Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44642
Title: Методи дослідження в сучасній лінгвістиці і перекладознавстві : методичні вказівки для студентів факультету іноземних мов освітньої програми “Англійсько-український переклад”
Authors: Плавуцька, Ірина Ростиславівна
Пасічник, Наталя Іванівна
Косенко, Анна Володимирівна
Беженар, Ірина Володимирівна
Шайнер, Ганна Ігорівна
Кузан, Галина Степанівна
Affiliation: Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Методи дослідження в сучасній лінгвістиці і перекладознавстві : методичні вказівки для студентів факультету іноземних мов освітньої програми “Англійсько-український переклад” / уклад. : І. Р. Плавуцька, Н. І. Пасічник, А. В. Косенко, І. В. Беженар, Г. І. Шайнер, Г.С. Кузан. Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2024. 122 с.
Issue Date: Feb-2024
Submitted date: Feb-2024
Date of entry: 11-Mar-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Number of pages: 122
Abstract: Видання містить теми лекцій та практичних занять з курсу “Методи дослідження в сучасній лінгвістиці і перекладознавстві ”, ключові терміни та поняття, питання для самоконтролю, перелік тем індивідуальних завдань, вибрані тексти з класичної лінгвістики та перекладознавства, пам’ятка для написання дослідницької роботи з лінгвістики та перекладознавства та глосарій термінів. Методичні рекомендації призначені для аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи студентів факультету іноземних мов освітньої програми “Англійсько-український переклад”, а також для студентів технічних спеціальностей
Description: Запропоноване видання призначене для студентів факультету іноземних мов освітньої програми “Англійсько-український переклад”, а також для студентів технічних спеціальностей, які вивчають комп’ютерні науки та інформаційні технології. Головна мета видання полягає у розвитку і вдосконаленні дослідницьких навичок перекладача як основи майбутньої професійної діяльності. Після вивчення навчальної дисципліни студенти знатимуть та вмітимуть застосовувати під час написання випускної кваліфікаційної роботи методологію і методи дослідження актуальних напрямів сучасної лінгвістики та перекладознавства: семасіології, ономасіології, психолінгвістики та етнопсихолінгвістики, когнітології, функціональної лінгвістики, теорії тексту, комунікативної лінгвістики, соціолінгвістики. До складу видання входить перелік тем лекційних, семінарських та індивідуальних завдань, запитання для самоконтролю, адаптовані тексти з класичної лінгвістики та перекладознавства, пам’ятка для написання дослідницької роботи з лінгвістики та перекладознавства, глосарій термінів, рекомендована література. Підібраний текстовий матеріал є необхідною складовою процесу фахової підготовки майбутніх спеціалістів, який сприяє освоєнню термінологічної лексики та готовності до написання випускної кваліфікаційної роботи. Глосарій термінів в кінці посібника полегшить самостійну роботу студентів із навчальним матеріалом.
Content: ПЕРЕДМОВА...4 ТЕМА 1. НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. СТРУКТУРНІ МЕТОДИ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ...5 ТЕМА 2. ДІАХРОНІЧНІ І СИНХРОНІЧНІ АСПЕКТИ У МОВОЗНАВСТВІ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ ...7 ТЕМА 3. СЕМАНТИКА ЯК КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМОК ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ...9 ТЕМА 4. МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА МОВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ...11 ТЕМА 5. МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ...12 ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ...13 ЗІ СКАРБНИЦІ СВІТОВОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА...14 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ НАПИСАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ З ЛІНГВІСТИКИ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА...78 ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ...106 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА...119 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44642
Copyright owner: © І. Плавуцька, Н. Пасічник, А. Косенко, І. Беженар, Г. Шайнер, Г. Кузан, 2024
References (Ukraine): 1. Gabriela Saldanha and Sharon O’Brien. “Research Methodologies in Translation Studies”, Routledge, 2013, 292 p.
2. Marcus Tomalin. LEONARD BLOOMFIELD «LINGUISTICS AND MATHEMATICS». URL: http://hplinguistics.pbworks.com/f/Tomalin%20Bloomfield%20maths.pdf
3. Peter Newmark THE ANALYSYS OF A TEXT. URL : http://ilts.ir/Content/ilts.ir/Page/142/ContentImage/A%20Textbook%20of%20 Translation%20by%20Peter%20Newmark%20(1).pdf
4. John E. Joseph. SAUSSURE’S DICHOTOMIES AND SHAPES OF STRUCTURALIST SEMIOTICS. URL: Sign Systems Studies 50(1), 2022, 11–37
5. Kalevi Kull1. THE TERM ‘BIOSEMIOTIK’ IN THE 19TH CENTURY. URL : Sign Systems Studies 50(1), 2022, 173–178
6. Bernd Stefanink : THE HERMENEUTICAL APPROACH IN TRANSLATION STUDIES. URL : https://www.scielo.br/j/ct/a/Rb99h7bmWw4T76LwBdHhLHw/?lang=en&form at=pdf
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри української та іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metody_ doslidzhennya_ v_ suchasniy_ linhvistytsi_ i_ perekladoznavstvi_.pdf2,5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools