Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44476
Title: Розробка веб-сервісу взаємодії з блокчейном Ethereum для фінансової платформи мовою Python
Other Titles: Development of a web service of interaction with the Ethereum blockchain for a financial platform in Python
Authors: Орлов, Володимир Сергійович
Orlov, Volodymyr
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Орлов В. С. Розробка веб-сервісу взаємодії з блокчейном Ethereum для фінансової платформи мовою Python : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю „121 — інженерія програмного забезпечення“ / В. С. Орлов. — Тернопіль: ТНТУ, 2023. — 106 с.
Issue Date: Dec-2023
Submitted date: Dec-2023
Date of entry: 6-Feb-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Ясній, Олег Петрович
Committee members: Марценко, Сергій Володимирович
UDC: 004.9
Keywords: 121
інженерія програмного забезпечення
Python
FastAPI
веб-сервіс
блокчейн
Number of pages: 106
Abstract: Мета проекту: розробити веб-сервіс для взаємодії з блокчейном Ethereum, який дозволяє управляти гаманцями, обробляти транзакції та моніторити стан блокчейну. Для створення цього веб-сервісу було використано Python та FastAPI. Як систему керування базами даних обрано PostgreSQL, а також використано Docker для контейнеризації сервісу. Користь проекту полягає у зростаючій потребі сучасного ринку у безпечних і ефективних рішеннях для обігу цифрових активів. Веб-сервіс значно спрощує процеси взаємодії з блокчейном, економить час користувачів та підвищує безпеку їхніх операцій. Розроблена система дозволяє швидко та ефективно виконувати транзакції в Ethereum, забезпечуючи зручний інтерфейс для користувачів. Особливу увагу приділено оптимізації швидкості обробки запитів і забезпеченню високого рівня безпеки даних користувачів.
Project goal: to develop a web service for interacting with the Ethereum blockchain, which allows you to manage wallets, process transactions and monitor the state of the blockchain. Python and FastAPI were used to create this web service. PostgreSQL was chosen as the database management system, and Docker was used to containerize the service. The project's benefit lies in the growing need of the modern market for secure and efficient solutions for the circulation of digital assets. The web service greatly simplifies the processes of interacting with the blockchain, saves users' time and increases the security of their operations. The developed system allows for fast and efficient execution of transactions in Ethereum, providing a user-friendly interface. Particular attention is paid to optimizing the speed of request processing and ensuring a high level of user data security.
Content: ЗМІСТ ВСТУП 8 1 АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 10 1.1 Загальні положення 10 1.2 Змістовний опис і аналіз предметної області 11 1.2.1 Теоретичні основи блокчейну 11 1.2.2 Різновиди та особливості блокчейнів 13 1.2.3 Алгоритми консенсусу 14 1.2.4 Принцип роботи блокчейну Ethereum 15 1.2.5 Принцип роботи транзакцій у блокчейні Ethereum 16 1.3 Постановка задачі 18 1.4 Аналіз вимог до програмного забезпечення 20 1.4.1 Аналіз нефункціональних вимог додатку 20 1.4.2 Аналіз функціональних вимог додатку 22 2 ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ 33 2.1 Вибір моделі проектування 33 2.2 Розробка бізнес моделі 34 2.2.1 Опис потоку подій 36 2.3 Опис мови програмування та середовища розробки 41 2.4 Архітектура програмного забезпечення 43 2.4.1 Монолітна архітектура сервісу обробки запитів 43 2.4.2 Структура модулю 45 2.5 Опис функціональності модулів 47 2.6 Проектування бази даних 50 2.7 Процес розвертання застосунку 60 3 РОЗРОБКА ТА ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62 3.1 Реалізація ключових модулів 62 3.2 Тестування програмного забезпечення та оцінка якості 69 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 79 4.1 Охорона праці 79 4.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях 82 ВИСНОВКИ 88 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 90 ДОДАТКИ 92 Додаток A – Публікація у науковому виданні 93 Додаток Б – Лістинг коду інформаційної системи 95 Додаток Г – Диск із кваліфікаційною роботою магістра 106
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44476
Copyright owner: © Орлов Володимир Сергійович, 2023
References (Ukraine): 1. М.Р. Петрик, Д.М. Михалик, О.Ю. Петрик, Г.Б. Цуприк. Методичні вказівки до виконання атестаційної роботи магістра за спеціальністю 121 – “Інженерія програмного забезпечення” для усіх форм навчання [Текст] – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – 2020 – 27 с.
2. Інформаційні технології видобутку даних (Data mining, високопродуктивні обчислення у складних системах): навчальний посібник ІВ Бойко, МР Петрик, Г Цуприк – 2020
3. Python Developer Documentation [Елекронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://docs.python.org/3/.
4. Bitcoin Documentation Reference [Елекронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://developer.bitcoin.org/reference/
5. Пасічник О.Г. Основи веб-дизайну [Текст]: навч.посібн. / О.Г.Пасічник, О. В. Пасічник, І. В. Стеценко. – К. : Вид. група BHV, 2009 – 336 с.
6. OpenAPI Specification Guide [Елекронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://swagger.io/specification/.
7. Ethereum Developers Documentation [Елекронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ethereum.org/en/developers/docs/.
8. FastAPI Framework How To Guide [Елекронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://fastapi.tiangolo.com/.
9. Susan J. Flower. Production-Ready Microservices: Building Standardized Systems Across an Engineering Organization 1st Edition [Текст] / Susan J. Flower. – O’Reilly, 2016. – 124 c.
10. David Beazley, Brian K. Jones. Python Cookbook, 3rd Edition [Текст] / David Beazley. – O’Reilly, 2013. – 244 c.
11. Antony Lewis. The Basics of Bitcoins and Blockchains: An Introduction to Cryptocurrencies and the Technology that Powers Them (Cryptography, Derivatives Investments, Futures Trading, Digital Assets, NFT) [Текст] / Antony Lewis. – Mango, 2018. – 308 c.
12. Andreas Antonopoulos, Gavin Wood Ph.D. Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps 1st Edition / Gavin Wood Ph.D. – O’Reilly Media, 2018. – 269c.
13. Пасічник В. В. Веб-технології [Текст]: підруч. / В. В. Пасічник, О.В. Пасічник, Д. І. Угрин. – Львів : Магнолія 2013. – 336 с.
14. Docker Developer Documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://docs.docker.com/develop/.
15. Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-18#Text.
16. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99 [Електронний ресурс]. – 1999. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va042282-99#Text.
17. Основні причини аварій літаків [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://suspilne.media/7904-letiti-bez-strahu-vidpovidaemo- na-najposirenisi-zapitanna-pro-aviakatastrofi/.
18. Комп'ютерний зоровий синдром [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://linza.com.ua/uk/articles/blog/kompyuternyy- zritelnyy-sindrom-simptomy-i-lechenie/.
19. Методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «магістр» всіх спеціальностей денної та заочної (дистанційної) форм навчання «БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» / В.С. Стручок –Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., –156 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:121 — інженерія програмного забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Orlov_V_2023.pdf3,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools