Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44741

Title: Економічне оцінювання інвестиційних проектів енергозберігаючих технологій
Other Titles: Economic assessment of investment projects of energy-saving technologies
Authors: Нікульнікова, Ганна Володимирівна
Бондарчук, Ольга Михайлівна
Астаф’єва, Катерина Олександрівна
Nikulnikova, Hanna
Bondarchuk, Olga
Astafieva, Kateryna
Affiliation: Криворізький національний університет, Кривий Ріг, Україна
Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Нікульнікова Г. В. Економічне оцінювання інвестиційних проектів енергозберігаючих технологій / Нікульнікова Ганна Володимирівна, Бондарчук Ольга Михайлівна, Астаф’єва Катерина Олександрівна // ГЕВ. — Т. : ТНТУ, 2024. — Том 86. — № 1. — С. 7–13. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Nikulnikova H., Bondarchuk O., Astafieva K. (2024) Ekonomichne otsiniuvannia investytsiinykh proektiv enerhozberihaiuchykh tekhnolohii [Economic assessment of investment projects of energy-saving technologies]. GEJ (Tern.), vol. 86, no 1, pp. 7-13 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (86), 2024
Galician economic journal, 1 (86), 2024
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 86
Issue Date: 20-Feb-2024
Submitted date: 25-Oct-2023
Date of entry: 1-May-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2024.01.007
UDC: 330.322
620.9
Keywords: енергозберігаючі технології
енергозберігаючі заходи
інвестиційні проекти
оптимізація
energy-saving technologies
energy saving measures
investment projects
optimization
Number of pages: 7
Page range: 7-13
Start page: 7
End page: 13
Abstract: Досліджено вплив умов реалізації інвестиційних проектів на рівень енергоспоживання промислових підприємств, а також за величиною економічної вигоди, отриманої у виробництві, запропоновано економічне оцінювання ефективності залізорудної продукції. В якості економічного критерію оцінювання ефективності енергозберігаючих заходів розраховано показники, що відображають ціну енергозбереження стосовно інвестиційних та експлуатаційних витрат. Практика оцінювання ефективності реалізації інвестиційних проектів зі зниження енергоємності виробництва показує, що в процесі їх контролю та оперативного управління пріоритет має надаватися натуральним показникам, а на поточному етапі перспективного планування – вартісним показникам. Запропоновано вдосконалену методику оцінювання впровадження енергозберігаючих технічних рішень за натуральними показниками. Для цього необхідно виразити обсяг виробництва натуральних одиниць безпосередньо як функцію f від загальної кількості спожитої у виробництві енергії (прямої та уречевленої) й розрахувати додатковий обсяг виробництва, який можна отримати за рахунок заощаджених енергетичних ресурсів у процесі реалізації проекту, а також додатковий обсяг виробництва, отриманий у базовому варіанті за рахунок додаткових капіталовкладень. «Приведені» обсяги виробництва промислової продукції зіставляються між собою. Критерієм оцінки заходу з енергозбереження за умови використання натуральних показників є мінімальна величина сукупних енергетичних витрат. згідно з варіантом, на одиницю приведеного обсягу виробництва. Економічна оцінка енергозберігаючих технологій базується на розрахунку зміни (економії) таких показників: прямих витрат, інтегральних витрат і інтегрального ефекту, які розраховуються на основі показників, що характеризують величину загальної економії енергоресурсів відносно інвестиційних та експлуатаційних витрати. У свою чергу, це дає можливість для розрахунку мінімальних обсягів економії енергетичних ресурсів, необхідних для забезпечення ефективності інвестиційного проекту за заданим тарифом на енергію.
The article examines the influence of the conditions for the implementation of investment projects on the level of energy consumption of industrial enterprises, as well as the amount of economic benefits received in production, and proposes an economic assessment of the efficiency of iron ore products. As an economic criterion for assessing the effectiveness of energy-saving measures, indicators were calculated that reflect the price of energy saving in relation to investment and operating costs. The practice of assessing the effectiveness of the implementation of investment projects to reduce the energy intensity of production shows that in the process of their control and operational management, priority should be given to natural indicators, and at the current stage of long-term planning – to cost indicators. An improved methodology for assessing the implementation of energy-saving technical solutions based on natural indicators is proposed. To do this, it is necessary to express the volume of production of natural units directly as a function f of the total amount of energy consumed in production (direct and embodied) and calculate the additional volume of production that can be obtained from saved energy resources during the implementation of the project, as well as the additional volume of production obtained in the basic version due to additional investments. The «given» volumes of industrial production are compared with each other. The criterion for evaluating energy saving measures using natural indicators is the minimum value of total energy costs according to the option, per unit of the given production volume. The economic assessment of energy-saving technologies is based on the calculation of changes (savings) in the following indicators: direct costs, integral costs and integral effect, calculated on the basis of indicators characterizing the amount of total energy resource savings in relation to investment and operating costs. In turn, this makes it possible to calculate the minimum volumes of energy resource savings required to ensure the effectiveness of an investment project at a given energy tariff.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44741
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
URL for reference material: http://search.ligazakon.ua
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3579
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-20#Text
References (Ukraine): 1. Гавва В. Н., Божко Е. А. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 224 с.
2. Кривов’зюк І. В., Кость Я. О. Діагностика фінансово-господарської діяльності промислового підприємства: монографія / за ред. Бруховецької Н. Ю. Донецьк-Луцьк: ЛНТУ, 2012. 200 с.
3. Енергетична стратегія України на період до 2050 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. № 373-р. URL: http://search.ligazakon.ua (дата звернення: 11.10.2023).
4. Запащук Л. В. Енергозбереження як напрям підвищення ефективності виробничої діяльності. Економіка і суспільство. 2017. Випуск № 9. С. 428–434.
5. Міняйленко І. В., Позняк Ю. І. Енергоефективність виробництва та її роль у створенні конкурентоспроможної економіки регіонів України. Ефективна економіка. 2014. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3579 (дата звернення: 13.10.2023).
6. Нусінова О. В. Методи економічного аналізу використання і оновлення техніки. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. 2002. Випуск 154. С. 150–168.
7. Нусінова О. В. Підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. 2002. Випуск 159. С. 201–213.
8. Оленко І. П., Малярец Л. М. Механізм управління потенціалом підприємства: навч. посіб. Харків: Вид. ХГЕУ, 2003. 220 с.
9. Про енергетичну ефективність: Закон України від 27 липня 2023 р. №1818 ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-20#Text (дата звернення 13.10.2023).
10. Федонін О. С., Репіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Київ: КНЕУ, 2004. 316 с.
References (International): 1. Havva V. N., Bozhko E. A. (2004). Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsiniuvannia [Enterprise potential: formation and evaluation] Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. [In Ukrainian].
2. Kryvovʼziuk I. V., Kost Ya. O. (2012). Diahnostyka finansovo-hospodarskoi diialnosti promyslovoho pidpryiemstva [Diagnostics of the financial and economic activity of an industrial enterprise] / za red. Brukhovetskoi N. Yu. Donetsk-Lutsk: LNTU. [In Ukrainian].
3. Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2050 roku. [Energy strategy of Ukraine for the period until 2050]. Skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 kvitnia 2023 r. № 373-r. URL: http://search.ligazakon.ua (accessed: 11 October 2023).
4. Zapashchuk L. V. (2017). Enerhozberezhennia yak napriam pidvyshchennia efektyvnosti vyrobnychoi diialnosti. [Energy conservation as a direction of increasing the efficiency of production activities]. Ekonomika i suspilstvo. Vol. 9. P. 428–434.
5. Miniailenko I. V., Pozniak Yu. I. (2014). Enerhoefektyvnist vyrobnytstva ta yii rol u stvorenni konkurentospromozhnoi ekonomiky rehioniv Ukrainy. [Energy efficiency of production and its role in creating a competitive economy of the regions of Ukraine] Efektyvna ekonomika. Vol. 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3579 (accessed: 13 October 2023).
6. Nusinova O. V. (2002). Metody ekonomichnoho analizu vykorystannia i onovlennia tekhniky. [Methods of economic analysis of the use and renewal of equipment]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky. Zbirnyk naukovykh prats. Vol. 154. P. 150–168.
7. Nusinova O. V. (2002). Pidkhody do otsinky ekonomichnoi efektyvnosti investytsii. [Approaches to assessing the economic efficiency of investments]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky. Zbirnyk naukovykh prats. Vol. 159. P. 201–213.
8. Olenko I. P., Maliarets L. M. (2003). Mekhanizm upravlinnia potentsialom pidpryiemstva [The mechanism of managing the enterpriseʼs potential]. Kharkiv: KhHEU.
9. Pro enerhetychnu efektyvnist: Zakon Ukrainy vid 27.07.2023 r. № 1818 ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-20#Text (accessed: 13 October 2023).
10. Fedonin O. S., Repina I. M., Oleksiuk O. I. (2004). Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka. [Enterprise potential: formation and assessment]. Kyiv: KNEU.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2024, № 1 (86)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.