Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42593

Title: Information technology platform for monitoring infectious diseases
Other Titles: Інформаційно-технологічна платформа моніторингу інфекційних захворювань
Authors: Станько, Андрій Андрійович
Stanko, Andrii
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Stanko A. Information technology platform for monitoring infectious diseases / Andrii Stanko // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2023. — Vol 110. — No 2. — P. 98–110.
Bibliographic description (International): Stanko A. (2023) Information technology platform for monitoring infectious diseases. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 110, no 2, pp. 98-110.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (110), 2023
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University;, 2 (110), 2023
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 110
Issue Date: 20-Jun-2023
Submitted date: 20-Mar-2023
Date of entry: 11-Sep-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.02.098
UDC: 004.9
Keywords: Інтернет речей
платформа інформаційних технологій
пристрої віддаленого моніторингу
штучний інтелект
аналітика даних
відстеження контактів
вірусні захворювання
internet of things
information technology platform
remote monitoring devices
artificial intelligence
data analytics
contact tracing
viral diseases
Number of pages: 13
Page range: 98-110
Start page: 98
End page: 110
Abstract: Дослідження, проведені для стримування поширення інфекційних захворювань у містах, підтверджують, що технології вносять свій вагомий внесок. Значна кількість наукових досліджень аналізують вплив технологій на пандемію covid-19 у різних аспектах. Однак проблеми, пов'язані з упровадженням систем моніторингу на базі Інтернету речей, не досліджуються глибоко, вони пов’язані з проектуванням систем, їх імплементації в повсякденне життя. Це дослідження надає актуальний аналіз, як технології допомагають боротися з інфекційними захворюваннями. Поряд з цим розглядаємо основні виклики, з якими стикаються користувачі таких технологій, а саме: конфіденційність, безпека, масштабування тощо. В результаті можемо стверджувати, що пов’язані технології мають значний вплив на виявлення, відстеження та стримування вірусів. Організація й пересування людини має великий вплив на частоту контактів, що, як наслідок, впливає на передавання, поширення та стійкість хвороботворних патогенів. Пошук контактних структур інфекційних хвороб з огляду на мобільність людини – вимагає чіткого врахування просторових і тимчасових вимірів передавання патогенів, які залежать від типу збудника і способу його передавання, кількості контактів та місця розташування. Платформа, яка може допомогти збирати й аналізувати дані, в основному залежить від наявності доступу до точних деталей щодо різних факторів. Отже, отримання інформації має першочергове значення для розроблення такої технологічної платформи. Використовуючи передові технології та інструменти, такі, як IoT, пристрої віддаленого моніторингу, GPS, штучний інтелект та аналіз даних, програми відстеження контактів можуть забезпечити додатковий рівень захисту, коли йдеться про моніторинг і контроль життя та здоров’я людей. Запропоновано підхід для забезпечення ефективного впровадження ІТ-платформи моніторингу за інфекційними захворюваннями, а також сформовано групу ролей. Такий підхід полегшує запуск платформи, розподіляючи роботу між призначеними ролями та зменшуючи навантаження на ресурси охорони здоров’я й інші міські служби.
Research conducted to curb the spread of infectious diseases in cities confirms that technology is making a significant contribution. A significant number of scientific studies analyze the impact of technology on the covid-19 pandemic in various aspects. However, the problems associated with the implementation of monitoring systems based on the Internet of Things are not studied in depth, they are related to the design of systems, their implementation in everyday life. This research provides an up-to-date analysis of how technology is helping to fight infectious diseases. Along with this, we consider the main challenges faced by users of such technologies, namely: privacy, security, scalability, etc. As a result, we can say that related technologies have a significant impact on the detection, tracking and containment of viruses. The organization and movement of a person has a great influence on the frequency of contacts, which, as a result, affects the transmission, spread and persistence of disease-causing pathogens. The search for contact structures of infectious diseases in view of human mobility requires a clear consideration of the spatial and temporal dimensions of pathogen transmission, which depend on the type of pathogen and the method of its transmission, the number of contacts and location. A platform that can help collect and analyze data mainly depends on having access to accurate details about various factors. Therefore, obtaining information is of prime importance for the development of this kind of technological platform. Using advanced technologies and tools such as IoT, remote monitoring devices, GPS, artificial intelligence and data analytics, contact tracing programs can provide an extra layer of protection when it comes to monitoring and controlling people's lives and health. The proposed approach to ensure the effective implementation of the IT platform for monitoring infectious diseases, as well as the formed group of roles. This approach makes it easier to launch the platform, distributing work between assigned roles and reducing the burden on health care resources and other city services.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42593
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
URL for reference material: https://doi.org/10.1093/jue/juaa012
https://doi.org/10.5120/ijca2019918763
https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2017.06.018
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2992341
https://doi.org/10.1109/ICECDS.2017.8389935
https://doi.org/10.1109/ICEIEC.2016.7589744
https://doi.org/10.1109/IoT-SIU.2018.8519853
https://doi.org/10.1109/GreenCom-iThings-CPSCom.2013.384
https://doi.org/10.1109/I-SMAC47947.2019.9032474
https://doi.org/10.1186/s40537-019-0268-2
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckn119
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-digital-self/202004/gps-tracking-in-the-era-covid-19
https://www.geospatialworld.net/blogs/how-iot-can-help-fight-covid-19-battle/
https://doi.org/10.1109/IMIS.2012.26
https://doi.org/10.1109/JIOT.2013.2296516
https://doi.org/10.3390/s23031330
https://doi.org/10.3390/bios13020181
https://doi.org/10.11591/ijeecs.v5.i1.pp234-242
https://doi.org/10.1002/adma.202301627
https://doi.org/10.35940/ijitee.B6477.129219
https://doi.org/10.19072/ijet.953560
https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.02.005
https://doi.org/10.1016/j.comcom.2010.01.013
https://doi.org/10.1038/nphys1760
https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1549981
https://doi.org/10.1038/s41591-018-0300-7
https://doi.org/10.1186/s12940-018-0386-x
https://doi.org/10.1038/s41746-018-0058-9
https://doi.org/10.1016/j.ipm.2018.04.011
https://doi.org/10.1038/s41746-018-0029-1
https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2018.05.015
https://doi.org/10.3322/caac.21552
https://doi.org/10.1016/bs.host.2020.09.002
https://doi.org/10.1109/MDM.2011.103
References (International): 1. Santiago-Alarcon D., & MacGregor-Fors I. Cities and pandemics: urban areas are ground zero for the transmission of emerging human infectious diseases. Journal of Urban Ecology. 2020. No. 6 (1). P. 1–3. https://doi.org/10.1093/jue/juaa012
2. Yusuf P., Kashiful H., Firoj P., Mumdouh M. The internet of things (IoT) and its application domains. Int. J. Comput. Appl. 2019. No.182. P. 36–49. https://doi.org/10.5120/ijca2019918763
3. Qi J., Yang P., Min G., Amft O., Dong F., Xu L. Advanced internet of things for personalised healthcare systems: A survey – Pervasive Mob. Comput. 2017. Vol. 41. P. 132–149. https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2017.06.018
4. Chamola V., Hassija V., Gupta V., Guizani M. A comprehensive review of the COVID-19 pandemic and the role of IoT, drones, AI, blockchain, and 5g in managing its impact. IEEE Access. 2020. Vol. 8. P. 90225–90265. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2992341
5. Dudhe P. V., Kadam N. V., Hushangabade R. M. and Deshmukh M. S. Internet of Things (IOT): An overview and its applications. In: 2017 International Conference on Energy, Communication, Data Analytics and Soft Computing (ICECDS). Chennai. 2017. P. 2650–2653. https://doi.org/10.1109/ICECDS.2017.8389935
6. Tang H., Shi J. and Lei K. A smart low-consumption IoT framework for location tracking and its real application. In: 2016 6th International Conference on Electronics Information and Emergency Communication (ICEIEC). Beijing. 2016. P. 306–309. https://doi.org/10.1109/ICEIEC.2016.7589744
7. Bahuguna Y., Verma A. and Raj K. Smart learning based on augmented reality with android platform and its applicability. In: 2018 3rd International Conference On Internet of Things: Smart Innovation and Usages (IoT-SIU). Bhimtal. 2018. P. 1–5. https://doi.org/10.1109/IoT-SIU.2018.8519853
8. Hu F., Xie D. and Shen S. On the Application of the Internet of Things in the Field of Medical and Health Care. In: 2013 IEEE International Conference on Green Computing and Communications and IEEE Internet of Things and IEEE Cyber, Physical and Social Computing, Beijing. 2013. P. 2053–2058. https://doi.org/10.1109/GreenCom-iThings-CPSCom.2013.384
9. Goswami S. A., Padhya B. P. and Patel K. D. Internet of Things: Applications, Challenges and Research Issues. In: 2019 Third International conference on I-SMAC (IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud) (I-SMAC). Palladam. 2019. P. 47–50. https://doi.org/10.1109/I-SMAC47947.2019.9032474
10. Sachin K., Prayag T., Mikhail Z. Internet of things is a revolutionary approach for future technology enhancement: a review. J Big Data. 2019. Vol. 6 (111). https://doi.org/10.1186/s40537-019-0268-2
11. Nils R., Coker R., Atun R., McKee M. Health Systems and the Challenge of Communicable Diseases; Experiences from Europe and Latin America. European Journal of Public Health. 2009. Vol. 19. Iss. 1. P. 122. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckn119
12. Nosta J. GPS tracking in the era of covid-19. URL: https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-digital-self/202004/gps-tracking-in-the-era-covid-19. (accessed: 03.01.2023)
13. Choudhary M. How IoT can help fight covid-19 battle. URL: https://www.geospatialworld.net/blogs/how-iot-can-help-fight-covid-19-battle/. (accessed 09.02.2023)
14. Doukas C. and Maglogiannis I. Bringing IoT and Cloud Computing towards Pervasive Healthcare. In: Sixth International Conference on Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing. Palermo. 2012. P. 922–926. https://doi.org/10.1109/IMIS.2012.26
15. Jin J., Gubbi J., Marusic S. and Palaniswami M. An Information Framework for Creating a Smart City Through Internet of Things. In: IEEE Internet of Things Journal. 2014. Vol. 1. No. 2. P. 112–121. https://doi.org/10.1109/JIOT.2013.2296516
16. Gomes N., Pato M., Lourenço A.R., Datia N. A Survey on Wearable Sensors for Mental Health Monitoring. Sensors. 2023. Vol. 23.(3). P. 1330. https://doi.org/10.3390/s23031330
17. Kaur B., Kumar S., Kaushik B.K. Novel Wearable Optical Sensors for Vital Health Monitoring Systems. A Review. Biosensors. 2023. Vol. 13.(2). P. 181. https://doi.org/10.3390/bios13020181
18. Narassima M. S., Anbuudayasankar S. P., Vasudevan S., Shriram V., Abhinavaram J. Physicians’ and Users’ PerceptionsTtowards Wearable Health Devices. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. 2017. Vol. 5. P. 234. https://doi.org/10.11591/ijeecs.v5.i1.pp234-242
19. Min S., Kim D.H., Joe D.J., Kim B.W., Jung Y.H., Lee J.H., Lee K. J. Clinical Validation of Wearable Piezoelectric Blood Pressure Sensor for Continuous Health Monitoring. Advanced Materials. 2023. https://doi.org/10.1002/adma.202301627
20. Kabha R., Salameh F., Kamel A., Elbahi M., Mustafa H. M-Health applications use amongst mobile users in Dubai-UAE. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 2019. Vol. 9 (2). P. 5100–5110. https://doi.org/10.35940/ijitee.B6477.129219
21. Alqrnawi N., Myderrizi I. Covid-19 Quarantine Monitoring Based on Geofencing Technique. International Journal of Engineering Technologies (IJET). 2021. Vol. 7 (2). P. 39–46. https://doi.org/10.19072/ijet.953560
22. Pittoli F., Vianna H. D., Barbosa J., Butzen E., Gaedke M., da Costa J., dos Santos R. An intelligent system for prognosis of noncommunicable diseases’ risk factors. Telematics and Informatics. 2018. Vol. 35. (5) P. 1222–1236. https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.02.005
23. Boldrini C., Passarella A. HCMM: Modelling spatial and temporal properties of human mobility driven by users’ social relationships. Computer Communications. 2010. Vol. 33 (9). P. 1056–1074. https://doi.org/10.1016/j.comcom.2010.01.013
24. Song C., Koren T., Wang P., Barabási A. Modelling the scaling properties of human mobility. Nature physics. 2010. Vol. 6 (10). P. 818–823. https://doi.org/10.1038/nphys1760
25. Boese M., Moran A., Mallman M. Multi-local settlement mobilities. Journal of Ethnic and Migration Studies. 2020. Vol. 46 (15). P. 3277–3295. https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1549981
26. Topol E. High-performance medicine: the convergence of human and artifcial intelligence. Nat Med. 2019. Vol. 25 (1). P. 44–56. https://doi.org/10.1038/s41591-018-0300-7
27. VoPham T., Hart JE., Laden F., Chiang Y. Emerging trends in geospatial artifcial intelligence (geoAI): potential applications for environmental epidemiology. Environ Health. 2018. Vol. 17 (1). P. 40. https://doi.org/10.1186/s12940-018-0386-x
28. Shaban-Nejad A., Michalowski M., Buckeridge D. Health intelligence: how artificial intelligence transforms population and personalized health. NPJ digital medicine. 2018. Vol. 1 (1). P. 53. https://doi.org/10.1038/s41746-018-0058-9
29. Serban O., Thapen N., Maginnis B., Hankin C., Foot V. Real-time processing of social media with SENTINEL: A syndromic surveillance system incorporating deep learning for health classification. Information Processing & Management. 2019. Vol. 56 (3). P. 1166–1184. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2018.04.011
30. Rajkomar A., Oren E., Chen K., Dai A., Hajaj N., Hardt M., Dean J. Scalable and accurate earning with electronic health records. NPJ digital medicine. 2018. Vol. 1 (1). P. 18. https://doi.org/10.1038/s41746-018-0029-1
31. Istepanian R., Al-Anzi T. m-Health 2.0: new perspectives on mobile health, machine learning and big data analytics. Methods. 2018. Vol. 151. P. 34–40. https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2018.05.015
32. Bi W., Hosny A., Schabath M., Giger M., Birkbak, N., Mehrtash A., Aerts H. Artificial intelligence in cancer imaging: clinical challenges and applications. CA: a cancer journal for clinicians. 2019. Vol. 69 (2). P. 127–157. https://doi.org/10.3322/caac.21552
33. Lee T., Kakehashi M., Arni S. Network models in epidemiology. Handbook of Statistics. Elsevier. 2021. Vol. 44. P. 235–256. https://doi.org/10.1016/bs.host.2020.09.002
34. Giannotti F. Mobility, Data Mining and Privacy Understanding Human Movement Patterns from Trajectory Data. IEEE 12th International Conference on Mobile Data Management. Lulea. 2011. P. 4–5. https://doi.org/10.1109/MDM.2011.103
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2023, № 2 (110)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.