Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44729

Title: Релокація бізнесу: інфраструктурні та логістичні аспекти
Other Titles: Business relocation: infrastructure and logistics aspects
Authors: Дудкін, Павло Дмитрович
Дудкіна, Олена Павлівна
Паляниця, Віктор Анатолійович
Dudkin, Pavlo
Dudkina, Olena
Palianytsia, Viktor
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Дудкін П. Д. Релокація бізнесу: інфраструктурні та логістичні аспекти / Дудкін Павло Дмитрович, Дудкіна Олена Павлівна, Паляниця Віктор Анатолійович // ГЕВ. — Т. : ТНТУ, 2024. — Том 86. — № 1. — С. 126–133. — (Менеджмент).
Bibliographic description (International): Dudkin P., Dudkina O., Palianytsia V. (2024) Relokatsiia biznesu: infrastrukturni ta lohistychni aspekty [Business relocation: infrastructure and logistics aspects]. GEJ (Tern.), vol. 86, no 1, pp. 126-133 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (86), 2024
Galician economic journal, 1 (86), 2024
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 86
Issue Date: 20-Feb-2024
Submitted date: 26-Dec-2023
Date of entry: 1-May-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2024.01.126
UDC: 330.3
658.7
Keywords: релокація бізнесу
воєнний стан
інфраструктурне забезпечення
логістичне забезпечення
business relocation
martial law
infrastructure support
logistic support
Number of pages: 8
Page range: 126-133
Start page: 126
End page: 133
Abstract: В умовах повномасштабної війни росії проти України перед громадянами України, суб’єктами бізнесу виникла надзвичайно гостра проблема, пов’язана з необхідністю збереження свого фізичного існування. Під загрозу потенційного потрапляння в зону бойових дій та окупації потрапили мільйони громадян і тисячі суб’єктів підприємництва. Перед ними постала дилема: фізично вижити, залишитися без своїх активів, залишити свої домівки чи здійснити релокацію в безпечніші місця в межах України чи за кордоном. Розглянуто аспекти, які відображають сутність проблеми, окремі елементи схожості із Другою світовою війною, яка відбувалася на теренах України у 1939–1945 роках. Проаналізовано сучасні тенденції, які суттєво впливають на дії суб’єктів бізнесу в умовах воєнного стану. Здійснено виокремлення «вузьких» місць процесу релокації бізнесу, розглянуто загрози та окремі аспекти уникнення можливих ризиків, з акцентом на інфраструктурні та логістичні механізми. Зосереджено увагу на необхідності ретельного планування та підготовки процесу релокації з урахуванням не тільки економічних і соціальні факторів, а також безпекових та геополітичних. Висвітлено складові успішної релокації бізнесу з точки зору оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, які задіяні у процесі виробництва товарів/надання послуг. Актуалізовано необхідність акцентувати більше уваги на фінансовій складовій релокації, можливих джерелах фінансування її успішного проведення. Зосереджено увагу на відсутності чіткого законодавчого врегулювання використання коштів ПДФО під час повномасштабної війни. Проаналізовано статистичну інформацію щодо релокованих підприємств за 2022–2023 роки. Акцентовано на потенційних можливостях релокації в різних регіонах України. Розглянуто основні етапи релокації, виділено ключові моменти, в тому числі щодо перебазування окремих видів бізнесу за межі України. Наголошено, що підприємства, які планують релокацію, мають ретельно зважити всі аспекти цього процесу, найперше, з точки зору впливу на бізнес не тільки в реальному масштабі часу, а й на перспективу.
The conditions of russiaʼs full-scale war against Ukraine, Ukrainian citizens and business entities have faced an extremely acute problem related to the need to preserve their physical existence. Millions of citizens and thousands of businesses are under the potential threat of entering the area of hostilities and occupation. They faced a dilemma: to survive physically, to lose their assets, to leave their homes, or to relocate to safer places within Ukraine or abroad. Aspects that reflect the essence of the problem, certain elements of similarity with the Second World War, which took place on the territory of Ukraine in 1939–1945 are considered in this paper. Current trends that significantly affect the actions of business entities under martial law are analyzed. The «bottlenecks» of the business relocation process are identified, the threats and certain aspects of avoiding possible risks with emphasis on infrastructural and logistical mechanisms are considered. Special attention is paid to the need of careful planning and preparation of the relocation process, taking into account not only economic and social factors, but also security and geopolitical factors. Components of successful business relocation in terms of optimizing material, financial and information flows involved in the production of goods/provision of services are highlighted in this paper. The need to focus more attention on the financial component of relocation, possible sources of financing for its successful implementation is updated. The author’s attention is focused on the lack of clear legislative regulation of the use of personal income tax funds during the full-scale war. Statistical information concerning relocated enterprises for 2022–2023 has been analyzed. Attention is focused on potential relocation opportunities in different regions of Ukraine. The main stages of relocation are considered, the key points, including relocation of certain types of business outside Ukraine, are highlighted. It is emphasized that enterprises planning relocation should carefully consider all aspects of this process, first of all, from the point of view of impact on business not only in real time, but also in the future.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44729
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2468-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-2022-%D0%BF#Text
https://ird.gov.ua/sep/sep20222(154)/sep20222(154)_030_MulskaO
https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-2-5
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3e766cf9-f3ca-4121-8679-e4853640a99a&title=ProgramaRelokatsii
https://business.diia.gov.ua/cases/novini/558-relokovanih-pidpriemstv-vze-vidnovili-robotu-u-bezpecnih-regionah-kraini
https://prozorro.sale/marketplace_landing-page
https://erepublic.org.ua/news/relokaciya-biznesu-pokrokovij-algoritm-dij-dlya-biznesu-ta-organiv-miscevoyi-vladi/
https://suspilne.media/600097-840-pidpriemstv-v-ukraini-pereihali-cerez-vijnu-u-bezpecni-regioni-opendatabot/
https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/42546/2/GEJ_2023v82n3_Solonenko_Y-State_support_and_business_190-200.pdf
https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.03.190
https://www.prostir.ua/?news=relokatsiya-biznesu-v-umovah-vijny-varianty-ta-pokrokova-instruktsiya
https://ird.gov.ua/sep/sep20222(154)/sep20222(154)_030_MulskaO,VasyltsivT,BaranyakI.pdf
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3e766cf9-f3ca-4121-8679-e4853640a99a&title=ProgramaRelokatsiiPidprimstv
References (Ukraine): 1. Про сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави: Закон України від 21.04.2022 р. № 2260-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2468-20#Text (дата звернення: 15.12.2023).
2. Про затвердження Порядку надання державної допомоги підприємствам, які переміщуються з території, що постраждала від бойових дій: постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2022 № 564. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.12.2023).
3. Про затвердження Порядку надання пільг підприємствам, які переміщуються з території, що постраждала від бойових дій: постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2022 № 805. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.12.2023).
4. Ігнатюк А. І., Булкот О. В. Інвестиційні аспекти релокації бізнесу: концептуальні основи та особливості реалізації в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2023. Випуск 1 (222). С. 63–68.
5. Мульска О. П., Васильців Т. Г., Бараняк І. Є. Релокація бізнесу в області карпатського регіону України в умовах війни: інструменти підтримання та нівелювання загроз соціально-економічних проблем сучасного періоду України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2022. Вип. 2 (154). С. 30–38. URL: https://ird.gov.ua/sep/sep20222(154)/sep20222(154)_030_MulskaO, VasyltsivT,BaranyakI.pdf (дата звернення: 25.12.2023). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-2-5
6. Пойда-Носик Н. Н. Релокація бізнесу як безпековий захід в умовах війни. Безпекові аспекти управління організаціями в умовах війни та повоєнної відбудови держави: матеріали круглого столу (м. Львів, 12 травня 2023 року) / за заг. ред. В. С. Бліхара, Г. З. Леськів. Львів: ЛьвДУВС, 2023. 239 с.
7. Програма релокації підприємств: Міністерство економіки України. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3e766cf9-f3ca-4121-8679-e4853640a99a&title=ProgramaRelokatsii Pidprimstv (дата звернення: 25.12.2023).
8. Бізнес. Дія. URL: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/558-relokovanih-pidpriemstv-vze-vidnovili-robotu-u-bezpecnih-regionah-kraini (дата звернення: 25.12.2023).
9. Прозоро. Платформа для релокації бізнесу в безпечні регіони. URL: https://prozorro.sale/marketplace_landing-page (дата звернення: 25.12.2023).
10. Релокація бізнесу. Покроковий алгоритм дій для бізнесу та органів місцевої влади. Інфографіка. ГО Електронна Республіка. URL: https://erepublic.org.ua/news/relokaciya-biznesu-pokrokovij-algoritm-dij-dlya-biznesu-ta-organiv-miscevoyi-vladi/ (дата звернення: 15.01.2024).
11. 840 підприємств в Україні переїхали через війну у безпечні регіони. URL: https://suspilne.media/600097-840-pidpriemstv-v-ukraini-pereihali-cerez-vijnu-u-bezpecni-regioni-opendatabot/ (дата звернення: 15.01.2024).
12. Солоненко Ю., Панасюк П. Державна підтримка та стимулювання бізнесу України в умовах війни. Галицький економічний вісник. 2023. № 3 (82) С. 190–200. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/42546/2/GEJ_2023v82n3_Solonenko_Y-State_support_and_business_190-200.pdf (дата звернення: 15.01.2024). DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.03.190
13. Колесник І. Релокація бізнесу в умовах війни: варіанти та покрокова інструкція. URL: https://www.prostir.ua/?news=relokatsiya-biznesu-v-umovah-vijny-varianty-ta-pokrokova-instruktsiya (дата звернення: 15.01.2024).
References (International): 1. Pro spryiannia protsesam relokatsii pidpryiemstv v umovakh voiennoho stanu ta ekonomichnoho vidnovlennia derzhavy: Zakon Ukrainy vid 21.04.2022 No. 2260-IX [Law of Ukraine “On Promoting Business Relocation Processes in the Context of Martial Law and Economic Recovery of the State” No. 2260-IX of April 21, 2022]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2468-20#Text (accessed: 15 December 2023).
2. Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia derzhavnoi dopomohy pidpryiemstvam, yaki peremishchuiutsia z terytorii, shcho postrazhdala vid boiovykh dii: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.05.2022 No. 564 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 564 of May 17, 2022 “On Approval of the Procedure for Providing State Aid to Enterprises Relocating from the Territory Affected by Hostilities”]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2022-%D0%BF#Text (accessed: 15 December 2023).
3. Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia pilh pidpryiemstvam, yaki peremishchuiutsia z terytorii, shcho postrazhdala vid boiovykh dii: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.07.2022 No. 805 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 805 of July 20, 2022 “On Approval of the Procedure for Granting Benefits to Enterprises Relocating from the Territory Affected by Hostilities”]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-2022-%D0%BF#Text (accessed: 15 December 2023).
4. Ihnatiuk A. I., Bulkot O. V. (2023). Investytsiini aspekty relokatsii biznesu: kontseptualni osnovy ta osoblyvosti realizatsii v Ukraini [Investment aspects of business relocation: conceptual foundations and implementation features in Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. No. 1 (222). P. 63–68.
5. Mulska O. P., Vasyltsiv T. H., Baraniak I. Ye. (2022). Relokatsiia biznesu v oblasti karpatskoho rehionu Ukrainy v umovakh viiny: instrumenty pidtrymky ta niveliuvannia zahroz [Business relocation to the Carpathian region of Ukraine during the war: support tools and threat mitigation]. Vol. 2 (154). P. 30–38. URL: https://ird.gov.ua/sep/sep20222(154)/sep20222(154)_030_MulskaO,VasyltsivT,BaranyakI.pdf (accessed: 25 December 2023). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-2-5
6. Poida-Nosyk N. N. (2023). Relokatsiia biznesu yak bezpekovyi zakhid v umovakh viiny [Business Relocation as a Security Measure in Times of War Security Aspects of Managing Organizations in the Context of War and Post-War Reconstruction of the State: Proceedings of the Round Table (Lviv, May 12, 2023)] Edited by V. S. Blikhar and G. Z. Leskiv. Lviv: Lviv State University of Internal Affairs. P. 90–93.
7. Prohrama relokatsii pidpryiemstv: Ministerstvo ekonomiky Ukrainy [Business Relocation Program: Ministry of Economy of Ukraine]. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3e766cf9-f3ca-4121-8679-e4853640a99a&title=ProgramaRelokatsiiPidprimstv (accessed: 25 December 2023).
8. Biznes. Diia [Business. Action]. URL: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/558-relokovanih-pidpriemstv-vze-vidnovili-robotu-u-bezpecnih-regionah-kraini (accessed: 25 December 2023).
9. Prozoro. Platforma dlia relokatsii biznesu v bezpechni rehiony [Prozoro. Platform for Business Relocation to Safe Regions]. URL: https://prozorro.sale/marketplace_landing-page (accessed: 25 December 2023).
10. Relokatsiia biznesu. Pokrokovyi alhorytm dii dlia biznesu ta orhaniv mistsevoi vlady. Infohrafika [Business Relocation. Step-by-Step Action Algorithm for Businesses and Local Authorities. Infographic] NGO Electronic Republic. URL: https://erepublic.org.ua/news/relokaciya-biznesu-pokrokovij-algoritm-dij-dlya-biznesu-ta-organiv-miscevoyi-vladi/ (accessed: 15 January 2024).
11. 840 pidpryiemstv v Ukraini pereikhaly cherez viinu u bezpechni rehiony [840 Businesses in Ukraine Relocated to Safe Regions Due to the War]. URL: https://suspilne.media/600097-840-pidpriemstv-v-ukraini-pereihali-cerez-vijnu-u-bezpecni-regioni-opendatabot/ (accessed: 15 January 2024).
12. Solonenko Yu., Panasiuk P. (2023). Derzhavna pidtrymka ta stymuliuvannia biznesu Ukrainy v umovakh viiny [State Support and Stimulation of Ukrainian Business in the Context of War]. Galician Economic Bulletin. No. 3 (82) P. 190–200. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/42546/2/GEJ_2023v82n3_Solonenko_Y-State_support_and_business_190-200.pdf (accessed: 15 January 2024). DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.03.190
13. Kolesnyk I. Relokatsiia biznesu v umovakh viiny: varianty ta pokrokova instruktsiia [Business Relocation in Times of War: Options and Step-by-Step Instructions]. URL: https://www.prostir.ua/?news=relokatsiya-biznesu-v-umovah-vijny-varianty-ta-pokrokova-instruktsiya (accessed: 15 January 2024).
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2024, № 1 (86)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.