Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40950

Title: Дослідження суті бренд-менеджменту в системі маркетингового управління підприємством
Other Titles: Study of the essence of brand management in the marketing management system of the enterprise
Authors: Данилюк, А.
Danylyuk, A.
Affiliation: Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, Україна
Western Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Данилюк А. Дослідження суті бренд-менеджменту в системі маркетингового управління підприємством / А. Данилюк // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2023. — Том 80. — № 1. — С. 20–28. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Danylyuk A. (2023) Doslidzhennia suti brend-menedzhmentu v systemi marketynhovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Study of the essence of brand management in the marketing management system of the enterprise]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 80, no 1, pp. 20-28 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (80), 2023
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 1 (80), 2023
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 80
Issue Date: 21-Feb-2023
Submitted date: 3-Jan-2023
Date of entry: 3-May-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.01.020 О
UDC: 339.138
339
Keywords: бренд-менеджмент
торгова марка
імідж
управління
позиціонування
маркетинг
бренд
brand management
trademark
image
management
positioning
marketing
brand
Number of pages: 9
Page range: 20-28
Start page: 20
End page: 28
Abstract: В умовах глобалізації товарних ринків, немає особливих труднощів відтворювати нововведення конкурентів і створювати продукти, що не поступаються за якістю кращим світовим зразкам. Якщо раніше товари відрізнялися функціональними й технологічними властивостями, то тепер способом їхньої диференціації стає бренд. Відповідно, підвищена ринкова конкуренція спонукає підприємців посилювати увагу до стратегій брендингу та використання ефективного бренд_менеджменту в управлінні, як елемента самоідентифікації та позиціонування. Сучасні бренди є важливими складовими економічної діяльності, символами комерційної активності, які займають важливу роль у споживчій свідомості, викликають цілісний набір асоціацій і образів, та на відміну від товарів формуються не на виробництві, а у споживчій свідомості, забезпечуючи емоційний зв’язок між їх сприйняттям та функціональністю. Визначено сутність бренд-менеджменту, а також його функції, завдання та елементи в системі маркетингового управління в умовах трансформації сучасних ринкових відносин. Розглянуто необхідність застосування у концепції маркетингу бренд-менеджменту, брендингу та його похідних. Виділено спецфункції бренд-менеджменту за умов маркетингового управління в межах його елементів. Зазначено, що одна з проблем, характерна для світового брендингу, – наявність схожих термінів, які по-різному трактуються при тому, що термінологічна плутанина створює серйозні труднощі в галузі теорії та практики його застосування. Донедавна в економічній науці поняття «бренд» не використовувалося і підмінялося вужчим поняттям «торговельна марка» або «імідж підприємства». У статті окремо розглянуто такі поняття, як «бренд підприємства» та «імідж підприємства» і обґрунтовано їхню різницю. Визначено, що діяльність у сфері бренд-менеджменту реалізує як спільні функції управління підприємства (планування, організацію, мотивацію, контроль), так і специфічні функції (маркетингові дослідження, управління інноваціями, управління набором атрибутів бренду, управління життєвим циклом бренду, керування конкурентоспроможністю бренду). В результаті дослідження зроблено висновок про те, що бренд-менеджмент у системі маркетингового управління – це управлінська діяльність, спрямована на створення довготермінової конкурентної переваги бренду підприємства і заснована на посиленні дії на безпосереднє оточення підприємства за допомогою комунікацій та ефективного позиціонування.
Nowadays, in the conditions of the globalization of product markets, it is not difficult to reproduce the innovations of competitors and create products that are not inferior in quality to the best world samples. If earlier the goods differed in functional and technological properties, that now the way of their differentiation is the brand. Accordingly, increased market competition encourages entrepreneurs to pay more attention to branding strategies and the use of effective brand management in management as an element of self-identification and positioning. Modern brands are important components of economic activity, symbols of commercial activity, which occupy an important role in consumer consciousness, evoke a whole set of associations and images, and, unlike goods, are formed not in production, but in consumer consciousness, providing an emotional connection between their perception and functionality. The article defines the essence of brand management, as well as its functions, tasks and elements in the marketing management system in the conditions of transformation of modern market relations. The need to apply brand management, branding and its derivatives in the concept of marketing is considered. The special functions of brand management under the conditions of marketing management within its elements are highlighted. It is noted that one of the problems characteristic of global branding is the presence of similar terms that are interpreted differently, despite the fact that terminological confusion creates serious difficulties in the field of theory and practice of its application. Until recently, the concept of «brand» was not used in economic science and was replaced by the narrower concept of «trademark» or «enterprise image», so the article separately considers such concepts as «enterprise brand» and «enterprise image» and substantiates their difference. It was determined that activities in the field of brand management implement both common functions of enterprise management (planning, organization, motivation, control) and specific functions (marketing research, innovation management, management of a set of brand attributes, management of the brand life cycle, management of brand competitiveness). As a result of the study, it was concluded that brand management in the marketing management system is a managerial activity aimed at creating a long-term competitive advantage of the companyʼs brand and is based on strengthening the action on the immediate environment of the company with the help of communications and effective positioning
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40950
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
URL for reference material: https://benedictroffmarsh.com/2021/12/07/seth_godins-pyramid-of-modern-marketing
https://doi.org/10.1007/978-3-8349-4541-9_3
References (Ukraine): 1. David A. Developing business strategies. Institutional Paper. Brussels. 2007. 464 p.
2. Godin S. Pyramid of Modern Marketing. 2018. URL: https://benedictroffmarsh.com/2021/12/07/seth_godins-pyramid-of-modern-marketing (дата звернення: 02.01. 2023).
3. Домнін В. Н. Брендинг: підручник та практикум. Харків. Крок. 2016. 412 с.
4. Keller K. L. Strategic brand management: creation, evaluation and management of brand capital: a textbook, 2nd edition. 2005. 704 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-4541-9_3
5. Jozzef Le Pla, Parker M. Integrated branding:a textbook. Olma Press. 2003. 318 p.
6. Макашев М. О. Бренд: навч. посібник. Київ. 2012. 207 с.
7. Nilson T. Competitive branding: education: manual. 2003. 208 р.
8. Pringle R., Thompson M. Brand energy. “Business bestseller” series. 2003. 288 p.
9. Рожков І. Я. Брендинг: підручник для бакалаврів. Київ, 2013. 331 с.
10. Willer A. Individuality of the brand. A Guide to Building Strong Brand Promotion and Support: A Textbook. Alpina Business Books Publishing House, 2004. 235 р.
11. Drobo K. Secrets of a strong brand: How to achieve commercial uniqueness: a book. Publishing house Alpina Business Books, 2011. 132 p.
12. Руделіус У. Маркетинг: навч. посібник. Харків, 2007. 706 с.
13.Струтинська І. В. Бренд-менеджмент: теорія і практика. Навч. посібник. Тернопіль: Прінт-офіс, 2015. 204 с.
14.Кузнєцова К. О. Бренд-менеджмент: конспект лекцій. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 76 с.
15. Теорія та історія реклами: навчально-методичний посібник: укладачі Ю. А. Грушевська,Н. Р. Барабанова, О. М. Назаренко, Л. М. Писаренко. Одеса: Фенікс, 2019. 127 с.
16. Федько В. П., Федько Н. Г. Інтегрований брендинг: навчальний посібник. Харків, 2004. 59 с.
17. Laney T., Semenova E., Shilina S. Brand management. 2008. 228 р.
References (International): 1. David A. Developing business strategies. Institutional Paper. Brussels. 2007. 464 p.
2. Godin S. Pyramid of Modern Marketing. 2018. URL: https://benedictroffmarsh.com/2021/12/07/seth_godins-pyramid-of-modern-marketing (date of access 02.01. 2023).
3. Domnin V. N. (2016). Brandyng. [Branding]. Kharkiv. 412 p. [In Ukraine].
4. Keller K. L. Strategic brand management: creation, evaluation and management of brand capital: a textbook, 2nd edition. 2005. 704 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-4541-9_3
5. Jozzef Le Pla, Parker M. Integrated branding:a textbook. Olma Press. 2003. 318 p.
6. Makashev M. O. (2012), Brand. [Brand]. Kyiv. 207 p. [In Ukraine].
7. Nilson T. Competitive branding: education: manual. 2003. 208 р.
8. Pringle R., Thompson M. Brand energy. “Business bestseller” series. 2003. 288 p.
9. Rozhkov I. Ya. (2013). Brendinh: pidruchnyk dlia bakalavriv. [Branding: textbook for bachelors]. Kyiv. 331 p. [In Ukraine].
10. Willer A. Individuality of the brand. A Guide to Building Strong Brand Promotion and Support: A Textbook. Alpina Business Books Publishing House, 2004. 235 р.
11. Drobo K. Secrets of a strong brand: How to achieve commercial uniqueness: a book. Publishing house Alpina Business Books, 2011. 132 p.
12.Rudelius U. (2007). Marketyng. [Marketing]. Kharkiv. 706 p. [In Ukraine].
13. Strutynska I. V. (2015). Brand menegment. Teoriya i praktyka. [Brand managment]. Ternopil. 204 p. [In Ukraine].
14. Kuznecova K. O. (2020). Brand menegment. [Brand managment]. Kyiv. 76 p. [In Ukraine].
15. Yu. A. Hrushevska, N. R. Barabanova, O. M. Nazarenko, L. M. Pisarenko. (2019). Teoriia ta istoriia reklamy: navchalno-metodychnyi posibnyk. [Theory and history of advertising: educational and methodological guide]. Odesa. 127 p. (in Ukraine)
16. Fedko V.P., Fedko N.G. (2004). Integrovnyi brendyng. [Integrated branding]. Kharkiv. 59 p. (in Ukraine)
17. Laney T., Semenova E., Shilina S. Brand management. 2008. 228 р.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2023, № 1 (80)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.