Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44734

Title: Теоретичне підґрунтя розвитку підприємницької діяльності у сфері торгівлі України
Other Titles: Theoretical basis of the development of business activities in the trade sphere of Ukraine
Authors: Грінченко, Раїса Володимирівна
Лукінов, Сергій Сергійович
Hrinchenko, Raisa
Lukinov, Serhiy
Affiliation: Одеський національний економічний університет, Одеса, Україна
Odessa National University of Economics, Odessa, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Грінченко Р. В. Теоретичне підґрунтя розвитку підприємницької діяльності у сфері торгівлі України / Грінченко Раїса Володимирівна, Лукінов Сергій Сергійович // ГЕВ. — Т. : ТНТУ, 2024. — Том 86. — № 1. — С. 160–170. — (Підприємництво та торгівля).
Bibliographic description (International): Hrinchenko R., Lukinov S. (2024) Teoretychne pidgruntia rozvytku pidpryiemnytskoi diialnosti u sferi torhivli Ukrainy [Theoretical basis of the development of business activities in the trade sphere of Ukraine]. GEJ (Tern.), vol. 86, no 1, pp. 160-170 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (86), 2024
Galician economic journal, 1 (86), 2024
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 86
Issue Date: 20-Feb-2024
Submitted date: 21-Dec-2023
Date of entry: 1-May-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2024.01.160
UDC: 658.64(477)
Keywords: підприємство
підприємництво
теоретичні засади
перспективи
enterprise
entrepreneurship
theoretical foundations
prospects
Number of pages: 11
Page range: 160-170
Start page: 160
End page: 170
Abstract: Складні зовнішні умови функціонування зумовлюють підвищену увагу до дослідження теоретичних засад та практичних перспектив розвитку підприємницької діяльності підприємств сфери торгівлі в Україні. Розвиток підприємницької діяльності у сфері торгівлі повинен базуватися на досконалому розумінні теоретичного підґрунтя здійснення підприємницької діяльності у сфері торгівлі та її особливостей в Україні. Підприємницька діяльність виступає запорукою подальшого розвитку економіки країни, створення робочих місць та загального підвищення рівня життя населення. Визначено основні правові основи господарювання у підприємницькій діяльності. Розглянуто сутність, принципи, суб’єкти, об’єкти та функції підприємницької діяльності в Україні. Наведено класифікацію видів підприємницької діяльності в Україні, що враховує можливі види підприємницької діяльності та надає їх характеристику для потреб сучасних підприємців. Простежено підходи до розмежування роздрібної та гуртової торгівлі. Визначено основні характеристики та функції роздрібної та гуртової торгівлі. Виділено проблеми у регулюванні підприємницької діяльності у сфері торгівлі в Україні, основними серед яких є: недостатня підтримка з боку місцевих органів влади; невигідні умови банківського кредитування, високий відсоток по кредитах, складна процедура оформлення; складна процедура оформлення та отримання дозволів, ліцензій; складна процедура звітування; наявність адміністративних бар’єрів; наявність великих підприємств, що створюють передумови для розвитку монополій. Узагальнено перспективні напрямки регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі в Україні. Визначено основні проблеми, з якими зіштовхуються торговельні підприємства під час військових дій на території України, основними з яких є: зменшення внутрішнього ринку та погіршення споживчого попиту; збільшення ризиків для логістичних ланцюгів та постачання; зменшення інвестицій та збільшення економічної невизначеності. Узагальнено перспективи розвитку теорії підприємницької діяльності в Україні.
Complex external conditions of functioning cause increased attention to the study of theoretical foundations and practical prospects for the development of business activities of enterprises in the field of trade in Ukraine. The development of entrepreneurial activity in the field of trade should be based on a thorough understanding of the theoretical basis of the implementation of entrepreneurial activity in the field of trade and its features in Ukraine. Entrepreneurial activity is a guarantee of the further development of the countryʼs economy, the creation of jobs and the general improvement of the populationʼs standard of living. The article defines the main legal bases of business management. The essence, principles, subjects, objects and functions of entrepreneurial activity in Ukraine are considered. The classification of types of entrepreneurial activity in Ukraine is presented, which takes into account possible types of entrepreneurial activity and provides their characteristics for the needs of modern entrepreneurs. Traced approaches to distinguishing retail and wholesale trade. The main characteristics and functions of retail and wholesale trade are defined. Problems in the regulation of entrepreneurial activity in the sphere of trade in Ukraine are highlighted, the main ones being: insufficient support from local authorities; unfavorable conditions of bank lending, high interest on loans, complicated registration procedure; complex procedure for issuing and obtaining permits and licenses; complex reporting procedure; the presence of administrative barriers; the presence of large enterprises that create prerequisites for the development of monopolies. Prospective directions of business regulation in the sphere of trade in Ukraine are summarized. The main problems faced by trade enterprises during military operations on the territory of Ukraine have been determined, the main ones being: the reduction of the domestic market and the deterioration of consumer demand; increased risks to logistics chains and supply; reduced investment and increased economic uncertainty. The prospects for the development of the theory of entrepreneurial activity in Ukraine are summarized.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44734
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-5/20
References (Ukraine): 1. Економіка та організація підприємницької діяльності: навч. посіб / за заг. ред. д.е.н. Н. В. Сментини. Київ: ФОП Гуляєва В.М, 2019. 320 с.
2. Господарський кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 18.11.23).
3. Дякуновський О. Є. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні та Республіці Польща: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 / Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця, 2021. 182 с.
4. Гонтарева І. В. Підприємництво та комерціалізація інновацій. Харків. 2016. 367 с.
5. Бозуленко О. Я. Організація торгівлі : навчальний посібник. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2021. 240 с.
6. Балджи М. Д., Допіра І. А., Однолько В. О. Економіка та організація торгівлі: навчальний посібник. Київ: Кондор-видавництво, 2017. 368 с.
7. Чуєнко В. І., Кузьмич А. А. Актуальні проблеми та перспективи реформування державного регулювання підприємницької діяльності в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 5. С. 91–95. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-5/20
8. Квасній З. В., Сисин Г. І., Щербан О. Я. Економіко-правові проблеми функціонування та розвитку малого підприємництва в Україні. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 14. С. 371–375.
9. Кравченко М. С. Сучасні проблеми розвитку підприємництва в Україні. Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов’я: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 25–26 травня 2017 р.). Маріуполь, 2017. С. 204–205.
References (International): 1. Ekonomika ta orhanizatsiia pidpryiemnytskoi diialnosti: navch. posib / za zah. red. d.e.n. N. V. Smentyny [Economics and organization of business activity]. Kyiv: FOP Huliaieva V. M, 2019.
2. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (accessed: 18 November 2023).
3. Diakunovskyi O. Ye. (2021). Pravove rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti v Ukraini ta Respublitsi Polshcha [Legal regulation of business activity in Ukraine and the Republic of Poland]. (Phd Thesis), Vinnytsia, 182 p.
4. Hontareva I. V. (2016) Pidpryiemnytstvo ta komertsializatsiia innovatsii. [Entrepreneurship and commercialization of innovations]. Kharkiv.
5. Bozulenko O. Ya. (2021) Orhanizatsiia torhivli : navchalnyi posibnyk [Organization of trade]. Chernivtsi: ChTEI KNTEU.
6. Baldzhy M. D., Dopira I. A., Odnolko V. O. (2017). Ekonomika ta orhanizatsiia torhivli: navchalnyi posibnyk [Economy and organization of trade]. Kyiv: Kondor-vydavnytstvo.
7. Chuienko V. I., Kuzmych A. A. (2020). Aktualni problemy ta perspektyvy reformuvannia derzhavnoho rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti v Ukraini [Actual problems and prospects of reforming the state regulation of business activity in Ukraine.]. Legal scientific electronic journal. No. 5. Р. 91–95. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-5/20
8. Kvasnii Z. V., Sysyn H. I., Shcherban O. Ia. (2018). Ekonomiko-pravovi problemy funktsionuvannia ta rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Economic and legal problems of functioning and development of small business in Ukraine.]. Economy and society. No. 14. Р. 371–375.
9. Kravchenko M. S. (2017) Suchasni problemy rozvytku pidpryiemnytstva v Ukraini. [Modern problems of entrepreneurship development in Ukraine]. Problems and prospects of economic development of Donbass and Azov region. Mariupol. Р. 204–205.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2024, № 1 (86)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.