Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40980

Title: Лінгвоекологія: мова медицини: збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
Other Titles: Linguistic ecology: the language of medicine: Materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation
Bibliographic description (Ukraine): Лінгвоекологія: мова медицини: збірник наукових праць за матеріа- лами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 22 - 23 лютого 2023 року / наукова редакторка Тетяна Єщенко. Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2023. 428 с.
Conference/Event: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Лінгвоекологія: мова медицини»
Journal/Collection: Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Лінгвоекологія: мова медицини»
Issue Date: 22-Feb-2023
Date of entry: 5-May-2023
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 373.5.016
811.161.2
811.161.2
811.161.2
373.5.016
821:94(477)
008
BBK: 63.5(4Укр)
81(4Укр)
3.3(4Укр)
71(4Укр)
Number of pages: 428
Abstract: У збірнику наукових праць уміщено матеріали учасників усеукраїнської науково-прак- тичної конференції з міжнародною участю «Лінгвоекологія: мова медицини». Подано розвідки, в яких порушено проблеми збереження національної унікальности мови медицини, її зв’язок із етнічною аксіосферою; забезпечення її чистоти, відповідности національному способу мислен- ня українців. Охарактеризовано процес деросіянізації мови клінік, медичної практики в Україні як важливого етапу національного державотворення; десемантизацію базових ідеологем ра- дянської семіосфери в сучасному медичному дискурсі; окреслено роль Наукового товариства ім. Шевченка та Українського лікарського товариства у становленні мови медицини на рідно- мовній основі; вказано на культуру терміновживання й відродження національної мовної тра- диції в медицині; на функціонування медичної термінології у науковому, публіцистичному і художньому стилях. Розглянуто росіянізацію сфери медицини як інструмент експансії і неототалітаризму у часі московсько-української війни (2014-2022 рр.). Висвітлено питання терапії мови і мовлен- ня дітей і дорослих як новітню галузь мовленнєвої реабілітації. Для науковців у галузі українознавства, філологів, культурологів, істориків, лікарів.
Content: Вітальне слово ректора ...3 Вітальна промова президента СФУЛТ ...5 Віншування від голови лікарської комісії НТШ ...6 Вступні зауваги...13 ФІЛОЛОГІЯ. ТЕРМІНОЗНАВСТВО. ТЕКСТОЛІНГВІСТИКА Культура терміновживання й відродження національної мовної традиції в медицині. Функціонування медичних термінів у різних текстотипах Брус Марія, Ткачук Мар’яна Загальні назви осіб жіночої статі в контексті сучасної медичної термінології» ...18 Ворок Христина «Адже медицина знає такі хороби!»: функціонування медичної термінології у творчості Івана Франка» ...22 Гдакович Мар’яна Лікарство (лікарська справа) в поемі Івана Котляревського «Енеїда» ...31 Дільна Оксана Жіночі назви за фахом у медичній терміносистемі української мови ...36 Дружинець Марія Медико-правова термінологія: відношення протилежності та тотожності ...43 Жангазінова Руслана Запозичення у фаховій медичній термінології: кількісне співвідношення з питомими терміноодиницями. Виклики та потреби сучасного термінотворення ...48 Кіцера Олександр Афіксне термінотворення у мові медицини: типові помилки ...55 Кіцера Олександр До проблеми уживання прикметників у медичній термінології ...60 Кіцера Олександр Українське аналогове термінотворення у медицині ...64 Кордіяк Андрій, Кордіяк Олена Узгоджені та дискусійні питання сучасної медичної стоматологічної термінології ...70 Кочан Ірина Медична термінолексика очима лінгвіста ...75 Кравченко Євдокія До питання про граматичну варіантність у термінології ...82 Кругова Юлія Історія медичного терміновживання й відродження національної мовної традиції в медицині ...87 Lysenko Nataliya, Lytvynenko Olga, Kryvko Roman Features of the Semantic Structure of Antropomorphic and Zoomorphic Metaphor Terms and The Specificity of Their Translation ...96 Личук Марія Тенденції формування клінічної ветеринарної термінології ...103 Мазур Петро, Мазур Людмила, Горошко Євгенія Становлення медичної термінології в Українській Народній Республіці 1917-1920 р. р. (за Арсеном Річинським) ...108 Samoilenko Olena Some Controversies of Ukrainian Medical Terminology ...113 Syrotina Olena, Rozhkov Yurii Генезис термінології ветеринарної медицини (на прикладі англійської та української мов) ...119 Сікорська Ольга, Ханецька Антоніна Становлення та проблематика української медичної термінології ...128 Тепла Оксана Екстралінгвальні й інтерлінгвальні чинники появи ковід-новотворів ...134 Томашевська Олександра, Дзісь Євген Росіянізми в українській мові медицини ...140 Черкес Мар’яна, Черкес Надія Екологічний аспект сучасної української мови (на прикладі деяких атрибутивних конструкцій медичного мовлення оториноларингологів ...147 Яворська Лідія Про суржик, калькування і мовні покручі у навчальній фармацевтичній літературі за незалежності України ...154 Фахова комунікація. Мовотерапія. Деросіянізація мови клінік, медичної практики в Україні як важливий етап національного державотворення Гапон Надія Ґендерночутливе мовлення у психолінгвістичних підходах: розмисли про соціальні та професійні комунікації ...159 Єщенко Тетяна Екологія мови сучасної медичної документації у галузі охорони здоров’я ...165 Іваненко Ірина Проблема використання росіянізмів у творчих роботах студентів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця ...175 Колесникова Ірина Терапія мови: деякі зауваження ...180 Масний Зеновій-Тарас Зауваги про мову медицини ...185 Матущак Ірина Мовний пуризм на початку ХХ століття ...187 Сабельникова Тамара Екологія мови як чинник звільнення від колоніальної залежності (на матеріалі текстів медичного спрямування)» ...190 Сердунич Любов Важливість боротьби з омосковщенням у сфері медицини як інструментом лінгвоциду ...196 Степаненко Микола Епоха короновірусу й український академічно-народний медичний дискурс ...203 Тукова Тетяна «Лінгвальний» на межі дискурсів? ...209 Турган Ольга Синтез наукового й художнього дискурсу в українській романістиці ХХ століття про лікарів ...215 Якубовська Марія, Стахів Марія, Даньшова Валентина Система комунікації як складник лінгвоекології ...227 Українське медичне словникарство: історія і сучасність Германович Галина Медичні словники як джерело наукової фахової інформації ...234 Коляда Ігор Роль Олександра Черняхівського в українському медичному словникарстві ...240 Марков Юрій Медична термінологія в українській лексикографії ...247 Масний Зеновій-Тарас Про мову львів’ян середини ХХ століття (на прикладі діалектних словників медичної лексики)...253 Хомік Олена Евфемізація лексики народної медицини (на матеріалі діалектних словників української мови) ...258 МЕДИЧНА ЖУРНАЛІСТИКА. МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Українськомовні медичні журнали, газети, радіо, телебачення й інтернет та їхня роль у формуванні національної картини світу. Мова медичної реклами: комунікативні техніки впливу і девіації Гейченко Катерина, Цупікова Олена Впливовий потенціал мовних засобів медичної реклами ...265 Новикова Ольга Організація текстів сучасної патріотичної реклами: лексико-семантичний аспект ...272 Пискач Ольга Ортологічні аспекти мови медичної газети «Здоров’я України ХХІ сторіччя» ...278 Синиця Алла Деякі особливості мовностилістичного редагування текстів для медичних періодичних видань ...285 Стечак Галина Функції медичних термінів у публіцистичних текстах ...291 Ягело Світлана Стилістичні особливості реклами медичних препаратів ...297 ПЕДАГОГІКА. МОВА МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ. ЛІНГВОДИДАКТИКА Мова медичної освіти в Україні й рудименти посттоталітарної ментальности. Новітні технології викладання української мови в медичних закладах вищої освіти Богиня Лариса Профілізація викладання української мови як іноземної у медичних ЗВО України ...304 Віцюк Алла Використання медичної термінології під час вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням ...310 Галецька Роксолана Засвоєння теми «Здоров’я» під час вивчення української мови як іноземної (рівні А1-В1) ...315 Горда Оксана, Данчишин Назар Медична тематика у програмі розмовного клубу та проєкті навчального посібника «Говорімо українською!» ...319 Даниленко Людмила Медичний відеоконтент на українських ресурсах «Велика маленька» проблема для іноземного студента, який вивчає українську мову ...324 Дрогомирецька Марта, Imadeddine Kamar Упровадження комунікативного підходу до викладання української мови як іноземної у медичному закладі вищої освіти ...330 Краєвська Ганна, Матусевич Людмила, Дудник Оксана Подолання мовних покручів у медичній лексиці шляхом неформальної мовної освіти лікарів ...338 Лещенко Тетяна, Юфименко Вікторія Візуалізація і блогодидактика в розв’язанні лінгвоекологічних проблем вивчення української мови в медичному ЗВО ...344 Мірошніченко Ольга, Місник Наталія Специфіка медичного термінотворення і терміновживання в контексті мовного курсу для іноземних студентів ...350 Мойсеєнко Валентина Медична термінологія та роль словників у віртуальному навчальному середовищі»... 356 Царик Галина, Застріжна Лідія, Снітовська Ольга, Попович Христина Відеолекція: інтерактивні карти. До питання термінологізації: кислоти, основи та солі ...363 Шевченко Олена, Жовнір Марина Інтеграція соціальних мереж у навчання: українська мова як іноземна ...369 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ФІЛОСОФІЯ. БІОЕТИКА. Роль Наукового товариства ім. Шевченка та Україн- ського лікарського товариства у становленні мови меди- цини на рідномовній основі. Біоетичні проблеми в аспекті лінгвоекології Божко Наталія Михайло Грушевський і формування української академічної науки (львівський період діяльності) ...375 Гірна Наталія Термінологічна та лексикографічна діяльність Українського лікарського товариства у Львові у 1910-1939 рр...381 Іщук Наталія Монастирська медицина Київської Русі крізь призму лінгвоекології ...388 Мельник Віра Роль Наукового товариства ім. Шевченка та Українського лікарського товариства у житті Ярослава Окуневського ...392 Нечай (Нечаїв) Станіслав Головне з лексикографічної діяльності Всеукраїнського лікарського товариства ...398 Огірко Олег, Терешкевич Галина (с. Діогена) Етнічно-мовні проблеми сучасності України в контексті біоетики ...404 Попович Богдан, Овчаренко Христина Мовлення – складний механізм, мудро закладений Творцем ...410 Содомора Павло Традиційність суспільства у контексті змін: до питання про філософію мови ...416 Відомості про авторів ...420
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40980
ISBN: 978-617-7196-30-2
Copyright owner: © Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2023
© Автори матеріалів, 2023
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Лінгвоекологія: мова медицини: збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lingvoekologiya_2023.pdf4,08 MBAdobe PDFView/Open
Lingvoekologiya_2023_COVER.jpg1,01 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.