Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40546
Title: Обґрунтування технології виготовлення теплового акумулятора V1500 для твердопаливного котла з дослідженням структурно-фазових перетворень і властивостей металу зварного шва (на замовлення НВП «Теплобак»)
Other Titles: Justification of the production technology of the heat accumulator V1500 for a solid fuel boiler with the study of structural-phase transformations and properties of the weld metal (on the order NVP «Teplobak»)
Authors: Паробок, Степан Ярославович
Parobok, Stepan
Bibliographic description (Ukraine): Паробок С.Я. Обґрунтування технології виготовлення теплового акумулятора V1500 для твердопаливного котла з дослідженням структурно-фазових перетворень і властивостей металу зварного шва (на замовлення НВП «Теплобак») : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю “131 - прикладна механіка” / С.Я. Паробок. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 81 с.
Issue Date: 24-Dec-2022
Date of entry: 2-Feb-2023
Country (code): UA
Supervisor: Лазарюк, Валерій Володимирович
Committee members: Ярема, Ігор Теодорович
UDC: 621.791.92
Keywords: 131
прикладна механіка
корпус теплоакумулятора
зварювання
структурно-фазові перетворення
зварювальний дріт
охорона праці
heat accumulator body
welding
structural-phase transformations
welding wire
labour protection
Abstract: Паробок С.Я. Обґрунтування технології виготовлення теплового акумулятора V1500 для твердопаливного котла з дослідженням структурно-фазових перетворень і властивостей металу зварного шва (на замовлення НВП «Теплобак»). У даній магістерській кваліфікаційній роботі розроблено технологію складання та зварювання теплоакумулятора. Запропоновано: технологію автоматичного дугового зварювання корпусу теплоакумулятора; розраховано параметри режиму зварювання; запропоновано раціональне устаткування і пристосування; проведено розрахунки конструкції складально-зварювального устаткування, проведено дослідження та прогнозування структурно-фазових перетворень в результаті термічного пливу процесу зварювання на матеріал виробу та його механічні властивості; розроблено заходи з охорони праці та без-пеки в надзвичайних ситуаціях.
Parobok S.Ya. Justification of the production technology of the heat accumulator V1500 for a solid fuel boiler with the study of structural-phase transformations and properties of the weld metal (on the order NVP «Teplobak»). The technology of assembly and welding of the heat accumulator was developed in this master’s qualification work. The following is proposed: justification of automatic arc welding technology of the heat accumulator body; calculation of the parameters of welding mode; proposal of the rational equipment and facilities; development of welding equipment, research and predicting of structural-phase transformations as a result of the thermal effect of the welding process on the product material and its mechanical properties; measures for labor protection and safety in emergency situations.
Content: Вступ 1 Аналітична частина 1.1 Опис конструкції виробу 1.2 Характеристика матеріалу виробу 1.3 Технічні умови на виготовлення зварної конструкції 1.3.1 Вимоги матеріалів і напівфабрикатів 1.3.2 Вимоги до розмірів та якості поверхні 1.3.3 Вимоги до зварних з’єднань виробу 1.3.4 Вимоги до складання зварної конструкції 1.3.5 Вимоги до якості виробу 1.4 Аналіз базового технологічного процесу виготовлення зварного виробу та завдання на проектування 2 Технологічна частина 2.1 Обґрунтування вибору способу зварювання 2.2 Обгрунтування вибору зварювальних матеріалів 2.3 Розрахунок режимів зварювання 2.3.1 Розрахунок режимів зварювання стикових з'єднань 2.3.2 Розрахунок режимів зварювання таврових з'єднань 2.4 Вибір устаткування для складання корпусу теплоакумулятора 2.5 Вибір зварювального устаткування 2.6 Контроль якості зварювання теплоакумулятора 2.7 Технології складання та зварювання теплоакумулятора 2.8 Розрахунок кількості устаткування та виробничих приміщень 2.9 Висновки 3. Науково-дослідна частина 3.1 Вибір розрахункової схеми поширення теплоти при зварюванні 3.2 Розрахунок термічного циклу для стикового зварного з'єднання 3.3 Аналіз очікуваної структури зони термічного впливу 3.4 Розрахунок очікуваних структур після зварювання 3.5 Висновки 4. Конструкторська частина 4.1 Розрахунок роликового стенду 4.2 Розрахунок валів привідної та холостої роликоопор 4.3 Висновки 5. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 5.1 Аналіз потенційних шкідливостей на зварювальній дільниці. За-ходи щодо їх зниження 5.2 Організація служби охорони праці на підприємстві 5.3 Перша домедична допомога при ураженні електричним струмом Загальні висновки Перелік посилань Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40546
Copyright owner: © Паробок Степан Ярославович, 2022
References (Ukraine): 1. Теплові акумулятори фазового переходу для транспортних теплосилових устано- вок: Навч. посібник / С.В. Панченко, В.Д. Александров, А.П. Фалендиш та ін. – Хар- ків: УкрДУЗТ, 2016. – 281 с.
2. Буферні ємності (теплоакумулятори) для твердопаливних котлів з чорної сталі (се- рія ВТА) [Електронний ресурс] / НВП «Теплобак». – Режим доступу: https://www.teplobak.com.ua/ua/catalog/vta/
3. Товстолистовий прокат [Електронний ресурс] / Метінвест-СМЦ. – Режим доступу: https://metinvest-smc.com/uploads/files/library/metinvest-tovstolistoviy-prokat-ua- 2020.pdf
4. Характеристики марки сталі S235JR [Електронний ресурс] / Метінвест-СМЦ. – Режим доступу: https://metinvestholding.com/ua/products/steel-grades/s235jr
5. Биковський О.Г. Довідник зварника [Текст] / О.Г.Биковський, І.В. Пінь-ковський. – К.: Техніка, 2002. – 336 с.
6. Гуляев А.П. Металловедение. - М.: Металлургия, 1986. 544 с.
7. Марочник сталей и сплавов [Текст] / Под ред. Зубченко А.С. –М.: Маши-носторе- ние, 2003. – 784 с.
8. Характеристики марки сталі Ст3пс [Електронний ресурс] / Метінвест-СМЦ. – Ре- жим доступу: https://metinvestholding.com/ua/products/steel-grades/st3ps
9. Лившиц Л.С., Хакимов А.Н. Металловедение сварки и термическая обра-ботка сварных соединений. - М.: Машиностроение, 1989. - 336 с.
10. Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів. Держав- ний нормативний акт з охорони праці. - К., 1995. - 166 с.
11. Правил експлуатації посудин, що працюють під тиском. Державний норматив- ний акт з охорони праці. - К., 1998. - 373 с.
12. Потапьевский А. Г. Сварка в защитних газах плавящимся єлектродом. – К.:Еко- технологія, 2007. – 192 с.
13. Акулов А.И. Технология и оборудование сварки плавлением: Учеб. для ву-зов [Текст] / А.И. Акулов, Г.А. Бельчук, В.П. Демянцевич; [Ред. изд. Т.Е. Черешнева]. - М.: Машиностроение, 1977. - 432 с.
14. Технология электрической сварки плавлением. – Под ред. Патона Б.Е. – М.: К. – Машгиз, 1962. – 664 с.
15. Теория сварочных процессов [Текст]/ Под ред. В.М. Неровного. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 752 с.
16. Гитлевич А.Д., Етингоф А.А. Механизация и автоматизация сварочно-го прои- зводства. – М.: Машиностроение, 1979. – 280 с.
17. Механізація котельно – заготівельного та складально – зварювального виробниц- тва/ Д.Т.Логанов, М.Т. Баранніков, Ю.К. Петропавловський та ін. – М.: Машинобу- дування, 1989. – 120 с.
18. Ахметов А.Р. Автоматическая сварка корпусов теплообменных аппаратов “Тех- нология судостроения” №1, 1984 – 24-27с.
19. Сварочное оборудование. Каталог-справочник.4 –Киев: “Наукова думка”, 1983. – 450 с.
20. Куркин С.А., Ховов В.М., Рыбачук А.М. Технология, механизация и автомати- зация производства сварных конструкций: Атлас. – М.: Машиностро-ение, 1989. – 328 с.
21. Здатність до зварювання конструкційних матеріалів. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни для студентів напряму 050504 «Зварювання» // Укла- дачі: О.А. Сливінський, Н.М.Стреленко. - К.: НТУУ «КПІ», – 2012.
22. Конструирование и расчет механического сварочного оборудования / П. И. Се- вбо - Киев: Наукова думка, 1978. - 400 с
23. Yu.K. Bondarenko, O.V. Kovalchuk Risk identification in fabrication of welded structures in order to introduce risk-management at the enterprise // Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing №3, 2018, pp. 47-57
24. Левченко О.Г. Охорона праці у зварювальному виробництві. Навчальний посіб- ник / О.Г. Левченко. – К.: Основа, 2010 – 240с.
25. С.Я. Паробок, О.С. Коваль, Б.Р. Гарасюк, М.О. Козак Застосування дробоструменевої обробки для підвищення працездатності зварних з’єднань з високолегованих аустенітних сталей // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей ХІ міжнар. наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 7-8 грудня 2022) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. – С. 202.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom_Parobok_S_2022.pdf1,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools