Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41147
Title: Розробка системи освітлення складської будівлі в с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області
Other Titles: Development of a lighting system for a warehouse building in the village of Velyka Oleksandrivka, Boryspil district, Kyiv region
Authors: Присяжнюк, Іван Олексійович
Prysiazhniuk, Ivan
Bibliographic description (Ukraine): Присяжнюк І. О. Розробка системи освітлення складської будівлі в с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“ / І. О. Присяжнюк. — Тернопіль : ТНТУ, 2023. — 72 с.
Issue Date: May-2023
Date of entry: 22-May-2023
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Костик, Любов Миколаївна
Kostyk, Liubov
UDC: 628.9
Keywords: 141
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
освітленість
світловий прилад
світловий потік
крива сили світла
коефіцієнт використання
робочий струм
автоматичний вимикач
illuminance
lighting device
luminous flux
light intensity curve
utilization factor
operating current
automatic switch
Number of pages: 72
Abstract: Проаналізовано класифікацію складських будівель. Визначено особливості проектування систем освітлення складських будівель. Проведено аналіз будівельних характеристик об’єкта проектування Здійснено вибір системи освітлення. Для усіх приміщень складської будівлі запропоновано використати систему загального рівномірного робочого освітлення. Для окремих приміщень вибрано систему аварійного освітлення. За допомогою методу коефіцієнта використання та пакету DIALux виконано моделювання та світлотехнічний розрахунок систем робочого та аварійного освітлення приміщень складської будівлі. На підставі результатів розрахунку встановлено, що сумарна потужність світильників системи робочого загального освітлення приміщень будівлі становить 8,69 кВт, а системи аварійного освітлення – 0,81 кВт. Проведено розрахунок електричної освітлювальної мережі робочого та аварійного освітлення на мінімум провідникового матеріалу. В результаті чого встановлено перерізи жил кабелів ділянок мережі, котрі живлять щити освітлення та світлові прилади. На основі результатів розрахунку по струму навантаження, вибрано апарати захисту.
The classification of warehouse buildings is analyzed. The design features of lighting systems of warehouse buildings are determined. An analysis of the construction characteristics of the design object was carried out. A lighting system was selected. It is proposed to use a system of general uniform working lighting for all premises of the warehouse building. An emergency lighting system has been selected for individual premises. With the help of the utilization factor method and the DIALux package, the modeling and light engineering calculation of the working and emergency lighting systems of the premises of the warehouse building was performed. Based on the results of the calculation, it was determined that the total power of the lamps of the working general lighting system of the premises of the building is 8.69 kW, and the emergency lighting system is 0.81 kW. The calculation of the electric lighting network for working and emergency lighting was carried out for a minimum of conductive material. As a result, the cross-sections of the cables of the network sections that feed the lighting boards and lighting devices have been established. Based on the results of the load current calculation, protection devices are selected.
Description: Проаналізовано класифікацію складських будівель. Визначено особливості проектування систем освітлення складських будівель. Проведено аналіз будівельних характеристик об’єкта проектування. Встановлено, що сумарна площа приміщень складської будівлі становить 2384,36 м2, з яких 75 % займають складські приміщення. Здійснено вибір системи освітлення. Для усіх приміщень складської будівлі запропоновано використати систему загального рівномірного робочого освітлення. Для окремих приміщень вибрано систему аварійного освітлення. Визначено значення нормованої освітленості для системи робочого освітлення приміщень складської будівлі. Виконано вибір напівпровідникових світлових приладів для систем робочого та аварійного освітлення складської будівлі. За допомогою методу коефіцієнта використання та пакету DIALux виконано моделювання та світлотехнічний розрахунок систем робочого та аварійного освітлення приміщень складської будівлі. На підставі результатів розрахунку встановлено, що сумарна потужність світильників системи робочого загального освітлення приміщень будівлі становить 8,69 кВт, а системи аварійного освітлення – 0,81 кВт. Розраховано значення сумарного світлового потоку світлових приладів з кривими сили світла К, Г та Л необхідного для забезпечення освітленості 75 лк на рівні підлоги складського приміщення прямокутної форма з довжиною та шириною відповідно 46,5 та 30 м та висотою встановлення світлових приладів 6,80 м.
Content: ВСТУП 6 1 АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ 8 1.1 Класифікація складських будівель 8 1.2 Особливості проектування систем освітлення складських будівель 11 1.3 Аналіз характеристик приміщень об’єкта проектування 14 1.4 Висновки до розділу 16 2 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ 17 2.1 Вибір нормованих параметрів систем освітлення приміщень складської будівлі 17 2.2 Вибір світлових приладів 20 2.3 Електрична освітлювальна мережа складської будівлі 24 2.4 Розрахунок електричної освітлювальної мережі на мінімум провідникового матеріалу 26 2.5 Розрахунок електричної освітлювальної мережі по струму навантаження та вибір апаратів захисту 33 2.6 Висновки до розділу 39 3 РОЗРАХУНКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ 40 3.1 Розрахунок коефіцієнта запасу 40 3.2 Світлотехнічний розрахунок системи освітлення приміщень складської будівлі за допомогою методу коефіцієнта використання 42 3.3 Моделювання та світлотехнічний розрахунок системи освітлення за допомогою пакету DIALux 47 3.4 Апроксимація залежності коефіцієнта нерозчеплення автоматичного вимикача 53 3.5 Висновки до розділу 56 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 58 4.1 Шляхи запобігання пожеж в складських приміщеннях 58 4.2 Класифікація надзвичайних ситуацій природного походження 59 4.3 Аналіз заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій 61 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 64 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 66 Додаток 1 69
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41147
Copyright owner: © Присяжнюк І.О., 2023
References (Ukraine): 1. ДБН В.2.2-43:2021. Будівлі та споруди. Складські будівлі. Загальні положення
2. ВИДИ СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ЇХ ВІДМІННІСТЬ. URL:https://ukrsklad.com.ua/stati/vidi-skladskix-prim%D1%96shhen/(дата звернення: 05.12.2022)
3. Костик Л.М. Курс лекцій з дисципліни «Проектування промислового освітлення» для студентів спеціальності 8.05070105 «Світлотехніка і джерела світла». Тернопіль: ТНТУ, 2015. 144 с.
4. Осадца Я.М. Курс лекцій з дисципліни “Світлотехнічні установки та системи” для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Тернопіль: ТНТУ, 2020. 144 с.
5. The IESNA LIGHTING HANDBOOK, Ninth Edition. Copyright © 2000 by the Illuminating Engineering Society of North America.
6. 3 СПОСОБИ ОСВІТЛЕННЯ ЦЕХУ/СКЛАДУ/ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ. URL:https://www.light-group.com.ua/about/novyny/3-sposoby osvitlennia-tsekhuskladu/ (дата звернення: 05.12.2022)
7. ДБН В.2.5 – 28 – 2018. Природне і штучне освітлення.– К.: Мінрегіон України, 2018.– 137 c.
8. ДСП77В. URL:https://vatra.ua/download/PDF_VATRA/prom/VATRA UKR_DSP77V.pdf/(дата звернення: 09.12.2022
9. ДСП46У.URL:https://vatra.ua/download/PDF_VATRA/prom/VATRA UKR_DSP46U.pdf(дата звернення: 09.12.2022)
10. ДСП11В (МОДЕЛЬ В). URL:http://vatra.ua/download/PDF_VATRA/prom/VATRA UKR_DSP11_(B).pdf/(дата звернення: 09.12.2022)
11. ДСП07У. URL: http://vatra.ua/download/PDF_VATRA/prom/VATRA UKR_DSP07U.pdf/(дата звернення: 09.12
12. ДСП65В. URL: http://vatra.ua/ukr/industrial-lighting/dsp65v VATRA/(дата звернення: 09.12.2022)
13. ДПО26В. URL:http://vatra.ua/ukr/office-lighting/dpo26v-VATRA/(дата звернення: 09.12.2022)
14. ДББ26В Селена-LED. URL:http://vatra.ua/ukr/office-lighting/dbb26u selena-led,lbb26u-selena-kll-VATRA/(дата звернення: 09.12.2022)
15. ДББ64В Селена. URL: http://vatra.ua/ukr/office lighting/%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA?keyword=%D0%B4%D0 %B1%D0%B164&limitstart=0&option=com_virtuemart&view=category&virtuemar t_category_id=0/(дата звернення: 09.12.2022)
16. ДПП06У (аварійний). URL:http://vatra.ua/ukr/office-lighting/dpp06u emergency-VATRA/(дата звернення: 09.12.2022)
17. ДБО02ВСП (АВАРІЙНИЙ). URL:http://vatra.ua/ukr/office lighting/dbo02vsp-emergency-VATRA/(дата звернення: 09.12.2022)
18. Київський кабельний завод «ЄВРОПАН». Каталог кабельної продукції. URL:https://europan.ua/wp content/uploads/2022/02/katalog_2022.pdf/(дата звернення: 12.12.2022
19. Електричне освітлення та опромінення. Методичні вказівки до практичноїроботи «Розрахунок перерізу проводів освітлювальної мережі за допустимими втратами напруги» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / / Р.В.Кушлик, Р.Р.Кушлик. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 14 с.
20. ГІД 34.20.178:2005 Проектування електричних мереж напругою 0,4- 110 кВ. Рекомендації.
21. Правила улаштування електроустановок. – К.: Мінрегіонвугілля України, 2017. – 617 с.
22. Автоматичні вимикачі серії УКРЕМ ВА-2017 URL: https://www.leoni-ukraine.com/uk/misceznakhodzhennja/leoni-vaering-sistems-ua gmbkh-strii/ (дата звернення: 22.12.2022)
23. Mean Well 50W Constant Power Mode LED Driver XLG-50 series URL: https://storage.sea.com.ua/tech_info//meanwell/XLG-50-spec.pdf /(дата звернення: 14.12.2022)
24. Говоров П.П., Пилипчук Р.В. Освітлення промислових обєктів. Навчальний посібник для студентів вищихзакладів освіти / П.П. Говоров, Р.В. Пилипчук, А.І. Токмань, В.В. Щиренко, Р.Ю. Яремчук —Тернопіль: Джура, 2008. -388., арк. іл.
25. Козар Р.О. Апроксимація залежностей коефіцієнта використання світлового потоку // Р.О. Козар; І.О. Присяжнюк; О.М. Рудницька; Т.М. Козак; Я.М. Осадца – Актуальні задачі сучасних технологій: :зб. тез доповідей ХІ міжнар. наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 7-8 грудня 2022) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. – С. 96.
26. Корчемний М.О. Ідентифікація технологічних об'єктів [Текст] :Навч.- метод. посіб. для студ. вузів, які навч. за спец. "Проф. навч. Комп'ютерні технол. в упр. та навч.", " Інж. та комп'ютерна графіка" / М. О. Корчемний. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 114 с.
27. ДБН В.1.1.7-2016. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги – К.: Мінрегіон України, 2017.– 47 c.
28. ДБН В.2.5.56-2014. Системи протипожежного захисту К.: Мінрегіон України, 2015.– 132 c.
29. Безпека в надзвичайних ситуаціях : навч. посібник для студентів ЗВО України : у 2 ч. Ч. 1: Надзвичайні ситуації / М. Л. Лисиченко, В. В. Вамболь, С. О. Вамболь, М. М. Кірієнко, І. А. Черепньов, В. М. Власовець ; за ред. М. Л. Лисиченка ; ХНТУСГ. – Харків : ТОВ “ПромАрт”, 2021. – 202 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Авторська довідка_Присяжнюк.docxАвторська довідка_Присяжнюк І.О.18,94 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Робота_ПРИСЯЖНЮК.pdfКваліфікаційна робота магістра_Присяжнюк І.О.5,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools