Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44742

Title: Економічний аналіз та контроль кризових явищ у діяльності підприємств
Other Titles: Economic analysis and control of crisis phenomena in the activities of enterprises
Authors: Краузе, Ольга Ігорівна
Синькевич, Надія Іванівна
Юрик, Наталія Євгенівна
Krause, Olga
Synkevych, Nadia
Yuryk, Natalia
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Краузе О. І. Економічний аналіз та контроль кризових явищ у діяльності підприємств / Краузе Ольга Ігорівна, Синькевич Надія Іванівна, Юрик Наталія Євгенівна // ГЕВ. — Т. : ТНТУ, 2024. — Том 86. — № 1. — С. 14–24. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Krause O., Synkevych N., Yuryk N. (2024) Ekonomichnyi analiz ta kontrol kryzovykh yavyshch u diialnosti pidpryiemstv [Economic analysis and control of crisis phenomena in the activities of enterprises]. GEJ (Tern.), vol. 86, no 1, pp. 14-24 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (86), 2024
Galician economic journal, 1 (86), 2024
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 86
Issue Date: 20-Feb-2024
Submitted date: 27-Nov-2023
Date of entry: 1-May-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2024.01.014
UDC: 338.124
Keywords: криза
кризові явища
кризова ситуація
антикризове управління
бізнес
експрес- діагностування
релокація
crisis
crisis phenomena
crisis situation
crisis management
business
express diagnostics
relocation
Number of pages: 11
Page range: 14-24
Start page: 14
End page: 24
Abstract: Проаналізовано сутності кризових явищ та причин їх виникнення в діяльності підприємства. В діяльності будь-якого підприємства існує доволі багато причин, що можуть призвести до виникнення кризової ситуації, в науковій літературі виділяють зовнішні та внутрішні чинники, спроможні спричинити кризову ситуацію, які мають взаємний вплив. Виникнення кризових ситуацій на підприємстві є невідворотнім етапом життєвого циклу. З метою уникнення надмірно негативних наслідків від кризи, підприємству необхідно здійснювати раннє діагностування можливості виникнення кризових ситуацій та, за необхідності, запроваджувати комплекс заходів, спрямований на попередження або ж протидію кризі. З метою раннього виявлення кризової ситуації або ж ймовірності її виникнення необхідно систематично проводити діагностування фінансової безпеки підприємства, яке передбачає здійснення експрес-діагностики, комплексного аналізу та фундаментальної діагностики. Наведено орієнтовний перелік показників для здійснення експрес-діагностики фінансово-економічного стану підприємства, серед яких: показники власних джерел формування фінансових ресурсів та фінансової стійкості; показники ліквідності та платіжно- розрахункової дисципліни; показники стану основних засобів; показники ефективності господарської діяльності та менеджменту підприємства. Перелік наведених показників не є вичерпним, бо в кожному конкретному випадку має бути враховано специфіку галузі, ринку та безпосередньо підприємства. Розглянуто три основні стадії розвитку кризи на підприємстві: прихована криза (криза ефективності, криза стратегії), криза платоспроможності (криза результатів діяльності), загроза банкрутства (криза ліквідності). Визначено основні прояви кризових ситуацій на підприємстві на кожній зі стадій та основні помилки, яких припускається керівництво в спробі протидіяти кризі. Визначено основні інструменти розроблення та застосування антикризових заходів. На будь-якій стадії розвитку кризи, за умови впровадження ефективної маркетингової стратегії, ефективних інструментів антикризового менеджменту та достатності фінансових ресурсів, можливе відновлення нормального ритму роботи підприємства та зміцнення ринкових позицій. Розглянуто досвід загальновідомих компаній, які отримали корисний ефект від кризової ситуації. Ефективність системи антикризового менеджменту на підприємстві досягається за умови гнучкості та адаптивності механізму управління, здатності до диверсифікації та оперативного ситуаційного реагування, можливості ефективно використовувати потенціал підприємства й упровадження неформальних методів управління. Розглянуто тенденції розвитку українських підприємств в умовах кризи, спричиненої війною. В розрізі галузей економіки окреслено основні перешкоди в розвитку підприємств. Здійснено аналіз динаміки розвитку існуючого бізнесу та започаткування нового (за секторами економіки та в розрізі регіонів).
The article analyzes the essence of crisis phenomena and the causes of their occurrence in the activity of the enterprise. In the activity of anyone enterprise there are quite a few reasons that can lead to a crisis situation, in the scientific literature there are external and internal factors that can cause a crisis situation that have a mutual impact. The emergence of crisis situations in the enterprise is an inevitable stage in the life cycle. In order to avoid excessively negative consequences of the crisis, the company needs to carry out early diagnosis of the possibility of crisis situations and, if necessary, to introduce a set of measures aimed at preventing or countering the crisis. In order to early detection of a crisis situation or the probability of its occurrence, it is necessary to systematically diagnose the financial security of the enterprise, which involves the implementation of express diagnostics, complex analysis and fundamental diagnostics. The article provides an indicative list of indicators for the implementation of express diagnostics of the financial and economic state of the enterprise, including: indicators of own sources of formation of financial resources and financial stability; indicators of liquidity and payment and settlement discipline; indicators of the state of fixed assets; performance indicators of economic activity and management of the enterprise. The list of these indicators is not exhaustive, because in each case the specifics of the industry, the market and the enterprise itself should be taken into account. Three main stages of the crisis development at the enterprise are considered: hidden crisis (efficiency crisis, strategy crisis), solvency crisis (performance crisis), threat of bankruptcy (liquidity crisis). The main manifestations of crisis situations at the enterprise at each stage and the main mistakes that management makes in an attempt to counteract the crisis are determined. The main tools for the development and application of anti-crisis measures have been identified. At any stage of the crisis, subject to the introduction of an effective marketing strategy, effective tools of crisis management and the sufficiency of financial resources, it is possible to restore the normal rhythm of the enterprise and strengthen market positions. The experience of well-known companies that have received a useful effect from the crisis situation is considered. The effectiveness of the anti-crisis management system at the enterprise is achieved subject to the flexibility and adaptability of the management mechanism, the ability to diversify and rapid situational response, the ability to effectively use the potential of the enterprise and the introduction of informal management methods. The article considers tendencies of development of Ukrainian enterprises in conditions of crisis caused by the war. In the context of economic sectors, the main obstacles in the development of enterprises are outlined. The analysis of dynamics of development of the existing business and the beginning of a new one (by sectors of the economy and by regions) is carried out.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44742
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
URL for reference material: https://hub.kyivstar.ua/articles/doslidzhennya-stanu-ukrayinskogo-biznesu-pid-chas-vijny-yak-sebe-pochuvayut-seredni-mali-ta-velyki-kompaniyi
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2542
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1439
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=958
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5502
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3e766cf9-f3ca-4121-8679-e4853640a99a&title=ProgramaRelokatsiiPidprimstv
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3660446-prami-zbitki-ukrainskogo-biznesu-vnaslidok-vijni-sagnuli-13-milardiv-kse.html
https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.03.190
https://forbes.ua/news/za-rik-velikoi-viyni-v-ukraini-vidkrilosya-202-000-fopiv-v-yakikh-sferakh-ukraintsi-buduyut-biznes-28032023-12671
References (Ukraine): 1. Григор’єва О. В., Міщенко А. Ю. Кризові явища в економіці та їх прояви на підприємстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 13. Ч. 1. С. 76–79.
2. Дослідження стану українського бізнесу під час війни: як себе пpосувають середні, малі та великі компанії. Kyivstar Business HUB. URL: https://hub.kyivstar.ua/articles/doslidzhennya-stanu-ukrayinskogo-biznesu-pid-chas-vijny-yak-sebe-pochuvayut-seredni-mali-ta-velyki-kompaniyi (дата звернення: 20.11.2023).
3. Коваленко О. В. Кризові явища на стадіях життєвого циклу будівельного підприємства. Ефективна економіка. 2012. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2542 (дата звернення: 20.11.2023).
4. Кухта П. В. Кризи, їх причини та наслідки. Ефективна економіка. 2012. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1439 (дата звернення: 21.11.2023).
5. Ляшенко Н. В. Причини виникнення, функції та вплив кризових явищ на управління підприємством. Ефективна економіка. 2012. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=958 (дата звернення: 21.11.2023).
6. Масюк В. М., Селюченко Н. Є. Виявлення ознак та фаз кризового розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств. Ефективна економіка. 2017. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5502 (дата звернення: 22.11.2023).
7. Повстенюк Н. Г. Передумови та особливості виникнення економічних криз на підприємствах в умовах економічної нестабільності. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 4 (51). С. 123–130.
8. Програма релокації підприємств. Міністерство економіки України. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3e766cf9-f3ca-4121-8679-e4853640a99a&title=ProgramaRelokatsiiPidprimstv (дата звернення: 22.11.2023).
9. Прямі збитки українського бізнесу внаслідок війни сягнули 13 мільярдів доларів – KSE. Укрінформ: Мультимедійна платформа іномовлення України. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3660446-prami-zbitki-ukrainskogo-biznesu-vnaslidok-vijni-sagnuli-13-milardiv-kse.html (дата звернення: 23.11.2023).
10. Солоненко Ю., Панасюк П. Державна підтримка та стимулювання бізнесу в умовах війни. Галицький економічний вісник. 2023. № 3 (82). С. 190–200. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.03.190
11. Тарасовський Ю. За рік великої війни в Україні відкрилось 202000 ФОпів. У яких сферах українці будують бізнес. URL: https://forbes.ua/news/za-rik-velikoi-viyni-v-ukraini-vidkrilosya-202-000-fopiv-v-yakikh-sferakh-ukraintsi-buduyut-biznes-28032023-12671 (дата звернення: 23.11.2023).
12. Booth S. Crisis Management Strategy. Competition and Changein Modern Enterprises. London: «Routiedge», 1993. 13 p.
13. Meyers, Gerald C., and John Holusha. When It Hits the Fan. London: Unwin Hyman, 1986. 76 p.
References (International): 1. Ghryghorʼjeva O. V., Mishhenko A. Ju. (2017)/ Kryzovi javyshha v ekonomici ta jikh projavy na pidpryjemstvai [Economic crisis and their manifestation at the enterprise]. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu. Vol. 13. (1). P. 76–79.
2. Doslidzhennja stanu ukrajinsjkogho biznesu pid chas vijny: jak sebe posuvajutj seredni, mali ta velyki kompaniji [Study of the state of Ukrainian business during the war: how medium, small and large companies promote themselves]. Kyivstar Business HUB. URL: https://hub.kyivstar.ua/articles/doslidzhennya-stanu-ukrayinskogo-biznesu-pid-chas-vijny-yak-sebe-pochuvayut-seredni-mali-ta-velyki-kompaniyi (accessed: 20 November 2023).
3. Kovalenko O. V. (2012)/ Kryzovi javyshha na stadijakh zhyttjevogho cyklu budiveljnogho pidpryjemstva [Crisis phenomena at the stages of the life cycle of a construction enterprise]. Efektyvna ekonomika. No. 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2542 (accessed: 20 November 2023).
4. Kukhta P. V. (2012). Kryzy, jikh prychyny ta naslidky. Efektyvna ekonomika [Crises, their causes and consequences]. No. 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1439 (accessed: 21 November 2023).
5. Ljashenko N. V. (2012). Prychyny vynyknennja, funkciji ta vplyv kryzovykh javyshh na upravlinnja pidpryjemstvom [Causes, functions and impact of crisis events on enterprise management]. Efektyvna ekonomika. No. 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=958 (accessed: 21 November 2023).
6. Masjuk V. M., Seljuchenko N. Je. (2017). Vyjavlennja oznak ta faz kryzovogho rozvytku vitchyznjanykh mashynobudivnykh pidpryjemstv [Identification of signs and phases of crisis development of domestic machine-building enterprises]. Efektyvna ekonomika. No. 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5502 (accessed: 22 November 2023).
7. Povstenjuk N. Gh. (2013). Peredumovy ta osoblyvosti vynyknennja ekonomichnykh kryz na pidpryjemstvakh v umovakh ekonomichnoji nestabiljnosti[Background and features of the emergence of economic crises at enterprises in conditions of economic instability]. Visnyk socialjno-ekonomichnykh doslidzhenj. Vol. 4 (51). P. 123–130.
8. Proghrama relokaciji pidpryjemstv. Ministerstvo ekonomiky Ukrajiny [Enterprise relocation program. Ministry of Economy of Ukraine]. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3e766cf9-f3ca-4121-8679-e4853640a99a&title=ProgramaRelokatsiiPidprimstv (accessed: 22 November 2023).
9. Prjami zbytky ukrajinsjkogho biznesu vnaslidok vijny sjaghnuly 13 miljjardiv dolariv – KSE [Direct losses of Ukrainian business as a result of the war reached $13 billion – KSE]. Ukrinform: Muljtymedijna platforma inomovlennja Ukrajiny. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3660446-prami-zbitki-ukrainskogo-biznesu-vnaslidok-vijni-sagnuli-13-milardiv-kse.html (accessed: 23 November 2023).
10. Solonenko Ju., Panasjuk P. (2023). Derzhavna pidtrymka ta stymuljuvannja biznesu v umovakh vijny [State support and business stimulation Ukraine in the conditions of war]. Ghalycjkyj ekonomichnyj visnyk. No. 3 (82). P. 190–200. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.03.190
11. Tarasovsjkyj Ju. Za rik velykoji vijny v Ukrajini vidkrylosj 202000 FOpiv. U jakykh sferakh ukrajinci budujutj biznes [During the year of the great war in Ukraine opened 202000 FOpol. In what areas Ukrainians build business]. URL: https://forbes.ua/news/za-rik-velikoi-viyni-v-ukraini-vidkrilosya-202-000-fopiv-v-yakikh-sferakh-ukraintsi-buduyut-biznes-28032023-12671 (accessed: 23 November 2023).
12. Booth S. (1993). Crisis Management Strategy. Competition and Changein Modern Enterprises. London: “Routiedge”.
13. Meyers, Gerald C., and John Holusha (1986). When It Hits the Fan. London: Unwin Hyman.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2024, № 1 (86)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.