Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40739
Title: Обліково-аналітичне забезпечення системи управління фінансовими результатами діяльності підприємства (на прикладі ТОВ ”Простір-Т”)
Other Titles: Accounting and analytical support of the system for managing the financial results of the enterprise (LLC "Prostir-T" as a case study)
Authors: Стефанів, Уляна Олександрівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Стефанів У.О. Обліково-аналітичне забезпечення системи управління фінансовими результатами діяльності підприємства (на прикладі ТОВ ”Простір-Т”) : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „071 — облік і оподаткування“ / У.О. Стефанів. — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 67 с.
Issue Date: 2022
Date of entry: 20-Feb-2023
Country (code): UA
Supervisor: Кіляр, Олександра Романівна
Committee members: Дмитрів, Дмитро Володимирович
UDC: 657
Keywords: фінансові результати
облік і оподаткування
прибуток
збиток
рентабельність
аудит
Page range: 67
Abstract: У роботі досліджено теоретичні підходи до розуміння сутності поняття «фінансові результати» як економічної та облікової категорії. Розглянуто види фінансових результатів та алгоритм їх формування в залежності від особливостей діяльності суб’єктів господарювання. Узагальнено підходи до ролі фінансових результатів в системі управління підприємством. Досліджено організаційні підходи до побудови обліку фінансових результатів та розкрито методику відображення в системі обліку процесу формування фінансових результатів за видами діяльності та їх розподілу в кінці звітного періоду. Також досліджено особливості відображення про фінансові результати в різних формах звітності підприємства. Автором проведено комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного ТОВ «Простір-Т». Зокрема, дано оцінку стану динаміки та структури активів підприємства та джерел їх утворення. Проведено аналіз показників ділової активності та рентабельності підприємства й оцінено їх динаміку.
The paper examines theoretical approaches to understanding the essence of the concept of "financial results" as an economic and accounting category. The types of financial results and the algorithm of their formation depending on the specifics of the business entities' activities are considered. Approaches to the role of financial results in the enterprise management system are summarized. Organizational approaches to the construction of accounting of financial results were studied and the method of displaying in the accounting system the process of forming financial results by types of activities and their distribution at the end of the reporting period was revealed. The peculiarities of displaying financial results in various forms of enterprise reporting were also investigated. The author conducted a comprehensive analysis of the financial and economic activity of the researched LLC "Prostir-T". In particular, an assessment of the dynamics and structure of the company's assets and the sources of their formation is given. An analysis of indicators of business activity and profitability of the enterprise was carried out and their dynamics were assessed.
Content: ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ» ТА ЇХ РОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 8 1.1. Економічна сутність категорії фінансові результати 8 1.2. Роль фінансових результатів діяльності підприємства у системі менеджменту підприємства. 18 1.3. Особливості фінансово-господарської діяльності ТОВ «Простір-Т» 21 Висновки до розділу 1 25 РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 27 2.1. Організація обліку фінансових результатів 27 2.2. Методика та технологія обліку формування фінансових результатів діяльності підприємства 32 2.3. Розкриття інформації про результати діяльності в системі звітності 37 Висновки до розділу 2 40 РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ПРОСТІР-Т» 41 3.1. Аналіз стану та структури майна, доходів та витрат підприємства 41 3.2. Оцінка ділової активності підприємства 47 3.3. Аналіз рентабельності та прибутковості підприємства 50 Висновки до розділу 3 52 РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 54 4.1. Охорона праці на ТОВ «Простір-Т» 54 4.2. Використання валового прибутку для реалізації плану розвитку і удосконалення цивільного захисту підприємства 56 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 58 ДОДАТКИ 62
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40739
References (Ukraine): 1. Analysis of Tax Burden in Ukraine in the Context of European Integration S Spivak, S Krepych, I Spivak, R Brukhanskyi, U Tkach - 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, 2021. рр. 385-388 2. Kilyar Oleksandra Accounting policy as a tool of enterprise management system / Галицький економічний вісник. - №2(55). – 2018. – С. 114 – 121. 3. M Luchko, O Kilyar, I Adamska Value Creation As The Main Principle Of Construction Company Efficient Functioning (Bussines Risk in Changing Dynamics of Global Village2. Monograph. Publishing House of University of Applied Sciences in Nysa. 2019. 513 p.) 4. O.R. Kilyar Influence of transfer pricing on profit taxation of enterprises / O.R. Kilyar, H.V. Tsikh / Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування: матеріали міжнар. наук.-прат. конф. 11-12 травня 2017 р. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – С.36-37 5. Pavlykivska O., Marushchak L., Kilyar O. The world practice of governments support the small business: lessons for Ukraine / Cogito, Multidisciplinary Research Journal, 2020. – Vol. XII, no. 1/March. – P. 110-131. 6. Бурлака С.М., Шушлякова О. В. Особливості визначення фінансових результатів діяльності підприємств. URL: http:// www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/92.pdf. 7. Гевчук А.В., Мартинюк О.О., Куцелепа Р.С. Вплив законодавчих змін 2018 року на формування фінансового результату: реалії та перспективи. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 13. С. 1327–1333. 8. Гладій І., Чернікова І. Облікова стратегія у складі програмованого (системного) менеджменту – шлях до успіху на ринку. Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного 64 бізнесу : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22 березня 2018 р. / редкол.: О. Черевко та ін. Харків : ХДУХТ, 2018. С. 413– 415. 9. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІV. URL: httрs://zаkоn.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/436-15#Tехt 10. Державний комітет статистики України. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.12.2018). 11. Економічна енциклопедія: у 3 т.. редкол.: ... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.. К.: Вид. центр «Академія», 2000. Т 2. 848 с. 12. Економічна енциклопедія: у 3 т.. редкол.: ... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.. К.: Вид. центр «Академія», 2000. Т 1. 864 с. 13. Економічна енциклопедія: у 3 т.. редкол.: ... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.. К.: Вид. центр «Академія», 2000. Т 3. 952 с. 14. Енциклопедичний словник бізнесмена: менеджмент, маркетинг, інформатика / Під ред. М.І. Молдаванова. К., 2013 15. Єпіфанова І. Ю., Гуменюк, В.С. Фактори зростання прибутку підприємства. Молодий вчений. 2016. №7 (34). С. 46–49 16. Єпіфанова І.Ю., Джеджула В.В. Фінансовий аналіз та звітність : практикум. Вінниця : ВНТУ, 2017. 143 с. 17. Єпіфанова І.Ю., Гуменюк В.С. Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності. Економіка та суспільство. 2016. Вип. 3. С. 189–192. 18. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/996-14 19. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text 65 20. Кіляр О., Синькевич Н. Звітність за МСФЗ в умовах діджиталізації бізнес-процесів. Соціально-економічні проблеми і держава. 2021. Вип. 2 (25). С. 287-295. 21. Ковальчук К.Ф. Модель прогнозування показників розвитку малих підприємств в галузі промисловості. Ефективна економіка № 4, 2017. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6018 (дата звернення: 16.12.2018). 22. Купріна Н., Апостолов К., Шаталова А., Бачинська О. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: теоретичний та практичний аспект. Економіка харчової промисловості. 2018. Т. 10. Вип. 4. С. 48–57. 23. Мазур В.П. Економічний зміст поняття фінансових результатів сільськогосподарської діяльності URL: https://magazine.faaf.org.ua/ ekonomichniy-zmist-ponyattya-finansovih-rezultativ-silskogospodarskoi- diyalnosti.html 24. Мелень О.В., Полтавець О.В. Фінансові результати діяльності підприємства: визначення, класифікація, управління. Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». 2017. № 46 (1267). С.109-114 25. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства” затверджені наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2013 р. №476 URL: http : // www.liga.net. 26. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджено Наказом Мінфіну 28.03.2013 № 433 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text 27. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посіб. К. : Вища шк., 2003. 278 с. 28. Міжнародні стандарти фінансової звітності: додаток з основною інформацією. Включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку URL: http://www.liga.net 29. Мужевич Н.В. Організація обліку фінансових результатів діяльності підприємства http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42364/ 1/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf 66 30. Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств від 20.10.2015 № 897 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15#Text 31. Облікова політика підприємства: підручник / Кіляр О.Р. Павликівська О.І., Марущак Л.І., Ляхович Г.І. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2021. – 242 с. 32. Пасенко Н.С. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 17. С.854-860 33. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2755-17. 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Мінфіну 07.02.2013 № 73 (з наступними змінами і доповненнями) URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text 35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text 36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text 37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 № 353 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01#Text 38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затверджено наказом Мінфіну 25.02.2000 № 39 (з наступними змінами і доповненнями) URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#Text 67 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 „Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137 URL: http : // www.liga.net. 40. Проволоцька О.М., Воронкова А.В. Сучасні тенденції фінансової стійкості вітчизняних промислових підприємств. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування. 2018. С. 129–133. 41. Прохар Н.В., Ночовна Ю.О. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики: монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ. 2011. 257 с. 42. Ратушна О. Обліково-аналітичне забезпечення аналізу результатів діяльності. Облік і фінанси АПК. 2012. № 1. С. 72–76. 43. Рета М.В., Пляка Г.О. Сучасні проблеми обліку фінансових результатів діяльності підприємств. Вісник НТУ «ХПІ». 2015. № 25 (1134). С. 25-34. 44. С. Співак, І. Дідик, Т. Скурський, О. Житко Роль комп’ютерних програм для аналізу фінансово-господарського стану підприємства. Соціально-економічні проблеми і держава. 2021. С.702-707 45. С. Співак, Т. Гундерук, С. Гогусь, С. Чичун Діджиталізація облікових процесів на підприємствах малого та середнього бізнесу. Соціально- економічні проблеми і держава. 2021. №2(25). С. 385-392 46. Скасюк Р. В. Сутність і значення фінансових результатів у системі розвитку господарської діяльності промислових підприємств. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal1/natura1/npkntu_e. 47. Статистика підприємств : навч. посіб. / С. О. Матковський, О. С. Гринькевич, О. З. Сорочак та ін. ; за ред. С. О. Матковського. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Алерта, 2013. 560 с. 48. Сук Л., Сук П. Фінансовий облік : навчальний посібник. Київ : Знання, 2015. 647 с. 68 49. Фаріон І.Д., Перевозова І.В. Організація обліку, контролю й аналізу: Навчальний посібник. / За редакцією доктора економічних наук, професора І.Д. Фаріона. Тернопіль: Економічна думка, 2007. 714 с. 50. Чернецька О. Облікове забезпечення системи управління фінансовими результатами в аграрних підприємствах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 12. Ч. 2. С. 154–157
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:071 — облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Robota_Stefaniv.pdf1,51 MBAdobe PDFView/Open
avtorska_Стефанiв.doc49 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools