Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46016
Title: Комп’ютеризована система дистанційного керування кухнею.
Other Titles: Computerized kitchen remote control system
Authors: Конотопський, Мар'ян Андрійович
Konotopskyi, Marian
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Конотопський М.А. Комп’ютеризована система дистанційного керування кухнею. : робота на здобуття кваліфікаційна ступеня бакалавр: спец. 123 — комп’ютерна інженерія / наук.кер. Ю.З. Лещишин. — Тернопіль: ТНТУ, 2024. — 61 с.
Bibliographic description (International): Konotopskyi M. Computerized kitchen remote control system : Bachelor Thesis „123 — Computer Engineering“ / Marian Konotopskyi - Ternopil, TNTU, 2024 – 61 p.
Issue Date: 21-Jun-2024
Submitted date: 28-Jun-2024
Date of entry: 9-Jul-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Лещишин, Юрій Зіновійович
Leshchyshyn, Yuriy
Committee members: Петрик, Михайло Романович
Petryk, Mykhaylo
UDC: 621.3
Keywords: системакухня
дистанційне керування
stm32
esp8266
telegram бот.
system
kitchen
remote control
telegram bot.
Number of pages: 61
Abstract: Кваліфікаційну роботу бакалавра присвячено розробці комп’ютеризованої системи дистанційного керування кухнею на основі мікроконтролера STM32F407VGT6 та модуля ESP, за допомогою методів та засобів бездротового зв’язку. Апаратне забезпечення проєкту включає датчики газу, води, серводвигуни для керування шухлядами, мікроконтролер STM32F407VGT6 та модуль ESP, які забезпечують зв’язок та управління. Програмне забезпечення розроблено для функціонування системи в цілому та підтримки зв’язку з користувачем через Telegram бот, за допомогою мови програмування C/C++ та бібліотек, які знаходяться у відкритому доступі
During the design of the qualification work, the specified goal was achieved to implement a computerized kitchen remote control system based on the stm32f407vgt6 microcontroller and the esp module, using wireless communication methods and means. The hardware of the project includes gas and water sensors, servo motors for controlling drawers, an stm32f407vgt6 microcontroller, and an esp module that provide communication and control. The software is designed to operate the system as a whole and maintain communication with the user through a telegram bot, using the c/c++ programming language and publicly available libraries.
Content: ВСТУП 8 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 10 1.1 Аналіз вимог до комп'ютеризованої системи дистанційного керування кухнею 10 1.1.1 Призначення системи комп'ютеризованої системи дистанційного керування кухнею 10 1.1.2 Функціональні вимоги 11 1.1.3 Технічні характеристики компонентів комп'ютеризованої системи дистанційного керування кухнею 12 1.2 Аналіз можливих рішень поставленого завдання 15 РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 20 2.1 Розробка узагальненої структури комп'ютеризованої системи дистанційного керування кухнею 20 2.2 Вибір апаратного забезпечення комп'ютеризованої системи дистанційного керування кухнею 22 2.2.1 Розробка електрично принципової схеми комп'ютеризованої системи дистанційного керування кухнею 22 2.2.2. Обгрунтування вибору апаратного забезпечення комп'ютеризованої системи дистанційного керування кухнею 24 2.3 Обґрунтування вибору програмного забезпечення комп'ютеризованої системи дистанційного керування кухнею 33 2.3.1 Вибір операційної системи 33 2.3.2 Вибір середовища розробки 33 2.3.3 Програмне забезпечення для модуля ESP8266 34 2.4 Проектування комп'ютеризованої системи дистанційного керування кухнею 36 РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 39 3.1 Реалізація комп'ютеризованої системи дистанційного керування кухнею 39 3.2 Макетування комп’ютеризованої системи дистанційного керування кухнею 47 3.3 Тестування системи 49 РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 53 4.1 Долікарська допомога при отруєннях 53 4.2 Долікарська допомога при опіках. 57 ВИСНОВКИ 59 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 60 Додаток A 62 Додаток Б 67 Додаток В 69
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46016
Copyright owner: © Конотопський Мар'ян Андрійович, 2024
© Konotopskyi Marian , 2024
References (Ukraine): Arduino Documentation. URL: https://docs.arduino.cc (дГурик О. Я., Король О. І., Сенчишин В. С. Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 з дисципліни: ”Основи охорони праці” ”Дослідження метеорологічних умов у виробничих приміщеннях”. Тернопіль, 2016. 35 с.ата звернення: 16.05.2024).
ДСТУ 3017-2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Київ, 2016. 42 с.
Garfield E. More on the ethics of scientific publication: abuses of authorship attribution and citation amnesia undermine the reward system of science. Essays of an information scientist. URL: http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v5p621y1981-82.pdf (дата звернення: 12.05.2024).
IEEE Standard for Information Technology—Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks—Specific requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. IEEE Std 802.11-2020. 2020. 1354 с.
Іваненко О.Г. Використання ESP модулів для побудови систем автоматизації. Матеріали Міжнародної конференції "Інновації в техніці", Львів, 2022. с. 98-103.
Костик П.В., Тиш Є.В. Фактори впливу на ефективність проектування програмних інтерфейсів комп’ютерних систем Інформаційні моделі, системи та технології: Матеріали VІ наук.-техн. конф. ТНТУ ім. І.Пулюя (12-13 грудня 2018). Тернопіль, 2018. с. 85.
Лещишин Ю. З. Розробка системи зв’язку як інтегрованого елементу роботизованих систем. Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції. Збірник тез доповідей ХXІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції. Житомир, 2016. С. 102.
Лещишин Ю. З. Створення вбудованих систем на базі структурнопараметричних моделей цифрових каналів зв’язку: Лещишин Ю.З., Назаревич Т.О., Міська І.В. VІІІ Науково-технічна конференція «Інформаційні моделі, системи та технології». Тернопіль, 2020. С. 127.
Марків В.А., Осухівська Г.М., Лещишин Ю.З., Луцків А.М. Комп’ютерна система аутентифікації осіб: Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. Тернопіль, 2017. С. 90–91.
Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ, 2007. URL: http://www.nas.gov.ua/publications (дата звернення: 10.05.2024).
Осухівська Г.М., Тиш Є.В., Луцик Н.С., Паламар А.М. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання. Тернопіль: ТНТУ, 2022. 28 с.
Петренко І.В. Сучасні тенденції розвитку мікроконтролерів для IoT. Журнал "Мікроелектроніка", 2021. №2. с. 45-50.
Пат. 102938 UA, МПК G06F 3/00. Система дистанційного керування побутовими приладами / Іванов І.І., Сидоренко П.М. Заявл. 01.02.2020; опубл. 01.12.2020.
Сидоренко П.М. Розробка системи дистанційного керування побутовими приладами на основі мікроконтролерів. Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06. Київ, 2019. 150 с.
STMicroelectronics. STM32VGT6 Reference Manual. URL: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0008-stm32f101xx-stm32f102xx-stm32f103xx-stm32f105xx-and-stm32f107xx-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf (дата звернення: 15.05.2024).
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:123 — Комп’ютерна інженерія (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Author_Notes_Marian_Konotopskyi.docx9,88 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Marian_Konotopskyi.pdf1,57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools