Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40057

Title: Mathematical represantation of the branch kinematics of a transmission with descrete-flexible connection
Other Titles: Математичне представлення кінематики вітки передачі з дискретно-гнучким зв’язком
Authors: Луців, Ігор Володимирович
Дубиняк, Тарас Степанович
Манзій, Олександра Степанівна
Андрейчук, Станіслав Казимирович
Lutsiv, Ihor
Dubyniak, Taras
Manziy, Oleksandra
Andreichuk, Stanislav
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Mathematical represantation of the branch kinematics of a transmission with descrete-flexible connection / Ihor Lutsiv, Taras Dubyniak, Oleksandra Manziy, Stanislav Andreichuk // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2022. — Vol 106. — No 2. — P. 5–15.
Bibliographic description (International): Lutsiv I., Dubyniak T., Manziy O., Andreichuk S. (2022) Mathematical represantation of the branch kinematics of a transmission with descrete-flexible connection. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 106, no 2, pp. 5-15.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (106), 2022
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (106), 2022
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 106
Issue Date: 21-Jun-2022
Submitted date: 11-Jan-2022
Date of entry: 3-Jan-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.02.005
Keywords: передача
ланцюг
ролик
вітка
кінематика
крок
transmission
chain
roll
branch
kinematics
pitch
Number of pages: 11
Page range: 5-15
Start page: 5
End page: 15
Abstract: Конструкції передач гнучкою ланкою, дослідження та підвищення їх надійності й довговічності є однією із нагальних задач у галузі прикладного машинознавства. Розглянуто рух привідних елементів ланцюга, що є одним із характерних прикладів передачі з дискретно-гнучким зв’язком. ДослідженО особливість кінематики зачеплення передачі з дискретно-гнучким зв’язком та встановлено, що в цьому випадку неможливо забезпечити рівномірний хід передачі протягом визначеного періоду часу. Розроблено математичну модель руху, яка дає представлення про реальну інтерпретацію кінематики ланцюгової передачі з урахуванням нерівномірності розмірів окремих ланок. Показано, що складові відхилень руху передачі від заданого можна поділити на дві групи: відхилення, що створюються накопиченою похибкою довжини ділянки ланцюга, який набігає на зірочку, і відхилення, що формуються протягом усього часу зачеплення окремого шарніра, що спричинені нерівномірністю його руху. Можна зробити висновок, що різнорозмірність ланок ланцюга, зважаючи на збільшення розсіювання розмірів ланок через зношування, призводить до збільшення величини коефіцієнта нерівномірності руху ланцюга. Проведені дослідження на прикладі втулково-роликового ланцюга дозволили сформулювати реальну інтерпретацію кінематики ланцюгової передачі з урахуванням нерівномірності розмірів окремих ланок. На підставі проведених досліджень зроблено висновок, що різнорозмірність ланок ланцюга, зважаючи на збільшення розсіювання розмірів ланок через зношування, призводить до збільшення величини коефіцієнта нерівномірності руху ланцюга. Експериментально показано, що при зношенні шарнірів втулково-роликового ланцюга на 2,5% величина коефіцієнта нерівномірності ходу передачі зростає втричі.
The paper deals with the mathematical model development of the kinematical behavior of the flexible transmission branch exemplified. A typical example of transmission with discrete-flexible connection can be considered as the movement of the drive elements of the chain. The use of chain gears as a drive for a wide range of technological machines with high requirements in order to ensure a certain law of motion of the executive bodies is the task of studying changes in its kinetic characteristics during operation. It is established that random deviations of the chain step from the nominal are the result of manufacturing inaccuracy elements of transmission and wear during operation. The mathematical model of motion gives an idea of the real interpretation of the kinematics of the chain transmission taking into account the uneven dimensions of individual links. The model makes it possible to present the components of deviations of the transmission movement from the given in two groups: deviations created by the accumulated error of the chain section, and movement. Calculations based on the developed mathematical model show that when the hinges of the sleeve-roller chain are worn by 2.5%, the value of the coefficient of non-uniformity of the transmission increases threefold.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40057
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
References (Ukraine): 1. Малащенко В. О., Стрілець В. М., Стрілець О. Р., Новіцький Я. М. Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання. Львів: Новий світ, 2017. 347 с.
2. Дубиняк С., Кривий П., Зубченко І. До питання оптимізації величини партії деталей у розподіленому в часі серійному виробництві приводних роликових ланцюгів. Вісник Тернопільського державного технічного університету. 1999. Том 4. Число 3. С. 14–18.
3. Pilipenko O. I. Friction and wear in groups of the chain drivesfrom polymer composites. International Simposium «Yarofri-91». Yaroslavl, 1991. P. 273–278.
4. Пилипенко О. И. Контактное взаимодействи еэлементов цепного привода из полимерных композитов. Mechanika. Tom 9, zecz 2, AGH. Polska, Krakov, 1990. Р. 91–97.
5. Глущенко И. П. Основы проектирования цепных передач с втулочно- роликовыми цепями. Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1964. 226 c.
6. Ярошенко В. До розвитку конструкцій ланцюгових приводів у сільськогосподарських машинах. Вісник Тернопільського державного технічного університету. 1999. Том 4. Число 3. С. 58–62.
7. Дубиняк С. А., Зубченко І. І., Шпак Р. І. Про вплив спрацьовування ланцюга на його зчеплення із зірочкою. Вісник сільськогосподарської науки. 1974. № 1. С. 35–38.
8. Узкглингис Г. А., Толмачев В. В., Томашунс И. А. Методы расчёта ресурса роликових цепей по критерию износостойкости. Тр. Латв. СХА. Елгава. 1988. Вып. 252. С. 20–28.
9. Бальцерс Э., Салиниекс Н. Повышение нажености втулочных роликових цепей методом сбалансированной износостойкости. Вісник Тернопільського державного технічного університету. 1999. Том 4. Число 3. С. 19–23.
10. Томашунс И. А., Узкглингис Г. А., Доминиекс Л. А. Исследование изменения передаточного числа роликовой цепной передачи. Тр. Латв. СХА. Елгава. 1985. Вып. 230. С. 52–61.
11. Кривий П. Д., Сеник А. А. Конструкторське-технологічне забеспечення підвищення якості згортних втулок: монографія. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. 2019. 232 с.
12. Назаревич О. Розмірні характеристики приводних ланцюгів. ВісникТернопільського державного технічного університету. 1999. Том 4. Число 3. С. 126–135.
13. Дубиняк С. А. О неравномерности вращения ведомой системы цепной передачи. Вестник Львовского политехнического института. Роликовые цепне передачи. 1966. № 12. C. 68–78.
14. Дубиняк С. А., Зубченко И. И. О влиянии разноразмерности шагов звеньев на движение ведущей ветви цепной передачи. Вестник Львовского политехнического интститута. Роликовые цепне передачи. 1966. № 12. С. 61–67.
15. Зубченко І. І., Дубиняк С. А., Рибак В. Є. Кінематика і динамікаланцюгових передач. Львів: Вид-во Львівського ун-ту. 1972. 124 c.
16. Глущенко И. П. О разноразмерности шагов звеньев роликовых цепей с прямими пластинами. Вестник Львовского политехнического интститута. Роликовые цепне передачи. 1966. № 12. С. 5–16.
References (International): 1. Malashchenko V. O., Strilets’ V. M., S trilets’ O. R., Novits’kyy Ya. M. Detali mashyn i pidiomno – transportne obladnannia. Lviv: Novyi Svit, 2017. 347 p.
2. Dubinyak S., Kruvuy P., Zubchenko I. Do pytannia optymizatsii velychyny partii detalei u rozpodilenomu v chasi seriinomu vyrobnytstvi pryvodnykh rolykovykh lantsiuhiv. Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Volume 4. Number 3. 14–18 p.
3. Pilipenko O. I. Friction and wear in groups of the chain drivesfrom polymer composites. International Simposium “Yarofri-91”. Yaroslavl, 1991. 273–278 p.
4. Pilipenko O. I. Kontaktnoe vzaymodeystvye elementov tsepnoho pryvoda izpolimernykh kompozytiv, tom 9, zecz 2, AGH, Polska, Krakov, 1990. P. 91–97.
5. Glushchenko I. P. Osnovu proektyrovanyia tsepnukh peredach s vtulochno- rolykovumy tsepiamy. Lviv: Vid-vo Lʹvívsʹkogo un-tu, 1964. 226 p.
6. Yaroshenko V. Do rozvytku konstruktsiy lantsyuhovykh pryvodiv u silʹsʹkohospodarsʹkykh mashynakh. VisnykTernopilʹsʹkoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. 1999. Tom 4. Chyslo 3. P. 58–62.
7. Dubynyak S. A., Zubchenko I. I., Shpak R. I. Pro vplyv spratsʹovuvannya lantsyuha na yoho zcheplennya iz zirochkoyu. Visnyk silʹsʹkohospodarsʹkoyi nauky. 1974. No. 1. P. 35–38.
8. Uzkglingis G. A. Metodu rascheta resursa rolykovykh tsepei po kryteryiu iznosostoikosty. 1988. 20. 28 p.
9. Balzers E. Povushenye nazhenosty vtulochnukh rolykovykh tsepei metodom sbalansyrovannoi iznosostoikosty. Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Volume 4. Number 3. 19–23 p.
10. Tomashuns I. A., Uzkglingis G. A., Dominiyeks L. A. Issledovaniye izmeneniya peredatochnogo chisla rolikovoy tsepnoy peredachi. Tr. Latv. SKHA. Yelgava, 1985. Vyp. 230. P. 52–61.
11. Kruvuy P. D., Senyk A. A. Konstruktorske-tekhnolohichne zabespechennia pidvyshchennia yakosti zghortnykh vtulok: monohrafiia. 2019. 232 p.
12. Nazarevych O. Rozmirni kharakterystyky pryvodnykh lantsyuhiv. VisnykTernopilʹsʹkoho derzhavnoho tekhnichnohouniversytetu. 1999. Tom 4. Chyslo 3. P. 126–135.
13. Dubinyak S. A. 1966. O neravnomernosty vrashchenyia vedomoi systemu tsepnoi peredachy. Vestnyk Lvovskoho polytekhnycheskoho ynstytuta. Rolikovyye tsepne peredachi. No. 12. 1966. P. 68–78.
14. Dubinyak S. A. 1966. O vlyianyy raznorazmernosty shahov zvenev na dvyzhenye vedushchei vetvy tsepnoi peredachy. Vestnyk Lvovskoho polytekhnycheskoho ynstytuta. Rolikovyye tsepne peredachi. 1966. No. 12. P. 61–67.
15. Zubchenko I. I.. Kinematyka i dynamika lantsiuhovykh peredach. Vestnyk Lvovskoho polytekhnycheskoho ynstytuta. 1972. 124 p.
16. Glushchenko I. P. O raznorazmernosti shagov zvenʹyev rolikovykh tsepey s pryamimi plastinami. Vestnik Lʹvovskogo politekhnicheskogo int·stituta. Rolikovyye tsepne peredachi. No. 12. 1966. P. 5–16.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2022, № 2 (106)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.