Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44659
Title: Стратегічне управління ризиками на підприємстві: аналіз та зменшення негативних впливів
Other Titles: Strategic risk management at the enterprise: analysis and reduction of negative impacts
Authors: Атаєва, О.А.
Ніколашин, А.О.
Тимошик, Н.С.
Affiliation: Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): АтаєваО.А. , Ніколашин А.О., Тимошик Н.С. Стратегічне управління ризиками на підприємстві: аналіз та зменшення негативних впливів. Ефективна економіка. 2024. No 2. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.52
Issue Date: 20-Feb-2024
Submitted date: 10-Feb-2024
Date of entry: 27-Mar-2024
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ `ДКС Центр
Country (code): UA
Place of the edition/event: Київ
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-2089-0648
DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.5
UDC: 330
Keywords: управління ризиками
ризик-менеджмент
стратегічне управління ризиками
аналіз ризиків
методи оцінки ризиків
Abstract: Зростання ролі та значення стратегічного управління ризиками на підприємстві та їх аналізу пов’язане з рядом тенденцій мінливого зовнішнього середовища: зростання кількості та доступності даних та інформації; використання нових інструментів аналітики та візуалізації даних; поширення практики екологічного, соціального та корпоративного менеджменту; використання технологій автоматизації та штучного інтелекту; зростання вартості та витрат на управління ризиками. Зважаючи на вище викладені тренди, важливо забезпечити комплексний підхід до стратегічного управління ризиками та їх аналізу на основі міжнародних стандартів, що містять принципи, структуру та рекомендації побудови ефективної системи ризик-менеджменту як складової корпоративного менеджменту організацій. У статті детально розглядаються міжнародні стандарти стратегічного управління ризиками на основі комплексного підходу, як важливу складову екологічного, соціального та корпоративного управління підприємством (ESG, Environmental, social, and corporate governance). Подано характеристику комплексного підходу до виявлення, аналізу, оцінки, поводження та розробки дій для управління ризиками, моніторингу та передачі інформації про ризики в межах організації. Наведено класифікацію ризиків підприємств за їх основними видами: стратегічні, фінансові, операційні та ризик відповідності (комплаєнс). Проведено емпіричний аналіз різних видів ризиків та розглянуто основні методи їх виявлення та аналізу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44659
Copyright owner: @Атаєва О.А.
@Ніколашин А.О.
@Тимошик Н.С.
URL for reference material: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/3107
References (Ukraine): Гришова І.Ю., ГнатьєваТ.М.Управління ризиками у контексті стратегії антикризового управління. Український журнал прикладної економіки. 2016. Том 1. No 3. С. 32-40
Гуцалюк О.М., Гаврилова Н.В., Котлубай В.О. Сучасні особливості управління ризиками в контексті стратегічного розвитку підприємства.Вісник економічної науки України. 2021. No 1(40). С.74-79
Касич А.О. Втілення концепції стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств.Бізнес Інформ. 2014. No 11. С. 290-294
Клименко С.М. Особливості управління ризиками розвитку підприємства.Стратегія економічного розвитку України. 2013. No 32. С. 24-29
Кучіна С.Е., Кулага В.С. Стратегічне управління ризиками на підприємстві АТ«Світло шахтаря».Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: зб. тез доп. 10-ї Міжвуз. наук.-практ. конф.,м. Харків,26 листопада 2020 р.; Харків, 2020. С. 78-80. URL:http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/10183/1/%D0%97%D0%A2_28.11.19-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1.pdf(дата звернення 02.02.2024)
Лисенко В. Корпоративна стратегія управління ризиками в агробізнесі.Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. 2017. No 3(4). С.97-108
Лозовський, О.М. Управління ризиками як центральна ланка процесу стратегічного управління підприємством.Молодий вчений. 2017. No 2. С. 275
Офіційний сайт ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ». Звіт про управління та фінансова звітність ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ». URL: https://otpleasing.com.ua/wp-content/uploads/Auditorskij-zvit-za-2022-rik.pdf(дата звернення 02.02.2024)
Офіційний сайт ТОВ «Пластікс-Україна». Plastics. URL:https://plastics.ua/ua/company/komplaens.html(дата звернення 02.02.2024)
Посохов, І.М., Ходирєва, О.О.,Кабиш, Г.Ю. Сучасні міжнародні стандарти ризик-менеджменту.Сучасні тенденції розвитку світової економіки: зб. матеріалів 9-ї Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26травня 2017 р.; Харків, 2017. Т. 2. С. 77-78. URL:https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/fa6782a1-313d-4bb1-9894-ef2b9da2fcf6/content(дата звернення 02.02.2024)
Посохов І.М., Чепіжко О.В., Ходирева О.О., Кабиш Г.Ю. Стратегічне управління ризиками на підприємстві. Стратегія підприємства: підприємницький контекст: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16-17 листопада 2017 р. Київ, 2017. С. 46-47
Топоркова О.В., Акімова Н.С.,Наумова Т.А. Стратегічні аспекти управління ризиками для забезпечення економічної безпеки підприємства. Бізнес Інформ. 2019. No 8. С. 237-243
Фесюк, М.О., Фесюк, В.Л. Аналіз фінансових ризиків в системі стратегічного управління підприємством.Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2009. No 647. С. 250-255
Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance. Executive Summary.Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.2017 URL:https://www.coso.org/_files/ugd/3059fc_61ea5985b03c4293960642fdce408eaa.pdf(Accessed03 February 2024)
Enterprise Risk Management. Applying enterprise risk management to environmental, social and governance-related risks. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2018. URL:https://www.coso.org/_files/ugd/3059fc_671ed4466c0e423b93a9ef3d2e30b786.pdf(Accessed03 February 2024)
Online Browsing Platform (OBP). ISO 31000:2018(en):Risk management –Guidelines. URL:https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en:term:3.1(Accessed03 February 2024)
References (International): Gryshova, I.Yu.,andHnatievaT.M. (2016), “Risk management in the context of anti-crisis management strategy”, Ukrainian Journal of Applied Economics, vol. 1,No. 3, pp. 32-40
Gutsalyuk, O.M., Gavrilova, N.V., andKotlubai, V.O. (2021), “Modern features of risk management in the context of strategic development of the enterprise”,Herald of economic science of Ukraine, vol. 1(40),pp.74-79
Kasych, A.O. (2014),“Implementation of the concept of strategic management in the practice of domestic enterprises”,Business Inform, vol. 11,pp.290-294
Klymenko, S.M. (2013),“Peculiarities of enterprise development risk management”,Strategy of economic development of Ukraine, vol. 32,pp.24-29
Kuchina, S.E., and Kulaga, V.S. (2020),“Strategic risk management at Svitlo Shakhtary JSC”,Aktualʹni pytannya orhanizatsiyi ta upravlinnya diyalʹnistyu pidpryyemstv u suchasnykh umovakh hospodaryuvannya: zb. tez dop.10-ta Mizhvuzivsʹka naukovo-praktychna konferentsiya [Actual issues of organization and management of enterprise activities in modern economic conditions: coll. theses add.10th Interuniversity science and practice conference],Kharkiv,Ukraine,pp.78-80, available at: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/10183/1/%D0%97%D0%A2_28.11.19-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1.pdf(Accessed 03 February 2024)
Lysenko, V. (2017), “Corporate risk management strategy in agribusiness”,Agricultural and resource economics: international scientific e-journal, vol. 3, No. 4, pp. 97-108
Lozovsky, O.M. (2017),“Risk management as a central link in the process of strategic enterprise management”,Young scientist, vol. 2,pp.275
Official website of “OTP LEASING”LLC(2024),“Report on the management and financial reporting of “OTP LEASING”LLC”, available at: https://otpleasing.com.ua/wp-content/uploads/Auditorskij-zvit-za-2022-rik.pdf(Accessed 03 February 2024)
Official websiteof “OTP LEASING”LLC (2024),“Compliance”,available at: https://otpleasing.com.ua/compliance/(Accessed 03 February 2024)
The official website of “Plastics-Ukraine”LLC(2024),“Plastics”, available at: https://plastics.ua/ua/company/komplaens.html(Accessed 03 February 2024)
Posokhov, I.M., Khodyreva,O.O., and Kabysh, G.Yu. (2017),“Modern international standards of risk management”,Suchasni tendentsiyi rozvytku svitovoyi ekonomiky: zb. materialiv, 9-ta Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya[Modern trends in the development of the world economy: coll. Materials. 9th International Scientific and Practical Conference],Kharkiv, Ukraine, vol. 2, pp. 77-78.Available at:https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/fa6782a1-313d-4bb1-9894-ef2b9da2fcf6/content(Accessed 03 February 2024)
Posokhov, I.M., Khodyreva, O.O., Chepizhko,O.V., andKabysh, G.Yu. (2017), “Strategic risk management at the enterprise”, Stratehiya pidpryyemstva: pidpryyemnytsʹkyy kontekst.Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya [Enterprise strategy: entrepreneurial context. International Scientific and Practical Conference],Kyiv, Ukraine, November 16-17, pp. 46-47
Toporkova, O.V., Akimova,N.S., andNaumova, T.A. (2019), “Strategic aspects of risk management to ensure the economic security of the enterprise”, Business Inform, vol. 8, pp. 237-243
Fesyuk, M.O., andFesyuk, V.L. (2009),“Analysis of financial risks in the system of strategic management of the enterprise”,Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and development problems, vol.647,pp.250-255
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2017), “Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance. Executive Summary”, available at: https://www.coso.org/_files/ugd/3059fc_61ea5985b03c4293960642fdce408eaa.pdf(Accessed 03 February 2024)
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2018), “Enterprise Risk Management. Applying enterprise risk management to environmental, social and governance-related risks”, available at:https://www.coso.org/_files/ugd/3059fc_671ed4466c0e423b93a9ef3d2e30b786.pdf(Accessed 03 February 2024)
The official website of Online Browsing Platform (OBP)(2018),“ISO 31000:2018(en): “Risk management –Guidelines”, available at:https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en:term:3.1(Accessed 03 February 2024)
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Тимошик_2024.pdf425,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools