Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40355
Title: Модернізація роботи коптильно-варочної камери з дослідженням теплообмінних процесів у ковбасних батонах
Other Titles: Modernization of smoking and cooking chamber work and the study of heat exchange processes in sausages
Authors: Кравченюк, Ростислав Юрійович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Кравченюк Р. Ю. Модернізація роботи коптильно-варочної камери з дослідженням теплообмінних процесів у ковбасних батонах : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“ / Р. Ю Кравченюк. — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 88 с.
Issue Date: Dec-2022
Submitted date: Dec-2022
Date of entry: 23-Jan-2023
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Пилипець, Оксана Михайлівна
Committee members: Кравець, Олег
UDC: 637
Keywords: 133
галузеве машинобудування
коптильно-варочна камера
установка
ковбасні батони
Abstract: В кваліфікаційній роботі пропонуються заходи з модернізації коптильно-варочної камери за результатами дослідження теплообмінних процесів у ковбасних батонах з метою забезпечення їхньої якісної теплової обробки. Також у роботі вирішується питання механізації роботи коптильно-варочної камери. Основними задачами, які вирішуються в даній кваліфікаційній роботі, є: аналіз сучасних конструкцій технологічного обладнання; технологічні розрахунки коптильно-варочної камери ; розрахунок основних вузлів коптильно-варочної камери ; розрахунок спряжених елементів; формування 3d моделі ковбасного батона із заданням схеми руху пародимової суміші; розробка розрахункової схеми для виконання числових досліджень; аналіз і обгрунтування схем руху пародимової суміші; постановка завдання на моделювання і виконання відповідних розрахунків; аналіз результатів моделювання і формування відповідних підсумків. розроблення заходів із охорони праці та з техніки безпеки; розроблення заходів з безпеки в надзвичайних ситуаціях.
Description: В кваліфікаційній роботі пропонуються заходи з модернізації коптильно-варочної камери за результатами дослідження теплообмінних процесів у ковбасних батонах з метою забезпечення їхньої якісної теплової обробки. Також у роботі вирішується питання механізації роботи коптильно-варочної камери.
Content: Анотація. Вступ. 1. Аналіз сучасного стану об’єкту дослідження, вибір і обґрунтування основних напрямків дослідження. 2. Методи та методика досліджень. 3. Розроблення нових проектно-технологічних і технічних вирішень вдосконалення об’єкта дослідження. 4. Моделювання теплообмінних процесів у ковбасних батонах в коптильно-варочній камері. 5. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Висновки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40355
Copyright owner: © Кравченюк Р. Ю., 2022
References (Ukraine): 1. Закалов О.В. Технологічне облдаднання харчових виробнцтв. / Закалов О.В. Закалов І.О. – Тернопіль, 2001.
2. Пелеев А.Н. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности.— М.: Пищевая промышленность, 1971.— 519с.
3. Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості. /За ред. І.С.Гулого – Вінниця: Нова книга, 2001р. –576с.
4. Митин В.В. Курсовое и дипломное проектирование оборудования предприятий мясной и молочной промышленности.— М.:Колосс, 1992.— 272с.
5. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчёта химической аппаратуры. Справочник.— Л.: “Машиностроение”, 1970.— 752с.
6. О.Г.Лунин.Курсовое и дипломное проектирование технологического оборудования пищевых производств. М.: Агропромиздат, 1991.— 384с.
7. Белобородов В.В., Вороненко Б.А. Решение задачи нагрева тел в электромагнитном поле сверхвысоких частот.//Журнал прикладной химии АН СССР, «Наука» – Ленинградское отделение, №10, 1984.– С.2276 –2282.
8. Лыков А.В., Михайлов Ю.А. Теория тепло- и массопереноса. –М. –Л.: Госэнергоиздат, 1963. – 536 с.
9. Єресько Г.О. Технологічне обладнання молочних виробництв: навч. посібник/ Єресько Г.О.,Шинкарик М.М.,Ворощук В.Я.-К.:ЦНЛ,2007.-337с
10. Янке Е., Эмде Ф., Лёш Ф. Специальные функции. – М.: «Наука», 1968. – 344 с.
11. Лыков А.В. Теория теплопроводности. – М.: Высшая школа, 1967. – 600 с.
12. Алямовский А.А. SolidWorks Simulation. Инженерный анализ для профессионалов: задачи, методы, рекомендации. / А.А. Алямовский. – ДМК Пресс, 2015. – 562 c.
13. Алямовский А.А. SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи. / А.А. Алямовский. – BHV, 2012. – 445 c.
14. SolidWorks 2010: Расширенное моделирование деталей. / SolidWorks Corporation, SolidWorks Corporation.– 2009.– 333 c.
15. SolidWorks 2010 - Моделирование сборок. / SolidWorks Corporation, SolidWorks Corporation.– 2009.– 393 c.
16. Никитин В.С. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности / В.С. Никитин, Ю.М. Бурашников. –М.: Агропромиздат, 1991.– 349с.
17. Кравченюк Х.Ю., Криськова Л.П., Кравченюк Р.Ю. Вплив дефектів робочих поверхонь технологічного обладнання на ефективність санітарної обробки / Стан і перспективи харчової науки та промисловості: тези доповідей VІ Міжнародної науково-технічної конференції. (Тернопіль 22–23 вересня 2022 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя та ін. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. – 63 с.
18. Кравченюк Р., Фік М. Оцінка надійності обладнання харчової промисловості/ Матеріали V Міжнародної студентської науково - технічної конференції / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 28-29 квітня 2022 р.), 2022.- 94 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КРМ-Кравченюк Р.pdf2,97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools