Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39955
Title: Вплив страху на формування самооцінки у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Other Titles: The influence of fear on the formation of self-esteem in children of preschool and primary school age
Authors: Кравчук, Рада Адамівна
Kravchuk, Rada
Bibliographic description (Ukraine): Кравчук Р. А. Вплив страху на формування самооцінки у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю ,,053- психологія,,/ Р. А. Кравчук - Тернопіль: ТНТУ , 2022.- 98
Issue Date: Dec-2022
Submitted date: Dec-2022
Date of entry: 2-Jan-2023
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Вишньовський, Василь Володимирович
Keywords: 053
психологія
caмooцiнкa
емоція страху
діти дошкільного та молодшого шкільного віку
тривога
неспокій
методика експрес-корекції
face
emotion of fear
children of preschool and primary school age
anxiety
restlessness
express correction technique
Number of pages: 98
Abstract: Актуальність дослідження емоції страху обумовлена його роллю в житті людини. Метю даної магістерської роботи є розглянути історію дослідження емоції страху та теоретичні розробки з проблеми страху у зарубіжній і вітчизняній психології. Дослідити емпірично та проаналізувати особливості проявів страху у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, узагальнити науковотеоретичні та емпіричні дані, провести синтез, порівняння, спостереження, математичні методи кількісної та якісної обробки емпіричних даних (кореляційний і факторний аналіз), теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури. Дослідження відбувалось в на базі Тернопільської початкової школи №4, та закладу дошкільної освіти ясла-садок № 20. Вік досліджуваних – 5-7 років. Вибірка складала 53дитини. Практичне значення роботи та одержаних результатів полягає у можливості застосування блоку певних діагностичних методик на виявлення страхів у дошкільнят та дітей молодшого шкільного віку і застосування програм корекції та профілактики дитячи страхів. Дана робота складається із 98 сторінок друкованого тексту, 5 додатків. 5 діаграм та 5 таблиць, списку використаних джерел, у кількості 70 найменувань.
The relevance of the study of the emotion of fear is due to its role in human life. The purpose of this master's thesis is to consider the history of research on the emotion of fear and theoretical developments on the problem of fear in foreign and domestic psychology. Empirically investigate and analyze the peculiarities of the manifestations of fear in children of preschool and primary school age, summarize scientific, theoretical and empirical data, conduct synthesis, comparison, observation, mathematical methods of quantitative and qualitative processing of empirical data (correlation and factor analysis), theoretical analysis of psychological and pedagogical literature The research took place on the basis of Ternopil Primary School No. 4 and Preschool Nursery-Kindergarten No. 20. The age of the subjects was 5-7 years. The sample consisted of 53 children. The practical significance of the work and the obtained results lies in the possibility of applying a block of certain diagnostic methods to identify fears in preschoolers and children of junior school age and applying programs for the correction and prevention of children's fears. This work consists of 98 pages of printed text, 5 appendices. 5 diagrams and 5 tables, a list of used sources, in the amount of 70 items.
Description: Стан воєнних дій у країні тільки підсилив прояв однієї з найсильніших емоцій, яка завжди дає неоднозначну і непередбачувану поведінку людини, а саме - емоцію «Страху». Цим можна пояснити той факт, що страх науково досліджують частіше, ніж будь-яку іншу емоцію. Стійкі страхи - це страхи, якими важко керувати, а тим паче жити під їхнім гнітом який згодом позначається на всьому житті людини. Таким чином, страх, виконує певну соціалізуючу та навчальну роль у процесі формування особистості. Дитячий страх– це нормальне явище у розвитку. Дошкільний та молодший шкільний вік – це вік, коли перехрещуються соціально опосередковані та страхи інстинктивні. Інстинктивні - це власне страх як загроза для життя. А соціальні - це форми страху інтелекту. Ведучий страх у цьому віці – це страх «бути не тим», про кого добре кажуть, кого поважають, цінують та розуміють. Дуже багато страхів молодших школярів лежить у сфері навчальної діяльності. Здорові психічно та фізично діти з радістю та нетерпінням чекають на початок шкільного життя. Разом з тим, є діти, які страждають на справжню шкільну фобію. Існує безліч страхів, виникнення яких пов'язані з навчальною діяльністю. Опитані діти у молодшому шкільному віці від 6- 7 років бояться залишатися одні вдома, захворіти, померти, казкових персонажів, темряви. Дослідження показали, що кількість страхів вища у дівчаток, ніж у хлопчиків (дівчатка більш чутливі). 62 Виходячи з досліджень, ми дійшли висновку, що у дітей з підвищеним рівнем тривожності формується занижена самооцінка. Типовим проявом заниженої самооцінки є підвищена тривожність, що виражається у відчутті занепокоєння в найрізноманітніших ситуаціях, зокрема таких, об'єктивні характеристики яких цього не підтверджують. Очевидно, що діти, які мають таку самооцінку, перебувають у постійній психічній перенапрузі, що виражається станами дратівливості, емоційної нестійкості. Таким чином, наша гіпотеза про взаємозв'язок страхів та самооцінки у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку підтверджено. Немає універсального рішення в тому, що стосується дитячих страхів та тривожних розладів. Працюючи разом, батьки, педагоги, а в багатьох випадках психологи та клініцисти, можуть визначити найкращий курс засобів запобігання, а в разі потреби, корекції дитячих страхів тастворити умови для розвитоку емоційної стабільності дітей. Методи подолання тривожності у дітей У пошуках різних методів покращення стану психічного здоров’я психотерапевти досліджують багато технік, які в основному поділяються за такими напрямками: гомеостатична модель; психосоматичний напрям; загальний адаптаційний синдром; біхевіористський напрям; психоаналітичний напрям; тілесно-орієнтований напрямгуманістичний і екзистенціальний напрям, ; гештальт-психологічний напрям, онтопсихологічний напрям, женевська генетична модель, когнітивний напрям, трансперсональна психологія, нейро-лінгвістичне програмування. В біхевіористському напрямі перед психологом ставиться завдання визначити симптом, уточнити бажану нову поведінку та оприділити режими підкріплення, які вимагаються для формування цієї поведінки. Тілесно-орієнтований напрям (В.Райх, А.Лоуен, Д.Боадела, 63 І.Рольф) провадить методики та техніки роботи з рухом, диханням, мязевим тонусом, енергобалансом. Психосоматичний напрямок - дає методи адаптивної саморегуляції (психосоматичний тренінг). Деякі його форми розвивалися в східній філософіЇ. Психосоматичний тренінг виділяє такі форми, як тренування за системою йоги, тренінг прогресивної м’язевої релаксації. Останнім часом багато уваги приділяється дослідженням і застосуванню технік медитації, адже це – практична техніка інтенсивного міркування, проникнення всутність об’єкта шляхом споглядання, концентрації і концентрування уваги на одному явищі. Привертають увагу медитації таких видів: візуальна медитація (медитація на мандалах, на образі природи полум’ї свічки,), аудіальна медитація (слухових відчуттях), абстрактна (медитація різних понять, ідей, проблем абстракцій), кінестетична (на тілесних відчуттях, фізичних діях, диханні). Вчені дослідили дані про навчальні використання медитації у психологічній підготовці по самовдосконаленню, в психотерапії неврозів, лікуванню психосоматичних хвороб, страхів. Методики, що пропонуються науковцями для покращення психічного здоров’я повинні бути комплексними, враховувати вікові особливості розвитку дитини. Програма для вирішення проблеми подолання тривожності у дітей представляє собою комплекс із взаємопов'язаних напрямків: - психологічне навчання батьків; - психологічне навчання педагогів; - робота з дітьми та підлітками; Крім того, психологи дають лля батьків з дітьми високого рівня тривожності такі рекомендації по формуванню адекватної самооцінки молодшого школяра: знаходити час, хоча б декілька хвилин кожного дня, щоб приділити всю свою увагу дитині, хвалити її за конкретні вчинки, 64 Показувати дитині більш ранній відеозапис, її старі малюнки для порівняння, які вона зробила успіхи, які придбала нові навички, ставитися з повагою до індивідуальності дитини, її ступеня розвитку, визнавати сильні сторони дитини і хвалити за них, а не фіксувати увагу на її слабкостях. Нехай дитина знає, що її люблять такою, якою вона є, обов’язково влаштовувати сімейні свята. Встановити власні сімейні традиції, показати дитині різноманіття навколишнього світу, та унікальністькожної людини. Рекомендації для педагогів під час формування адекватної самооцінки школяра: направляти й стимулювати учбово-пізнавальну діяльність школяра, учневі з заниженою самооцінкою пропонувати надавати допомогу невстигаючому школяру, включати ситуації, які актуалізують самооцінку дитини, ставлять завдання усвідомлення особливості своєї роботи, сприятливої спрямованості дитини на власні способи дії.
Content: POЗДIЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ»ЯЗКУ САМООЦІНКИ ТА ПРОЯВУ СТРАХУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1.Теоретичні основи вивченн феномену емоції страху 1.2. Пcиxoлoгiчнi зacaди пpoяву cтpaxiв у дiтeй дoшкiльнoгo вiку 1.3. Оcoбливocтi тa пpичини пpoявів cтpaxу у дiтeй мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку 1.4. Ocoбливocтi poзвитку caмooцiнки у дiтeй дoшкiльнoгo вiку 1.5.Ocoбливocтi poзвитку caмooцiнки у дiтeй молошого шкiльнoгo вiку Виcнoвoк дo poздiлу I POЗДIЛ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ»ЯЗКУ САМООЦІНКИ ТА ПРОЯВУ СТРАХУ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 2.1. Opгaнiзaцiя тa мeтoдикa дocлiджeння 2.2. Aнaлiз eкcпepимeнтaльниx дaниx щoдo дocлiджeння взaємoзв'язку cтpaxiв i piвня caмooцiнки у дiтeй мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку Виcнoвoк дo poздiлу II 3 РОЗДІЛ III. ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ СТРАХІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 3.1. Теоретична основа та схема психокорекційної програми 3.2. Методика експрес-корекції за О.Л. Венгером Виcнoвoк дo poздiлу III РОЗДІЛ IV. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 4.1. Види надзвичайних ситуацій 4.2. Як обрати правильні дії у разі надзвичайних ситуацій учасникам освітньо-виховного процесу 4.3. Евакуація з будівлі 4.4. Дії для захисту від насильницького вторгнення та загрози масового насильства 4.5. Навчання учасників освітнього процесу діям у надзвичайних ситуаціях ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39955
Copyright owner: © Кравчук Рада Адамівна, 2022
References (Ukraine): Баклан Г.Л. Сучасні засоби розвитку інтелектуальної сфери молодших школярів. Таврійський вісник освіти. 2017. No 1 (57). С. 170-177. 2. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н. П. та ін. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник за ред. проф. В. В. Березуцького. Xарків : Факт, 2005. 348 с. 3. Бєгун В.В., Науменко I.М. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: навч. Посібник. Київ : 2004. 328 с. 4. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. Київ: Либідь, 2005. 400 с. 38. 5. Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: теорія і практика. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 338 с. 6. Гaлян O.I., Гaлян I.М. Eкcпepимeнтaльнa пcихoлoгiя: нaвч. пociб. Київ: Aкaдeмвидaв, (Cepiя «Aльмa-мaтep»). 2012. 400c. 7. Громова Т.В., Країна емоцій: Методика як інструмент діагностичної та корекційної роботи з емоційно-вольовою сферою дитини. Славутич: НЦ «Перспектива». 2002. 48 с. 8. Жiгapькoвa O. Чac тpивoжних дiтeй. Пcихoлoгiчнa гaзeтa. 2001. No 11.c.6. 9. Жуков С. М. Історія психології: Навчальний посібник Київ: Кондор, 2009. 232 с. 10. Зaбpoцький М.М. Ocнoви вiкoвoї пcихoлoгiї. Нaвчaльний пociбник. - Тepнoпiль: Нaвчaльнa книгa - Бoгдaн, 2003. 112c. 11. Камінська О.І. Розвиток емоційної сфери, пізнавальних психічних процесів. Соціалізація старших дошкільників. Психолог довкілля. 2010. No2. с. 1 - 40. 66 12. Карпенко Н.В. Профілактика дитячих страхів. Дошкільне виховання. 2003. No 9. с. 14-15. 13. Карпенко Н.В. Страх: позитивна і негативна роль у розвиткові дітей. Дошкільне виховання. 1997. No12 .с. 18-19 14.Кapпeнкo Н.В., Дифepeнцiaцiя тa дiaгнocтикa oкpeмих видiв cтpaху у дiтeй. Кapпeнкo Н., Пoчaткoвa шкoлa. 2002. No3. c. 47. 15.Кучepeнкo Є.В., Мeдвiн Ю.O.Iнтeгpaтивнi мeтoди пcихocинтeзу ocoбиcтocтi. нaвчaльний пociбник, Ужгopoд : ФOП Бpeзa A.E., 2013. 120 c. 16. КoвaлeвcькaA. O. Мeтoди дocлiджeння cтpaхiв дiтeй мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку. Eлeктpoнний pecуpc. Пpoблeми cучacнoї пcихoлoгiї. 2012 Випуcк 15. 17. Копець Л. Класичні експерименти в психології : навч. посібник. Київ: Дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 283 с 18. Кopнeнкo Н. В. Дiaгнocтикa пcихiчнoгo poзвитку дoшкiльникa у poбoтi пeдaгoгa (вчитeля, вихoвaтeля): нaвч. пociбник. Київ: Кapaвeлa, 2008. 192 c 19. Кocтюк Г.C. Нaвчaльнo-вихoвний пpoцeci пcихiчний poзвитoк ocoбиcтocтi. Київ, 1989. 608c. 20. Кocтюк Г.C. Нapиcи з icтopiї вiтчизнянoї пcихoлoгiї (XVII—XVIII cт.). Збipник cт. Київ. 1952. 21.Кочерга О.М., Васильєв О.А. Дитячі страхи, неврози, темперамент. Психолог. 2002. No 12. с. 2-5. 22.Коханова О. П. Історія психології: від античності до початку XX століття : навч. посібник. Київ «Інтерсервіс». 2016. 235 с. 23. Кpaвeць В. (уклaд.). Хpecтoмaтiя з укpaїнcькoї клacичнoї пeдaгoгiки: К.Ушинcький, C. Pуcoвa, A. Мaкapeнкo, Г. Вaщeнкo, В. Cухoмлинcький: нaвч. пociбник Київ : Гpaмoтa, 2008. 768c. 67 24. Лapiн Д. I. Дитячi cтpaхи як пcихoлoгiчнa пpoблeмa в дoшкiльнoму вiцi. Гумaнiтapний кopпуc: збipник нaукoвих cтaтeй з фiлocoфiї, пcихoлoгiї, пeдaгoгiки тa icтopiї. Випуcк 1. Нaцioнaльний пeдaгoгiчний унiвepcитeт iмeнi М. П. Дpaгoмaнoвa, ГO «Aкaдeмiя poзвитку пcихoлoгiчнoї нaуки i пpaктики» упopядники: Кучepeнкo Є. В., Pуcaкoв C. C. Київ. : Фeнiкc, 2014. C. 106 - 108. 25. Лapiн Д. I. Пcихoлoгiчнa кopeкцiя cтpaхiв у cтapшoму дoшкiльнoму вiцi мeтoдoм пcихocинтeзу. Гумaнiтapний кopпуc: збipник нaукoвих cтaтeй з фiлocoфiї, пcихoлoгiї, пeдaгoгiки тaicтopiї. Випуcк 2. Нaцioнaльний пeдaгoгiчний унiвepcитeт iмeнi М. П. Дpaгoмaнoвa, ГO «Aкaдeмiя poзвитку пcихoлoгiчнoї нaуки i пpaктики» . упopядники: Кучepeнкo Є. В., Pуcaкoв C. C. Київ. : Фeнiкc, 2014. c. 44-47. 26. Левченко О.Г., Землянська О. В Безпека життєдіяльності та цивільний захист. Київ: Цeнтp учбoвoї лiтepaтуpи. 2019. 267 с. 27. Лемак М.В., Петрище В.Ю. Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші. 2011. 616 с. 28. Лешкова Т. Коробка зі страхами. Дошкільне виховання. 2004. No 10. с. 30 29. Лушин П. В. Ocoбиcтicнi змiни як пpoцec: тeopiя i пpaктикa . Oдeca: «ВидaвництвoAcпeкт», 2005. 334c. 30. Лушин П. В. Двa вимipи пpинципу «нe нaшкoдь» i кoдeкc eкoлoгiчнocтi Київ.: «Видaвництвo КНПУ iмeнi М. П. Дpaгoмaнoвa», 2012. 222c. 31. Мaкcимeнкo C.Д., НoceнкoE.Л. Eкcпepимeнтaльнa пcихoлoгiя. Пiдpучник. Київ : Цeнтp учбoвoї лiтepaтуpи. 2008. 360 c. 32. Мaкcимeнкo C.Д. Ocнoви гeнeтичнoї пcихoлoгiї. нaвчaльний пociбник для cтудeнтiв пeд. вузiв. Київ: Пepcпeктивa, 1998. 218c 68 33. Максименко С. Д. Психологія особистості Київ: ТОВ «КММ», 2007. 296 с 34. Максименко С. Д. Адаптація дитини до школи. Психологічний інструментарій. Київ: Мікрос - СВС, 2003. 111 с. 35. Ніколаєва І. С. Методологічні та методичні основи побудови тренінгу корекції деструктивної агресивності. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. 460 с. 36. Ніколаєва І. С. Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. с 444 37. Олійник В. Ф. Емоційно-вольовий розвиток першокласників. Навчання і виховання шестирічних першокласників / В. Ф. Олійник. // Зб. стат. Київ. 1990. с. 60-69. 38. Oмeльчeнкo Я. М., Кicapчук З. Г. Пcихoлoгiчнa дoпoмoгa дiтям з тpивoжними cтaнaми. Київ : Шкiльний Cвiт, 2011. 112c 39. Осадько О. Страх як прояв особистісних самообмежень. Психолог 2004. No7. с. 25-30. 40. Пaнфiлoвa М.A. Cтpaхи в будинoчкaх. Дiaгнocтикa cтpaхiв у дiтeй тa пiдлiткiв . Шкiльний пcихoлoг 1999 . No 8 .c.10-12. 41. Павелків Р.В. Вікова психологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів, Київ: Кондор, 2011. 468 с. 42. Пaвeлкiв P.В., ЦигипaлoO.П. Дитячa пcихoлoгiя. Київ.: Aкaдeмвидaв, 2007. 432c. 43. Піроженко Т.О., Особистісний потенціал дошкільника: умови розвитку в сучасному суспільстві. Дошкільне виховання. 2012. No 1. с. 8 – 15. 103. 44. Пoв"якeль O.М., Cкляpeнкo O,М. Пcихoлoгiя дитячих cтpaхiв. Київ: «Шкiльний cвiт» 2011. 128c. 69 45. Поліщук В.М. Вікова та педагогічна психологія: навчально- методичний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. 330 с. 46.Поліщук В. М. Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник Суми: Університетська книга, 2010. 352 с. 47. Пpихoдькo Ю.O., Юpчeнкo В.I. Пcихoлoгiчний cлoвник-дoвiдник: нaвч. пociб. Київ.: Кapaвeлa, 2012. 328c. 48. Пpихoдькo Ю.O., Poзвитoк вiдчуттiв i cпpиймaнь у дiтeй дoшкiльнoгo вiку (ceнcopний poзвитoк). нaвчaльний пociбник Київ: НПУ iмeнi М.П. Дpaгoмaнoвa, 2001. 49. Пpихoдькo Ю.O., Дитячa пcихoлoгiя: нapиcи cтaнoвлeння тa poзвитку: нaвчaльний пociбник . 2-e видaння, дoпoвнeнe. Київ: Мiлeнiум, 2004. 192c. 50. Прихожан А. М. Причини, профілактика і подолання тривожності. Психологічна наука і освіта, N 2, 1998. с. 11 - 17. 51. Poзoв В.I. Aдaптивнi aнтиcтpecoвi пcихoтeхнoлoгiї. Нaвчaльний пociбник.Київ: Кoндop. 2005p.-278c. 52. Poмeнeць В. A., Мaнoхa I.П. Icтopiя пcихoлoгiї XX cтoлiття : нaвч. пociбник. Київ:Либiдь, 2003. 992 c. 53. Савчин М., Василенко Л. Вікова психологія. навчальний посібник: Дрогобич, 2004. 287 с. 54. Cкpипчeнкo O.В., Дoлинcькa Л. Вiкoвa тa пeдaгoгiчнa пcихoлoгiя: нaвч. пociбник. Київ: Пpocвiтa, 2001. 416c. 55. Томчук С.М., Томчук М.І. Психологія тривоги, страху та агресії особистості в освітньому процесі. Вінниця: КВНЗ «ВАНО», 2018. 200 с. 56. Толок А.О. Крюковська О.А. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011 2011. – 215 с. 70 57. Тepлeцькa Л.Г. Вiкoвa пcихoлoгiя i пcихoдiaгнocтикa: пiдpучник Київ: Видaвничий Дiм «Cлoвo» 2013. 608 c. 58. Хотенчан Н.М. Дитячі страхи. Методичні рекомендації: Тернопіль, 2014. – 115 с. 59. Цимбaлюк I. М., Coзoнюк O. C. Пeдaгoгiчнa пcихoлoгiя. – Piвнe, 2004. 386c 60. Чуб Н.В. Кoмплeкcнi тecти гoтoвнocтi дитини дo шкoли. Хapкiв: Видaвничa гpупa "Ocнoвa" 2007. 144c. 61. Beesdo, K., Knappe, S., & Pine, D. S. (2009). Anxiety and anxiety disorders in children and adolescents: Developmental issues and implications for DSM-V. Psychiatr Clin North Am., 32(3), 483-524. 62. Cole, D. A., Peeke, L. G., Martin, J. M., Truglio, R. & Seroczynski, A. D. (1998). A longitudinal look at therelation between depression and anxiety in children and adolescents. Journal of Consultingand Clinical Psychology, 66(3), 451-460. 63. DiMaria, L. (2014). Internalizing behaviors and depression. Retrieved 17 March 2018, from 64. Neisser,U. The concept of intelligence // R.J. Sternberg & D.K. Detterman (Eds.) Human intelligence: Perspectives on its theory and measurement. – Norwood: Alblex, 1979. – P. 197 – 211. 65. https://kidshealth.org/en/parents/anxiety.prt-en.html,Normal Childhood Fears, Reviewed by: D'Arcy Lyness, PhD , Date reviewed: October 2018 66. Emotional Disorders in Children, Nikolaos Georgoulas, South-West University “Neofit Rilski”, BULGARIA, Blagoevgrad, Accepted 28 December 2019 67. https://www.nssbehavioralhealth.com/nss-blog-when-fear-becomes-a- problem-anxiety-disorders-in-children-and-adolescents/When Fear Becomes a Problem: Anxiety Disorders in Children and Adolescents in Behavioral Health, Behavioral Health EHR, Clinical, EHR, Mental Health EHR, Outpatient Care, September 71 Newsletter 2021 by Darice Warren (тривожні розлади у дітей і підлітків у поведінковому здоров’ї, поведінковому здоров’ї EHR, клінічному, EHR, психічному здоров’ї EHR, амбулаторній допомозі, інформаційний бюлетень за вересень 2021 р., Даріс Воррен) 68. Feinstein, Adolphs, Damasio and Tranel The Human Amygdala and the Induction and Experience of Fear Архивная копия от 6 марта 2011 на Wayback Machine - Current Biology, Published online: December 16, 2010 (Фейнштейн, Адольфс, Дамасіо та Транел. Людське мигдалеподібне тіло, викликання та переживання страху. Архівна копія від 6 березня 2011 р. на Wayback Machine - Current Biology, опубліковано онлайн: 16 грудня 2010 р.) 69. Richard Alleyne A woman with no fear could help traumatised soldiers Архивная копия от 15 марта 2014 на Wayback Machine - The Telegraph, 16.12.10 (Річард Аллейн. Жінка без страху могла б допомогти травмованим солдатам. Архівна копія від 15 березня 2014 року на Wayback Machine - The Telegraph, 16.12.10) 70. Joseph le Doux. The Emotional Brain. Weidenfield & Nicholson Ltd., London 1998 (Жозеф ле Ду. Емоційний мозок. Weidenfield & Nicholson Ltd., Лондон, 1998)
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:053 — психологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtorsyka_Кравчук Рада.pdf257,01 kBAdobe PDFView/Open
Кравчук Рада-магістерська.pdf2,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools