Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44739

Title: Інклюзивна освіта у закладі вищої освіти: реалії й можливості навчання ветеранів війни з особливими потребами
Other Titles: Inclusive education in an institution of higher education: realities and possibilities of education of war veterans with special needs
Authors: Шерстюк, Роман Петрович
Стойко, Ігор Іванович
Малюта, Людмила Ярославівна
Sherstiuk, Roman
Stoyko, Igor
Maliuta, Liudmyla
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Шерстюк Р. П. Інклюзивна освіта у закладі вищої освіти: реалії й можливості навчання ветеранів війни з особливими потребами / Шерстюк Роман Петрович, Стойко Ігор Іванович, Малюта Людмила Ярославівна // ГЕВ. — Т. : ТНТУ, 2024. — Том 86. — № 1. — С. 205–216. — (Оглядово-інформаційні статті).
Bibliographic description (International): Sherstiuk R., Stoyko I., Maliuta L. (2024) Inkliuzyvna osvita u zakladi vyshchoi osvity: realii y mozhlyvosti navchannia veteraniv viiny z osoblyvymy potrebamy [Inclusive education in an institution of higher education: realities and possibilities of education of war veterans with special needs]. GEJ (Tern.), vol. 86, no 1, pp. 205-216 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (86), 2024
Galician economic journal, 1 (86), 2024
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 86
Issue Date: 20-Feb-2024
Submitted date: 6-Jan-2024
Date of entry: 1-May-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2024.01.205
UDC: 376.2
Keywords: заклад вищої освіти
університет
інклюзія
інклюзивне навчання
соціальна інтеграція
військові інваліди
реабілітація
higher education institution
university
inclusion
inclusive education
social integration
military disabled
rehabilitation
Number of pages: 12
Page range: 205-216
Start page: 205
End page: 216
Abstract: Упровадження принципів інклюзивної освіти в закладах вищої освіти – не просте завдання. Перед застосуванням у закладах вищої освіти, інклюзивна освіта розроблена для молодших школярів. Оскільки багато школярів з обмеженими можливостями успішно завершують шкільне навчання, необхідність переходу до інклюзивного навчання у вищій освіті збільшилася. Війна в Україні спричинила появу нових, раніше невідомих для нашого суспільства викликів. Одним із головних, спричинених війною викликів для українського суспільства є повноцінна адаптація ветеранів до цивільного життя й особливо ветеранів-інвалідів, а серед них багато зовсім молодих людей. Провідні країни світу давно приділяють велику увагу людям із особливими потребами та інвалідам. Найбільш розвинені країни витрачають значні ресурси для залучення людей з обмеженими можливостями до суспільного життя, освіти, науки, спорту, мистецтва тощо. На превеликий жаль, Україна під час та після війни зіткнеться з проблемою працевлаштування інвалідів та людей з особливим потребами. Додому з фронту повертаються та ще повернуться десятки тисяч людей, що стали «особами з інвалідністю». Вже зараз це є великою проблемою, яку, на жаль, традиційно не помічає наша держава. Військові з порушеннями здоровʼя бажають працювати та мають потенціал для успішного набуття трудових навичок через послуги освіти і, звичайно, індивідуального підтримання зайнятості. Можливість працювати для цієї групи осіб має велике значення з матеріальної точки зору, соціальної інтеграції та слугує ефективним методом самореалізації й реабілітації. Підхід до реалізації принципів інклюзивного навчання на практиці тісно пов’язаний з двома проблемами: усунення можливих бар’єрів як процесу та досягненням доступності освітніх послуг і програмою фінансування освітніх послуг ветеранів-інвалідів. Інклюзивне навчання може переорієнтувати вищу освіту на потреби ринку, що є актуальним для української вищої освіти й неодноразово відмічається у дослідженнях багатьох науковців і зауваженнях стейкхолдерів. Мета статті покликана висловити думки щодо інклюзивних практик у вищих закладах освіти, які вимагають сьогочасного обговорення того, як просувати університет до інклюзивного середовища, розроблення політики, стратегії, процесів і дій, які сприятимуть забезпеченню успіху для всіх студентів.
Implementing the principles of inclusive education in institutions of higher education is not an easy task. Before its application in institutions of higher education, inclusive education was initially developed for younger schoolchildren. As many students with disabilities successfully complete their schooling, the need to move towards inclusive education in higher education has increased. The war in Ukraine caused the appearance of new, previously unknown challenges for our society. One of the main challenges for Ukrainian society caused by the war is the full adaptation of veterans to civilian life, especially, disabled veterans, and among them there are many very young people. The worldʼs leading countries have long paid great attention to people with special needs and the disabled. The most developed countries spend significant resources to involve people with disabilities in public life, education, science, sports, arts, etc. Unfortunately, during and after the war, Ukraine will face the problem of employment for the disabled and people with special needs. Tens of thousands of people who have become "persons with disabilities" are returning home from the front and will continue to return. This is already a big problem, which, unfortunately, is traditionally overlooked by our state. Military with disabilities are willing to work and have the potential to successfully acquire job skills through education services and, of course, individualized employment support. The opportunity to work for this group of people is of great importance from the material point of view, and social integration and serves as an effective method of self-realization and rehabilitation. The approach to the implementation of the principles of inclusive education in practice is closely related to two problems: the elimination of possible barriers as a process and the achievement of accessibility of educational services and the program of financing educational services for disabled veterans. Inclusive education can reorient higher education to the needs of the market, which is generally relevant for Ukrainian higher education and is repeatedly noted in the studies of many scientists and the comments of stakeholders. The purpose of this article is to provide insights into inclusive practices in higher education that require a contemporary discussion of how to move the university toward an inclusive environment, developing policies, strategies, processes, and actions that will contribute to the success of all students.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44739
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
URL for reference material: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/03/6/697696/
https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2018/2/21.pdf
https://doi.org/10.32342/2522-4115-2018-16-20
https://doi.org/10.58521/978-966-924-026-2-2015-314
https://www.epravda.com.ua/columns/2023/09/28/704837/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text
https://spp.org.ua/index.php/journal/article/view/231
https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya
https://mva.gov.ua/ua
https://lb.ua/blog/stanislav_nikolaienko/590984_vishcha_osvita-shlyahom_pavuka_chi_bdzholi.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/24175
https://nchv.org/media/background-statistics/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.00369/full
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00369
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/france-and-europe/events-and-news-relating-to-france-s-european-policy/news/article/european-higher-education-area-ehea-ministerial-conference-paris-communique-25
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0968759042000235307
https://doi.org/10.1080/0968759042000235307
https://www.va.gov/education/about-gi-bill-benefits/montgomery-active-duty/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08856257.2016.1254964
https://doi.org/10.1080/08856257.2016.1254964
https://www.jstor.org/stable/2711698?origin=crossref
https://doi.org/10.2307/2711698
https://www.militarytimes.com/veterans/2016/07/07/new-va-study-finds-20-veterans-commit-suicide-each-day/
https://eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/4792/4608
https://stanmed.stanford.edu/the-buddy-system/
https://nchv.org/
References (Ukraine): 1. Абдулліна М. Адаптація робочих місць для людей з інвалідністю. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/03/6/697696/ (дата звернення: 08.01.2024).
2. Давиденко Г. В. Упровадження соціальної інклюзії у закладах вищої освіти: бар’єри та шляхи їх подолання. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2018. № 2 (16). С. 123–128. URL: https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2018/2/21.pdf. (дата звернення: 21.01.2024). DOI: https://doi.org/10.32342/2522-4115-2018-16-20
3. Давиденко Г. Інклюзія у вищих навчальних закладах Європейського Союзу: монографія. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2015. 314 с. DOI: https://doi.org/10.58521/978-966-924-026-2-2015-314
4. Длігач О. Про повернення додому наших воїнів треба думати вже зараз. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/09/28/704837/ (дата звернення: 08.01.2024).
5. Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про права інвалідів): Конвенція Орг. Обʼєдн. Націй від 13.12.2006 р.: станом на 19 черв. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text (дата звернення: 28.12.2023).
6. Лук’янова Л. Моделі підтримки осіб з інвалідністю у реалізації права на працю: зарубіжний досвід, українські реалії. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. 2023. № 23. С. 67–87. URL: https://spp.org.ua/index.php/journal/article/view/231 (дата звернення: 31.12.2023).
7. Інклюзивне навчання. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya (дата звернення: 28.12.2023).
8. Міністерство у справах ветеранів України – офіційний сайт. Міністерство у справах ветеранів. URL: https://mva.gov.ua/ua (дата звернення: 28.12.2023).
9. Ніколаєнко С. Вища освіта – шляхом павука чи бджоли?. LB.ua. URL: https://lb.ua/blog/stanislav_nikolaienko/590984_vishcha_osvita-shlyahom_pavuka_chi_bdzholi.html (дата звернення: 05.01.2024).
10. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII : станом на 27 груд. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 27.12.2023).
11. Соціальна адаптація учасників АТО та членів їх сімей. Ужгородський національний університет. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/24175 (дата звернення: 30.12.2023).
12. Background & Statistics. National Coalition for Homeless Veterans. URL: https://nchv.org/media/background-statistics/ (дата звернення: 04.01.2024).
13. Elnitsky C. A., Fisher M. P., Blevins C. L. Military Service Member and Veteran Reintegration: A Conceptual Analysis, Unified Definition, and Key Domains. Frontiers in Psychology. 2017. Vol. 8. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.00369/full (дата звернення: 02.01.2024). DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00369
14. European Higher Education Area (EHEA) Ministerial Conference – Paris Communiqué (25.05.18). France Diplomacy – Ministry for Europe and Foreign Affairs. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/france-and-europe/events-and-news-relating-to-france-s-european-policy/news/article/european-higher-education-area-ehea-ministerial-conference-paris-communique-25 (дата звернення: 05.01.2024).
15. Fuller M., Bradley A., Healey M. Incorporating disabled students within an inclusive higher education environment. Disability & Society. 2004. Vol. 19. No. 5. P. 455–468. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0968759042000235307 (дата звернення: 04.01.2024). DOI: https://doi.org/10.1080/0968759042000235307
16. Montgomery GI bill active duty (MGIB-AD). Veterans Affairs. URL: https://www.va.gov/education/about-gi-bill-benefits/montgomery-active-duty/ (дата звернення: 30.12.2023).
17. Moriña A. Inclusive education in higher education: challenges and opportunities. European journal of special needs education. 2016. Vol. 32. No. 1. P. 3–17. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08856257.2016.1254964 (дата звернення: 31.12.2023). DOI: https://doi.org/10.1080/08856257.2016.1254964
18. Olson K. W. The G. I. Bill and Higher Education: Success and Surprise. American Quarterly. 1973. Vol. 25. No. 5. P. 596–610. URL: https://www.jstor.org/stable/2711698?origin=crossref (дата звернення: 02.01.2024). DOI: https://doi.org/10.2307/2711698
19. Shane III L., Kime P. New VA study finds 20 veterans commit suicide each day. Military Times. URL: https://www.militarytimes.com/veterans/2016/07/07/new-va-study-finds-20-veterans-commit-suicide-each-day/ (дата звернення: 04.01.2024).
20. Terziev V., Dimitrova S. A new view on social adaptation of the military, discharged from military service in Bulgaria. European Scientific Journal. 2014. No. 2. P. 81–98. URL: https://eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/4792/4608. (дата звернення: 03.01.2024)
21. White T. The buddy system. Stanford Medicine Magazine. URL: https://stanmed.stanford.edu/the-buddy-system/ (дата звернення: 04.01.2024).
References (International): 1. Abdullina M. Adaptatsiia robochykh mists dlia liudei z invalidnistiu. [Adaptation of workplaces for people with disabilities]. Ekonomichna pravda. [Economic truth]. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/03/6/697696/ (accessed: 08 January 2024).
2. Davydenko H. V. (2018). Uprovadzhennia sotsialnoi inkliuzii u zakladakh vyshchoi osvity: bariery ta shliakhy yikh podolannia [Implementation of social inclusion in higher education institutions: barriers and ways to overcome them.]. Visnyk universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia “Pedahohika i psykholohiia”. Pedahohichni nauky [Bulletin of the Alfred Nobel University. Series “Pedagogy and Psychology”. Pedagogical sciences] (electronic journal). Vol. 2 (16). P. 123–128. URL: https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2018/2/21.pdf. (accessed: 21 January 2024). DOI: https://doi.org/10.32342/2522-4115-2018-16-20
3. Davydenko H. (2015). Inkliuziia u vyshchykh navchalnykh zakladakh Yevropeiskoho Soiuzu [Inclusion in higher education institutions of the European Union]. Vinnytsia: Nilan-LTD. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.58521/978-966-924-026-2-2015-314
4. Dlihach O. Pro povernennia dodomu nashykh voiniv treba dumaty vzhe zaraz [We need to think about the return home of our soldiers now]. Ekonomichna pravda [Economic Truth]. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/09/28/704837/ (accessed: 08 January 2024).
5. Konventsiia pro prava osib z invalidnistiu (Konventsiia pro prava invalidiv): Konventsiia Orh. Obiedn. Natsii vid 13.12.2006: stanom na 19 cherv. 2023 [Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD): Convention of the Org. United Nations Convention of 13.12.2006: as of June 19. 2023 р.]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text (accessed: 28 December 2023).
6. Lukianova L. (2023). Modeli pidtrymky osib z invalidnistiu u realizatsii prava na pratsiu: zarubizhnyi dosvid, ukrainski realii. [Models of support for persons with disabilities in the realization of the right to work: foreign experience, Ukrainian realities.]. Osvita osib z osoblyvymy potrebamy: shliakhy rozbudovy [Education of persons with special needs: ways of development] (electronic journal). No. 23. P. 67–87. URL: https://spp.org.ua/index.php/journal/article/view/231 (accessed: 31 December 2023).
7. Inkliuzyvne navchannia [Inclusive education]. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [Ministry of Education and Science of Ukraine]. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya (accessed: 28 December 2023).
8. Ministerstvo u spravakh veteraniv Ukrainy – ofitsiinyi sait [Ministry of Veterans Affairs of Ukraine - official website]. Ministerstvo u spravakh veteraniv Ukrainy [Ministry of Veterans Affairs of Ukraine]. URL: https://mva.gov.ua/ua (accessed: 28 December 2023).
9. Nikolaienko S. Vyshcha osvita – shliakhom pavuka chy bdzholy? [Higher education - the way of the spider or the bee?]. LB.ua. URL: https://lb.ua/blog/stanislav_nikolaienko/590984_vishcha_osvita-shlyahom_pavuka_chi_bdzholi.html (accessed: 05 January 2024).
10. Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014. № 1556-VII: stanom na 27 hrud. 2023 [On Higher Education: Law of Ukraine of 01.07.2014 No. 1556-VII: as of December 27, 2023.]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (accessed: 27 December 2023).
11. Sotsialna adaptatsiia uchasnykiv ATO ta chleniv yikh simei [Social adaptation of ATO participants and their families]. Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet [Uzhhorod National University]. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/24175 (accessed: 30 December 2023).
12. Background & Statistics. National Coalition for Homeless Veterans. URL: https://nchv.org/ media/background-statistics/ (accessed: 04 January 2024).
13. Elnitsky C. A., Fisher M. P., Blevins C. L. (2017). Military Service Member and Veteran Reintegration: A Conceptual Analysis, Unified Definition, and Key Domains. Frontiers in Psychology] (electronic journal), Vol. 8. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.00369/full (accessed: 02 January 2024). DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00369
14. European Higher Education Area (EHEA) Ministerial Conference – Paris Communiqué (25.05.18). France Diplomacy – Ministry for Europe and Foreign Affairs. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/france-and-europe/events-and-news-relating-to-france-s-european-policy/news/article/european-higher-education-area-ehea-ministerial-conference-paris-communique-25 (accessed: 05 January 2024).
15. Fuller M., Bradley A., Healey M. (2004). Incorporating disabled students within an inclusive higher education environment. Disability & Society ] (electronic journal). Vol. 19. No. 5. P. 455–468. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0968759042000235307 (accessed: 04 January 2024). DOI: https://doi.org/10.1080/0968759042000235307
16. Montgomery GI bill active duty (MGIB-AD). Veterans Affairs. URL: https://www.va.gov/education/about-gi-bill-benefits/montgomery-active-duty/ (accessed: 30 December 2023).
17. Moriña A. (2016). Inclusive education in higher education: challenges and opportunities. European journal of special needs education] (electronic journal). Vol. 32. No. 1. P. 3–17. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08856257.2016.1254964 (accessed: 31 December 2023). DOI: https://doi.org/10.1080/08856257.2016.1254964
18. Olson K. W. (1973). The G. I. Bill and Higher Education: Success and Surprise. American Quarterly] (electronic journal). Vol. 25. No. 5. P. 596–610. URL: https://www.jstor.org/stable/2711698?origin=crossref (accessed: 02 January 2024). DOI: https://doi.org/10.2307/2711698
19. Shane III L., Kime P. New VA study finds 20 veterans commit suicide each day. Military Times. URL: https://www.militarytimes.com/veterans/2016/07/07/new-va-study-finds-20-veterans-commit-suicide-each-day/ (accessed: 04 January 2024).
20. Terziev V., Dimitrova S. (2014). A new view on social adaptation of the military, discharged from military service in Bulgaria. European Scientific Journal] (electronic journal). No. 2. P. 81–98. URL: https://eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/4792/4608. (accessed: 03 January 2024).
21. White T. The buddy system. Stanford Medicine Magazine. URL: https://stanmed.stanford.edu/the-buddy-system/ (accessed: 04 January 2024).
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2024, № 1 (86)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.