Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42753
Title: Менеджмент і підприємництво: опорний конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальності 053 «Психологія»
Authors: Владимир, Ольга Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Владимир О. М. Менеджмент і підприємництво: опорний конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальності 053 «Психологія». Тернопіль, ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2023. 132 с.
Issue Date: 2023
Submitted date: 2023
Date of entry: 15-Nov-2023
Country (code): UA
Keywords: підприємсництво, менеджмент, бізнес, фінансування, інвестиції, комерційна діяльність, оподаткування
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42753
Copyright owner: Владимир Ольга Михайлівна, 2023
URL for reference material: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=TmDBwFIAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=TmDBwFIAAAAJ:rOcdG6UcVlcC
References (Ukraine): Владимир О. М. Фінансування підприємницької діяльності. Економіка і бізнес [підручник] / за ред. Л. Г. Мельника, О. І. Карінцевої. Суми: Університетська книга, 2021. 316 с.
Владимир О. Особливості політики економічного націоналізму у міжнародній практиці. Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarządzania i nowoczesnej inżynierii [Monografia]. / pod redakcją R. Runiewicz, I. Przychockiej, L. Milewskiego. Wydanie 1. Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo Sp.z o.o. 2021. С. 387-403
Владимир О. Розвиток інноваційного виробництва – шлях подолання бідності // «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25 травня 2020). Видавництво Львівської політехніки, С.289-290.
Владимир О. М. Основні тенденції розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу та сфери туризму у 2019-2021 роках Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 8-9 квіт., 2021 р. / М-во освіти і науки України; Інститут модернізації змісту освіти; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 350 с.
Владимир О. М. Психологічні особливості суспільства як ключовий фактор реформацій національної економіки. Галицький економічний вісник. 2019. № 1(56). С. 26-39. [фахове видання]
Владимир О., Бажанова Н. Суспільні виклики та соціальна відповідальність бізнесу у час війни. Соціально-економічні проблеми і держава. 2022. Вип. 2 (27). С. 45-62. Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22vomucv.pdf [фахове видання]
Владимир О., Капаць К. Корпоративна соціальна відповідальність у час війни. Соціальна відповідальність як основа інноваційного розвитку бізнесу: матеріали Х-ої Всеук. наук.-практ. конф., пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України М.Г. Чумаченка., (Тернопіль, 18 листопада 2022 р.) Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 100 с. С. 27-28. 18.
Владимир О.М. Банківський та реальний сектори – ключові складові розвитку національної економіки. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2020. Вип.2. С. 93-107. [фахове видання]
Владимир О.М. Порушення соціальної справедливості як фактор дисбалансу розвитку національної економіки України. Соціально-економічні проблеми і держава електрон. версія журн. 2018. Вип. 2 (19). С. 132-150. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18vomneu.pdf [фахове видання]
Владимир О.М. Соціо-психологічні засади розвитку національної економіки України. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (26.01.2019). Полтава: ЦФЕНД, 2019. Т.2, С. 29-30.
Владимир О.М. Стратегічні напрями розвитку національної економіки України в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій. Вісник ТНЕУ. 2019. №3. С.7-21. [фахове видання]
Владимир О. Національна грошова одиниця України: історичні аспекти розвитку та особливості найменування / Ольга Владимир // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2017. – Вип.1 (16). – С. 32-48. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17vomptb.pdf
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчальна література кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Менеджмент і підприємництво_лекції.docx321,94 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools