Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44743

Title: Виклики та фінансові можливості розвитку територіальних громад в умовах війни
Other Titles: Challenges and financial opportunities of the development of territorial communities in the conditions of war
Authors: Беновська, Лілія Ярославівна
Benovska, Liliya
Affiliation: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. Долішнього НАНУ», Львів, Україна
State University «Institute of Regional Studies named after M. Dolishnyi NASU», Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Беновська Л. Я. Виклики та фінансові можливості розвитку територіальних громад в умовах війни / Беновська Лілія Ярославівна // ГЕВ. — Т. : ТНТУ, 2024. — Том 86. — № 1. — С. 25–32. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Benovska L. (2024) Vyklyky ta finansovi mozhlyvosti rozvytku terytorialnykh hromad v umovakh viiny [Challenges and financial opportunities of the development of territorial communities in the conditions of war]. GEJ (Tern.), vol. 86, no 1, pp. 25-32 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (86), 2024
Galician economic journal, 1 (86), 2024
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 86
Issue Date: 20-Feb-2024
Submitted date: 25-Dec-2023
Date of entry: 1-May-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2024.01.025
UDC: 336.1
352
Keywords: територіальні громади
місцеві бюджети
податок з доходів фізичних осіб
війна
власні надходження
реверсна дотація
territorial communities
local budgets
personal income tax
war
own revenues
reverse subsidy
Number of pages: 8
Page range: 25-32
Start page: 25
End page: 32
Abstract: Проаналізовано основні тенденції фінансової спроможності розвитку територіальних громад під впливом війни з росією. Проаналізовано динаміку власних надходжень місцевих бюджетів територіальних громад у розрізі областей України з урахуванням індексу інфляції, темпи зростання податку на доходи з фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців, місцевих податків, міжбюджетних трансфертів. Виділено нові, зумовлені війною, фінансові виклики розвитку територіальних громад, а саме: непрогнозовані та численні зміни в правовому полі, що вимагали від ОМС постійного їх моніторингу та зміни поточних планів; посилення асиметричності розвитку територіальних громад та залежність рівня фінансової спроможності територіальної громади від наявності на її території зареєстрованої військової частини та надходжень податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) з грошового забезпечення військовослужбовців; зниження дохідної частини місцевих бюджетів через скорочення обсягів місцевих податків, найбільше плати за землю, єдиного податку та інше; організаційні проблеми справляння місцевих податків, що виникли під час війни; зниження обсягів капітальних вкладень через накладені урядом обмеження на видатки спеціального фонду, зниження обсягів трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів, зокрема кількості та обсягів переданих на місцевий рівень субвенцій; зниження обсягів освітньої субвенції та необхідності збільшення видатків на загальну середню освіту з власних доходів місцевих бюджетів територіальних громад та інші. Водночас в умовах війни у громад з’явились нові можливості місцевого розвитку, зокрема випереджаючими темпами наповнювалися бюджети територіальних громад за рахунок надходжень податку з доходів фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців. «Великим бонусом» найбільш фінансово спроможних громад стала реверсна дотація, яка у більшій частині залишилась у розпорядженні органів місцевого самоврядування, що, в свою чергу, посилило асиметричності фінансової спроможності розвитку територіальних громад та розвинуло небажані ефекти прокрастинації.
The article analyzes the main trends in the financial capacity of development of territorial communities under the influence of the war with Russia. The dynamics of own revenues of local budgets of territorial communities across the regions of Ukraine were analyzed, taking into account the inflation index, the rate of growth of personal income tax from the financial support of military personnel, local taxes, and inter- budgetary transfers. New, war-induced, financial challenges to the development of territorial communities are highlighted, namely: unforeseeable and numerous changes in the legal field, which required LGUs to constantly monitor them and change current plans; strengthening of the asymmetry of the development of territorial communities and the dependence of the level of financial capacity of the territorial community on the presence of a registered military unit on its territory; a decrease in the revenue part of local budgets due to a decrease in the amount of local taxes, the largest fee for land, a single tax, etc.; organizational problems of local tax collection that arose during the war; a decrease in capital investments due to government-imposed restrictions on special fund expenditures, a decrease in transfers from the state budget to local budgets, in particular, the amount of educational subventions and the need to increase expenditures on general secondary education from the own revenues of local budgets of territorial communities, and others. At the same time, in the conditions of the war, the communities had new opportunities for local development, in particular, the budgets of the territorial communities were replenished at a faster rate due to income tax on the income of individuals (PIT) from the financial support of military personnel. The «big bonus» of the most financially capable communities was the reverse subsidy, which for the most part remained at the disposal of local self-government bodies, which in turn increased the asymmetry of the financial capacity of the development of territorial communities and developed undesirable effects of procrastination.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44743
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
URL for reference material: https://voxukraine.org/vijskovyj-pdfo-yak-mozhe-zminytysya-systema-spryamuvannya-podatku-ta-do-chogo-tse-pryzvede
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/vijskovij-pdfo-khiba-revut-voli-jak-jasla-povni.html
https://loda.gov.ua/documents/49999
References (Ukraine): 1. Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації: монографія / ред. І. З. Сторонянська. Львів, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ». 2019. 501 с.
2. Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні: актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації / наук. редактор В. С. Кравців. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». 2017. 120 с.
3. Фінансові детермінанти економічного зростання регіонів і громад України в умовах нестабільності: погляд крізь призму поведінкової економіки: електрон. монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАНУ»; наук. ред.: Г. В. Возняк. Львів, 2023. 557 с.
4. Письменний В. В. Міжбюджетні трансферти як інструмент фінансового вирівнювання територій. Економіка та держава. 2017. № 6. С. 24–30.
5. Піддубний І., Титюк С., Дарковіч А «Військовий» ПДФО: як може змінитися система спрямування податку та до чого це призведе. Вокс Україна. 19 вересня 2023. URL: https://voxukraine.org/vijskovyj-pdfo-yak-mozhe-zminytysya-systema-spryamuvannya-podatku-ta-do-chogo-tse-pryzvede (дата звернення: 20.10.2023).
6. Слобожан О. Військовий ПДФО: «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Дзеркало тижня. 31 серпня 2023. URL: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/vijskovij-pdfo-khiba-revut-voli-jak-jasla-povni.html (дата звернення: 30.10.2023).
7. Ганущак Ю. Фіскальна реформа та ПДФО військових: чому місцева влада та Кабмін мають сісти за стіл переговорів. Дзеркало тижня. 10 вересня 2023.
8. Стратегія розвитку Львівської області на період 2021–2027 років. Львівська обласна державна адміністрація. 2020. URL: https://loda.gov.ua/documents/49999 (дата звернення: 30.10.2023).
9. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Ефективність використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів: проблемно-орієнтований аналіз. Стратегічні пріоритети. 2014. № 1. С. 84–90.
10. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Зміни у розподілі доходів від ПДФО як виклик для системи фінансового вирівнювання місцевих бюджетів в умовах війни. Регіональна економіка. 2023. № 3.
References (International): 1. Storonyanska I. Z. (2019) Stale endohenne zrostannya rehioniv Ukrayiny v umovakh detsentralizatsiyi [Permanent endogenous influence of Ukraine in this decentralization]: monograph. Lviv, State University “Institute of Regional Studies named after M. I. Dolishny NAS of Ukraine”.
2. Kravtsiv V. S. (2017). Terytorialnyi rozvytok ta rehionalna polityka v Ukraini: aktualni problemy, ryzyky ta perspektyvy administratyvno-finansovoi detsentralizatsii [Territorial development and regional policy in Ukraine: current problems, risks and prospects of administrative and financial decentralization]. Lviv, State University “Institute of Regional Studies named after M. I. Dolishny NAS of Ukraine”.
3. Voznyak H. (2023). Finansovi determinanty ekonomichnoho zrostannya rehioniv i hromad Ukrayiny v umovakh nestabilʹnosti: pohlyad krizʹ pryzmu povedinkovoyi ekonomiky [Financial determinants of economic growth of regions and communities of Ukraine in conditions of instability: a view through the prism of behavioral economics]. Lviv, State University “Institute of Regional Studies named after M. I. Dolishny NAS of Ukraine”.
4. Pysmennyi V. V. (2017). Mizhbyudzhetni transferty yak instrument finansovoho vyrivnyuvannya terytoriy [Intergovernmental transfers as a tool for financial equalization of territories]. Economy and the state. No. 6. P. 24–30.
5. Piddubnyy I., Tytyuk S., Darkovich A. (2023). “Viysʹkovyy” PDFO: yak mozhe zminytysya systema spryamuvannya podatku ta do choho tse pryzvede [“Military” tax on personal income: how the system of tax distribution can change and what it will lead to]. Voks Ukrayina. URL: https://voxukraine.org/vijskovyj-pdfo-yak-mozhe-zminytysya-systema-spryamuvannya-podatku-ta-do-chogo-tse-pryzvede (accessed: 20 October 2023).
6. Slobozhan O. (2023). Viysʹkovyy PDFO: “Khiba revutʹ voly, yak yasla povni?” [Do the oxen roar like the manger is full?]. Dzerkalo tyzhdnya. URL: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/vijskovij-pdfo-khiba-revut-voli-jak-jasla-povni.html (accessed: 30 October 2023).
7. Hanushchak Yu. (2023). Fiskalʹna reforma ta PDFO viysʹkovykh: chomu mistseva vlada ta Kabmin mayutʹ sisty za stil perehovoriv [Fiscal reform and personal income tax of the military: why local authorities and the Cabinet of Ministers should sit down at the negotiating table]. Dzerkalo tyzhdnya.10 veresnya 2023.
8. Stratehiya rozvytku lʹvivsʹkoyi oblasti na period 2021–2027 roky (2020) [Development strategy of the Lviv region for the period 2021–2027]. URL: https://loda.gov.ua/documents/49999 (accessed: 30 October 2023).
9. Storonyanska I. Z., Benovska L. (2014). Ya. Efektyvnistʹ vykorystannya finansovykh resursiv mistsevykh byudzhetiv: problemno-oriyentovanyy analiz [Efficiency of use of financial resources of local budgets: problem-oriented analysis.]. Stratehichni priorytety. No. 1. P. 84–90.
10. Storonyanska I. Z., Benovska L. Ya. (2023). Zminy u rozpodili dokhodiv vid PDFO yak vyklyk dlya systemy finansovoho vyrivnyuvannya mistsevykh byudzhetiv v umovakh viyny [Changes in the distribution of income from personal income tax as a challenge for the system of financial equalization of local budgets in wartime conditions]. Rehionalʹna ekonomika. No. 3.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2024, № 1 (86)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.