Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44640

Title: Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Реклама і паблік рилейшнз», для студентів спеціальності 053 «Психологія» усіх форм навчання
Authors: Стоцький, Ярослав Васильович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Реклама і паблік рилейшнз», для студентів спеціальності 053 «Психологія» усіх форм навчання / укладач : Стоцький Я. В. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2023. – 24 с.
Issue Date: 2023
Date of entry: 7-Mar-2024
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 659+659.4
Number of pages: 24
Description: Методичні вказівки розглянуто на засіданні кафедри психології та рекомендовано до друку (протокол № 1 від 29 серпня 2023 року) Схвалено та рекомендовано до друку науково-методичною комісією факультету економіки та менеджменту (протокол № 4 від 13 листопада 2023 року) Друге допрацьоване видання Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 053 «Психологія»
Content: Мета та завдання навчальної дисципліни …3 Практичне заняття 1 …6 Психологічні технології розміщення реклами на різних носіях інформації …6 Практичне заняття 2 ...6 Психологія світла, кольору і форми в рекламі ...6 Практичне заняття 3 …7 Розвиток, предмет та основні комунікативні процеси паблік рилейшнз ...7 Практичне заняття 4 …8 Особливості паблік рилейшнз у бізнесовій організації …8 Практичне заняття 5 …8 Урядові та політичні паблік рилейшнз …8 Практичне заняття 6 ...9 Кризові паблік рилейшнз …9 Практичне заняття 7 …9 Міжнародні паблік рилейшнз …9 Короткий термінологічний словник ...11 Рекомендована література…21
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44640
Copyright owner: © Стоцький Я. В., 2023
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя , 2023
References (Ukraine): 1. Куліш А. Public relations для громадських (недержавних) організацій: практичні поради на щодень. Українська освітня програма ринкових реформ «Вінрок Інтернешнл». К., 2001. 80 с.
2. Москаленко В. В. Соціальна психологія: підруч. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 624 с.
3. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність: курс лекцій. К.: МАУП, 2002. 240 с.
4. Петрушкевич М. С. Релігійна комунікація у контексті масової культури. Острог, 2018. 408 с.
5. Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз: навч. посіб. К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. 506 с.
6. Реклама і зв’язки з громадськістю: конспект лекцій. Навч. посіб. Електронне видання. Уклад. М. Г. Житарюк. Вінниця, 2015. 165 с. Режим доступу: http://przhyt.ucoz.ua/.
7. Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації і управління: навч. посіб. К.: МАУП, 2001. 104 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praktychni_ PR_ reklama_2023.pdf342,3 kBAdobe PDFView/Open
cov.jpg354,96 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools