Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44657
Title: Ways and means of post-war restoration of the tourism and recreation business in Ukraine (aspects of effective use of resources for the restoration of service infrastructure in the conditions of united territorial communities)
Other Titles: Шляхи та засоби повоєнного відновлення туристично-рекреаційного бізнесу в Україні (аспекти ефективного використання ресурсів для відновлення сервісної інфраструктури в умовах об’єднаних територіальних громад)
Authors: Andrushkiv, B.M.
Cherep, O.G.
Bezkorovainy, Z.H.
Pohaidak, O.B.
Андрушків, Богдан Миколайович
Череп, О.Г.
Безкоровайний, З.Г.
Погайдак, О.Б.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Запорізький національний університет, Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66
Bibliographic description (Ukraine): Андрушків, Б., Череп, О., Безкоровайний, З., & Погайдак, О. (2023). Шляхи та засоби повоєнного відновлення туристично-рекреаційного бізнесу в Україні (аспекти ефективного використання ресурсів для відновлення сервісної інфраструктури в умовах об’єднаних територіальних громад). Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (56), 100-105. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2022-4-56-19
Bibliographic description (International): Andrushkiv, B., Cherep, O., Bezkorovainy, Z., & Pohaidak, O. (2023). Ways and means of post-war restoration of the tourism and recreation business in Ukraine (aspects of effective use of resources for the restoration of service infrastructure in the conditions of united territorial communities). Financial Strategies of Innovative Economic Development , (4 (56), 100-105. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2022-4-56-19
Journal/Collection: Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки
Financial Strategies of Innovative Economic Development
Issue: 4 (56)
Issue Date: Nov-2022
Date of entry: 26-Mar-2024
Country (code): UA
Place of the edition/event: Україна, м. Запоріжжя
DOI: https://doi.org/10.26661/2414-0287-2022-4-56-19
UDC: 338.48
Keywords: business
war
tourism
recreation
united territorial community
administrative-territorial reform
post-war period
бізнес
війна
туризм
рекреація
об’єднана територіальна громада
адміністративно-територіальна реформа
повоєнний період
Number of pages: 15
Page range: 100-114
Abstract: In general, the sphere of services in the field of tourism and recreation in the postindustrial era is one of the most promising and rapidly developing. Meanwhile, in the state of war, not only the conditions and circumstances of their development, but also the very structure of consumption change. The specific weight of services in the total amount of goods produced in the gross domestic product exceeds 70 percent in developed countries. In the conditions of war, this indicator is reduced to almost zero. Indeed, the modern world economy and the tourism and recreation business within it are characterized by extraordinary dynamism. The rapid development of means of communication technologies practically eliminated geographical obstacles in the trade of goods and services, creating a global economic space for the spread of tourist and recreational services, realization of these unique opportunities in Ukraine. Scientific and technical progress, which marked the transition to the postindustrial stage of the development of the world economy, increases competition in the markets of innovations, information technologies and the markets of service provision. The article reveals directions for improving the management of tourist and recreational activities in the conditions of united territorial communities: resource levers and tools for the formation of service infrastructure in the conditions of war and ... administrative-territorial reform. The peculiarities of the development of tourist and recreational activities in Ukraine in military and defense conditions are characterized, and organizational and economic mechanisms for the formation of service infrastructure are proposed. In the context of the effective use of phenomenal resource, natural-recreational, national-ethnographic and historical regional traditions of Ukraine, it is proposed for the first time to use the available opportunities of the State Geocadastre to provide consulting and advisory services to newly created territorial communities. The prerequisites for the development of the tourism and recreation industry in the post-war conditions of the formation of the state and in the context of Ukraine’s accession to the EU are described.
Загалом сфера послуг у царині туризму, рекреації у постіндустріальну епоху є однією із найбільш перспективних та тих, що стрімко розвивається. Тим часом в умовах війни змінюються не лише умови та обставини їх розвитку, а і сама структура споживання. Питома вага послуг у загальній величині вироблених благ у розвинених країнах у внутрішньому валовому продукті перевищує 70 відсотків. В умовах війни цей показник зводиться практично до нуля. На справді, сучасне світове господарство та туристично- рекреаційний бізнес у його складі характеризується надзвичайною динамічністю. Стрімкий розвиток засобів комунікаційних технологій практично усунув географічні перешкоди в торгівлі товарами та послугами, створивши глобальний економічний простір для поширення туристично- рекреаційних послуг, реалізації цих унікальних в Україні можливостей. Науково-технічний прогрес, що позначив перехід до постіндустріального етапу розвитку світового господарства, посилює конкуренцію на ринках інновацій, інформаційних технологій та ринках надання послуг. У статті розкрито напрями удосконалення управління туристично-рекреаційною діяльністю в умовах об’єднаних територіальних громад: ресурсні важелі та інструменти формування сервісної інфраструктури в умовах війни та адміністративно-територіального реформування. Охарактеризовано особливості розвитку туристично-рекреаційної діяльності в Україні у воєнно-оборонних умовах та запропоновано організаційно-економічні механізми формування сервісної інфраструктури. У контексті ефективного використання феноменальних ресурсних, природничо-рекреаційних, національно-етнографічних та історичних регіональних традицій України, вперше запропоновано скористатися наявними можливостями Держгеокадастру для надання консалтинго-рекомендаційних послуг новоствореним територіальним громадам. Описано передумови розвитку туристично-рекреаційної галузі в повоєнних умовах становлення держави та у контексті вступу України до ЄС.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44657
ISSN: 2786-5150
2786-5169
URL for reference material: https://doi.org/10.26661/2414-0287-2022-4-56-19
References (International): 1. Andrushkiv B. (2011). Marginalization and global dangers of the economy / B. Andrushkiv, I. Romanska. Materials of the thesis of the 15th scientific conference of Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyu, December 14–15. Ternopil : TNTU. P. 247.
2. Andrushkiv B.M. (1997). Basics of management: methodological provisions and applied mechanisms : textbook for students and teachers of economic specialties of universities / B.M. Andrushkiv, O.E. Kuzmin. 2nd edition, revised and supplemented. Ternopil : Lileya. 292 p.
3. Bezkorovainy Z.H. (2022). Improving the management of tourist and recreational activities: geocadastral levers and tools for infrastructure formation in the conditions of administrative and territorial reform. Ternopil : Yu.V. Osadtsa. 240 p.
4. On the procedure for reforming the health care system in Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Donetsk regions and the city of Kyiv : Law of Ukraine dated September 7, 2011 No. 3612-VI. Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3612-17
5. Gerasymenko R. Fact-checking for a journalist: social networks and “dumps” as a check for professionalism / Ruslan Gerasimenko. European journalistic observatory. URL: http://ua.ejo-online.eu/2065/етика-та-якость/факт-че- кінг-для-журналиста- соцмережи?print=print
6. Horban N. The information war continues. Top 5 fakes about Lviv / Natalia Horban. Your city. URL: http://tvoemisto.tv/news/informatsiyna_viyna_tryvaie_top5_f eykiv_pro_lviv
7. Danylyshyn B.M. (2008). Phenomenological alternatives to the economic growth of Ukraine / Danylyshyn B.M., Mykytenko V.V. In 2 volumes. T.1. K. : CJSC “Nichlava”. 336 p.
8. Elements of tourist and hotel and restaurant service : study guide for students of humanitarian specialties under general / editorship of B.M. Andrushkiv. Ternopil : Yu.V. Osadtsa, 2021. 290 p.
9. Economic and property security of the enterprise and entrepreneurship. Anti-raiding: / Andrushkiv B.M. Ternopil : Terno-graf, 2008. 424 p.
10. Kyrych N.B., Andrushkiv B.M., Pogaidak O.B. (2014). Hybrid war as a method of implementing aggressive plans. Galician Economic Bulletin. No. 4(47). Pp. 57–69.
11. Lekhan V.M., Slabky H.O., Shevchenko M.V. (2009). Health care system development strategy: the Ukrainian dimension. Kyiv : Village. P. 30−31.
12. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 05.10.2011 No. 646 “On the approval of normative legal acts of the Ministry of Health of Ukraine regarding the implementation of the Law of Ukraine “On the procedure for reforming the health care system in Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Donetsk regions and the city of Kyiv”. Ministry of Health of Ukraine. URL: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20111005_646.html
13. On increasing the availability and quality of medical care in rural areas : dated November 14, 2017 No. 2206-VIII
14. Sorokivska O.A. (2016). Management of economic security of small business enterprises in conflict situations: innovative approaches : monograph. Ternopil : FOP Palyannytsia V.A. 382 p.
15. Rekun I.I. (2013). The main categories of the state of economic security / I.I. Rekun. Institutional transformations in society: world experience and Ukrainian reality : materials of the VIII International Scientific and Practical Conference (Melitopol, September 13–14, 2013) / by general ed. A.A. Tkacha, Radevoi M.M. Melitopol : MIDMU “KPU”. P. 33–34.
16. Franchuk V.I. (2015). Theoretical and methodological principles of economic security of joint-stock companies : monograph / V. I. Franchuk. Lviv : Lviv State University of Internal Affairs. 400 p.
17. Management of the information and communication component of health care institutions in the conditions of administrative and territorial reforms (based on the experience of communication support for the functional activity of medical institutions of territorial communities in the post-war period. V., 2022. 340 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
162-170-PB.pdfWAYS AND MEANS OF POST-WAR RESTORATION OF THE TOURISM AND RECREATION BUSINESS IN UKRAINE (ASPECTS OF EFFECTIVE USE OF RESOURCES FOR THE RESTORATION OF SERVICE INFRASTRUCTURE IN THE CONDITIONS OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES)421,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools