Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44478
Title: Розробка односторінкового веб-застосунку (SPA) з використанням Vue.js і React
Other Titles: Single page web application (SPA) development using Vue.js and React
Authors: Пасіка, Дмитро Романович
Pasika, Dmytro
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Пасіка Д. Р. Розробка односторінкового веб-застосунку (SPA) з використанням Vue.js і React: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю „121 — інженерія програмного забезпечення“ / Д. Р. Пасіка. — Тернопіль: ТНТУ, 2023. — 120 с.
Issue Date: Dec-2023
Submitted date: Dec-2023
Date of entry: 6-Feb-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Цуприк, Галина Богданівна
Committee members: Литвиненко, Ярослава Володимирович
UDC: 004.9
Keywords: 121
інженерія програмного забезпечення
односторінковий веб-застосунок
SPA
Vue.js
React
архітектура
фреймворк
бібліотека
веб-компоненти
Number of pages: 120
Abstract: Мета роботи полягає у порівнянні React та Vue, розробці односторінкового веб застосунку (SPA) з використанням бібліотеки React та односторінкового веб-застосунку (SPA) з використанням фреймворку Vue.js, подальшого їх порівняння. В кваліфікаційній роботі проаналізовані ключові аспекти та відмінності бібліотек та фреймворків, а саме React та Vue.js. Проведено порівняльний аналіз та досліджено переваги і недоліки даних підходів реалізації програмних застосунків типу SPA. Розроблено веб-застосунок.
The objective of this work is to compare React and Vue by developing a Single Page Application (SPA) using the React library and another SPA using the Vue.js framework, followed by their comparative analysis. In this qualification work, key aspects and differences of the libraries and frameworks, specifically React and Vue.js, are analyzed. A comparative analysis is conducted, exploring the advantages and disadvantages of these approaches in implementing SPA-type software applications. A web application has been developed.
Content: Зміст ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 7 ВСТУП 8 1 ОГЛЯД ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ РОЗРОБКИ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ 12 1.1 Веб застосунки 12 1.2 Застосування односторінкових веб-застосунків 16 1.3 Основні проблеми односторінкових веб-застосунків 18 1.4 Фреймворки та бібліотеки, різниця та значення в розробці веб застосунків 20 1.5 Проблеми використання фреймворків та бібліотек в односторінкових веб-застосунках 20 1.6 Апаратне та програмне забезпечення веб-систем та інструменти розробки SPA 21 1.7 Висновки огляду предметної області розробки веб застосунків 23 2 МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ РОЗРОБКИ SPA З ВИКОРИСТАННЯМ REACT ТА VUE.JS АРХІТЕКТУРА ТА ПРИНЦИПИ REACT І VUE.JS 24 2.1 Архітектура та принципи React і Vue.js 24 2.2 Компоненти React і Vue.js 27 2.3 Стан в React і Vue.js 30 2.4 Менеджери стану додатку в React та Vue.js 34 2.5 Реактивність React та Vue.js 39 2.6 Методи життєвого циклу React та Vue 46 2.7 Тестування 54 2.8 Масштабованість та продуктивність 56 2.9 Висновки дослідження методів і алгоритмів роботи SPA з використанням Reavt та Vue.js 57 3 ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ОДНОСТОРІНКОВОГО ВЕБ-ЗАСТОСУНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ REACT І VUE.JS 58 3.1 Вибір інструментів та налаштування робочого середовища 58 3.2 Ініціалізація проекту 60 3.3 Розробка функціональності 65 3.4 Тестування 73 3.5 Висновки дослідження особливостей розробки систем односторінкових веб-додатків 77 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 78 4.1 Охорона праці 78 4.2 Шкідливі та небезпечні фактори при використанні комп’ютерних систем та захист від них користувачів 83 4.3 Оцінка стійкості системи управління підприємством 86 ВИСНОВОК 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 92 ДОДАТОК А АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ 95 ДОДАТОК Б ЛІСТИНГ КОДУ 97
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44478
Copyright owner: © Пасіка Дмитро Романович, 2023
References (Ukraine): 1. React The library for web and native user interfaces [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://react.dev/.
2. The Progressive JavaScript Framework [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://vuejs.org/.
3. Stefanov S. React: Up & Running / Stoyan Stefanov, 2021. – (O\'Reilly Media, Inc.).
4. Macrae C. Vue.js: Up and Running / Callum Macrae, 2018.
5. Adam F. Pro React 16 / Freeman Adam, 2019.
6. Robin W. The Road to React / Wieruch Robin, 2017.
7. Haverbeke M. Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming / Marijn Haverbeke, 2018.
8. Wilson G. Software Design by Example: A Tool-Based Introduction with JavaScript / Greg Wilson, 2022. – 339 с.
9. Sekuloski R. JavaScript From Zero to Hero: The Most Complete Guide Ever, Master Modern JavaScript Even If You’re New to Programming / Rick Sekuloski., 2022. – 390 с.
10. Cherny B. Programming TypeScript: Making Your JavaScript Applications Scale / Boris Cherny, 2019.
11. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software / E.Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides., 1995. – 396 с. – (1).
12. Стручок В. С. БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ / В. С. Стругок. – Тернопіль. – 156 с. – (ФОП Паляниця В. А).
13. М.Р. Петрик, Д.М. Михалик, О.Ю. Петрик, Г.Б. Цуприк. Методичні вказівки до виконання атестаційної роботи магістра за спеціальністю 121 – “Інженерія програмного забезпечення” для усіх форм навчання [Текст] – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – 2020 – 27 с.
14. Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Ю.В.Нікольський, В.В.Пасічник, Ю.М.Щербина – Львів: Магнолія Плюс, 2007. – 608 с.
15. Інформаційні технології видобутку даних (Data mining, високопродуктивні обчислення у складних системах): навчальний посібник ІВ Бойко, МР Петрик, Г Цуприк - 2020
16. Дискретні структури (Алгебраїчні та числові системи, комбінаторний аналіз) : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів / Укладач : Бойко І.В., Петрик М.Р., Цуприк Г.Б. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 – 64 с.
17. Моделювання та видобуток даних (висопродуктивні обчислення у великих алгебраїчних та числових системх, комбінаторному аналізі): навчальний посібник. Тернопіль: : ТНТУ 2019 – 62 с.
18. Д.Р. Пасіка, Г.Б. Цуприк - Збірник тез доповідей VІІ науково-технічна конференція «Інформаційні моделі, системи та технології». Розробка одностороннього вкб-застосунку з використанням Vue.js і React: порівняльний аналіз продуктивності, користувацького досвіду та доцільності. – Тернопіль 13-14 грудня 2023
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:121 — інженерія програмного забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Pasika_D_2020.pdf1,95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools