Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44736

Title: Дослідження стану виконання місцевих бюджетів України в період воєнного часу
Other Titles: Research the state of local budgets execution of Ukraine during wartime
Authors: Кужда, Тетяна Іванівна
Луциків, Іванна Василівна
Галущак, Ольга Ярополківна
Kuzhda, Tetiana
Lutsykiv, Ivanna
Halushchak, Olha
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Кужда Т. І. Дослідження стану виконання місцевих бюджетів України в період воєнного часу / Кужда Тетяна Іванівна, Луциків Іванна Василівна, Галущак Ольга Ярополківна // ГЕВ. — Т. : ТНТУ, 2024. — Том 86. — № 1. — С. 178–186. — (Публічне управління та адміністрування).
Bibliographic description (International): Kuzhda T., Lutsykiv I., Halushchak O. (2024) Doslidzhennia stanu vykonannia mistsevykh biudzhetiv Ukrainy v period voiennoho chasu [Research the state of local budgets execution of Ukraine during wartime]. GEJ (Tern.), vol. 86, no 1, pp. 178-186 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (86), 2024
Galician economic journal, 1 (86), 2024
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 86
Issue Date: 20-Feb-2024
Submitted date: 14-Nov-2023
Date of entry: 1-May-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2024.01.178
UDC: 351.72
Keywords: місцевий бюджет
доходи місцевих бюджетів
видатки місцевих бюджетів
бюджетний профіцит
бюджетний дефіцит
бюджетні дисбаланси
local budget
local budget revenues
local budget expenditures
budget surplus
budget deficit
budget imbalances
Number of pages: 9
Page range: 178-186
Start page: 178
End page: 186
Abstract: Досліджено стан виконання місцевих бюджетів України в умовах воєнного часу та з’ясовано основні тенденції, виявлено проблемні моменти у виконанні місцевих бюджетів. Охарактеризовано роль місцевих бюджетів у подоланні викликів в умовах воєнного часу через формування фінансового підґрунтя для надання послуг на місцевому рівні, допомоги внутрішньо переміщеним особам, підтримання релокованого бізнесу, облаштування укриттів, забезпечення виконання завдань соціально-економічного характеру на місцевому рівні. Описано фінансові ресурси органів місцевого самоврядування залежно від місця формування, де домінуюче місце посідають доходи місцевих бюджетів. З’ясовано, що в умовах воєнного стану відбулися зміни бюджетного законодавства, які стосуються методів і способів управління публічними фінансами, в тому числі й місцевих бюджетів через спрощення процедури бюджетного процесу на місцевому рівні та розширення повноважень як уряду, так і місцевих органів влади щодо управління та використання бюджетних коштів. Проаналізовано динаміку й структуру дохідної частини місцевих бюджетів України, а також відсоток виконання планових показників доходів місцевих бюджетів за період 2020–2022 рр. та за січень– серпень 2023 р. Вивчено динаміку видатків місцевих бюджетів України та відсоток виконання планових показників за видатками у 2020–2022 рр. та за січень-серпень 2023 р. Здійснено порівняння загальних обсягів дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів України у 2020–2022 рр., а також за січень-серпень 2023 р. Досліджено стан виконання місцевих бюджетів України за загальним та спеціальним фондами, а також загалом у 2021–2022 рр. та за січень–серпень 2023 р. Встановлено, що попри війну у місцевих бюджетах України відбулося перевищення доходів над видатками, тобто спостерігався бюджетний профіцит, зумовлений впливом ряду факторів, серед яких вагомим є зростання обсягу надходжень від податку на доходи фізичних осіб та імпортного ПДВ. Вказано на проблемні моменти у виконанні доходів та видатків місцевих бюджетів України в період воєнного часу, серед яких виникнення дисбалансів місцевих бюджетів та потреба подальшого удосконалення загальнодержавної бюджетної політики.
The article examines the state of local budgets execution of Ukraine in wartime conditions, and finds out the main trends and identifies problematic points in local budgets implementation. The role of local budgets in overcoming challenges in wartime conditions through the financial basis for providing services at the local level, helping internally displaced persons, supporting relocated businesses, arranging shelters, and ensuring the fulfillment of socio-economic tasks at the local level have been characterized. The financial resources of local self-government have been described where the dominant place is occupied by local budget revenues. It was found that there were changes in the budget legislation in the conditions of martial law, which relate to the methods and ways of managing public finances, including local budgets through the simplification of the budget process procedure at the local level and the expansion of both the government and local authority’s powers in terms of management and use of budget funds. The dynamics and structure of local budgetʼs revenues of Ukraine, as well as the implementation percentage of revenueʼs planned indicators of local budgets for the period 2020– 2022 and for January-August 2023 have been analyzed. The dynamics of local budget’s expenditures of Ukraine and the implementation percentage of expenditures planned indicators for 2020–2022 and for January-August 2023 have been studied. A comparison has been made of the total revenue and total expenditure of local budgets of Ukraine in 2020–2022, as well as for January-August 2023. The state of local budgets execution of Ukraine by general and special funds, as well as in general in 2021–2022 and for January-August 2023 has been studied. It was found out that, despite the war, the local budgets of Ukraine had an excess of revenues over expenditures, i.e., a budget surplus. Budget surplus was observed due to the influence of a number of factors, among which the growth of income from personal income tax and import VAT is significant. Problematic points in the execution of revenues and expenditures of local budgets of Ukraine during the wartime period have been indicated, including the occurrence of imbalances in local budgets and the need for further improvement of the national budget policy.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44736
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
URL for reference material: https://openbudget.gov.ua/?month=8&year=2023&budgetType=LOCAL
https://decentralization.gov.ua/news/16105
https://decentralization.gov.ua/news/16638
https://oblikbudget.com.ua/
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2669
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://decentralization.gov.ua/en/news/16106
https://ibuhgalter.net/articles/1102
https://doi.org/10.31649/ins.2023.2.38.45
https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.8.63
https://oblikbudget.com.ua/article/126-struktura-mstsevih-byudjetv-u-2021-rots
References (Ukraine): 1. Сидорович М. Муніципальні фінанси: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. Київ: НаУКМА, 2021. 68 с.
2. Піхоцька О. М., Ющик Ю. В. Аналіз виконання бюджетів в період воєнного стану. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Вип. 35. 2022. С. 25–32.
3. Стеценко Т. В., Яременко В. Г., Овчаренко К. В. Оцінка виконання доходів місцевих бюджетів України. Приазовський економічний вісник. Вип. 3 (14). 2019. С. 392–397.
4. Паутова Т., Сушко Н., Овчаренко Т., Чечуліна О. Вплив війни на бюджети територіальних громад; за заг. ред. Шубіна О. Аналітичне дослідження показників бюджетів за 2021–2022 роки 60 територіальних громад партнерів Програми USAID DOBRE у 10 областях України. 2023.127 с.
5. Місцеві бюджети України: статистичні дані. URL: https://openbudget.gov.ua/?month=8&year=2023&budgetType=LOCAL (дата звернення: 27.10.2023).
6. Онищук І. Аналіз виконання місцевих бюджетів за 2022 рік. URL: https://decentralization.gov.ua/news/16105 (дата звернення: 24.10.2023).
7. Онищук І. Аналіз виконання місцевих бюджетів за І квартал 2023 року. URL: https://decentralization.gov.ua/news/16638 (дата звернення: 24.10.2023).
8. Онищенко В. Доходи та видатки місцевих бюджетів у 2021 році. URL: https://oblikbudget.com.ua/ article/126-struktura-mstsevih-byudjetv-u-2021-rots (дата звернення: 02.11.2023).
9. Радіонов Ю. Д. Формування та виконання місцевих бюджетів в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 53. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2669 (дата звернення: 01.11.2023).
10. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 25.10.2023).
11. Local budgets 2023: municipality priorities and state support mechanisms. URL: https://decentralization.gov.ua/en/news/16106 (дата звернення: 29.10.2023).
12. Марченко С. Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 р. URL: https://ibuhgalter.net/articles/1102 (дата звернення: 25.10.2023).
13. Ватаманюк-Зелінська У. З., Закорко К. К. Виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану: нові тенденції та закономірності. Innovation and Sustainability. 2023. № 2. С. 38–45. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2023.2.38.45
14. Дяченко С. А. Аналіз розвитку інституту місцевих бюджетів в Україні: тенденції та прогнози. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 8. C. 63–69. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.8.63
References (International): 1. Sydorovych M. (2021). Munitsypalni finansy: navch. posib. dlia studentiv vyshch. navch. zakl. [Municipal finance: education. manual for students of higher educational institutions]. Kyiv: NaUKMA.
2. Pikhotska O. M., Yushchyk Yu. V. (2022). Analiz vykonannia biudzhetiv v period voiennoho stanu [Analysis of the implementation of budgets during wartime]. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. [Scientific notes of the Lviv University of Business and Law]. Vol. 35. P. 25–32.
3. Stetsenko T. V., Yaremenko V. H., Ovcharenko K. V. (2019). Otsinka vykonannia dokhodiv mistsevykh biudzhetiv Ukrainy [Assessment of the implementation of revenues of local budgets of Ukraine]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk. [Priazovsky Economic Buletin]. Vol. 3 (14). P. 392–397.
4. Pautova T., Sushko N., Ovcharenko T., Chechulina O. (2023). Vplyv viiny na biudzhety terytorialnykh hromad; za zah. red. Shubina O. Analitychne doslidzhennia pokaznykiv biudzhetiv za 2021–2022 roky 60 terytorialnykh hromad partneriv Prohramy USAID DOBRE u 10 oblastiakh Ukrainy [The impact of the war on the budgets of territorial communities. Analytical study of budget indicators for 2021–2022 of 60 territorial communities of partners of the USAID DOBRE Program in 10 regions of Ukraine]. 127 p.
5. Mistsevi biudzhety Ukrainy: statystychni dani [Local budgets of Ukraine: statistical data]. URL: https://openbudget.gov.ua/?month=8&year=2023&budgetType=LOCAL (accessed: 27 October 2023).
6. Onyshchuk I. Analiz vykonannia mistsevykh biudzhetiv za 2022 rik [Analysis of the implementation of local budgets for 2022]. URL: https://decentralization.gov.ua/news/16105 (accessed: 24 October 2023).
7. Onyshchuk I. Analiz vykonannia mistsevykh biudzhetiv za I kvartal 2023 roku [Analysis of local budgets for the first quarter of 2023]. URL: https://decentralization.gov.ua/news/16638 (accessed: 24 October 2023).
8. Onyshchenko V. Dokhody ta vydatky mistsevykh biudzhetiv u 2021 rotsi [Revenues and expenditures of local budgets in 2021]. URL: https://oblikbudget.com.ua/article/126-struktura-mstsevih-byudjetv-u-2021-rots (accessed: 2 November 2023).
9. Radionov Yu. D. (2023). Formuvannia ta vykonannia mistsevykh biudzhetiv v umovakh voiennoho stanu [Formation and execution of local budgets under martial law]. Ekonomika ta suspilstvo. [Economy and society]. Vol. 53. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2669 (accessed 1 November 2023).
10. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 08.07.2010 № 2456-VI [Budget Code of Ukraine dated July 8, 2010 No. 2456-VI]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (accessed: 25 October 2023).
11. Local budgets 2023: municipality priorities and state support mechanisms URL: https://decentralization.gov.ua/en/news/16106 (accessed: 29 October 2023).
12. Marchenko S. Pro osoblyvosti skladannia proiektiv mistsevykh biudzhetiv na 2023 [Features of drafting local budgets for 2023]. URL: https://ibuhgalter.net/articles/1102 (accessed: 25 October 2023).
13. Vatamaniuk-Zelinska U. Z., Zakorko K. K. (2023). Vykonannia mistsevykh biudzhetiv u period voiennoho stanu: novi tendentsii ta zakonomirnosti [Implementation of local budgets during martial law: new trends and regularities]. Innovation and Sustainability. Vol. 2. P. 38–45. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2023.2.38.45
14. Diachenko S. A. (2021). Analiz rozvytku instytutu mistsevykh biudzhetiv v Ukraini: tendentsii ta prohnozy [Analysis of the development of the institute of local budgets in Ukraine: trends and forecasts]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]. Vol. 8. P. 63–69. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.8.63
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2024, № 1 (86)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.