Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46025
Title: Система тестування GLSL коду на базі Raspberry PI
Other Titles: Raspberry PI-based GLSL code testing system
Authors: Музичук, Андрій Андрійович
Muzychuk, Andriy
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Музичук А.А. Система тестування GLSL коду на базі Raspberry PI : робота на здобуття кваліфікаційна ступеня бакалавр: спец. 123 — комп’ютерна інженерія / наук.кер. Н.С. Луцик. — Тернопіль: ТНТУ, 2024. — 55 с.
Bibliographic description (International): Muzychuk A. Raspberry PI-based GLSL code testing system : Bachelor Thesis „123 — Computer Engineering“ / Andriy Muzychuk - Ternopil, TNTU, 2024 – 55 p.
Issue Date: 21-Jun-2024
Submitted date: 28-Jun-2024
Date of entry: 10-Jul-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Луцик, Надія Степанівна
Lutsyk, Nadiia
Committee members: Мудрик, Іван Ярославович
Mudryk, Ivan
UDC: 004.92
Keywords: Комп’ютерна систеRaspberry PIма
OpenGl Shader Language
Веб-інтерфейс
тестування коду
Computer system
OpenGL Shader Language
web interface
code testing
Number of pages: 55
Abstract: Метою даної кваліфікаційної роботи бакалавра є проектування та реалізація системи тестування GLSL коду на базі Raspberry PI. У кваліфікаційній роботі бакалавра спроектовано архітектуру системи тестування GLSL коду на базі Raspberry PI, розроблено програмне забезпечення, веб-інтерфейс для реалізації необхідного функціоналу. Налаштовано операційну систему Raspberry PI OS, встановлено необхідні бібліотеки і залежності, що дало можливість відправляти та тестувати код через веб-інтерфейс, щоб визначати його роботоздатність і продуктивність.
The aim of this bachelor's qualification work is the design and implementation of a GLSL code testing system based on Raspberry PI. In the bachelor's qualification work, the architecture of the GLSL code testing system based on Raspberry PI is designed, and software and a web interface for implementing the necessary functionality are developed. The Raspberry PI OS operating system has been configured, and the necessary libraries and dependencies have been installed, allowing code to be sent and tested through the web interface to determine its functionality and performance.
Content: ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ 7 ВСТУП 8 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 9 1.1 Аналіз вимог до комп'ютерної системи 9 1.2 Аналіз можливих рішень поставленого завдання 11 РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 15 2.1 Розробка узагальненої структури комп’ютерної системи 15 2.2 Обґрунтування вибору апаратного забезпечення 17 2.3 Обґрунтування вибору програмного забезпечення проектованого комп'ютерного засобу 19 2.4 Проектування комп’ютерної системи 23 РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 29 3.1 Реалізація проектних рішень 29 3.2 Тестування 43 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 48 4.1 Долікарська допомога при ураженні електричним струмом 48 4.2 Вплив електромагнітних полів (ЕМП) на людину та заходи щодо зменшення їх впливу на обслуговуючий персонал 48 4.3 Заходи захисту обладнання від статичної електрики 48 ВИСНОВКИ 53 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 54 ДОДАТКИ Додаток А. Технічне завдання Додаток Б. Перелік елементів
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46025
Copyright owner: © Музичук Андрій Андрійович, 2024
© Muzychuk Andriy, 2024
References (Ukraine): GLSL документація URL: https://www.khronos.org/opeZozulia A., Lytvynenko I., Lutsyk N., Lupenko S., Yasniy O. Method of vector rhythmcardiosignal automatic generation in computer-based systems of heart rhythm analysis. Visnyk of TNTU. 2020. Vol. 97, P. 122-132.ngl/wiki/Fragment_Shader (дата звернення 14.05.2024)
Raspberry Pi Documentation URL: https://www.raspberrypi.com/documentation/ (дата звернення 28.04.2024)
GlslViewer for linux URL: https://github.com/patriciogonzalezvivo/glslViewer (дата звернення 20.05.2024)
Apache2 документація URL: https://httpd.apache.org/docs/2.4/ (дата звернення 22.05.2024)
Осухівська Г. М., Тиш Є. В., Луцик Н. С., Паламар А. М. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання. Тернопіль, ТНТУ. 2022. 28 с.
Харченко О., Яцишин В. Розробка та керування вимогами до програмного забезпечення на основі моделі якості. Вісник ТДТУ. Тернопіль, 2009. Т. 14. №1. С. 201-207.
Паламар М.І., Стрембіцький М.О., Паламар А.М. Проектування комп’ютеризованих вимірювальних систем і комплексів. Навчальний посібник. Тернопіль: ТНТУ. 2019. 150 с.
Rapberry Pi 4 model B datasheet URL: https://datasheets.raspberrypi.com/rpi4/raspberry-pi-4-reduced-schematics.pdf (дата звернення 25.05.2024)
Php documentation URL: https://www.php.net/manual/en/ (дата звернення 28.05.2024)
Робота з фреймбуфером Linux URL:https://docs.lvgl.io/master/integration/driver/display/fbdev.html (дата звернення 01.06.2024).
3.5inch RPi LCD (A) Documentation URL: https://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_RPi_LCD_(A) (дата звернення 03.06.2024)
Introduction to the SPI Interface URL: https://embeddedcomputing.com/technology/software-and-os/ides-application-programming/introduction-to-spi-interface (дата звернення 05.06.2024)
Офіційний сайт PuTTY URL: https://www.putty.org (дата звернення 07.06.2024)
Мохняк С.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Львів: вид. НУ ,,Львівська політехніка”, 2009. 264 с.
ДСанПін 3.3.2.007-98 ,,Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами (ВДП) електронно-обчислювальних машин”.
Lerning TNTU URL: https://dl.tntu.edu.ua/ (дата звернення 10.06.2024)
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:123 — Комп’ютерна інженерія (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Author_Notes_Andriy_Muzychuk.docx9,73 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Andriy_Muzychuk.pdf2,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools