Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44747

Title: Фінансове забезпечення розвитку стартап-підприємництва в умовах воєнного стану
Other Titles: Financial support of development of a start-up business in the conditions of marital law
Authors: Зарічна, Надія Зіновіївна
Zarichna, Nadiia
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Зарічна Н. З. Фінансове забезпечення розвитку стартап-підприємництва в умовах воєнного стану / Зарічна Надія Зіновіївна // ГЕВ. — Т. : ТНТУ, 2024. — Том 86. — № 1. — С. 62–68. — (Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок).
Bibliographic description (International): Zarichna N. (2024) Finansove zabezpechennia rozvytku startap-pidpryiemnytstva v umovakh voiennoho stanu [Financial support of development of a start-up business in the conditions of marital law]. GEJ (Tern.), vol. 86, no 1, pp. 62-68 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (86), 2024
Galician economic journal, 1 (86), 2024
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 86
Issue Date: 20-Feb-2024
Submitted date: 1-Nov-2023
Date of entry: 1-May-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2024.01.062
UDC: 336.7
Keywords: стартап
стартап екосистема
стартап-підприємництво
розвиток
фінансове забезпечення
startup
startup ecosystem
startup entrepreneurship
development
financial support
Number of pages: 7
Page range: 62-68
Start page: 62
End page: 68
Abstract: Внаслідок повномасштабного російського вторгнення економіка України зазнала структурних змін і це негативно вплинуло на динаміку її розвитку. Проте сфера стартап- підприємництва виявила високий рівень стійкості завдяки унікальним інноваційним ідеям та рішенням в умовах невизначеності. Розвиток інноваційних бізнес-моделей у підприємництві та збільшення глобальних інвестиційних ресурсів є основою інноваційного розвитку України, однак це все тепер реалізувати є надскладним завданням для держави. Дослідження тенденцій розвитку стартап-підпримництва в умовах воєнного стану, аналіз джерел їх фінансового забезпечення, напрацювання ефективних рішень щодо регулювання їх функціонування й визначають актуальність статті. Питаннями закономірностей розвитку та основ функціонування стартапів в Україні займалося багато науковців, проте попри значний науковий доробок, не дослідженими залишаються фінансові аспекти забезпечення стартап-підприємництва в умовах війни. Мета статті полягає у дослідженні тенденцій розвитку стартап-підпримництва в умовах воєнного стану, аналізі основних джерел їх фінансування, а також розробленні рекомендацій для покращення фінансового забезпечення стартап-підприємництва в Україні. Досліджено процес становлення в розвитку стартап-підприємництва у вітчизняній економіці та визначено шість етапів його формування: зародження, зростання, адаптивний етап, новітній, ковідний та період воєнного стану. Проаналізовано динаміку розвитку стартап-підприємництва всередині країни та визначено рейтингову позицію України в StartupBlink екосистем світу; виділено міста, які виступають локомотивами розвитку стартап-підприємництва в країні. На основі аналітичних звітів Startupranking, виявлено негативну тенденцію створення стартапів у воєнний час, що пояснюється обмеженим доступом до капіталу фінансових організацій та нових джерел фінансування. За даними Українського фонду стартапів, розглянуто діючі програми з підтримання розвитку стартап - підприємництва, а також досліджено фінансову підтримку міжнародних організацій даного виду бізнесу.
As a result of the full-scale Russian invasion, Ukraine’s economy underwent structural changes, which negatively affected the dynamics of its development. The field of the startup entrepreneurship had a high level of sustainability due to unique, innovative ideas and solutions in conditions of uncertainty. Developing innovative enterprises and expanding global investment resources are the foundations of Ukraineʼs innovative growth. However, putting this into action is an exceptionally difficult challenge for the state. The study of trends in the development of startup entrepreneurship in martial law conditions, the analysis of the sources of their financial support, and the development of effective solutions to regulate their functioning show the articleʼs relevance. Many scientists have dealt with the issues of regularities of development and the basics of the functioning of startups in Ukraine. Despite significant scientific progress, the financial aspects of supporting startup entrepreneurship in wartime conditions still need to be explored. The article aims to study the trends in the development of start-up entrepreneurship under martial law, analyze the main sources of their financing, and develop recommendations for improving the financial support of start-up entrepreneurship in Ukraine. The article examines the process of origination and development of startup entrepreneurship in the domestic economy. It identifies six stages of its formation: origination, growth, adaptive stage, the newest stage, the current stage, and the period of mart ial law. The author analyzed the dynamics of the development of startup entrepreneurship within the country and determined the rating position of Ukraine in StartupBlink of the worldʼs ecosystems, in selected cities that act as locomotives for the development of startup entrepreneurship in the country. Based on the analytical reports of Startupranking, a negative trend of startups development during wartime was revealed, which is explained by limited access to the capital of financial organizations and new sources of financing. According to the Ukrainian Startup Fund, the article reviews current programs to support the development of startup entrepreneurship. It investigates the financial support of international organizations for this type of business.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44747
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
URL for reference material: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/09/diss_Mazur.pdf
https://www.startupblink.com/startupecosystemreport
https://www.startupranking.com/top/ukraine
https://fintechua.org/market-map
https://forbes.ua/news/granti-na-milyoni-dolariv-sotni-iventiv-ta-proektiv-mintsifri-pokazalo-rezultati-roboti-fondu-startapiv-11072023-14732
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/uk/IP_22_3533
https://www.gistnetwork.org/gist-2022-BI-ukraine
https://ukraine.googleblog.com/2022/08/googlefor-startups-ukraine-support-fund.html
References (Ukraine): 1. Дудко В. Найдосвідченіший початківець України. 250 переможців. Журнал Forbes Ukraine. Червень–липень, 2023. С. 35.
2. Мазур А. В. Регулювання розвитку стартап-підприємництва в Україні: дис. … д-р ф-фії: 073 менеджмент / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2023. 260 с. URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/09/diss_Mazur.pdf (accessed: 23.10.2023).
3. The Global Startup Ecosystem Index Report 2023. URL: https://www.startupblink.com/startupecosystemreport (accessed: 23.10.2023).
4. Startup Ranking Top – Ukraine. URL: https://www.startupranking.com/top/ukraine (accessed: 23.10.2023).
5. Каталог фінтех-компаній України 2020. URL: https://fintechua.org/market-map (accessed: 05.03.2023).
6. Тарасовський Ю. Гранти на мільйони доларів, сотні івентів та проєктів. Мінцифри показало результати роботи фонду стартапів. Журнал Forbes Ukraine. 11 липня 2023 р. URL: https://forbes.ua/news/granti-na-milyoni-dolariv-sotni-iventiv-ta-proektiv-mintsifri-pokazalo-rezultati-roboti-fondu-startapiv-11072023-14732 (дата звернення: 23.10.2023).
7. ЄС виділяє через Європейську інноваційну раду 20 мільйонів євро для українських стартапів. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/uk/IP_22_3533 (дата звернення: 23.10.2023).
8. The GIST Business Incubation program. URL: https://www.gistnetwork.org/gist-2022-BI-ukraine (дата звернення: 18.09.2023).
9. The second group of Google for Startups Ukraine Support Fund grant recipients was announced. URL: https://ukraine.googleblog.com/2022/08/googlefor-startups-ukraine-support-fund.html (дата звернення: 18.09.2023).
References (International): 1. Dudko V. (June-July, 2023). Naydosvidchenishyy pochatkivets Ukrayiny [The most experienced beginner in Ukraine]. Journal Forbes Ukraine. P. 35.
2. Mazur A. V. (2023). Regulyuvannya rozvytku startap-pidpryyemnyctva v Ukrayini [Regulation of the development of startup entrepreneurship in Ukraine.] (PhD Thesis), Lviv: Lviv National University of Ivan Franko. URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/09/diss_Mazur.pdf (accessed: 23.10.2023).
3. The Global Startup Ecosystem Index Report 2023. URL: https://www.startupblink.com/startupecosystemreport (accessed: 23.10.2023)
4. Startup Ranking Top – Ukraine. URL: https://www.startupranking.com/top/ukraine (accessed: 23.10.2023).
5. Katalog fin-tech kompaniy Ukrayiny 2020 [Catalog of fintech companies of Ukraine 2020]. URL: https://fintechua.org/market-map (accessed: 05.03.2023).
6. Tarasovskyy Y. (July, 11, 2023). Granty na mil’yony dolariv, sotni iventiv ta proyektiv [Grants on millions of dollars, hundreds of events and projects] Zhurnal Forbs Ukrayina [Journal Forbes Ukraine] (electronic journal). URL: https://forbes.ua/news/granti-na-milyoni-dolariv-sotni-iventiv-ta-proektiv-mintsifri-pokazalo-rezultati-roboti-fondu-startapiv-11072023-14732 (accessed: 23.10.2023).
7. YeS vydilyaye cherez Yevropeys’ku innovatsiynu radu 20 mil’yoniv yevro dlya ukrayins’kyh startapiv [The EU allocates 20 million euros for Ukrainian startups through the European Innovation Council]. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/uk/IP_22_3533 (accessed: 23.10.2023).
8. The GIST Business Incubation program. URL: https://www.gistnetwork.org/gist-2022-BI-ukraine (accessed: 18.09.2023).
9. The second group of Google for Startups Ukraine Support Fund grant recipients was announced. URL: https://ukraine.googleblog.com/2022/08/googlefor-startups-ukraine-support-fund.html (accessed 18.09.2023).
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2024, № 1 (86)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.