Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40053

Title: Determination of tangential stresses in reinforced flexible wooden elements taking into account the nonlinearity of material deformation
Other Titles: Визачення дотичних напружень в армованих згинальних дерев’яних елементах з урахуванням нелінійності деформування матеріалу
Authors: Гомон, Петро Святославович
Gomon, Petro
Affiliation: Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Gomon P. Determination of tangential stresses in reinforced flexible wooden elements taking into account the nonlinearity of material deformation / Petro Gomon // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2022. — Vol 106. — No 2. — P. 125–132.
Bibliographic description (International): Gomon P. (2022) Determination of tangential stresses in reinforced flexible wooden elements taking into account the nonlinearity of material deformation. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 106, no 2, pp. 125-132.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (106), 2022
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (106), 2022
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 106
Issue Date: 21-Jun-2022
Submitted date: 16-Mar-2022
Date of entry: 3-Jan-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.02.125
UDC: 624.011
Keywords: деревина
згинальний елемент
напружено-деформований стан
дотичні напруження
оптимізована діаграма деформування деревини
wood
bending element
stress-strain state
tangential stresses
optimized wood deformation diagram
Number of pages: 8
Page range: 125-132
Start page: 125
End page: 132
Abstract: Проведено детальний аналіз наявних літературних джерел вітчизняних та закордонних авторів, які стосуються роботи згинальних армованих та неармованих дерев’яних елементів і конструкцій, при розрахунку яких враховується нелійність деформування матеріалу. З попередніх досліджень зрозуміло, що армування деревини суттєво впливає на прогин згинальних дерев’яних елементів, зменшуючи його і підвищуючи його жорсткість. А дослідження підтверджують, що армування також підвищує несучу здатність нормального перерізу. При цьому досягнення граничного прогину елемента настає при суттєво менших розмірах поперечного перерізу, що дозволяє зберегти кількість матеріалу, необхідного для забезпечення жорсткості конструкції й у випадку проектування, дозволяє перекривати більші прольоти. Саме через дані дослідження виникає необхідність визначення та перевірки дотичних напружень, що виникають по висоті балки від стисненої арматури до розтягненої. Для визначення таких дотичних напружень слід в існуючому елементі вирізати частину елемента й спроектувати внутрішні зусилля на осі. Наведено рівняння рівноваги таких елементів. Встановлено напружено-деформований стан та розроблено основи для розрахунку армованих згинальних дерев’яних елементів із урахуванням нелінійності деформування деревини. Для запропонованого розрахунку використано оптимізовані діаграми деформування деревини (поліном 4-го ступеня). Наведено методику визначення дотичних напружень згинальних армованих дерев’яних елементів із урахуванням нелінійності деформування матеріалу.
The basis for the calculation of reinforced bending wooden elements, taking into account the nonlinearity of wood deformation, has been developed. For the proposed calculation, optimized diagrams of wood deformation (polynomial of the 4th degree) were used. A method of determining the tangential stresses of bending reinforced wooden elements, taking into account the nonlinearity of the deformation of the material, has been developed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40053
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
URL for reference material: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.057
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.03.017
https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.026
https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2007.07.003
https://doi.org/10.15376/biores.13.1.131-146
https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.78.157-165
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2013.07.016
https://doi.org/10.3390/ma12193141
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.11.016
https://doi.org/10.5614/j.eng.technol.sci.2015.47.6.1
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.11.050
https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.109818
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.04.020
References (Ukraine): 1. Гомон П. С. Методика побудови діаграми деформування «σ-ɛ» для деревини на основі експериментальних досліджень згинальних елементів. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі і споруди. 2014. Випуск 29. С. 102–107.
2. Гомон С. С., Гомон П. С. Побудова дійсних діаграм механічного стану деревини «σ-u» суцільного перерізу ялини та берези за жорсткого режиму випробувань. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. 2020. Вип. 38. С. 321–330.
3. Гомон С. С., Гомон С. С., Сасовський Т. А. Діаграми механічного стану деревини сосни за одноразового короткочасного деформування до повної втрати міцності матеріалу. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. 2012. Вип. 23. С. 166–171.
4. Yasniy P., Gomon S., Gomon P. On approximation of mechanical condition diagrams of coniferous and deciduous wood species on compression along the fibers. Scientific Journal of Ternopil National Technical University. 2020. Vol. 97. No. 1. P. 57–64. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.057
5. Yasniy P., Gomon S. Timber with improved strength and deformable properties. Scientific Journal of Ternopil National Technical University. 2020. Vol. 99. No. 3. P. 17–27. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.03.017
6. Yasniy P., Homon S., Iasnii V., Gomon S. S., Gomon P., Savitskiy V. Strength properties of chemically modified solid woods. Procedia Structural Integrity. 2022. 36. P. 211–216. DOI: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.026
7. Da Silva A., Kyrіakides S. Compressive response and failure of balsa wood. International Journal of Solids and Structures. 2007. Volume 44. Issues 25–26. P. 8685–8717. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2007.07.003
8. Zhou A., Bian Y., Shen Y., Huang D., Zhou M. Inelastic bending performances of laminated bamboo beams: experimental investigation and analytical study. Bio Resources. 2018. 13 (1). P. 131–146. DOI: https://doi.org/10.15376/biores.13.1.131-146
9. Гомон П. C. Апроксимація діаграми «момент-кривина» дерев’яних армованих та неармованих балок прямокутного перерізу. Містобудування та територіальне планування. 2021. № 78. С. 157–165. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.78.157-165
10. Гомон П. С. Особливості побудови діаграми «момент-кривина» підсилених балок з деревини прямокутного перерізу. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Технічні науки». 2021. Випуск 3 (95). С. 128–138.
11. Гомон П. С. Напружено-деформований стан балок із деревини з комбінованим армуванням на різних рівнях завантажень. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. 2022. Випуск 17. С. 23–30.
12. Гомон П. С. Сумісність роботи арматури та деревини в балках, які працюють за поперечного згину. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2022. Випуск 63. С. 327–335.
13. Гомон П. С. Моделювання роботи дерев’яної балки з послідовним завантаженням. Містобудування та територіальне планування. 2022. № 80. С. 159–165.
14. De la Rosa García P., Cobo Escamilla A., Nieves González Garcia M. Bending reinforcement of timber beams with composite carbon fiber and basalt fiber materials. Compos. Part B Eng. 2013. 55. P. 528–536. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2013.07.016
15. Wdowiak A., Brol J. Effectiveness of reinforcing bent non-uniform pre-stressed glulam beams with basalt fibre reinforced polymers rods. Materials 2019. 12. Р. 31–41. DOI: https://doi.org/10.3390/ma12193141
16. De Luca V., Marano C. Prestressed glulam timbers reinforced with steel bars. Constr. Build. Mater. 30. 2012. P. 206–217. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.11.016
17. Usman A., Sugiri S. Analysis of the Strength of Timber and Glulam Timber Beams with Steel Reinforcement. Materials Science, 2015. DOI: https://doi.org/10.5614/j.eng.technol.sci.2015.47.6.1
18. Negrão J. H. Preliminary study on wire prestressing methods for timber pieces reinforcement. Constr. Build. Mater., 102. 2016. Р. 1093–1100. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.11.050
19. Donadon B. F., Mascia N. T., Vilela R., Trautwein L. M. Experimental investigation of glued- laminated timber beams with vectran-frp reinforcement. Eng. Struct. 2020. 202.109818. DOI: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.109818
20. Jasieńko J., Nowak T. P. Solid timber beams strengthened with steel plates – experimental studies. Constr. Build. Mater., 63. 2014. Р. 81–88. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.04.020
21. Гомон П. С., Олексін І. О. Визначення дотичних напружень в дерев’яних балках з врахуванням нелінійності деформування матеріалу. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. 2022. Вип. 41. С. 126–134.
22. Бабич В. Є., Гомон П. С., Пращур О. Шляхи підвищення жорсткості елементів з цільної та клеєної деревини за поперечного згину. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. 2021. Вип. 40. С. 97–104.
23. Гомон П. С., Поліщук М. В. Прогини підсилених та непідсилених балок прямокутного перерізу з клеєної деревини. Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини. 2022. Випуск 26. С. 88–96.
References (International): 1. Gomon P. S. Metodyka pobudovy diahramy deformuvannya “ ” dlya derevyny na osnovi eksperymentalʹnykh doslidzhenʹ z·hynalʹnykh elementiv. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli i sporudy. Rivne: NUVHP, 2014. Vypusk 29. P. 102–107. [In Ukrainian].
2. Homon S. S., Gomon P. S. Pobudova diysnykh diahram mekhanichnoho stanu derevyny “s-u” sutsilʹnoho pererizu yalyny ta berezy za zhorstkoho rezhymu vyprobuvanʹ. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy. Rivne, 2020. Vyp. 38. P. 321–330. [In Ukrainian].
3. Gomon S. S., Homon S. S., Sasovsʹkyy T. A. Diahramy mekhanichnoho stanu derevyny sosny za odnorazovoho korotkochasnoho deformuvannya do povnoyi vtraty mitsnosti materialu. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy. Rivne. 2012. Vyp. 23. P. 166–171. [In Ukrainian].
4. Yasniy P., Gomon S., Gomon P. On approximation of mechanical condition diagrams of coniferous and deciduous wood species on compression along the fibers. Scientific Journal of Ternopil National Technical University. Ternopil: TNTU. 2020. Vol. 97. No. 1. P. 57–64. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.057
5. Yasniy P., Gomon S. Timber with improved strength and deformable properties. Scientific Journal of Ternopil National Technical University. Ternopil: TNTU, 2020. Vol. 99. No. 3. P. 17–27. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.03.017
6. Yasniy P., Homon S., Iasnii V., Gomon S. S., Gomon P., Savitskiy V. Strength properties of chemically modified solid woods. Procedia Structural Integrity. 2022. 36. P. 211–216. DOI: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.026
7. Da Silva A., Kyrіakides S. Compressive response and failure of balsa wood. International Journal of Solids and Structures. 2007. Volume 44. Issues 25–26. P. 8685–8717. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2007.07.003
8. Zhou A., Bian Y., Shen Y., Huang D., Zhou M. Inelastic bending performances of laminated bamboo beams: experimental investigation and analytical study. Bio Resources, 2018. 13 (1). P. 131–146. DOI: https://doi.org/10.15376/biores.13.1.131-146
9. Gomon P. S. Aproksymatsiya diahramy “moment-kryvyna” derevʺyanykh armovanykh ta nearmovanykh balok pryamokutnoho pererizu. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. Kyiv: KNUBA, 2021. No 78. P. 157–165. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.78.157-165
10. Gomon P. S. Osoblyvosti pobudovy diahramy “moment-kryvyna” pidsylenykh balok z derevyny pryamokutnoho pererizu. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya. Seriya “Tekhnichni nauky”. Rivne: NUVHP, 2021. Vypusk 3 (95). P. 128–138. [In Ukrainian].
11. Gomon P. S. Napruzheno-deformovanyy stan balok iz derevyny z kombinovanym armuvannyam na riznykh rivnyakh zavantazhenʹ. Suchasni tekhnolohiyi ta metody rozrakhunkiv u budivnytstvi. Lutsʹk: LNTUЮ 2022. Vypusk 17. P. 23–30. [In Ukrainian].
12. Gomon P. S. Sumisnistʹ roboty armatury ta derevyny v balkakh, yaki pratsyuyutʹ za poperechnoho z·hynu. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya. Kyiv: KNUBA. 2022. Vypusk 63. P. 327–335.
13. Homon P. S. Modelyuvannya roboty derevʺyanoyi balky z poslidovnym zavantazhennyam. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. Kyiv: KNUBA. 2022. No. 80. P. 159–165. [In Ukrainian].
14. De la Rosa García P., Cobo Escamilla A., Nieves González Garcia M. Bending Reinforcement of Timber Beams with Composite Carbon Fiber and Basalt Fiber Materials. Compos. Part B Eng. 2013. 55. P. 528–536. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2013.07.016
15. Wdowiak A., Brol J. Effectiveness of reinforcing bent non-uniform pre-stressed glulam beams with basalt fibre reinforced polymers rods. Materials 2019. 12. P. 31–41. DOI: https://doi.org/10.3390/ma12193141
16. De Luca V., Marano C. Prestressed glulam timbers reinforced with steel bars. Constr. Build. Mater., 30 (2012). P. 206–217. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.11.016
17. Usman A., Sugiri S. Analysis of the Strength of Timber and Glulam Timber Beams with Steel Reinforcement. Materials Science, 2015. DOI: https://doi.org/10.5614/j.eng.technol.sci.2015.47.6.1
18. Negrão J. H. Preliminary study on wire prestressing methods for timber pieces reinforcement. Constr. Build. Mater., 102. 2016. P. 1093–1100. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.11.050
19. Donadon B. F., Mascia N. T., Vilela R., Trautwein L. M. Experimental investigation of glued-laminated timber beams with vectran-frp reinforcement. Eng. Struct. 2020. 202.109818. DOI: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.109818
20. Jasieńko J., Nowak T. P. Solid timber beams strengthened with steel plates – experimental studies. Constr. Build. Mater., 63. 2014. P. 81–88. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.04.020
21. Gomon P. S., Oleksin I. O. Vyznachennya dotychnykh napruzhenʹ v derevʺyanykh balkakh z vrakhuvannyam neliniynosti deformuvannya materialu. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy. Rivne: NUVHP. 2022. Vyp. 41. P. 126–134. [In Ukrainian].
22. Babich V. YE., Gomon P. S., Prashchur O. Shlyakhy pidvyshchennya zhorstkosti elementiv z tsilʹnoyi ta kleyenoyi derevyny za poperechnoho z·hynu. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy. Rivne: NUVHP, 2021. Vyp. 40. P. 97–104. [In Ukrainian].
23. Gomon P. S., Polishchuk M. V. Prohyny pidsylenykh ta nepidsylenykh balok pryamokutnoho pererizu z kleyenoyi derevyny. Suchasni budivelʹni konstruktsiyi z metalu ta derevyny. Odesa: ODABA, 2022. Vypusk 26. P. 88–96. [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2022, № 2 (106)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.