Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44483
Title: Розробка Android - застосунку мовою Java для пошуку та збору інформації в середовищі Eclipse
Other Titles: Development of an Android application in Java language for searching and collecting information in the Eclipse environment
Authors: Дарнобит, Назар Ярославович
Darnobyt, Nazar
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Дарнобит Н. Я. Розробка Android - застосунку мовою Java для пошуку та збору інформації в середовищі Eclipse: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю „121 — інженерія програмного забезпечення“ / Н. Я. Дарнобит. — Тернопіль: ТНТУ, 2023. — 76 с.
Issue Date: Dec-2023
Submitted date: Dec-2023
Date of entry: 7-Feb-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Цуприк, Галина Богданівна
Committee members: Лещишин, Юрій Зіновійович
UDC: 004.9
Keywords: 121
інженерія програмного забезпечення
архітектура
бази даних
інтернет
сервер
застосунок
Android
MySQL
Java
Number of pages: 76
Abstract: Об’єктом дослідження є вдосконалення можливості доступу та пошуку необхідних даних різних категорій, а вже предметом дослідження є вже конкретно розробка застосунку призначеного для збору та пошуку інформації через бібліотеки даних з використанням можливостей сучасних ІТ технологій та алгоритмів. Метою роботи – розробити універсальний застосунок призначенням якого буде пошук та збір інформації через бібліотеки даних . Для розробки використано сучасні інформаційні технології, зокрема трирівнева модель архітектури, Android SDK, середовище Eclipse, мова програмування Java, база даних MySQL, СКБД — phpMyAdmin.
The object of the research is the improvement of the ability to access and search for the necessary data of various categories, and the subject of the research is specifically the development of an application designed to collect and search for information through data libraries using the capabilities of modern IT technologies and algorithms. The goal of the work is to develop a universal application, the purpose of which will be the search and collection of information through data libraries. For development, modern information technologies were used, in particular, three-level architecture model, Android SDK, Eclipse environment, Java programming language, MySQL database, DBMS — phpMyAdmin.
Content: ЗМІСТ Вступ 5 1 Розробка програмного додатку 7 1.1 Аналіз вимог до програмного додатку 7 1.1.1 Аналіз предметної області 7 1.1.2 Постановка завдання 8 1.1.3 Пошук актантів, варіантів використання 9 1.2 Проєктування програмного додатку 11 1.2.1 Побудова схеми бази даних 11 1.2.2 Побудова діаграми класів 22 1.2.3 Моделювання архітектури застосунку 23 1.3 Конструювання програмного додатку 24 1.3.1 Вибір засобів, мови та середовища для розробки 24 1.3.2 Серверна частина 28 1.3.3 Клієнтська частина, розробка додатка 36 1.4 Розгортання програмної системи та системні вимоги 46 2 Тестування програмної системи 48 2.1 План тестування 48 2.2 Розробка тестів 49 3 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 55 3.1 Охорона праці 56 3.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях 62 3.2.1 Визначення, причини виникнення та класифікації надзвичайних ситуацій 62 Висновки 66 Перелік джерел посилання 67 ДОДАТКИ 71 Додаток А Слайди презентації Додаток Б Апробація результатів роботи Додаток В Відгук та рецензія
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44483
Copyright owner: © Дарнобит Назар Ярославович, 2023
References (Ukraine): 1. М.Р. Петрик, Д.М. Михалик, О.Ю. Петрик, Г.Б. Цуприк. Методичні вказівки до виконання атестаційної роботи магістра за спеціальністю 121 – “Інженерія програмного забезпечення” для усіх форм навчання [Текст] – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – 2020 – 27 с.
2. Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Ю.В.Нікольський, В.В.Пасічник, Ю.М.Щербина – Львів: Магнолія Плюс, 2007. – 608 с.
3. Інформаційні технології видобутку даних (Data mining, високопродуктивні обчислення у складних системах): навчальний посібник ІВ Бойко, МР Петрик, Г Цуприк - 2020
4. Дискретні структури (Алгебраїчні та числові системи, комбінаторний аналіз) : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів / Укладач : Бойко І.В., Петрик М.Р., Цуприк Г.Б. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 – 64 с.
5. Моделювання та видобуток даних (висопродуктивні обчислення у великих алгебраїчних та числових системх, комбінаторному аналізі): навчальний посібник. Тернопіль: : ТНТУ 2019 – 62 с.
6. Сутність_—_зв'язок [Електронний ресурс] – Режим доступу : URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Модель_«сутність_—_зв'язок»
7. James Rumbaugh, Ivar Jacobson, Grady Booch (1999). The unified modeling language reference manual (англ.). Addison Wesley Longman Inc. ISBN 0-201-30998-X
8. База даних [Електронний ресурс] – Режим доступу : URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4% D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
9. Реляційна база даних [Електронний ресурс] – Режим доступу: URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Реляційна_база_даних
10. Oracle [Електронний ресурс] – Режим доступу: URL: www.omega.ru/oracleinfo.html
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:121 — інженерія програмного забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Darnobyt_2023.pdf2,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools