Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44489
Title: Проєктування інформаційної системи контролю відвідуваності та сеансів кінотеатру з використанням сховища даних
Other Titles: Design of an information system for monitoring attendance and cinema sessions using a data repository
Authors: Лисенко, Микола Олександрович
Lysenko, Mykola
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Лисенко М. О. Проєктування інформаційної системи контролю відвідуваності та сеансів кінотеатру з використанням сховища даних: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю „121 — інженерія програмного забезпечення“ / М. О. Лисенко. — Тернопіль: ТНТУ, 2023. — 51 с.
Issue Date: Dec-2023
Submitted date: Dec-2023
Date of entry: 7-Feb-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Петрик, Михайло Романович
Committee members: Никитюк, В'ячеслав В'ячеславович
UDC: 004.9
Keywords: 121
інженерія програмного забезпечення
обслуговування
автоматизація
СУБД
MySQL
C#
Windows Forms
Number of pages: 51
Abstract: Мета магістерської роботи полягає в створенні автоматизованої системи для касира кінотеатру з метою полегшення процесів продажу квитків та ведення звітності, пов'язаної з цією сферою діяльності. Розроблена система спрямована на автоматизацію обслуговування клієнтів кінотеатру з метою підвищення якості послуг, мінімізації помилок та прискорення процесу. Для розробки цього завдання було використано мову програмування С#. Розробка графічного інтерфейсу було здійснено за допомогою Windows Forms, що є частиною Microsoft .Net Framework, для цього були використані переваги середовища Visual Studio 2022. Для виконання даної роботи було описано та проаналізовано предметну область обслуговування клієнтів на підприємствах та зроблено огляд поширених систем для кінотеатрів, розглянуто основні засоби розробки програмного забезпечення які використано в даному проекті. Змодельовано основні процеси проектування системи, розглянуті прецеденти, модулі та тригери. Описана методика та системні вимоги комп’ютера користувача для роботи з системою.
The purpose of the master's work is to create an automated system for a cinema cashier in order to facilitate the processes of ticket sales and reporting related to this field of activity. The developed system is aimed at automating cinema customer service in order to improve the quality of services, minimize errors and speed up the process. The C# programming language was used to develop this task. The development of the graphical interface was carried out using Windows Forms, which is part of the Microsoft .Net Framework, and for this, the advantages of the Visual Studio 2022 environment were used. To perform this work, the subject area of customer service at enterprises was described and analyzed, and an overview of common systems for cinemas was made, the main means of software development used in this project were considered. The main processes of system design are simulated, precedents, modules and triggers are considered. The method and system requirements of the user's computer for working with the system are described.
Content: ВСТУП 7 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ 9 1.1. Загальні положення 9 1.2. Огляд систем аналогічної направленості 10 1.2.1. «RTS Solutions» 10 1.2.2. «LayoutIndex» 11 1.3 Аналіз вимог до програмного забезпечення 12 2. ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 14 2.1 Мова програмування С# 15 2.2 Visual Studio 2022 15 2.3 Entity Framework 16 2.4 СУБД MySQL Server 19 3. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 20 3.1 Проектування бази даних 20 3.2 Проектування відношень між акторами і прецедентами 24 3.3 Структура проекту 25 3.4 Тестування програмного продукту 32 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 38 СИТУАЦІЯХ 38 4.1 Охорона праці 38 4.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях 41 4.2.1 Параметри робочого місця 42 4.2.2 Вимоги до освітленості і повітряного середовища в робочій зоні 44 4.2.3 Допустимі рівні звуку на робочих місцях 46 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49 ДОДАТКИ 51
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44489
Copyright owner: © Лисенко Микола Олександрович, 2023
References (Ukraine): 1. Офіційна документація С#. – [Електронний ресурс] - 2023 Режим доступу: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/.
2. Joseph Albahari. C# 7.0 in a Nutshell: The Definitive Reference 1st Edition / Joseph Albahari. – 41 E University Ave, Champaign, IL 61820,: O'Reilly Media; 1 edition. – 1088 с.
3. Офіційна документація Visual Studio. – [Електронний ресурс] – 2023 Режим доступу https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/?view=vs-2022.
4. Офіційна документація MySql. – [Електронний ресурс] - 2023 Режим доступу: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/.
5. Jamie Chan. SQL: Learn SQL (using MySQL) in One Day and Learn It Well. SQL for Beginners with Hands-on Project. / Jamie Chan. – 2711 Centerville Road Suite 400 Wilmington, DE 198: Amazon Digital Services LLC. – 166 с.
6. James A. O'Brien. Introduction to Information Systems / James A. O'Brien, George M. Marakas., 2010. – 592 с. – (15, ілюстроване).
7. Kenneth C. Laudon. Management Information System / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon., 2016. – 720 с.
8. Scott W. Amble. The Elements of UML(TM) 2.0 Style / Scott W. Amble. – 202 с.
9. Craig Larman. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition) / Craig Larman.. – 736 с.
10. Закон України Про охорону праці: [Електронний ресурс] – Режим доступу: URL: https://urst.com.ua/download_act/pro_okhoronu_pratsi.
11. Про затвердження Типового положення про службу охорони праці. (НПАОП 0.00-4.35-04) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1526-04#Text.
12. Методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «магістр» всіх спеціальностей денної та заочної (дистанційної) форми навчання «БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» / В. С. Стручок – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., - 156 с. Отримано з https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39196
13. Навчальний посібник «ТЕХНОЕКОЛОГІЯ ТА ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА. ЧАСТИНА «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»» / автор-укладач В. С. Стручок – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., - 156 с. Отримано з https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39424
14. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи освітнього рівня “магістр” студентами усіх форм навчання для напряму підготовки 121 – “Інженерія програмного забезпечення” / Укладачі : Петрик М.Р., Михалик Д.М., Кінах Я.І., Гладьо С.В., Цуприк Г.Б. – Тернопіль : Вид- во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016 – 26 с.
15. Методичні рекомендації по виконанню розділу техніко- економічного обґрунтування дипломних робіт студентами технічних спеціальностей напряму підготовки 8.05010302 «Інженерія програмного забезпечення» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / Укладачі: Петрик М.Р., Михалик Д.М., Кінах Я.І., Гладьо С.В., Цуприк Г.Б. – Тернопіль: Вид- во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016 – 28 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:121 — інженерія програмного забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Lysenko_2023.pdf1,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools