.5
Keywords: комп’ютеризованадавачі система
витік газу
Інтернет речей
дистанційний моніторинг
computerized system
sensors
gas leakage
Internet of Things
remote monitoring
Number of pages: 76
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена розробці комп’ютеризованої системи для виявлення та запобігання витоку газу в приміщенні. Основна мета роботи полягає в проєктуванні ефективної системи, спрямованої на забезпечення безпеки та попередження аварійних ситуацій, пов’язаних з витоком газу. Розглянуто вимоги до проєктованої системи, а також здійснено огляд існуючих засобів для запобігання витоку газу. На основі порівняльного аналізу визначено найефективніші рішення для даної системи. Розроблено структуру комп’ютеризованої системи запобігання витоку газу, описано апаратне забезпечення. Синтезовано електричну схему пристрою, що забезпечує інтеграцію всіх компонентів для реалізації функціональності системи. Розроблено алгоритм роботи системи запобігання витоку газу та налаштовано середовище для розробки програмного забезпечення. Обґрунтовано вибір програмного середовища та описано процес встановлення необхідних бібліотек. Створено програмне забезпечення для мікроконтролерів, що здійснює опитування давачів та керування виконавчими елементами. Також реалізовано дистанційне керування системою за допомогою хмарної платформи Blynk.
The qualification work is devoted to the development of a computerized system for detecting and preventing gas leaks in a room. The main goal of the work is to design an effective system aimed at ensuring safety and preventing emergencies related to gas leaks. The requirements for the designed system are considered, as well as a review of existing gas leakage prevention tools. Based on a comparative analysis, the most effective solutions for this system are identified. The structure of the computerized gas leakage prevention system is developed and the hardware is described. The electrical circuit of the device is synthesized, which ensures the integration of all components to realize the functionality of the system. An algorithm for the operation of the gas leakage prevention system is developed and the environment for software development is configured. The choice of the software environment is substantiated and the process of installing the necessary libraries is described. The software for microcontrollers was created, which polls sensors and controls actuators. Remote control of the system using the Blynk cloud platform is also implemented.
Content: СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 7 ВСТУП 8 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 10 1.1 Аналіз вимог до комп’ютеризованої системи виявлення i запобігання витоку газу 10 1.2 Огляд існуючих засобів для запобігання витоку газу 11 1.2.1 Класифікація засобів для запобігання витоку газу 11 1.2.2 Давач витоку газу Trinix TRX-1000GD 13 1.2.3 Пристрій «Страж S51A3К» 14 1.2.4 Детектор газу Wintact WТ8823 15 1.2.5 Результати порівняльного аналізу засобів для запобігання витоку газу 17 1.3 Аналіз можливих рішень поставленого завдання 18 РОЗДІЛ 2 ПРОЄКТНА ЧАСТИНА 20 2.1 Розробка структури комп’ютеризованої системи запобігання витоку газу 20 2.2 Розробка апаратного забезпечення комп’ютеризованої системи запобігання витоку газу 23 2.2.1 Платформа Arduino Nano 23 2.2.2 WiFi модуль ESP-01S 26 2.2.3 Модуль підключення ESP-01S до Arduino 29 2.2.4 Давач газу MQ-9 30 2.2.5 Електропривід керування краном Smart Gas 33 2.3 Розробка електричної схеми пристрою 34 РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 36 3.1 Розробка алгоритму роботи системи запобігання витоку газу 36 3.2 Налаштування середовища розробки 38 3.2.1 Обґрунтування вибору середовища розробки 38 3.2.2 Налаштування PlatformIO 40 3.2.3 Встановлення бібліотек 41 3.3 Розробка програмного забезпечення 42 3.4 Реалізація взаємодії з платформою Blynk 46 3.4.1 Особливості платформи Blynk 46 3.4.2 Налаштування платформи Blynk 47 3.5 Результати тестування системи 49 РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 51 4.1 Долікарська допомога при опіках 51 4.2 Аналіз умов праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу 53 ВИСНОВКИ 58 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 59 Додаток А Технічне завдання 62 Додаток Б Перелік елементів 72 Додаток В Лістинг програми 74
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46026
Copyright owner: © Волочій Матвій Миколайович, 2024
© Volochii Matvii, 2024
References (Ukraine): Інформаційно-аналітична довідка про надзвичайні сиДатчик витоку газу Trinix TRX-100GD. URL: https://bezpeka.club/product/trinix-trx-100gd/ (дата звернення: 10.03.2024).туації в Україні у2023 році. URL: https://dsns.gov.ua/upload/2/0/2/2/3/1/4/2023-rik.pdf (дата звернення: 08.03.2024).
Сигналізатор газу Страж S51A3К. URL: https://tech.gas.ua/products/35527 (дата звернення: 11.03.2024).
Детектор горючих газів Wintact WT8823. URL: https://storgom.ua/ua/product/detektor-goryuchih-gazov-wintact-wt8823.html (дата звернення: 12.03.2024).
Arduino Nano V3.0 AVR ATmega328P з розпаяними роз'ємами. URL: https://arduino.ua/prod166-arduino-nano-v3-0-avr-atmega328p-s-raspayannimi-razemami (дата звернення: 25.03.2024).
Ai-Thinker Wi-Fi модуль ESP8266 ESP-01S. URL: https://arduino.ua/prod4216-wi-fi-modyl-esp8266-esp-01s (дата звернення: 26.03.2024).
Осухівська Г. М., Тиш Є. В., Луцик Н. С., Паламар А. М. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання. Тернопіль, ТНТУ. 2022. 28 с.
Микитишин А. Г., Митник М. М., Стухляк П. Д., Пасічник В. В. Комп’ютерні мережі. Книга 1 [навчальний посібник]. Львів : «Магнолія 2006», 2013. 256 с.
Микитишин А. Г., Митник М. М., Стухляк П. Д., Пасічник В. В. Комп’ютерні мережі. Книга 2. [навчальний посібник]. Львів : "Магнолія 2006", 2014. 312 с.
Микитишин А. Г., Митник М. М., Стухляк П. Д. Телекомунікаційні системи та мережі. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. 384 с.
Yatsyshyn V., Pastukh O., Palamar A., Zharovskyy R. Technology of relational database management systems performance evaluation during computer systems design. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2023. Vol. 109, No 1. P. 54–65.
Palamar A. Intelligent control and monitoring module for uninterruptible power supply system. II International Scientific and Practical Conference «Theoretical and Applied Aspects of Device Development on Microcontrollers and FPGAs» (MC&FPGA-2020), Kharkiv, Ukraine. 2020. P. 12-13.
Palamar A. Control system simulation by modular uninterruptible power supply unit with adaptive regulation function. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2020. Vol. 98, No 2. P. 129–136.
Palamar A., Karpinskyy M. Control of an Uninterruptible Power Supply in a DC Microgrid System. 10th International Symposium Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering" and "Doctoral School of Energy and Geotechnology II" (January 10-15, 2011), Pärnu, Estonia, 2011. P. 80-84.
Palamar M., Pasternak Y., Palamar A., Poikhalo A. Precision tracking of the trajectory LEO satellite by antenna with induction motors in the control system. Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS 2017), Bucharest, Romania, September 21–23, 2017. Vol. 2. P. 1051–1055.
Паламар М., Пастернак Ю., Паламар А. Дослідження динамічних похибок системи прецизійного керування антеною з асинхронним електроприводом. Вісник ТНТУ, Тернопіль: ТНТУ, 2014. Вип. 76, № 4. С. 164–173.
Palamar A., Karpinski M., Palamar M., Osukhivska H., Mytnyk M. Remote Air Pollution Monitoring System Based on Internet of Things. CEUR Workshop Proceedings, 2nd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems, Ternopil, Ukraine, November 22–24, 2022. Vol. 3309. P. 194-204.
Palamar A. Methods and means of increasing the reliability of computerized modular uninterruptible power supply system. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2020. Vol. 99, No 3. P. 133–141.
Palamar A., Pettai E. Microgrid for the Department of Electrical Drives and Power Electronics. 8th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering" and "Doctoral School of Energy and Geotechnology II" (January 11-16, 2010), Pärnu, Estonia, 2010. P. 54-61.
Погребенник В.Д., Клим Г.І., Бордун І.М., Пташник В.В., Паламар А.М. Системи оперативного контролю інтегральних параметрів водного середовища. Т. 2. Елементи комп’ютерних систем оперативного контролю: колективна монографія. Житомир: Видавничий дім «Бук-Друк», 2021. 180 c.
Palamar A., Palamar M. Fire Safety Monitoring System Based on Internet of Things. CEUR Workshop Proceedings, 2023. 1st International Workshop on Computer Information Technologies in Industry 4.0 (CITI 2023), Ternopil, Ukraine, June 14-16, 2023. 3468. P. 164-172.
Stadnyk M., Palamar A. Project management features in the cybersecurity area. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2022. Vol. 106, No 2. P. 54–62.
Palamar A., Stadnyk M., Palamar М. Adaptive PID regulation method of uninterruptible power supply batterу charge current based on artificial neural network. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2022. Vol. 107, No 3. P. 5–13.
Palamar M., Yavorska M., Palamar A., Strembitskyi M. Modeling and Research of Satellite Antenna Adjustment Process for Earth Remote Sensing. 2022 IEEE 2nd Ukrainian Microwave Week, Kharkiv, Ukraine, November 14-18, 2022. P. 317-320.
Palamar M., Horyn T., Palamar A., Batuk V. Method of calibration MEMS accelerometer and magnetometer for increasing the accuracy determination angular orientation of satellite antenna reflector. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2022. Vol. 108, No 4. P. 79–88.
Palamar A., Palamar M., Osukhivska H. Real-time Health Monitoring Computer System Based on Internet of Medical Things. CEUR Workshop Proceedings, 3rd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (ITTAP 2023), November 22–24, 2023. Vol. 3628. P. 106-115.
Бедрій І.Я., Нечай В.Я. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Львів: Манголія 2006, 2007. 499 с.
Желібо Є. П. Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2004. 328 с.
Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. К.: Основа. 2011. 526 c.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:123 — Комп’ютерна інженерія (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Author_Notes_Matvii_Volochii.docx10,43 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Matvii_Volochii.pdf3,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools