Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40359
Title: Дослідження впливу місильних органів тістомісильної машини И8-ХТА з використанням програмного комплексу SolidWorks на їхню міцність і витрати потужності при замішуванні тіста
Other Titles: Study of the impact of a dough-making machine I8-KHTA knead devices on their strength and power consumption using a software complex SolidWorks
Authors: Червеняк Роман Михайлович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Червеняк Р. М. Дослідження впливу місильних органів тістомісильної машини И8-ХТА з використанням програмного комплексу SolidWorks на їхню міцність і витрати потужності при замішуванні тіста : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“ / Р. М. Червеняк. — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 77 с.
Issue Date: Dec-2022
Submitted date: Dec-2022
Date of entry: 25-Jan-2023
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Ворощук, Віктор Ярославович
Committee members: Кравець, Олег
UDC: 637
Keywords: 133
галузеве машинобудування
місильний орган
машина
міцність
потужність
Page range: 77
Abstract: Кваліфікаційна робота освітнього рівня «магістр» складається із розрахунково пояснювальної записки 77 сторінки (65 рисунків, 1 таблиця) та графічної частини обсягом 8 листів А1. У кваліфікаційній роботі пропонуються заходи з модернізації тістомісильної машини И8-ХТА та дослідження її робочих органів на міцність і впливу їх конструкції на витрати потужності при замішуванні тіста. Для технічної реалізації вказаних заходів у роботі вирішуються задачі: аналіз особливостей конструкцій технологічного обладнання для замішування тіста; технологічні, кінематичні і конструкційні розрахунки тістомісильної машини; створення із застосуванням ЕОМ 3d моделі місильної лопатки з виконанням комплексу досліджень у системі Solidworks; систематизація та аналіз отриманих при числових дослідженнях місильної лопатки результатів; розроблення заходів з охорони праці, техніки безпеки і заходів з безпеки в надзвичайних ситуаціях.
Description: У кваліфікаційній роботі пропонуються заходи з модернізації тістомісильної машини И8-ХТА та дослідження її робочих органів на міцність і впливу їх конструкції на витрати потужності при замішуванні тіста.
Content: Вступ. 1. Аналіз сучасного стану об’єкту дослідження, вибір і обґрунтування основних напрямків дослідження. 2. Методи та методика досліджень. 3. Розроблення нових проектно-технологічних і технічних вирішень вдосконалення об’єкта дослідження. 4. Дослідження місильних органів тістомісильної машини И8-ХТА з використанням програмного комплексу SolidWorks 5. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Висновки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40359
Copyright owner: © Червеняк Р.М. 2022
References (Ukraine): Закалов О.В. Технологічне обладнання харчових виробництв / Закалов О.В. Закалов І.О.. – Тернопіль, 2001
Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості. /За ред. І.С.Гулого – Вінниця: Нова книга, 2001р. –576с.
Б. Г. Колесников, В. П. Лысиков , А. П. Парходько.”Справочник механика сахарного завода” . Технологическое оборудование. Легкая и пищевая промышленность. -М., 1983.-с.
Г.С. Писаренко. Справочник по сопромату / Г.С. Писаренко.— К.: Наукова думка, 1988.— 734с.
Практикум по расчётам оборудования хлебопекарного и макаронного производств /Под ред. Ю.А.Калошина.— М.: Агропромиздат, 1981.— 158с.
Практикум по расчётам оборудования хлебопекарного и макаронного производств /Под ред. Ю.А.Калошина.— М.: Агропромиздат, 1981.— 158с.
Михелев А.А. Справочник по хлебопекарскому производству. Т.1. – М.: Пищевая промышленность, 1977. – 368с.
Лисовенко А.Т. Технологическое оборудование и пути его совершенствования. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. -208с.
Справочник по хлебопекарному производству [Текст]. - М. : Пищевая промышленность, 1972 - . Т. 1 : Оборудование и тепловое хозяйство / А. А. Михелев. - 1972. – 542с.
В. Реник. Система забезпечення якості продукції / Реник В., Червеняк Р. // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей V Міжнародній студентській науково - технічній конференції "Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання". 28-29 квітня 2022 р./ М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – С. 95.
Алямовский А.А. SolidWorks Simulation. Инженерный анализ для профессионалов: задачи, методы, рекомендации. / А.А. Алямовский. – ДМК Пресс, 2015. – 562 c.
Алямовский А.А. SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи. / А.А. Алямовский. – BHV, 2012. – 445 c.
SolidWorks 2010: Расширенное моделирование деталей. / SolidWorks Corporation, SolidWorks Corporation.– 2009.– 333 c.
SolidWorks 2010 - Моделирование сборок. / SolidWorks Corporation, SolidWorks Corporation.– 2009.– 393 c.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Червеняк Р.М..pdf7,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools