Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40221
Title: Обгрунтування параметрів процесу автоматизованого зварювання кожухотрубної секції водяного теплообмінника
Other Titles: Justification of the parameters of the process of automated welding of the shell and tube section of the water heat exchanger
Authors: Горбань, Юрій Ігорович
Gorban, Yuriy
Bibliographic description (Ukraine): Горбань Ю.І. Обгрунтування параметрів процесу автоматизованого зварювання кожухотрубної секції водяного теплообмінника : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю “131 - прикладна механіка” / Ю.І. Горбань. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 91 с.
Issue Date: 24-Dec-2022
Date of entry: 17-Jan-2023
Country (code): UA
Supervisor: Барановський, Віктор Миколайович
Committee members: Ляшук, Олег Леонтійович
UDC: 621.791.763
Keywords: 131
прикладна механіка
технологія
захисний газ
флюс
шов
електрод
струм
напруга
виріб
устаткування
складально-зварювальне пристосування
technology
protective gas
flux
seam
electrode
current
voltage
product
equipment
equipment
Abstract: Горбаню Ю.І. Обгрунтування параметрів процесу автоматизованого зварювання кожухотрубної секції водяного теплообмінника. – Рукопис. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 131 – Прикладна механіка. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2022. Кваліфікаційна робота магістра присвячена вирішенню наукової задачі підвищення технологічної ефективності зварювання кожухотрубної секції водяного теплообмінника шляхом обгрунтування параметрів автоматичного електродугового зварювання. На основі проведених досліджень обґрунтовано основні параметри і режими автоматичного електродугового зварювання в середовищі захисних газів.
Horbanyu Y.I. Justification of the parameters of the process of automated welding of the shell and tube section of the water heat exchanger. - Manuscript. Qualification work for obtaining a master's degree in specialty 131 - Applied Mechanics. – Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyu, Ternopil, 2022. The master's qualification work is devoted to the solution of the scientific problem of increasing the technological efficiency of welding the shell-and-tube section of a water heat exchanger by substantiating the parameters of automatic electric arc welding. On the basis of the conducted research, the main parameters and modes of automatic electric arc welding in the environment of shielding gases are substantiated.
Content: Вступ 1. Аналітична частина 1.1. Опис конструкції виробу 1.2. Обгрунтування вибору конструкційного матеріалу зварної металоконструкції 1.2.1. Характеристика сталі 1.2.2. Зварюваність сталі 1.3. Технологія зварювання сталей 1.3.1. Технології зварювання низьколегованих сталей 1.3.2. Особливості зварювання високолегованих сталей і сплавів 1.4. Постановка задач та методи їх вирішення 2. Науково-дослідна частина . 2.1. Механіко-технологічні передумови зварювання кожухотрубної секції теплообмінника 2.2. Результати досліджень розподілу струму у зоні зварювання 2.3. Формування швів при зварюванні з присадним дротом 3. Технологічно-конструкторська частина 3.1. Аналіз базової технології 3.2. Вибір способу зварювання 3.3. Вибір зварювальних матеріалів 3.4. Розрахунок параметрів режимів зварювання кожухотрубної секції 3.4.1. Розрахунок стикового зварного з'єднання для зварювання поздовжнього шва обичайки 3.4.2. Розрахунок режимів зварювання таврового з’єднання для зварювання кільцевого шва обичайки з трубною дошкою 4. Проектна частина 4.1. Вибір зварювального обладнання 4.2. Контроль якості 2.1. Контроль за зовнішнім оглядом 4.2.2. Ультразвукова дефектоскопія 5. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 5.1. Аналіз характеристик потенційних небезпек та шкідливих умов під час виготовлення виробу 5.2. Дія вібрації на організм людини і розробка заходів для їх зниження 5.3. Розрахунок повітрообміну в приміщенні дільниці зварювання деталей Висновки Список використаної літератури
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40221
Copyright owner: © Горбань Юрій Ігорович, 2022
References (Ukraine): 1. Горбань Ю.І. Результати досліджень розподілу струму у зоні зварювання: тези доп. ХІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» 7-8 грудня 2022 р. Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2022. С. 47 – 48.
2. Луканин В. Н. Теплотехника. М.: «Высшая школа», 2002.
3. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии, «Химия». М., 1971. 784 с.
4. Марочник сталей и сплавов : справочник / В.Г. Сорокин, А.В.Волосникова, С. А. Вяткин и др. / под ред. В.Г. Сорокина. М.: Машиностроение, 1989. 640 с.
5. Технология и оборудование сварки плавлением и термической резки: Учебник для вузов. - 2-е изд., испр. и доп. / А.И. Акулов, В.П. Алехин, С.И. Ермаков и др. /Под ред. А.И. Акулова. М: Машиностроение, 2003. 560 с.
6. Овчиннико, В. В. Основы теории сварки и резки металлов. М.: КноРус, 2011. 248 c.
7. Мотяхов М.А. Электродуговая сварка металлов. М.: Высш. школа, 1975.
8. Глизманенко Д.Д. Сварка и резка металлов: учеб. пособие. М.: Высшая школа, 1975. 479 с.
9. Гуреви, С.М. Справочник по сварке металлов. Наукова думка, 1981. 608с.
10. Джевага, И.И. Механизированная электродуговая сварка под флюсом. М., 1968. 360 с.
11. Юхин Н.А. Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах. Изд. «СОУЭЛО». Москва, 2008. 73 с.
12. Чвертко А.И., Патон В.Е., Тимченко В. А. Оборудование для механизированной дуговой сварки и наплавки. М.: Машиностроение, 1981. 264 с. 82.
13. Юхин Н.А. Выбор сварочного електрода. Издательство «СОУЭЛО». Москва, 2003. 69 с.
14. Николаев Г.А. Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. М.: Машиностроение, 1978.
15. Шебеко Л.П. Оборудование и технология автоматической и полуавтоматической сварки. М.: Высш. Школа, 1975. 344 с.
16. Троицкий В.А. Неразрушающий контроль качества сварных конструкций. К.: Техника, 1986. 196 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom_Gorban_Yu_2022.pdf3,66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools