Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39951
Title: Вплив масової (популярної) культури на формування особистості студента
Other Titles: The influence of mass (popular) culture on the formation of a student's personality
Authors: Ісмаілова, Анастасія Мехдіївна
Ismailova, Anastasiia
Bibliographic description (Ukraine): Ісмаілова А. М. Вплив масової (популярної) культури на формування особистості студента: кваліфікаціцна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю „053 — психологія“ / А. М. Ісмаілова . — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 85 с.
Issue Date: Dec-2022
Submitted date: Dec-2022
Date of entry: 2-Jan-2023
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Вишньовський, Василь Володимирович
UDC: fakes
Keywords: 053
психологія
масова культура
особистість
пропаганда
стереотипи
психологічна саморегуляція
інформаційне суспільство
інформаційна гігієна
катарсис
mass culture
personality
propaganda
stereotypes
psychological self-regulation
information society
information hygiene
catharsis
escapism
Number of pages: 85
Abstract: Дана робота присвячена вивченню особливостей формування особистості та масової 200-300 слів культури як одного з факторів впливу на цей процес. Більшість дослідників схиляються до думки, що особистість формується як під впливом біологічних так і соціальних факторів, тобто соціального середовища існування людини. Масова культура, в свою чергу, це продукт популярний серед широких верств суспільства, що зустрічається повсюдно. З народження індивід занурений в суспільство. Масова культура є як відображенням настроїв суспільної більшості так і джерелом формування патернів поведінки і стереотипів мислення. Вона також має вплив на загальний розвиток особистості людини, її світогляд, смаки, естетичні вподобання, ставлення до протилежної статі тощо. Культура безумовно має вплив на людську свідомість і тому необхідно остерігатись маніпуляцій, що можуть стояти за деякими її продуктами. Мистецтво дає людині можливість катарсису та ескапізму, що є одними з найважливіших його функцій. Попкультурою просякнуті найрізноманітніші аспекти нашого життя. В постіндустріальному суспільстві пануючими є сфери послуг та поширення інформації і знань. Інформації в наш час настільки багато, що як ніколи важливим стає вміння її сортування та відділення фейків від правди. Інформаційна гігієна набуває все більшого значення. Тверезе реагування на новини та фактчекінг запобігають поширенню паніки та недостовірної інформації. Навички психологічної саморегуляції допомагають людям ефективніше досягати своїх цілей та зберігати психічне і фізичне здоров’я. Також у роботі представлений аналіз певних особистісних особливостей студентів, що брали участь у дослідженні, а також показано значимі для них частини масової культури.
This work is devoted to the study of the peculiarities of personality formation and mass culture as one of the factors influencing this process. Most researchers are inclined to the opinion that personality is formed under the influence of both biological and social factors, that is, a person's social environment. Mass culture, in turn, is a product popular among broad sections of society, found everywhere. From birth, an individual is immersed in society. Mass culture is both a reflection of the attitudes of the social majority and a source of formation of behavior patterns and stereotypes of thinking. It also has an impact on the general development of a person's personality, his worldview, tastes, aesthetic preferences, attitude towards the opposite sex, etc. Culture certainly has an impact on human consciousness, and therefore it is necessary to beware of manipulations that may be behind some of its products. Art provides a person with the possibility of catharsis and escapism, which are among its most important functions. Pop culture permeates the most diverse aspects of our lives. In the post-industrial society, the spheres of services and dissemination of information and knowledge are dominant. There is so much information nowadays that the ability to sort it and separate fakes from the truth is becoming more important than ever. Information hygiene is gaining more and more importance. A sober response to the news and fact-checking prevent the spread of panic and false information. Psychological self-regulation skills help people achieve their goals more effectively and maintain mental and physical health. The work also presents an analysis of certain personal characteristics of the students who participated in the study, and also shows the parts of mass culture that are significant for them.
Description: Формування особистості, становлення психіки індивіда являє собою процес зумовлений двома факторами: біологічним і соціальним. Є два шляхи впливу попереднього розвитку людини, іншими словами філогенезу, на індивідуальний розвиток, іншими словами онтогенез – біологічний і соціальний. Загальні закономірності, що супроводжують весь процес психічного розвитку дитини, наявні протягом усього процесу розвитку індивіда. Детермінованість психічного розвитку визначається взаємодією різноманітних обставин, умов, чинників тобто як біологічних так і соціальних факторів. Біологічні фактори – набір генів з яким народилася, усі природні фактори, що мають вплив на індивідуальний розвиток людського організму, ті особливості, які дісталися їй від батьків. Після народження дитина зі свого закритого «світу» потрапляє в середовище наповнене іншими людьми і з цього моменту, воно починає впливати на її розвиток. Соціальні фактори – соціальне середовище, виховання, соціальні норми в яких росте індивід, які визначають поведінку людини. Розвиток людини визначається спадковістю біологічною і соціальною, які взаємопов’язані між собою. Масова культура (також маскультура, попкультура, популярна культура, маскульт) – це культура поширена і визнана серед більшості населення в певному соціумі, яка зазвичай фінансово успішна, її елементи поширені в безлічі сфер: в одязі, споживанні, кулінарії, засобах поширення масової інформації, розвагах (в 64 приклад можна привести літературу чи спорт), їй протиставляється елітарна культура. Так як людина волею-неволю практично з народження оточена масовою культурою – вона засвоює її постулати і проносить їх через життя. Розвиток особистості неможливий без суспільства, а суспільство завжди занурене у масову культуру. В певній мірі суспільство створює масову культуру, вона відображає його потреби і бажання, показує, що є соціально схвальним діями, а що ні, поширює або створює стереотипи. В еру, коли інформації настільки багато, що людина фізично не може її обробити, важливо пам’ятати, що не варто перенавантажувати себе нею, що не вся інформація правдива та достойна вашої уваги. Також не варто забувати, що соцмережі і налаштування в браузері можуть створювати вам «інформаційну бульбашку», щоб цього не сталося можна часом виходити зі свого акаунту при пошуку чогось і намагатися шукати інформацію різноманітних джерелах. В теперішній час неможливо абстрагуватися від впливу попкультури, проте варто пам’ятати, що не все в ній є позитивним і орієнтуватися не тільки на задоволену аудиторію, а й самому робити висновки. Студенти, які брали участь в дослідження для цієї роботи виділили серед маскульту такі частини кінематографу як серії фільмів «Гаррі Поттер», «Зоряні війни», «Володар перстнів», фільми від Марвел, серіали «Гра престолів», «Надприродне», «Гра в кальмара», мультфільми «Наруто» та «Атака титанів», ігри «Весела ферма», трилогія GTA, «Відьмак», «S.T.A.L.K.E.R», «Skyrim», «CS: GO», «CS 1.6», «Dota», «League of legends», книги «Ловець у житі», «Бути щасливіше» та «Бог подорожує інкогніто», музикантів BTS, ABBA, Nirvana, Gorillazz, Evanescence, The Black Eyed Peas, Hollywood Undead, 50cent, Skillet, Oliver Tree, Imagine Dragons, Майкла Джексона. Піклуватися про себе останнім часом стало означати також берегти своє метальне здоров’я, тобто уважніше ставитися до того який інформаційний 65 контент ви споживаєте, щоб не стати безликою масою, що не цікавиться життям своєї країни, щоб не програти в інформаційній війні та не поширювати фейки, щоб мати якісний розважальний контент, автори якого ставляться з поваго до своєї аудиторії.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39951
Copyright owner: © Ісмаілова Анастасія Мехдіївна, 2022
References (Ukraine): Андреева Г. М. Социальная психология. /Учебник для высших учебных заведений. Москва : Аспект Пресс, 2001. 217 с. 2. Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г. Б Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 276 с. 3. Ашин Г. Современные теории элиты : критический очерк. Москва : Международные отношения, 1985. 185 с. 4. Бандура А. Теория социального научения. Санкт-Питербург : Евразия, 2003. 320 с. 5. Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с англ. под ред. Иноземцева В. Л. Москва : Логос, 2005. 390 с. 6. Бауман З. Соціальні мережі – це пастка. URL: http://www.zbruc.eu/node/47024 (дата звернення 13.12.2021). 7. Бахтин М. М. К философии поступка: работы 20-х годов. Киев : Next, 1994. С. 11 – 68. 8. Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рілейшнз. Київ : МАУП, 2005. 440 c. 9. Бітаєв В. А. Історична культурна спадщина та проблема гуманізації естетичного виховання // Культура України : цілісність у регіональній різноманітності: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 19 листопада 2008 р. Київ : ДАКККіМ, 2008. С. 7–9. 10. Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. 320 с. 67 11. Богуцький Ю. П. Українська культура : процес самоорганізації та динаміка розвитку // Культура України : цілісність у регіональній різноманітності : Зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. конф., м. Київ, 19 листопада 2008 р. Київ : ДАКККіМ, 2008. С. 3–6. 12. Ванюшина О. «Серіал як феномен масової культури». Вісник КНТЕУ 3/2009 C. 101-112 URL: http://visnik.knute.edu.ua/files/2009/03/14.pdf (дата звернення 30.11.2021). 13. Вітенко І. С. Основи психології. Видання друге, перероблене і доповнене. Вінниця : НОВА КНИГА, 2008. 256 с. URL: https://pidru4niki.com/component/option,com_jdownloads/Itemid,999999/catpid,470/ta sk,view.annotation/ (дата звернення 01.12.2021). 14. Волович В. І. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / За ред. В.І. Воловича; Соціологічна асоціація України. Київ : Укр. центр духовної культури, 1998. 736 с. 15. Гайденко П. П. Философия Фихте и современность. Москва : Мысль, 1979. 305 с. 16. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. Москва : Совершенство, 1998. 608 с. 17. Горкина М., Мамонтов А., Манн. І. PR на 100%. Как стать хорошим менеджером по PR. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2009. 248 с. 18. Дзоло Д. Демократия и сложность : реалистический подход. Пер. с англ. Калинина А. А. (предисл., гл. I-IV), Эдельмана Н. В. (гл. V, заключ.), Юсима М. А. (предисл. к рус. изд.). Москва : Издат. дом Гос. ун-та Высшей шк. экономики, 2010. 320 с. 19. Ерасов Б.С. Социальная культурология. Пособие для студентов высших учебных заведений. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Аспект Пресс, 1996. 458 с. 68 20. За ред. І. І. Тюрменко, О. Д. Горбула. Культур ологія: теорія та історія культури. Навчальний посібник / Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 368 c. 21. Завадський, І.І. Інформаційна війна – що це таке? Захист інформації. «Конфідент». № 4, 1996. 22. Загальна психологія : Навч. посібник. Київ : МАУП, 2000. 256 с. 23. Зайченко І.B. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, 2-е вид. Київ, «Освіта України», «КНТ», 2008. 528 с. 24. Захаров А.В. Массовое общество и культура : социальнотипологический анализ. Вопросы философии. 2003. № 9. С. 3 – 16. 25. Иванников В. А. Основы психологии. Санкт-Петербург, 2010. 336 с. 26. Калач О. Масовая культура как новая историческая парадигма культуры : автореф. дис. канд. филос. наук: 09.00.11 / Белорус. гос. ун-т. Минск, 1996. 305 с. 27. Карпенко О. Г. Погрібна В. Я. Роль масової культури у житті суспільства. URL: http://www.rusnauka.com/28_OINXXI_2010/Philosophia/72299.doc.htm (дата звернення 29.11.2021). 28. Конопкин О. А. Психологические механизмы регуляции деятельности. Москва : Наука, 1980. 256 с. 29. Конрад Н. И. Избранные труды. История. Москва : Наука, 1977. 469 с. 30. Курбан О. В. Фейки у сучасних медіа : ідентифікація та нейтралізація / Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Ужгород. 2018. № 3. С. 96-103. 69 31. Лауретис Тереза де. В зазеркалье: женщина, кино и язык // Введение в гендерные исследования. Ч II: Хрестоматия / Под ред. С.И. Жеребкина. Харьков : ХЦГИ, 2001. С. 739-758. 32. Леви-Строс К. Путь масок / пер. с фр., сост., вступ, ст. и примеч. А.Б. Островского. Москва : Республика, 2000. 399 с. 33. Левитин Д. Путеводитель по лжи. Критическое мышление в эпоху постправды. URL: https://kniga.biz.ua/book/psychology/115/7039 (дата звернення (10.12.2021). 34. Лисичкин, В.А. Третья мировая информационно-психологическая война. Москва : Академия социальных наук, 1999. URL: http://www.duel.ru/publish/lisichkin/voina.html (дата звернення 05.12.2021). 35. Лихачов Д. С. Человек в литературе Древней Руси. Москва : Наука, 1970. 180 с. 36. Ліщенюк Г. В. Вибране. Кіровоград : Центрально-Укр. вид-во, 2013. 128 с. 37. Ломницький Я. Т. Охорона праці як нормативна дисципліна. Лекція 1. Навчально-методичний посібник. Тернопіль : Print-Eule, 2012. 20 с. 38. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура : монография. Москва: Политиздат, 1991. 525 с. 39. Макаревич P.А. Експериментальная психология : теоретические основы, лабораторный практикум: Учеб. пособие. Минск : Університетськое, 2000. 173 с. URL: http://socio.125mb.com/eksperimentalnaya-psihologiya-teoreticheskie.html (дата звернення: 0512.2021). 40. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. Москва : Кучково поле, 2007. 464 с. 70 41. Мацумото Д. Психология и культура. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 603 с. (Серия «Мастера психологии»). 42. Метц К. Воображаемое означающее: Психоанализ и кино / пер. с фр. Д. Я. Калугина, Н. С. Мовниной. Санкт-Петербург : Европейский университет, 2010. 336 с. 43. Моль А. Социодинамика культуры / пер. с фр. / под ред. Б.В. Бирюковой. Москва : Наука, 1973. 410 с. 44. Мукерджи Ч., Шадсон М. Новый взгляд на поп-культуру / Полигнозис. Проблемный научно-философский и культурологический журнал, №№ 2, 3; 9. 2000. 45. Одиссей. Человек в истории. Москва : Наука, 1990. 222 с. 46. Павелків Р. В. Дитяча психологія: навч. посіб. Київ : Академвидав, 2010. 432 с (Серія "Альма-матер"). 47. Павелків Р. В. Загальна психологія. Підручник. Київ : Кондор, 2009. 576 с. 48. Пассерини Л. Женщина в массовой культуре : двойственность образа // Гендерные исследования. 2004. № 121. С. 90-100. 49. Почепцов, Г. Г. Информационно-психологическая война. Москва: Синтег, 2000.180 с. 50. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. Санкт-Петербуг : Речь, 2003. 51. Савчин М. В. Василенко М. В. Вікова психологія: навч. посіб. 2-ге вид., доповн. Київ: Академ-видав, 2011. 384 с. (Серія "Альма-матер"). 71 52. Свідерська О. Tеоретико-методологічні аспекти симулятивної масової політичної поведінки // Вісник Львівського університету. Вип. 9. Львів, 2017. С. 128-135. (Серія «Філософсько-політологічна студія»). 53. Сидорова Н. И. Философы о крысиных бегах. Реферат доклада Дж. Лакса проф. Вандербельского ун-та США. Вестник Московского ун-та. Cерия 7: Философия. № 5. 1992. С. 85–87. 54. Солдатова Ю. Г. Вплив масової культури на свідомість людей. URL: http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Philosophia/4_95911.doc.htm (дата звернення 15.11.2021). 55. Столін В. П. Безпека життєдіяльності для педагогічних та гуманітарних напрямків. 305 c. 2015 URL: https://stud.com.ua/55159/bzhd/informatsiyna_bezpeka (дата звернення 17.11.2021) 56. Сторі Дж. Теорія культури та масова культура. Харків : Акта, 2005. 362 с. 57. Український юридичний портал Jure. URL: http://jure.in.ua/tema-2- informatsijne-suspilstvo/ (дата звернення 01.12.2021). 58. Устименко-Косоріч О. А. Масова та елітарна культура : проблеми взаємодії : навч. посіб. для студ. зі спец. 8.02020401 «Музичне мистецтво» Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. 175 с. С.76 URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Ustymenko- Kosorich_Olena/Masova_ta_elitarna_kultura_problemy_vzaiemodii.pdf?PHPSESSID= 0fdl6nh774a54ao8oos59fu062 (дата звернення 07.12.2021). 59. Хромов А. Б. Пятифакторный опросник личности: Учебно-методическое пособие. Курган : Изд-во Курганского гос. университета, 2000. 23 с. 60. Чорноус І. С. Інформаційна війна як засіб конкурентної боротьби фахівців з паблік рилейшнз. URL: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2014/ Economics/6_153509.doc.htm (дата звернення 02.12.2021). 72 61. Чумиков, А. Н. Связи с общественностью: теория и практика. Москва : Дело, 2006. 552 с. 62. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально - психологическая диагностика розвития личности и малых груп. Москва : изд. Института психотерапии. 2002. C.57-59 63. Barrett M. Feminism and the definition of cultural Politics // Feminism, Culture and Politics/Ed. Rosalind Brunt & Caroline Rowan. London: Lawrence & Wishart, 1982. C.37 64. Modleski T. Studies in entertainment: critical approaches to mass culture. Bloomington: Indiana University Press, 1986. 65. Mulvey L. Visual Pleasure Narrative Cinema//Screen. №16(3). 19
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:053 — психологіяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools