Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44735

Title: Вплив цифровізації на розробку маркетингової стратегії в підприємницькій діяльності
Other Titles: The impact of digitalization on the development of marketing strategy in entrepreneurship
Authors: Голуб, Владислав Володимирович
Holub, Vladyslav
Affiliation: Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна
University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Голуб В. В. Вплив цифровізації на розробку маркетингової стратегії в підприємницькій діяльності / Голуб Владислав Володимирович // ГЕВ. — Т. : ТНТУ, 2024. — Том 86. — № 1. — С. 171–177. — (Підприємництво та торгівля).
Bibliographic description (International): Holub V. (2024) Vplyv tsyfrovizatsii na rozrobku marketynhovoi stratehii v pidpryiemnytskii diialnosti [The impact of digitalization on the development of marketing strategy in entrepreneurship]. GEJ (Tern.), vol. 86, no 1, pp. 171-177 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (86), 2024
Galician economic journal, 1 (86), 2024
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 86
Issue Date: 20-Feb-2024
Submitted date: 20-Dec-2023
Date of entry: 1-May-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2024.01.171
UDC: 339.1
Keywords: цифровізація
маркетингова стратегія
підприємницька дільність
цифрові технології
конкурентоспроможність
digitization
marketing strategy
entrepreneurial activity
digital technologies
competitiveness
Number of pages: 7
Page range: 171-177
Start page: 171
End page: 177
Abstract: Аналіз ролі цифровізації в розробленні маркетингових стратегій у підприємницькій діяльності є актуальним у зв’язку зі швидким поширенням цифрових технологій у сучасному суспільстві. Форми, інструменти та напрями роботи підприємства швидко змінюються, тому актуальним питанням залишається адаптація маркетингової діяльності до змін ринку. Реальність сучасного бізнесу така, що ефективне використання інформаційних технологій дає змогу перейти до «клієнтоорієнтованої» бізнес- моделі. Переглянуто раніше проведені дослідження поліпшення маркетингових стратегій в умовах цифрової економіки. Цифровізація є глобальним процесом, який трансформує всі сфери суспільного життя, включаючи економіку, бізнес, освіту, культуру тощо. Цифровізація створює нові можливості та виклики для підприємців, які повинні адаптувати свої маркетингові стратегії до змінюваних умов ринку та потреб споживачів. Проаналізовано вплив процесу цифровізації на розроблення маркетингових стратегій на підприємницькій діяльності. Розглянуто зміни, що відбулися у сфері маркетингу внаслідок швидкого поширення цифрових технологій. Основна ідея статті полягає в тому, що цифровізація суттєво змінила підхід до розроблення маркетингових стратегій та потребує у впровадженні нових інструментів у маркетинговій діяльності підприємства для його ефективного та конкурентоспроможного функціонування. Тому для розроблення успішної маркетингової стратегії на підприємництві важливо враховувати можливості, що надаються цифровізацією, зміни в поведінці споживачів і освоєння нових навичок і знань у сфері цифрового маркетингу. Стаття базується на теоретичному аналізі літератури та опрацювання даних досліджень. Вона сприяє поглибленню наукового розуміння сутності та значення цифровізації в підприємницькій діяльності, а також стане корисною для підприємців, які хочуть оптимізувати свою маркетингову стратегію в умовах цифрової економіки. Аналізуючи роль цифровізації у розробленні маркетингових стратегій, описано нові можливості, доступні підприємцям завдяки цифровим технологіям, таким, як соціальні мережі, інтернет-магазини, мобільні програми та інші інструменти. Стаття корисна як для сучасних підприємців, які намагаються успішно адаптуватися до умов ринку, що змінюються, так і для дослідників, які цікавляться впливом цифровізації на підприємницьку діяльність.
The analysis of the role of digitalization in the development of marketing strategies in business is a relevant topic due to the widespread use of digital technologies in modern society. The forms, tools, and directions of an enterpriseʼs work are changing rapidly, making the adaptation of marketing activities to market changes an urgent issue. In modern business, the effective use of information technology can enable a shift towards a customer-centric business model. The article examines previous research on enhancing marketing strategies in the digital economy. As we all know, digitalization is a worldwide phenomenon that affects all aspects of social life, such as the economy, business, education, and culture. It presents new opportunities and challenges for entrepreneurs who must adjust their marketing strategies to evolving market conditions and consumer demands. This article explores the impact of digitalization on the evolution of marketing strategies in business. It highlights the transformations that have occurred in the marketing industry as a result of the widespread integration of digital technologies. The article suggests that the advent of digitalization has had a significant impact on the development of marketing strategies, requiring the implementation of new tools to ensure effective and competitive marketing activities within an enterprise. To develop a successful marketing strategy for an enterprise, it is important to consider the opp ortunities presented by digitalization, changes in consumer behavior, and acquiring new skills and knowledge in digital marketing. This article is based on a theoretical analysis of the literature and research data processing. The article seeks to provide a comprehensive understanding of the importance and nature of digitalization in business. It may prove useful to entrepreneurs seeking to improve their marketing strategies in the digital economy. The article examines the impact of digitalization on the development of marketing strategies and outlines the novel opportunities that digital technologies, such as social media, online stores, mobile applications, and other tools, can offer to entrepreneurs. This article may be of interest to entrepreneurs looking to adapt to evolving market conditions, as well as researchers studying the effects of digitalization on business.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44735
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
URL for reference material: https://doi.org/10.31649/ins.2023.1.197.203
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-95-104
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1115&page=1
https://gradus.app/uk/open-reports/what-ukrainians-buy-and-do-online-during-war/
https://doi.org/10.32680/2409-9260-2022-5-6-294-295-80-87
https://vrk.org.ua/news-events/2023/updated-market-volume-2023.html
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1115&page=1
References (Ukraine): 1. Гудзь Ю. Ф., Джерелюк Ю. О., Кравчик Ю. В. Етапи формування маркетингової стратегії підприємства. Innovation and sustainability. 2023. № 1. С. 197–203. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2023.1.197.203
2. Петрова І., Лойко Є. Методичний засади розробки маркетингової стратегії підприємства. Вчені записки Університету «КРОК». 2022. Т. 1. № 65. С. 95–104. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-95-104
3. Пономаренко І. Особливості формування маркетингових комунікацій в умовах цифровізації. Таврiйський науковий вiсник. 2021. № 7. С. 91–96.
4. Прес-релізи та звіти – Користування інтернетом серед українців: результати телефонного опитування, проведеного 13–18 травня 2022 року. kiis.com.ua. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1115&page=1 (дата звернення: 06.11.2023).
5. Як купують та що роблять українці в інтернеті під час війни. gradus.app. URL: https://gradus.app/uk/open-reports/what-ukrainians-buy-and-do-online-during-war/ (дата звернення: 08.11.2023).
6. Руденко М., Кирилюк Є., Хуторна М. Цифровізація: маркетингові тренди та платформи реалізації. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2022. Т. 5–6. № 294-295. С. 80–87. DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2022-5-6-294-295-80-87
7. VRK | ВРК оновлює свій прогноз щодо обсягів рекламного ринку 2023. vrk.org.ua. URL: https://vrk.org.ua/news-events/2023/updated-market-volume-2023.html (дата звернення: 07.11.2023).
8. Винничук Р. Цифровізація в управлінні персоналом: понятійно-категоріальний апарат. Наука і техніка сьогодні. 2023. Т. 11. № 25. С. 229–241.
9. Костинець Ю. Цифровізація як засіб реалізації концепцій індивідуалізованого та сегментованого маркетингу на ринку туристичних послуг. Підприємництво та інновації. 2019. Т. 9. С. 38–42.
10. Прохорова В., Бабічев А., Янчак Ю. Цифровізація управління на макрорівні. Управління розвитком економічного середовища в умовах глобальних трансформацій: кол. мон. за заг. ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. Харків: Видавництво Іванченка І. С. С. 387–394.
References (International): 1. Ghudzj Ju. F., Dzhereljuk Ju. O., Kravchyk Ju. V. (2023). Etapy formuvannja marketynghovoji strateghiji pidpryjemstva [Stages of formation of the marketing strategy of the enterprise]. Innovation and sustainability. No. 1. P. 197–203. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2023.1.197.203
2. Petrova I., Lojko Je. (2022). Metodychnyj zasady rozrobky marketynghovoji strateghiji pidpryjemstva [Methodical approach to developing the enterprise marketing strategy]. Scientific notes of the University KROK. Vol. 65. No. 1. P. 95–104. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-95-104
3. Ponomarenko I. (2021). Osoblyvosti formuvannja marketynghovykh komunikacij v umovakh cyfrovizaciji [Features of the formation of marketing communications in the context of digitalization]. Tavrian Scientific Bulletin. series: Economics. Vol. 7. P. 91–96.
4. Internet use among Ukrainians: results of a telephone survey conducted on May 13-18, 2022. Press release. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1115&page=1 (accessed: 06 October 2023).
5. What Ukrainians buy and do online during the war. URL: https://gradus.app/uk/open-reports/what-ukrainians-buy-and-do-online-during-war/ (accessed: 08 October 2023).
6. Rudenko M., Kyryljuk Je., Khutorna M. (2022). Tsyfrovizatsiia: marketynhovi trendy ta platformy realizatsii [Digitalization: marketing trends and sales platforms]. Scientific bulletin of the Odessa national economic university. Vol. 5–6. No. 294–295. P. 80–87. DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2022-5-6-294-295-80-87
7. The VRK updates its forecast for the advertising market in 2023. URL: https://vrk.org.ua/news-events/2023/updated-market-volume-2023.html (accessed: 07.11.2023).
8. Vynnychuk R. (2023). Tsyfrovizatsiia v upravlinni personalom: poniatiino-katehorialnyi aparat. Nauka i tekhnika sohodni [Digitalization in personnel management: conceptual-categorical apparatus]. Science and technology today. Vol. 11. No. 25. P. 229–241.
9. Kostynecj Ju. (2019). Tsyfrovizatsiia yak zasib realizatsii kontseptsii indyvidualizovanoho ta sehmentovanoho marketynhu na rynku turystychnykh posluh [Digitalization as a means of implementing the concepts of individualized and segmented marketing in the tourist services market]. Entrepreneurship and innovation. Vol. 9. P. 38–42.
10. Prokhorova V., Babichev A., Janchak Ju. (2023). Tsyfrovizatsiia upravlinnia na makrorivni [Digitalization of management at the macro level]. Upravlinnia rozvytkom ekonomichnoho seredovyshcha v umovakh hlobalnykh transformatsii [Managing the evolution of the economic environment in the context of global change]. Kharkiv: Ivanchenko Publishing House. P. 387–394.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2024, № 1 (86)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.