Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44744

Title: Особливості впливу на економічну динаміку суспільних інститутів, формальних та неформальних цінностей
Other Titles: Features of the influence on the economic dynamics of social institutions, formal and informal values
Authors: Андрушків, Богдан Миколайович
Грушко, Віктор Сергійович
Грушко, Сергій Вікторович
Andrushkiv, Bohdan
Grushko, Viktor
Hrushko, Serhiy
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна
Українська спілка художників комп’ютерної графіки, Львів, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk, Ternopil, Ukraine
Ukrainian Union of Computer Graphics Artists, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Андрушків Б. М. Особливості впливу на економічну динаміку суспільних інститутів, формальних та неформальних цінностей / Андрушків Богдан Миколайович, Грушко Віктор Сергійович, Грушко Сергій Вікторович // ГЕВ. — Т. : ТНТУ, 2024. — Том 86. — № 1. — С. 33–43. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Andrushkiv B., Grushko V., Hrushko S. (2024) Osoblyvosti vplyvu na ekonomichnu dynamiku suspilnykh instytutiv, formalnykh ta neformalnykh tsinnostei [Features of the influence on the economic dynamics of social institutions, formal and informal values]. GEJ (Tern.), vol. 86, no 1, pp. 33-43 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (86), 2024
Galician economic journal, 1 (86), 2024
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 86
Issue Date: 20-Feb-2024
Submitted date: 20-Dec-2023
Date of entry: 1-May-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2024.01.033
UDC: 330.341.2
Keywords: інститути
норми
цінності
соціальний капітал
корпоративна етика
особистий інтерес
закон спадаючої корисності
квазіекономіка
institutions
norms
values
social capital
corporate ethics
personal interest
law of diminishing utility
quasi-economics
Number of pages: 11
Page range: 33-43
Start page: 33
End page: 43
Abstract: Розкрито роль легітимних інститутів і нелегітимних інституцій, формальних та неформальних панівних цінностей у наданні середовищу, в якому функціонує й розвивається економіка, певних характерних особливостей, якісні властивості якого відіграють вирішальне значення у процесі формування економічної динаміки. Досліджено вплив особистого інтересу, не обмеженого рамками соціоцентричної моралі на розвиток негативних тенденцій у навколишньому природному середовищі, зростання соціальних контрастів, формування тіньової економіки, поширення корупції, збільшення трансакційних витрат, гальмування процесів модернізації у сфері виробництва благ, нагромадження ускладнень у забезпеченні якісних послуг тощо. Здійснено аналіз проблем і загроз, зумовлених стимулюванням особистого інтересу без одночасного його підпорядкування суспільним інтересам і узгодження з ними. Виявлено, як необмежений етичними нормами особистий інтерес стає причиною розвитку негативних тенденцій на сучасній стадії еволюції споживацької економіки під впливом як стимулювання штучних потреб у пересічних обивателів внизу соціально-економічної піраміди, так і зростання масштабів квазіекономічної діяльності лідерів у нагромадженні капіталістичних ресурсів на її вершині. Розкрито роль соціометричної моралі, корпоративної етики, солідарності між людьми у підвищенні ефективності організації суб’єктів економічної діяльності різних форм власності, масштабів діяльності, рівня капіталізації. Встановлено, що одних правових регуляторів недостатньо для забезпечення високого рівня організаційної ефективності економіки, оскільки всі нюанси в складному плетиві великої кількості економічних взаємодій неможливо врахувати в діючих законах, для яких завжди залишаються певні «сліпі зони», в яких постає простір, зручний для маніпуляцій. Разом з цим проаналізовано, як через «сліпі зони», не враховані в законах, формується сприятливе середовище для розвитку корупції та імітаційної діяльності в економіці, в якій перерозподіл доходів, ресурсів, майна, капіталу і т.д. підміняє виробництво необхідних благ і примноження реального капіталу в розпорядженні суспільства. Виявлено роль суспільних норм, які формуються на базі панівних цінностей, у конструюванні якості середовища, в якому економіка функціонує, отримуючи від нього, залежно від його властивостей, або імпульси для свого розвитку, або ж інерційний параліч, зумовлений пануванням перерозподілу над прогресом. Встановлено факт зміни економічної парадигми від орієнтації на примноження продуктивного капіталу на споживчі пріоритети, ренту, владу, що набувається за посередництвом нагромаджених знаків багатства (грошей і цінних паперів), які крок за кроком втрачають здатність адекватно відображати економічну реальність.
The article reveals the role of legitimate institutions and illegitimate institutions, formal and informal dominant values in providing the environment in which the economy functions and develops, certain characteristic features, the qualitative properties of which play a decisive role in the process of forming economic dynamics. The influence of personal interest, not limited by the framework of sociocentric morality, on the development of negative trends in the surrounding natural environment, the growth of social contrasts, the formation of a shadow economy, the spread of corruption, the increase of transaction costs, the inhibition of modernization processes in the field of production of goods, the accumulation of complications in the provision of quality services, etc. An analysis of the problems and threats caused by the stimulation of personal interest without its simultaneous subordination to public interests and coordination with them was carried out. It has been revealed how personal interest, unlimited by ethical norms, becomes the cause of the development of negative trends at the current stage of the evolution of the consumer economy, under the influence of both the stimulation of artificial needs of ordinary citizens at the bottom of the socio-economic pyramid, and the growth of the scale of quasi- economic activities of leaders in the accumulation of capitalist resources at its top. The role of sociometric morality, corporate ethics, and solidarity between people in increasing the effectiveness of the organization of subjects of economic activity of various forms of ownership, scale of activity, and level of capitalization is revealed. It was established that legal regulators alone are not enough to ensure a high level of organizational efficiency of the economy, since all the nuances in the complex web of a large number of economic interactions cannot be taken into account in the current laws, for which certain «blind spots» always remain, in which there is room for manipulation. Along with this, it was analyzed how due to «blind spots» not taken into account in the laws, a favorable environment is formed for the development of corruption and imitation activities in the economy, in which the redistribution of income, resources, property, capital, etc. replaces the production of necessary goods and the multiplication of real capital at the disposal of society. The role of social norms, which are formed on the basis of dominant values, in constructing the quality of the environment in which the economy functions, receiving from it, depending on its properties, either impulses for its development, or inertial paralysis caused by the dominance of redistribution over progress, is revealed. It has been established that the economic paradigm has changed from the focus on multiplying productive capital to consumer priorities, rent, and power acquired through accumulated signs of wealth (money and securities), which step by step lose the ability to adequately reflect economic reality.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44744
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
URL for reference material: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.05_06.032
References (Ukraine): 1. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. Київ: Основи, 1998. 534 с.
2. Гаврилишин Б. До ефективних суспільств: доп. Римському Клубові. Київ: Пульсари, 2009. 246 с.
3. Глен Райт. Державне управління / пер. з англ. В.Івашко. Київ: Основи, 1994. 191 с.
4. Грушко В., Кіт І. Продуктивний культурний капітал як інституційний засіб забезпечення модернізаційного процесу національної економіки. Галицький економічний вісник. 2022. Вип. 5–6 (78–79). С. 32–42. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.05_06.032
5. Ільїн В. В. Фінансова цивілізація. Київ: Книга, 2007. 528 с.
6. Медоуз Донелла, Рандерс Йорген, Медоуз Денніс. Межі зростання. 30 років потому. / пер. з англ. К. Гуменюк, О. Кендзіор. Київ: Пабулум. 2018. 464 с.
7. Наративи з проблем формування інституційних засад формування Економічної Конституції України / за заг. ред. Б. М. Андрушківа. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2013. 552 с.
8. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / пер. з англ. І. Дзюб. Київ: Основи, 2000. 198 с.
9. Седлачек Т. Економіка добра і зла / пер. з чес. Т.Окопна. Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. 520 с.
10. Харарі Ювал Ной. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього / пер. з англ. Я. Лебеденко. Харків: Клуб Сімейного Дозвілля. 2018. 544 с.
References (International): 1. Weber M. (1998). Sotsiolohiia. Zahalnoistorychni analizy. Polityka. [Sociology. General historical analyses]. Kyiv: Osnovy. [In Ukrainian].
2. Havrylyshyn B. (2009). Do efektyvnykh suspilstv: dop. Rymskomu Klubovi. [To effective societies: supplement. Club of Rome]. Kyiv: Pulsary. [In Ukrainian].
3. Wright G. (1994). Derzhavne upravlinnia. [Governance]. Kyiv: Osnovy. [In Ukrainian].
4. Grushko V., Kit I. (2022). Produktyvnyi kulturnyi kapital yak instytutsiinyi zasib zabezpechennia modernizatsiinoho protsesu natsionalnoi ekonomiky [Productive cultural capital as an institutional means of ensuring the modernization process of the national economy]. Galician Economic Bulletin. Vol. 5–6 (78–79). P. 32–42. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.05_06.032
5. Ilyin V. V. (2007). Finansova tsyvilizatsiia. [Financial civilization]. Kyiv: Knyha. [In Ukrainian].
6. Meadows Donella, Randers Jorgen, Meadows Dennis. (2018). Mezhi zrostannia. 30 rokiv potomu. [Growth limits. 30 years later.] Kyiv: Pabulum. [In Ukrainian].
7. Andrushkiv B. M. (2013). Naratyvy z problem formuvannia instytutsiinykh zasad formuvannia Ekonomichnoi Konstytutsii Ukrainy [Narratives on the problems of the formation of the institutional foundations of the formation of the Economic Constitution of Ukraine]. Ternopil: “Terno-graf” LLC. [In Ukrainian].
8. North D. (2000). Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky. [Institutions, institutional change and functioning of the economy]. Kyiv: Osnovy. [In Ukrainian].
9. Sedlacek T. (2017). Ekonomika dobra i zla. [The economics of good and evil]. Lviv: Stary Lev Publishing House. [In Ukrainian].
10. Harari Yuval Noy (2018). Liudyna rozumna. Istoriia liudstva vid mynuloho do maibutnoho. [Man is intelligent. The history of mankind from the past to the future]. Kharkiv: Family Leisure Club. [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2024, № 1 (86)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.