Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44653

Title: Методи та моделі ідентифікації параметрів складних багатокомпонентних нанопористих і нанорозмірних структур і процесів
Authors: Петрик, Михайло Романович
Бойко, Ігор Володимирович
Лебовка, Микола Іванович
Бревус, Віталій Миколайович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Петрик М. Р. Методи та моделі ідентифікації параметрів складних багатокомпонентних нанопористих і нанорозмірних структур і процесів : монографія/ Петрик М. Р., Бойко І. В., Лебовка М. І., Бревус В. М.–Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2023–156 с.
Issue Date: 2023
Date of entry: 20-Mar-2024
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 519.6
Number of pages: 156
Abstract: Монографію присвячено розробленню методів математичного моделювання фізичних і технологічних процесів, що відбуваються у нанорозмірних та нанопористих системах різної природи. Розглянуто підходи до програмної реалізації розвинених математичних моделей. Призначена для науковців, аспірантів, що спеціалізуються в галузі математичного моделювання, прикладної математики та інженерії програмного забезпечення.
Description: Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (протокол № 10 від 19 грудня 2023 року)
Content: Вступ … 7 Розділ 1. Метологія моделювання складних процесів компетитивної адсорбції та десорбції газів у каталітичних цеолітних середовищах нанопористих частинок на основі неізотермічної рівноваги Ленгмюра … 10 1.1. Вступ … 10 1.2. Математична модель компетитивної неізотермічної адсорбції та десорбції в нанопористому середовищі … 11 1.3. Опис математичної моделі неізотермічної компетитивної адсорбції/десорбції … 14 1.4. Процедура лінеаризації нелінійної моделі … 15 1.5. Системи лінеаризованих крайових задач … 17 1.6. Побудова аналітичних розв’язків неоднорідних крайових задач нульового наближення 0i A ... 21 1.7. Побудова аналітичних розв’яків неоднорідних крайових задач n-го наближення , 1,2, 1, in A i n  = = ... 26 1.8. Побудова аналітичного розв’язку однокомпонетної моделі нестаціонарної адсорбції та десорбції … 30 1.9. Комп’ютерне моделювання та аналіз … 39 Приклади порівняння аналітичного та чисельного розв’язків моделі … 47 1.10. Висновки до розділу 1 … 48 1.11. Позначення … 48 1.12. Список використаних джерел … 49 Розділ 2. Високопродуктивні методи і дворівневі моделі наноадсорбції в неоднорідних циліндричних багатокомпонентних середовищах нанопористих частинок ...51 2.1. Вступ …51 2.2. Математичний опис задачі ...52 2.3. Методика побудови аналітичного розв’язку моделі та рекурентні алгоритми обчислення матриць функцій впливу (основні розв’язки) ...54 2.4. Рекурентні алґоритми обчислення визначників системи, що дозволяють розпаралелювання обчислень …63 2.5. Комп’ютерне моделювання радіального розподілу електричного поля заряджених частинок у n-компонентному нанопористому середовищі …65 2.6. Висновки до розділу 2 …68 2.7. Список використаних джерел …68 Розділ 3. Моделювання та ідентифікація параметрів складних процесів компетитивної адсорбції та дифузії газів у середовищі нанопористих частинок з урахуванням нанопереносу вздовж радіуса частинок ...72 3.1. Вступ …72 3.2. Експеримент ...76 3.3. Експериментальні результати: Криві адсорбції газоподібного бензолу та гексану …77 3.4. Двопросторова різнорозмірна математична модель компетитивної адсорбції в каталітичних середовищах нанопористих частинок на основі рівноваги Ленгмюра …78 3. 4.1. Різнорозмірна модель компетитивгої адсорбції в загальній постановці ...78 3.4.2. Обернена модель ідентифікації коефіцієнтів компетитивної дифузії і адсорбції. Застосування до суміші бензен-гексан …80 3.4.3. Ітераційний градієнтний метод ідентифікації коефіцієнтів компетитивної дифузії …81 3.5. Процедура декомпозиції нелінійної моделі компетитивної адсорбції. Система лінеаризованих задач і побудова розв’язків …83 3.6. Прямі різнорозмірні задачі функціональної ідентифікації параметрів компетивної дифузії та адсорбції з умовами рівноваги Ленгмюра ...87 3.6.1. Прямі задачі ідентифікації нульового наближення ...87 3.6.2. Прямі задачі ідентифікації першого наближення …92 3.7. Висновки до розділу 3 ...99 3.8. Позначення …100 3.9. Список використаних джерел ...101 Розділ 4. Комп’ютерна мс-модель симуляції кінетики компетитивної адсорбції різнорозмірних нанопористих частинок …104 4.1. Вступ …104 4.2. Основні формулювання та обчислення техніка …104 4.3. Аналіз результатів моделювання ...108 4.4. Висновки до розділу 4 …115 4.5. Список використаних джерел ...116 Розділ 5. Математичні моделі та підходи до опису кінетики заряджених частинок у нанорозмірних та нанопористих матеріалах ...118 5.1. Моделювання тунельного струму в наноструктурах з урахуванням ефекту електрон-електронної взаємодії. Математична модель електрон-електронної взаємодії. різницева схема крайової задачі для рівняння Гросс-Пітаєвського типу …118 5.2. Верифікація математичної моделі. Аналіз тунельного струму через наноструктуру. Область застосовності параметрів моделі …124 5.3. Математична модель конденсатора на основі цеолітового матеріалу. Рівняння масопереносу та рівняння Пуассона ...127 5.4. Можливості практичної реалізації цеолітів у електроніці. Вплив цеолітного середовища на ємність конденсаторів …134 5.5. Висновки до розділу 5 ...136 5.6. Список використаних джерел ...136 Розділ 6. Тривимірна гібридна математична модель для аналізу анормальних неврологічних рухів на основі когнітивних впливів нейросигналів …140 6.1. Вступ...140 6.2. Комплексний підхід аналізу неврологічних станів Т-об’єктів за допомогою гібридної моделі АНР з урахуванням впливу когнітивних зворотних зв’язків …141 6.3. Формулювання та підхід до побудови розв’язку неоднорідних крайових задач аналізу АНР з урахуванням впливу когнітивних зворотних зв’язків ...144 6.4. Побудова аналітичного розв’язку для крайової задачі …145 6.5. Ідентифікація амплітудних компонентів АНР …148 6.6. Обчислення невідомих коефіцієнтів впливу матриці когнітивних сиґналів сенсорів на окремі траєкторії АНР ...150 6.7. Відображення цифрового аналізу траєкторії АНР …152 6.8. Висновки до розділу 6 …153 6.9. Список використаних джерел ...154
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44653
ISBN: 978-966-305-125-3
Copyright owner: © М. Р. Петрик, І. В. Бойко, М. І. Лебовка, В. М. Бревус, 2023
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
References (Ukraine): Список використаних джерел до розділу №1
1. Euro 5 and Euro 6 standards: reduction of pollutant emissions from light vehicles. URL: europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28186_es.htm. May 5, 2010.
2. Horizon 2020 (LC-SC3-NZE 1-2018). URL: https://ec.europa.eu/research/ participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-01-2019.html
3. Puertolas B., Navarro M. V., Lopez J. M., Murillo R., Mastral A. M., Garcia T. Modelling the heat and mass transfers of propane onto a ZSM-5 zeolite. Separation and Purification Technology. 2012. 86. 127–36.
4. Barrer R. M., Diffusion and Flow in Porous Zeolite, Carbon or Ceramic Media, Characterization of Porous Solids, Society of Chemical Industry, London, 1979.
5. Kärger J. and Ruthven D. Diffusion in Zeolites and Other Microporous Solids, John Wiley & Sons, New York, 1992, 605 p.
6. Kärger J., Ruthven D., Theodorou D. Diffusion in Nanoporous Materials, John Wiley & Sons, Hoboken, 2012, 660 p.
7. Chen N. Y., Degnan T. F. and Smith M. C. Molecular Transport and Reaction in Zeolites: Design and Application of Shape Selective Catalysis, Wiley-VCH, New York, 1994, 510 p.
8. Mulero A., Cuadros F. Isosteric heat of adsorption for monolayers of Lennard-Jones fluids onto flat surfaces. Chemical Physics. 996, 205, 379–388.
9. Petryk M., Boyko I., Fessard J., Lebovka N. Modelling of non-isothermal adsorption of gases in nanoporous adsorbent based on Langmuir equilibrium. Adsorption. Springer (Publised: 8 Juine 2023). URL: https://doi.org/10.1007/ s10450-023-00389-9.
10. Xіміч О. М., Петрик М. Р., Михалик Д. М., Бойко І. В., Попов О. В., Сидорук В. А. Методи математичного моделювання та ідентифікації складних процесів і систем на основі високопродуктивних обчислень. Київ: Інститут кібернетики ім. В. M. Глушкова, 2019. 190 c.
11. Sergienko I., Petryk M., Khimith O. N., Mykhalyk D., Leclerc S., Fraissard J. Mathematical Modelling of Diffusion Process in Microporous Media (Numerical analysis and application). National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 2014. 196 p.
12. Doetsch G. Handbuch der Laplace-Transformation: Band I: Theorie der Laplace-Transformation. Springer, Basel, 1950.
13. Staines J. The Heaviside Operational Calculus: The Laplace Transform for Electrical Engineers. CreateSpace Independent Publishing Platform, Scotts Valley. 2013.
Список використаних джерел до розділу № 2
1. Van Assche T. R. C., Baron G. V, Denayer J. F. M. An explicit multicomponent adsorption isotherm model: Accounting for the size-effect for components with Langmuir adsorption behavior. Adsorption. 2018. 24. Р. 517–530. URL: https://doi.org/10.1007/s10450-018-9962-1.
2. Rad L. R., Anbia M. Zeolite-based composites for the adsorption of toxic matters from water: A review. Journal of Environmental Chemical Engineering. 2021. Vol. 9. Issue 5. 106088. URL: https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.106088.
3. Nandanwar S.U., Corbin D.R., Shiflett M.B. A review of porous adsorbents for the separation of nitrogen from natural gas. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2020. Vol. 59. Nо. 30. P. 13355–13369. URL: https://doi.org/10.1021/ acs.iecr.0c02730.
4. Feng C., Jiaqiang E., Han W., Deng Y., Zhang B., Zhao X., Han D. Key technology and application analysis of zeolite adsorption for energy storage and heat-mass transfer process: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2021. Vol. 144. 110954. URL: https://doi.org/10.1016/j.rser. 2021.110954.
5. Unger N., Bond T. C., Wang J. S., Koch D. M., Menon S., Shindell D. T., Bauer S. Attribution of climate forcing to economic sectors. Proc. Natl. Acad. Sci. 2010. Vol. 107. Nо. 8. 3382–3387. URL: https://doi.org/10.1073/pnas.0906548107.
6. Niu X., Bai Y., Du Y., Qi H., Chen Y. Size controllable synthesis of ZSM-5 zeolite and its catalytic performance in the reaction of methanol conversion to aromatics. Royal Society Open Science. 2022. Vol. 9. Issues 3. 211284. URL: https://doi.org/10.1098/rsos.211284.
7. Puertolas B., Navarro M. V, Lopez J. M., Murillo R., Mastral A. M., Garcia T. Modelling the heat and mass transfers of propane onto a ZSM-5 zeolite. Separation Purification Technology. 2012. Vol. 86. P. 127–136. URL: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2011.10.036
8. Kärger Jörg, Ruthven D.M., Theodorou D.N. Diffusion in nanoporous materials. John Wiley & Sons, Hoboken, USA. 2012.
9. Krishna R. Thermodynamically consistent methodology for estimation of diffusivities of mixtures of guest molecules in microporous materials. ACS Omega. 2019. Vol. 4. Nо. 8. P. 13520–13529. URL: https://doi.org/10.1021/ acsomega.9b01873.
10. Petryk M., Leclerc S., Canet D., Sergienko I., Deineka V., Fraissard J. Competitive diffusion of gases in a zeolite bed: NMR and slice procedure, modelling and parameter identification. The Journal Physical Chemistry C. 2015. Vol. 119. Nо. 47. P. 26519–26525. URL: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5b07974.
11. Petryk M., Gancarczyk T., Khimich O. Methods of mathematical modeling and identification of complex processes and systems on the basis of high-performance calculations (Neuro-and nanoporous feedback cyber systems, models with sparse structure data, parallel computations). Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Biaáej. 2021.
12. Petryk M. R., Khimich A., Petryk M. M., Fraissard J. Experimental and computer simulation studies of dehydration on microporous adsorbent of natural gas used as motor fuel. Fuel. 2019. Vol. 239. P. 1324–1330. URL: https: //doi.org/10.1016/ j.fuel.2018.10.134.
13. Xіміч О. М., Петрик М. Р., Михалик Д. М., Бойко І. В., Попов О. В., Сидорук В. А. Методи математичного моделювання та ідентифікації складних процесів і систем на основі високопродуктивних обчислень. Київ: Інститут кібернетики ім. В. M. Глушкова, 2019. 190 c.
14. Sergienko I. V., Peryk M. R., Fraissard J., Leclerk S. Highly efficient methods of the identification of competitive diffusion parameters in heterogeneous media of nanoporous particles. Cybernetics and Systems Analysis. 2015. Vol. 51. Nо. 4. P. 529–546. URL: https:/doi.org/10.1007/s10559-015-9744-7.
15. Doetsch G. Handbuch der Laplace-Transformation: Band I: Theorie der Laplace-Transformation. Springer Basel AG, 2013. 581 p.
16. Staines J. The Heaviside Operational Calculus: The Laplace Transform for Electrical Engineers. California: Amazon, 2013.
17. Ленюк М. П., Петрик М. Р. Інтегральні перетворення Фур’є, Бесселя із спектральним параметром в задачах математичного моделювання масопереносу в неоднорідних середовищах. Київ: Наук. думка, 2000. 372 с.
18. Petryk M. R., Boyko I. V., Khimich O. M., Petryk O. Yu. High-Performance Methods of Modeling the Adsorption with Feedback in Heterogeneous Multicomponent NanoporousMedia. Cybernetics and System Analysis. 2022. Vol. 58. Nо. 5. P. 787–805. URL: https://doi.org/10.1007/s10559-022-00512-8.
19. Petryk M.R., Boyko I.V., Khimich O.M., Petryk M.M. High-Performance Supercomputer Technologies of Simulation of Nanoporous Feedback Systems for Adsorption Gas Purification. Cybernetics and System Analysis. 2020. Vol. 56. Nо. 5. Р. 835–847. URL: https://doi.org/10.1007/s10559-020-00304-y.
20. Deng H. A Heaviside function-based density representation algorithm for truss-like buckling-induced mechanism design. J. Numer. Methods Eng. 2019. Vol. 119. Р. 1069–1097.
21. Broas M., Kanninen O., Vuorinen V., Tilli M., Paulasto-Kröckel M. Chemically Stable Atomic-Layer-Deposited Al2O3 Films for Processability. ACS Omega. 2017. Vol. 7. Р. 3390–33981.
22. Arl D., Rogé V., Adjeroud N., Pistillo B.R., Sarr M., Bahlawane N., Lenoble D. SiO2 thin film growth through a pure atomic layer deposition technique at room temperature. RSC Adv. 2020. Vol. 31. Р. 18073–180812.
Список використаних джерел до розділу № 3
1. Feng C., Jiaqiang E., Han W., Deng Y., Zhang B., Zhao X., Han D. Key technology and application analysis of zeolite adsorption for energy storage and heat-mass transfer process: Areview. Renew. Sustain. Energy Rev. 144, 110954 (2021). URL: https://doi. org/ 10. 1016/j. rser. 2021. 110954.
2. Rad L. R., Anbia M. Zeolite-based composites for the adsorption of toxic matters from water: a review. J. Environ. Chem. Eng. 9, 106088 (2021). URL: https:// doi. org/ 10. 1016/j. jece. 2021. 106088
3. Qian Z., Wei L., Mingyue W., Guansheng Q. Application of amine-modified porous materials for CO2 adsorption in mine confined spaces. Colloids Surf. A Physicochem. Eng. Asp. 629, 127483 (2021). URL: https:// doi. org/ 10. 1016/j. colsu rfa. 2021. 127483.
4. Wang Y., Wang C., Wang L., Wang L., Xiao F.-S. Zeolite fixed metal nanoparticles: new perspective in catalysis. Acc. Chem. Res. 54, 2579–2590 (2021). URL: https:// doi. org/ 10. 1021/ acs.accou nts. 1c000 74.
5. Unger N., Bond T. C., Wang J. S., Koch D. M., Menon S., Shindell D. T., Bauer S. Attribution of climate forcing to economic sectors. Proc. Natl. Acad. Sci. 107, 3382–3387 (2010). URL: https:// doi.org/ 10. 1073/ pnas. 09065 48107.
6. Sanchez-Varretti F. O., Bulnes F. M., Ramirez-Pastor A. J. Adsorption of interacting binary mixtures on heterogeneous surfaces: theory, Monte Carlo simulations and experimental results. Adsorption 25, 1317–1328 (2019). URL: https:// doi. org/ 10. 1007/s10450- 019- 00093-7.
7. Van Assche T. R. C., Baron G. V., Denayer J. F. M. An explicit multicomponent adsorption isotherm model: accounting for the size-effect for components with Langmuir adsorption behavior. Adsorption 24, 517–530 (2018). URL: https:// doi.org/ 10. 1007/s10450- 018-9962-1.
8. Wilkins N. S., Rajendran A. Measurement of competitive CO2 and N2 adsorption on Zeolite 13X for post-combustion CO2 capture. Adsorption 25, 115–133 (2019). URL: https:// doi. org/ 10. 1007/s10450- 018- 00004-2.
9. Santander J. E., Conner W. C., Jr., Jobic H., Auerbach S. M. Simulating microwave-heated open systems: tuning competitive sorption in zeolites. J. Phys. Chem. B 113, 13776–13781 (2009). URL: https://doi.org/10.1021/ jp902 946g.
10. Karger J., Ruthven D. M., Theodorou D. N. Diffusion in nanoporous materials. Wiley, Hoboken (2012).
11. Krishna R. Thermodynamically consistent methodology for estimation of diffusivities of mixtures of guest molecules in microporous materials. ACS Omega 4, 13520–13529 (2019). URL: https:// doi.org/ 10. 1021/ acsom ega. 9b018 73.
12. Lebovka N., Petyk M., Tatochenko M. and Vygornitskii N. Two-stage random sequential adsorption of discorectangles and disks on a two-dimensional surface. Physical Review E. Vol. 108, 024109 (2023). DOI: https://doi.org/10.1103/Phys RevE.108.024109.
13. Petryk M., Boyko I., Fessard J., Lebovka N. Modelling of non-isothermal adsorption of gases in nanoporous adsorbent based on Langmuir equilibrium. Adsorption. Springer (Publised: 8 Juine 2023). URL: https://doi.org/10.1007/s104 50-023-00389-9.
14. Petryk M. R., Khimich A., Petryk M. M., Fraissard J.: Experimental and computer simulation studies of dehydration on microporous adsorbent of natural gas used as motor fuel. Fuel. Vol. 239, 1324–1330 (2019). URL: https://doi.org/10.1016/j.fuel. 2018. 10.134
15. Petryk M. R., Khimich A. N., Petryk M. M. Simulation of adsorption and desorption of hydrocarbons in nanoporous catalysts of neutralization systems of exhaust gases using nonlinear Langmuir isotherm. J. Autom. Inf. Sci. 50, 18–33 (2018). URL: https:// doi. org/ 10.1615/ JAuto matIn fScien. v50. i10. 20.
16. Petryk M., Leclerc S., Canet D., Fraissard J. Modeling of gas transport in a microporous solid using a sclice selection procedure: Application to the diffusion of benzene in ZSM5. Catalysis Today. Vol. 139. Issue 3. 234–240 (2008).
17. Leclerc S., Petryk M., Canet D., Fraissard J. Competitive diffusion of gases in a zeolite using proton NMR and a slice selection procedure. Catal. Today 187, 104–107 (2012). URL: https:// doi. org/ 10.1016/j. cattod. 2011. 09. 007.
18. Petryk M., Leclerc S., Canet D., Deineka S. I. V., V. S., Fraissard J. The competitive diffusion of gases in a zeolite bed: NMR and slice procedure, modelling ANMD identification of parameters. J. Phys. Chem. C ACS 119, 26519–26525 (2015). URL: https:// doi. org/10. 1021/ acs. jpcc. 5b079 74.
19. Petryk M., Ivanchov M., Leclerc S., Canet D., Fraissard J. Competitive Adsorption and Diffusion of Gases in a Microporous Solid.In the book “Zeolites – New Challenges”. IntecOpen London, UK. P. 13–34. (2020) Zeolites – New Challenges | IntechOpen
20. Lions J.-L. Perturbations Singulières dans les Problèmes aux Limites et en Contrôle Optimal, New York: Springer. Lecture Notes in Math. Ser. 2008.
21. Sergienko I. V., Petryk M. R, Leclerc S., Fraissard J. Highly Efficient Methods of the Identification of Competitive Diffusion Parameters in Inhomogeneous Media of Nanoporous Particles. Cybernetics and Systems Analysis. Springer. (2015). Volume 51. Issue 4. P. 529–546.
22. Doetsch G. Handbuch der Laplace-Transformation: Band I: Theorie der Laplace-Transformation. Springer, Basel (1950).
23. Staines J. The Heaviside Operational Calculus: The Laplace Transform for Electrical Engineers. CreateSpace Independent Publishing Platform, Scotts Valley (2013).
24. Lenyuk M., Petryk M. The methods of integral transforms of Fourier- Bessel with spectral parameter in problems of mathematical modeling of the mass exchange process in heterogeneous medias. Naukova Dumka, Кyiv, 2000.
Список використаних джерел до розділу № 4
1. P. Kubala, P. Batys, J. Barbasz, P.Weronski, and M. Ciesla, Random sequential adsorption: An efficient tool for investigating the deposition of macromolecules and colloidal particles, Adv. Colloid Interface Sci. 306, 102692 (2022).
2. Z. Adamczyk, M. Morga, M. Nattich-Rak, and M. Sadowska, Nanoparticle and bioparticle deposition kinetics, Adv. Colloid Interface Sci. 302, 102630 (2022).
3. L. Petrone and M. Cie´sla, Random sequential adsorption of oriented rectangles with random aspect ratio, Phys. Rev. E 104, 034903 (2021).
4. N. I. Lebovka, M. O. Tatochenko, N. V. Vygornitskii, A. V. Eserkepov, R. K. Akhunzhanov, and Y. Y. Tarasevich, Connectedness percolation in the random sequential adsorption packings of elongated particles, Phys. Rev. E 103, 042113 (2021).
5. S. C. van der Marck, Percolation thresholds and universal formulas, Phys. Rev. E 55, 1514 (1997).
6. J. Hoshen and R. Kopelman, Percolation and cluster distribution. i. cluster multiple labeling technique and critical concentration algorithm, Phys. Rev. B 14, 3438 (1976).
7. E. L. Hinrichsen, J. Feder, and T. Jøssang, Geometry of random sequential adsorption, J. Stat. Phys. 44, 793 (1986).
8. J. Quintanilla, S. Torquato, and R. M. Ziff, Efficient measurement of the percolation threshold for fully penetrable discs, J. Phys. A: Math. Gen. 33, L399 (2000).
9. Lebovka N., Petyk M., Tatochenko M. and Vygornitskii N. Two-stage random sequential adsorption of discorectangles and disks on a two-dimensional surface. Physical Review E. Vol. 108, 024109 (2023). DOI: https://doi.org/10.1103/ PhysRevE.108.024109.
Список використаних джерел до розділу № 5
1. F. Wang, X. G. Guo, J. C. Cao, “Transient energy relaxation in scattering-assisted terahertz quantum cascade lasers”. Applied Physics Letters. Vol. 110. No. 10. P. 103505. 2017.
2. W. Zhou, S. Slivken, M. Razeghi, “Phase-locked, high power, mid-infrared quantum cascade laser arrays”. Applied Physics Letters. Vol. 112. No. 18. P. 181106. 2018.
3. C. A. Curwen, J. L. Reno, B. S. Williams, “Terahertz quantum cascade vecsel with watt-level output power”. Applied Physics Letters. Vol. 113. No. 1. P. 011104. 2018.
4. M. Hitaka, T. Dougakiuchi, A. Ito, K Fujita, T. Edamura, “Stacked quantum cascade laser and detector structure for a monolithic mid-infrared sensing device”. Applied Physics Letters. Vol. 115. No. 16. P. 161102. 2019.
5. Agarwal, B. Muralidharan, “Power and efficiency analysis of a realistic resonant tunneling diode thermoelectric”. Applied Physics Letters. Vol. 105. No. 1. P. 013104. 2014.
6. R. Izumi, T.Sato, S.Suzuki, M. Asada, “Resonant-tunneling-diode terahertz oscillator with a cylindrical cavity for high-frequency oscillation”. AIP Advances. Vol. 9. No. 8. P. 085020. 2019.
7. V. F. Elesin, I. Yu. Kateev, M. A. Remnev, “Nonlinear response of a double-well nanostructure with electron-electron interaction”. Semiconductors. Vol. 43. No. 2. P. 257–261. 2009.
8. V. F. Elesin, “Resonant tunneling of interacting electrons in an AC electric field”. Journal of Experimental and Theoretical Physics. Vol. 144. No. 5. P. 950–962. 2013.
9. S. Almansour, “Theoretical study of electronic properties of resonant tunneling diodes based on double and triple AlGaAs barriers”. Results in Physics. Vol. 17. No. 6. P. 103089. 2020.
10. I. V. Boyko, O. A. Bagrii-Zayats, H. B. Tsupryk, Y. M. Stoianov, “Electron-Electron Interaction in Plane Closed Semiconductor Nanostructures”. Journal of Nano- and Electronic Physics. Vol. 10. No. 6. P. 06001. 2018.
11. K Rapedius, H. J. Korsch, “Barrier transmission for the nonlinear Schrödinger equation: surprises of nonlinear transport”. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. Vol. 41. No. 35. P. 355001. 2008.
12. K. Rapedius, H. J. Korsch, “Multi-barrier resonant tunnelling for the one-dimensional nonlinear Schrödinger Equation”. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. Vol. 42. No. 42. P. 425301. 2009.
13. D. Witthaut, H. J. Korsch, “Uniform semiclassical approximations of the nonlinear Schrödinger equation by a Painlevé mapping”. Journal of Physics A: Mathematical and General. Vol. 39. No. 4. P. 14687. 2009.
14. L. Wu, L. Li, G. Chen, Q. Tian, J.-F. Zhang, “Controllable exact self-similar evolution of the Bose–Einstein condensate”. New Journal of Physics. Vol. 10. No. 2. P. 023021. 2008.
15. M. R. Petryk, I. V. Boyko, O. M. Khimich, M. M. Petryk, “High-performance supercomputer technologies of simulation of nanoporous feedback systems for adsorption gas purification”. Cybernetics and Systems Analysis. Vol. 56. No. 10. P. 835–847. 2020.
16. B. Krishna “Thermodynamically consistent methodology for estimation of diffusivities of mixtures of guest molecules in microporous materials”. ACS Omega. Vol. 56. No. 8. P. 835–847. 2019.
17. B. Krishna “Using the Maxwell-Stefan formulation for highlighting the influence of interspecies (1–2) friction on binary mixture permeation across microporous and polymeric membranes”. J. Membr. Sci. Vol. 540. No. 15. P. 261–276. 2017.
18. B. Puértolas, M. V. Navarro, J. M. Lopez, R. Murillo, A. M. Mastral, T. Garcia “Modelling the heat and mass transfers of propane onto a ZSM-5 zeolite”. Separation and Purification Technology. Vol. 86. No. 15. P. 127–136. 2012.
19. M. Petryk, S. Leclerc, D. Canet, and J. Fraissard “Modeling of gas transport in a microporous solid using a slice selection procedure: Application to the diffusion of benzene in ZSM5”. Catalysis Today. Vol. 139. No. 3. P. 127–136. 2008.
20. J. Santander, W. C. Conner Jr., H. Jobic, and S. M. Auerbach “Simulating microwave-heated open systems: tuning competitive sorption in zeolites”. Journal of Physical Chemistry B. Vol. 113. No. 42. P. 13776–13781. 2009.
21. D. C. Gernat, R. Rozenbroek, E. R Brouwer. L.A.M van der Wielen M. Ottens “Mass transfer limitations in binderless ZSM‐5 zeolite granules during adsorption of flavour compounds from aqueous streams”. Journal of Chemical Technology & Biotechnology. Vol. 95. No. 12. P. 3134–3148. 2020.
22. C. Auepattana-aumrung, V. Márquez, S. Wannakao, B. Jongsomjit, J. Panpranot, P. Praserthdam “Role of Al in Na-ZSM-5 zeolite structure on catalyst stability in butene cracking reaction”. Scientific Reports. Vol. 10. No. 10. P. 13643. 2020.
23. H. Lu, K. Kim, Y. Kwon, X. Sun, R. Ryoo, X. S. Zhao “Zeolite-templated nanoporous carbon for high-performance supercapacitors”. Journal of Materials Chemistry A. Vol. 22. No. 6. P. 10388–10394. 2018.
24. S. A. Pullano, F. Falcone, D. C. Critello, M. G. Bianco, M. Menniti, A. S. Fiorillo “An Affordable Fabrication of a Zeolite-Based Capacitor for Gas Sensing”. Sensors. Vol. 20. No. 7. P. 10388–10394. 2018.
25. D. P. Serrano, J. M. Escola, R. Sanz, R. A. Garcia, A. Peral, I. Moreno, M. Linares “Hierarchical ZSM-5 zeolite with uniform mesopores and improved catalytic properties”. New Journal of Chemistry. Vol. 40. No. 5. P. 4206–4216. 2016.
26. E. Lisnawati1, Y. K. Krisnandi, D. Triyono “Modification of hybrid NaY/ZSM-5/IDC zeolite composite with exchanged Cu2+ and its application as ammonia gas sensor”. AIP Conference Proceedings. Vol. 1823. No. 1. P. 020096. 2017.
27. M. Urbiztondo, I. Pellejero, A. Rodriguez, M.P. Pina, J. Santamaria “Zeolite-coated interdigital capacitors for humidity sensing”. Sensors and Actuators B: Chemical. Vol. 157. No. 22. P. 450–459. 2011.
Список використаних джерел до розділу № 6
1. A. N. Khimich, M. R. Petryk, D. N. Mykhalyk, I. V. Boyko, A. V. Popov, V. A. Sydoruk Methods for mathematical modeling and identification of complex processes and systems based on visoproductive computing (neuro- and nanoporous cyber-physical systems with feedback, models with sparse structure data, parallel computing). Monograph. Kiev: National Academy of Sciences of Ukraine. Glushkov Institute of Cybernetics. 2019. 176 p. ISBN: 978-966-02-9188-1.
2. R. Bhidayasiri, Z. Mari, Digital phenotyping in Parkinson's disease: Empowering neurologists for measurement-based care. Parkinsonism RelatDisord. 2020 Nov; 80: 35–40. DOI: 10.1016/j.parkreldis.2020.08.038.
3. D. Haubenberger, D. Kalowitz, F. B. Nahab, C. Toro, D. Ippolito, D. A. Luckenbaugh, L. Wittevrongel, M. Hallett, Validation of Digital Spiral Analysis as Outcome Parameter for Clinical Trials in Essential Tremor. Movement Disorders 26 (11), 2073–2080, (2011).
4. V. Rajaraman, D. Jack, S. V. Adamovich, W. Hening, J. Sage, H. Poizner A novel quantitative method for 3D measurement of Parkinsonian tremor. Clinical neurophysiology, 11 (2), 187–369, (2000).
5. H. Xie, Z. Wang Mean frequency derived via Huang-Hilbert transform with application to fatigue EMG signal analysis. Comput Meth Progr Biomed 2006; 82: 114–20
6. Electroencephalography complex NEUROKOM, NEUROLAB. Instructions for medical application AINC.941311.001 I1 U 33.1-02066769-001-2002
7. A. P. Legrand, I. Rivals, A. Richard, E. Apartis, E. Roze, M. Vidailhet, S. Meunier, E. Hainque New insight in spiral drawing analysis methods – Application to action tremor quantification. J Clinical Neurophysiology, 128 (10), 1823–1834, (2017).
8. J.-S. Wang, F.-C Chuang An Accelerometer-Based Digital Pen with a Trajectory Recognition Algorithm for Handwritten Digit and Gesture Recognition. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 59 (7), 2998–3007, (2012).
9. E. D. Louis, A. Gillman, S. Böschung, C. W. Hess, Q. Yu, &S.L. Pullman, High width variability during spiral drawing: Further evidence of cerebellar dysfunction in essential tremor. Cerebellum, 11, 872–879, (2012).
10. M. Petryk, T.Gancarczyk, O. Khimich (2021)/ Methods mathematical modeling and identification of complex processes and systems on the basis of high-performance calculations (neuro- and nanoporous feedback cyber systems, models with sparse structure data, parallel computations), AkademiaTechniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, p.195.
11. P. Viviani, P. R. Burkhard, S. C. Chiuvé, C. C. dell’Acqua, P. Vindras, Velocity control in Parkinson’s disease: a quantitative analysis of isochrony in scribbling movements. Exp Brain 2009; 194: 259–83.
12. Salarian, H. Russmann, C. Wider, P. R. Burkhard, F. J. Vingerhoets, and K. Aminian “Quantification of tremor and bradykinesia in Parkinson's disease using a novel ambulatory monitoring system,” Biomedical Engineering, IEEE Transactions on, 54. Jg., Nr. 2, pp. 313–322, 2007.
13. G. LO, A. R. Suresh, L. Stocco, S. González-Valenzuela, and V. C. Leung “A wireless sensor system for motion analysis of Parkinson's disease patients,” (PERCOM Workshops), 2011 IEEE International Conference on. IEEE, pp. 372–375, 2011.
Content type: Monograph
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри програмної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monohrafia_Petryk_2023.pdf3,77 MBAdobe PDFView/Open
cov.jpg591,95 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools